Du är här

Pressmeddelanden

Universitetsövergripande

Publicerad: 2009-11-30 10:33

Klimatexpertis vid Lunds universitet

Här kommer ett axplock ur Lunds universitets klimatexpertis. Läs också mer på universitetets sida för klimatforskning http://www.lu.se/o.o.i.s/16314

Övergripande frågor om klimathotet
Thomas B Johansson, professor i energisystemanalys och fd chef för internationella miljöinstitutet, IIIEE. Har varit medlem av regeringens vetenskapliga råd för klimatfrågor. Har arbetat med energi för hållbar utveckling i olika FN-sammanhang, och även i samarbete med Kina. Internationella miljöinstitutet,
Tel: 046-2220222, Mobil: +46 733 22 57 00 Thomas_B.Johansson@iiiee.lu.se


Smutsig luft
Erik Swietlicki, atmosfärsfysik/kemi, dvs climate science biten, forskar om atmosfäriska aerosoler, dvs luftburna partiklar i utomhusmiljöer. Partiklarna är viktiga för jordens strålningsbalans och därmed klimatet. Partiklarna har även allvarliga hälsoeffekter. Han är fysiker, inte kemist, undervisar i bla atmosfärsfysik/kemi.
Kärnfysik (LTH), Tel: 046-2229680, 0709-924512,
Erik.Swietlicki@nuclear.lu.se


Hur minska utsläppen
Lars J Nilsson, expert på strategier för minskade utsläpp, leder bl.a. ett stort forskningsprogram om hur omställningen till ett hållbart energisystem ska gå till.
Miljö- och energisystem, Tel: 046-2224683, Lars_J.Nilsson@miljo.lth.se


Bionergi
Pål Börjesson, expert på miljö och energisystem; expert på bioenergifrågor
Miljö- och energisystem, Tel: 046-2228642 Pal.Borjesson@miljo.lth.se


Att lagra koldioxid
Mohsen Assadi, Energivetenskap, expert på teknik för koldioxidlagring)
Kraftverksteknik, Tel: 046-2224862, Mohsen.Assadi@vok.lth.se


Bränsleceller
Patric Jannash, expert på bränsleceller
Polymer- och Materialkemi, Tel: 046-2229860, Patric.Jannasch@polymat.lth.se

Solenergi
Björn Karlsson (LU har Sveriges ende professor i ämnet)
Tel: 046-2227261, Bjorn.Karlsson@ebd.lth.se

Etanol
Guido Zacchi, expert på utveckling av processer för produktion av etanol från biomassa
Institutionen för kemiteknik, Tel: 046-2228297, 2) 0705 278297, Guido.Zacchi@chemeng.lth.se

Biogas
Lovisa Björnsson, utveckling och förbättring av biogasprodukter
Bioteknik, Tel: 046-2228324, Lovisa.Bjornsson@biotek.lu.se

Hybridbilar
Mats Alaküla, expert på hybridbilar, elmotorer
Institutionen för industriell elektroteknik och automation,
Tel: 046-2229284, 0705-589284, Mats.Alakula@iea.lth.se

Energieffektiva förbränningsmotorer
Bengt Johansson Professor, Förbränningsmotorer, Tel: 046-222 85 23, 070 3328523, 046-13 63 38, Bengt.Johansson@energy.lth.se
och Marcus Aldén Förbränningsfysik, Tel: 046-222 76 57, 0708-10 76 57,
Marcus.Alden@forbrf.lth.se

Hållbart byggande
Lena Neij, chef för Internationella miljöinstitutet IIIEE, har lett nationella och internationella nätverk inriktade på hållbart och energisnålt byggande.
Tel: 046-222 02 68, 0734-36 88 52
lena.neij@iiiee.lu.se

Energieffektiva byggnader och passivhus
Maria Wall, Energi och ByggnadsDesign,
Tel: 046-222 96 62, Maria.Wall@ebd.lth.se


Hur påverkar skogen klimatet?
Anders Lindroth, expert på kolflöden i skogsekosystem och skogens kolbalans, leder också programmet LUCCI (Centre for studies of carbon cycle and climate interactions)
Tel: 046-2220474, 0705-738633,
Anders.Lindroth@nateko.lu.se
Egen hemsida (http://www.nateko.lu.se/English/WPview/index.asp?ID=29)


Klimateffekter på växt- och djurliv
Henrik Smith, expert på hur klimatet påverkar biologisk mångfald i jordbrukslandskapet
zooekologi, leder Center for Climate and Environmental Research vid Lunds Universitet, som startar 2010
Tel: 046-2229379, 0709-782056, Henrik.Smith@zooekol.lu.se

Lars-Anders Hansson, undersöker hur den globala uppvärmningen kan påverka vattenkvaliteten samt djur och växter i svenska sjöar
limnologiska avdelningen vid Ekologiska institutionen
Tel: 046-2224169, Lars-Anders.Hansson@limnol.lu.se

Torben Christensen, expert på klimatets påverkan på fjällen och Arktis
professor, naturgeografi och ekosystemanalys
Tel: 046-2223743 och 0709 563 743, Torben.Christensen@nateko.lu.se

Martin Sykes, kan tala om hur klimatet påverkar skog och andra ekosystem
professor, naturgeografi och ekosystemanalys
Tel: 046-2229298 eller 0707 412 213, Martin.Sykes@nateko.lu.se

Ben Smith, har anslag för att utveckla en modell för klimatförändringarnas effekter i norra Europa
naturgeografi och ekosystemanalys
Tel: 046-2224354, Benjamin.Smith@nateko.lu.se

Thomas Hickler, liknande forskningsprofil som Martin Sykes och Ben Smith
postdocforskare, naturgeografi och ekosystemanalys
Tel: 046-2223132, 0708-983211, Thomas.Hickler@nateko.lu.se


Klimatmodellering
Markku Rummukainen, expert på klimatmodellering
professor, naturgeografi och ekosystemanalys, klimatexpert på SMHI, programchef Mistra-SWECIA (Mistra Swedish Research Programme on Climate, Impacts and Adaptation)
Tel: 070-8186889, Markku.Rummukainen@nateko.lu.se

Lars Bärring, arbetar med klimatmodeller, särskilt mht vad de säger om extrema vädersituationer som skyfall, stormar, orkaner och extrem köld och värme
universitetslektor, naturgeografi
Tel: 046-2229684, Lars.Barring@nateko.lu.se


Geologer vars forskning berör klimatfrågor
Svante Björck, kan ge geologiska perspektiv på den globala uppvärmningen och prata om klimatets variationer under förhistorisk tid
kvartärgeologi
Tel: 046-2227882, Svante.Bjorck@geol.lu.se

Lena Barnekow, expert på trädgränsen och hur den påverkas av klimatet
docent, kvartärgeologi
Tel: 046-2221541, Lena.Barnekow@geol.lu.se

Mats Rundgren, studerar klimatet före och under den senaste istiden, använder torvmossar som klimatarkiv
kvartärgeologi
Tel: 046-2227856, Mats.Rundgren@geol.lu.se

Raimund Muscheler, studerar bland annat kopplingar mellan solaktivitet och klimat
docent, kvartärgeologi
Tel: 046-2220454, Raimund.Muscheler@geol.lu.se

Ian Snowball, undersöker det geomagnetiska fältet i förhistorisk tid med koppling till klimatet, använder sjöbottensediment som titthål in i det förgångna
kvartärgeologi
Tel: 046-2223952, Ian.Snowball@geol.lu.se

Daniel Conley, studerar olika faktorer som påverkar tillståndet i Östersjön, bland annat koldioxidkoncentrationen
professor i biogeokemi vid Geologiska institutionen
Tel: 046-2220449, Daniel.Conley@geol.lu.se

Mikael Calner samt Birger Schmitz, forskar på paleoklimat där det handlar om riktigt långa tidsskalor, dvs 10-100-tals miljoner år bakåt i tiden
båda är forskare i berggrundsgeologi
Tel: 046-2221424, Mikael.Calner@geol.lu.se
Tel: 046-2228265, Birger.Schmitz@geol.lu.se


Historiska utsläpp
Astrid Kander, expert på det historiska förhållandet mellan energi, koldioxid och tillväxt i Sverige och Europa
Universitetslektor, Ekonomisk-historiska institutionen
Tel: 046-2220476, Astrid.Kander@ekh.lu.se
http://www.lu.se/o.o.i.s/9687

Dan Hammarlund, studerar naturliga klimat- och miljöförändringar under de senaste istiderna
professor, kvartärgeologi
Tel: 046-2227985 och 0730-628567, Fax: 046-2224830
Dan.Hammarlund@geol.lu.se


Internationell och svensk klimatpolitik

Lennart Olsson, forskar om vägen till ett hållbart samhälle i såväl i-länder som u-länder. Föreståndare för LUCSUS, Lund University Centre for Sustainability Studies:
Tel: 046-2220511, 0706-462712, Lennart.Olsson@lucsus.lu.se
Egen hemsida (http://www.lucsus.lu.se/html/lennart_olsson.aspx)

Johannes Stripple, statsvetare och expert på kolmarknaden och handel med utsläppsrätter
Tel: 046-2220488, 0708-197129, Johannes.Stripple@svet.lu.se
Egen hemsida (http://www.svet.lu.se/Dynamic/personal_page/Personal_homepage.lasso?-token.kod=JST)

Karin Bäckstrand, statsvetare och expert på politiken kring koldioxidlagring (CCS, Carbon Capture and Storage)
Tel: 046-222 47 63, 070-565 96 97, Karin.Backstrand@svet.lu.se
Egen hemsida (http://www.svet.lu.se/Dynamic/personal_page/Personal_homepage.lasso?-token.kod=KBA)

Åsa Knaggård, statsvetare och expert på svensk klimatpolitik
Tel: 046-2220164, Asa.Knaggard@svet.lu.se
Egen hemsida (http://www.svet.lu.se/Dynamic/personal_page/Personal_homepage.lasso?-token.kod=AKN)

Roger Hildingsson, statsvetare och expert på svensk och europeisk klimatpolitik
Tel: 046-2224762, Mobil arbete: 070-5331571,
Roger.Hildingsson@svet.lu.se
Egen hemsida (http://www.svet.lu.se/Dynamic/personal_page/Personal_homepage.lasso?-token.kod=RHI)


Konsumtion och klimat
Anna-Lisa Lindén, expert på konsumtion, styrmedel och klimatpåverkan
Lindén, Anna-Lisa
Sociologiska institutionen
Tel: 046-2228834, Anna-Lisa.Linden@soc.lu.se
Egen hemsida (http://www.sociologi.lu.se/personal/index.php?id=103)

Klimaträttvisa
Alf Hornborg Humanekolog. Kan uttala klimatförändringarna ur ett globalt fördelningsperspektiv
046-2223113, Alf.Hornborg@hek.lu.se


Klimatflyktingar
Gregor Noll, jurist och specialist på flyktingfrågor
Noll, Gregor
Tel: 046-222 12 41
Gregor.Noll@jur.lu.se


Hur blir människor mer klimatmedvetna?
Maria Johansson, studerar människors inställning till olika miljöfrågor
Miljöpsykologi, Tel: 046-2227169
Maria.Johansson@arkitektur.lth.seUlrika OredssonPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo