Du är här

Problematisering av vindkraftens regelverk. En pilotstudie

Författare:
Publiceringsår: 2009
Språk: Svenska
Sidor: 52
Publikation/Tidskrift/Serie: MiSt, Miljöstrategiska verktyg
Dokumenttyp: Rapport
Förlag: Blekinge Tekniska Högskola

Sammanfattning

Detta är en pilotstudie som problematiserar vindkraftens regelverk i Sverige utifrån ett rättssociologiskt och planeringsjuridiskt
perspektiv. Under hösten 2008 kom ett betänkande från miljöprocessutredningen gällande en effektivisering av prövning av
vindkraft (SOU 2008:86). Bakgrunden var att krav på att en snabbare och enklare process från projektering till uppförande av
vindkraftverk hade rests i takt med en ökad nationell satsning på utbyggnaden av vindkraft. Miljöutredningens betänkande utgör
en positionering åt ett mer kalkylerande och centraliserat beslutsfattande på bekostnad av det mer lokala och deliberativa.
Betänkandet visar på hur de lokala värderingarna ses som ett problem i skenet av den nationella utbyggnadspolicyn. Detta gör
att utbyggnaden av vindkraften är principiellt intressant i jämförelse med utbyggnaden av infrastruktur för 3G med tanke på hur
en nationell policy hanteras och är beroende av den lokala implementeringen och det spänningsförhållande som råder mellan
de två nivåerna. Detta leder till vad pilotstudien kommer fram till som en kärnfråga, nämligen om vem som skall bestämma över
landskapets planering och vilken kunskap som skall ligga till grund för sådana beslut. Betänkandet hävdar att kommunerna inte
förlorar inflytande över markanvändningen samtidigt som detta påstående inte tydligt underbyggs, det finns tvärtom fog för att
just så är fallet. Pilotstudien pekar därmed på att frågan är av en större principiell politisk karaktär som inte enbart bör lösas
genom lagtekniska förändringar i effektivitetens namn. Pilotstudien är gjord på uppdrag av Blekinge Tekniska Högskola av Stefan Larsson, teknologie
licentiat i fysisk planering, jurist och rättssociolog.

Disputation

Nyckelord

 • Social Sciences
 • problematisering av regelverk.
 • fysisk planering
 • nationell utbyggnadspolicy
 • lokal implementering
 • rättssociologi
 • miljöprocessutredningen
 • vindkraft

Övrigt

 • Naturvårdsverket
Published
7
 • ISSN: 1103-1581
 • BTH-RES–04/09–SE

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo