Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Aktörer i risklandskapet

Ett interaktivt spel om risk och sårbarhet i moderna stadslandskap
Författare:
Publiceringsår: 2001
Språk: Svenska
Sidor: 117
Publikation/Tidskrift/Serie: MEDDELANDEN FRÅN LUNDS UNIVERSITETS GEOGRAFISKA INSTITUTIONER
Volym: Licentiatavhandlingar 4
Dokumenttyp: Licentiatavhandling
Förlag: Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Ytterligare information: Author has from 2006 changed his name from Olofsson to Guldåker.

Sammanfattning

Denna licentiatavhandling är resultatet av det ÖCB-finansierade projektet: ”Det
sårbara samhället. Om hushållens vardagsliv och beredskap”. Arbetet består av tre
delar, två skrivna och en internetbaserad metod.
Huvudsyftet med licentiatavhandlingen är att utveckla och beskriva en metod som
kan tillämpas i utbildning och forskning kring risk och sårbarhet utifrån ett hushållsperspektiv.
I detta arbete har huvudsyftet avgränsats till metodutveckling.
Perspektiven på risk, sårbarhet och andra närstående begrepp varierar mellan och
inom olika discipliner. Synsätten kan kopplas till olika riskforskningstraditioner eller
diskurser. Geografiska perspektiv saknas ofta i riskforskning. Detta trots att det
finns flera användbara teoretiska, metodologiska och analytiska geografiska ansatser.
Ett exempel är tidsgeografi som med fördel kan kombineras med andra teoretiska
ramverk. Kopplingen mellan tidsgeografi, kritisk realism, och livsformsanalys
har lett fram till en utvecklingsbar analysmodell, som vidare kan användas vid analys
av negativa vardagshändelser (olyckor). I modellen tas hänsyn till tid, rum,
struktur, mekanismer, händelser, möten mellan system–individ/hushåll, människors
livsformer, människors omgivningsstruktur och vardagsliv etc. Vid studier av hushålls
krishantering och anpassningsstrategier kan även begrepp från den tidsgeografiska
ansatsen användas. Den teoretiska ansats som utvecklats i detta arbete skall i
första hand ses som en utvecklingsbar plattform. I kommande arbeten skall ansatsen
utvecklas och användas mer analytiskt genom empiriska fallstudier.
För att underlätta det empiriska arbetet har en spelmetod utvecklats. Metodens
spelplan är geografisk. Spelets struktur är linjär. Spelmetoden går ut på att en eller
flera spelare spelar upp en händelse (exempelvis en farlig godsolycka) och konfronteras
mot ett antal mindre händelser, det vill säga miniberättelser. Miniberättelserna
motsvarar brister i samhällets tekniska, sociala eller ekologiska robusthet. Syftet är
att spelarna skall ge förslag på bakomliggande orsaker (kausala mekanismer) samt
ge förslag på hur händelserna i miniberättelserna kan förebyggas.
Spelmetoden har testats på tre grupper (33 personer). Samtliga tre grupper har spelat
upp händelsen: En farlig godsolycka utanför Lindeborg i Malmö. Testerna har
totalt genererat 103 förslag på orsaker och 219 förslag på förebyggande åtgärder
mot risk och sårbarhet. Svarsinnehållet har vidare kopplats till olika risk- och sårbarhetsteman:
Riskkommunikation, socialt beteende och teknik. Svarsinnehållet visar
på både likheter och skillnader mellan grupperna.Metodens geografiska grundstruktur gör att spelet kan användas i flera syften, exempelvis
vid studier av olika samhällsaktörers och -gruppers riskuppfattningar och
riskbeteenden. Förutom detta kan det även nyttjas i olika övnings- och utbildningssammanhang,
exempelvis vid träning av kommunala och regionala förvaltningars
risk- och krishanteringsförmåga samt vid utbildning i skolor, bostadsrättsföreningar
etc. Spelmetoden kan dessutom integreras med förebyggande samhällsplanering,
risk- och krishantering samt katastrofpsykologi. Metoden stödjer sig på utbildningsstrategier
kring erfarenhetsbaserat lärande.

Disputation

Nyckelord

  • Human Geography
  • risklandskap
  • metod
  • sårbarhet
  • risk
  • Spel

Övriga

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • Hallin Per-Olof (Professor)

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen