Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Masterutbildningar inom samhällsvetenskap

Tre killar sitter med läroböcker och diskuterar vid ett bord på Eden. Foto.

Alla våra program

Development Studies, masterprogram

Masterprogrammet i Development Studies är en tvärvetenskaplig utbildning med fokus på fattigdom och utveckling. Du sätter dig in i utvecklingsfrågor och utbildas i olika teoretiska perspektiv för att förstå förutsättningarna för utveckling. Målet är att du ska skaffa dig kunskap och konkreta verktyg för att förstå, bedöma och arbeta inom utvecklingsrelaterade områden på myndigheter, privata företag och inom internationella organisationer.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science in Development Studies
Ort: Lund

Läs hela utbildningsbeskrivningen för Master of Science in Development studies

European Affairs, masterprogam

Ett masterprogram för dig som vill profilera din utbildning med inriktning mot Europa och EU-frågor. Bland annat behandlas EU som politiskt system: dess institutioner, aktörer och beslutsprocesser. Du studerar också EU-rätten och vilken betydelse den har för europapolitiken. Programmet förbereder dig för en karriär som tjänsteman eller beslutsfattare både lokalt och internationellt.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science in European Affairs
Ort: Lund

Läs hela utbildningsbeskrivningen för masterprogrammet i European Affairs på institutionens webbplats

Global Studies, masterprogram

Globalisering och social förändring är huvudinriktningen för detta tvärvetenskapliga program. Globaliseringsprocesser och samhällsförändring analyseras med hjälp av teorier från olika samhällsvetenskapliga ämnen och perspektiv. Du skaffar dig verktyg för kvalificerad och kritisk omvärldsanalys som är grundläggande för beslutsfattare och handläggare i arbetet med internationella frågor inom olika organisationer.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science in Global Studies
Ort: Lund

Läs hela utbildningsbeskrivningen för Master of Science in Global Studies

International Development and Management, masterprogram

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom det internationella utvecklingssamarbetet.
Du läser kurser inom samhällsvetenskap och ekonomi, naturvetenskap och teknik, medicin och hälsovetenskap samt management och metodologi. Programmet erbjuder fältbaserade kurser i programme management inom utvecklingsområdet. Fältkurserna förläggs till ett utvecklingsland i samråd med lärare på kurserna. 

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science in International Development and Management,
Ort: Lund

Läs hela utbildningsbeskrivningen för masterprogrammet i International Development and Management

Personal- och arbetslivsfrågor, masterprogram

Ett mer komplext och föränderligt arbetsliv gör att studier på avancerad nivå inom personalområdet efterfrågas i allt större utsträckning. Programmet riktar sig till dig som vill ha en masterexamen i personal- och arbetslivsfrågor med fördjupning inom antingen sociologi, pedagogik, psykologi eller handelsrätt (arbetsrätt). Programmet förbereder för både forskarstudier och för kvalificerat arbete med personal- och arbetslivsfrågor.

Undervisningsspråk: svenska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science in Human Resource Management,
Ort: Lund

Läs hela utbildningsbeskrivningen för masterprogrammet i personal- och arbetslivsfrågor

Social Studies of Gender, masterprogram

Ett tvärvetenskapligt masterprogram för dig som vill bli expert på hur moderna feministiska teorier, tillsammans med andra etablerade akademiska ämnen, har bidragit till förståelsen av sociala processer i samhället.  Utbildningen förbereder dig för både forskarstudier och för arbete inom en rad olika områden: hälsovård, organisationsledning, utveckling, kommunikation, välfärd, eller socialpolitik för att nämna några exempel.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science in Social Studies of Gender
Ort: Lund

Läs hela utbildningsbeskrivningen för Master of Science in Social Studies of Gender

Samhällsvetenskap: genusvetenskap, masterprogram

Programmet ger dig en inblick i det breda fält som genusvetenskaplig teori utgör. Du får ökad kunskap om tillämpningen av genusteorier inom andra discipliner. Fokus ligger på hur genus som analytisk kategori är sammanflätad med kategorier som etnicitet, klass och sexualitet. Programmet förbereder dig för arbete med exempelvis jämställdhet och mångfald inom förvaltningar, organisationer och företag och för vidare forskarstudier.

Undervisningsspråk: svenska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science, Major: Gender Studies
Ort: Lund

Läs hela utbildningsbeskrivningen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, inriktning genusvetenskap

Samhällsvetenskap: humanekologi – Culture, Power and Sustainability – masterprogram

Masterprogrammet i humanekologi ger dig redskap för att kunna kommunicera om hållbarhetsproblem. Det hjälper dig förstå hur konsumtion och resursanvändning i grunden är kulturföreteelser och hur miljöproblem är fördelade i världen. Detta gör dig kvalificerad att kommunicera över gränser, inte bara mellan olika ämnen eller kulturer, utan också mellan näringsliv, politik och sociala rörelser.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen:  Master of Science, Major: Human Ecology
Ort:: Lund

Läs hela utbildningsbeskrivningen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, inriktning humanekologi

Samhällsvetenskap: medie- och kommunikationsvetenskap, masterprogram

Programmet för dig som vill jobba med kvalificerat informationsarbete inom medie- och kommunikationsbranschen eller som vill fortsätta med forskarstudier. Här förenas djup ämneskunskap med breddande perspektiv och omvärldsanknytning. Du får lära dig att systematiskt integrera kunskap samt att analysera och hantera komplexa företeelser och situationer. Utbildningen förbereder dig för yrken som ställer stora krav på självständighet.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen:  Master of Science, Major: Media and Communication Studies
Ort: Lund

Läs hela utbildningsbeskrivningen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, inriktning medie- och kommunikationsvetenskap

Samhällsvetenskap: pedagogik, masterprogram

Programmet erbjuder dig en fördjupning inom pedagogik som en förberedelse till yrkesliv eller forskarutbildning. Programmet syftar till att vidareutveckla kritiskt tänkande, analysförmåga och förmåga till omvärldsanalys och dina ämneskunskaper i pedagogik. Pedagoger arbetar med en rad olika arbetsuppgifter inom till exempel inom statlig och kommunal förvaltning, i näringslivet och i olika organisationer.

Undervisningsspråk: svenska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen:  Master of Science, Major: Education
Ort: Lund

Läs hela utbildningsbeskrivningen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, inriktning pedagogik på institutionens egen webbplats

Samhällsvetenskap: psykologi, masterprogram

Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning mot psykologi erbjuder en fördjupning i psykologiämnet och förbereder både för arbetslivet och för forskarutbildningen (men inte för arbete som psykolog – då ska du läsa psykologprogrammet!). Personer med en masterexamen med psykologi som huvudämne arbetar till exempel inom kvalificerat utredningsarbete, personalarbete, olika typer av behandlingsarbete och inom hälsoområdet.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science, Major: Psychology
Ort:  Lund

Läs hela utbildningsbeskrivningen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, inriktning psykologi på institutionens egen webbplats

Samhällsvetenskap: rättssociologi: European Law, masterprogram

Masterprogrammet i samhällsvetenskap med ämnesfördjupning i rättssociologi – europeisk rätt är inriktat på likheter och skillnader inom rättskulturer och rättsuppfattningar i Europa med särskild tonvikt på EU. Programmet, som ges helt på engelska, förbereder dig för forskarstudier och är även lämpligt för dig som vill jobba med sociala, kulturella, historiska och organisatoriska aspekter av Europas rättsliga utveckling.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen:  Master of Science, Major: Sociology of Law
Ort:  Lund

Läs hela utbildningsbeskrivningen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, inriktning rättssociologi på institutionens webbplats

Samhällsvetenskap: samhällsgeografi, masterprogram

Med en mastersexamen i samhällsgeografi får du en utbildning som förbereder dig både för en yrkeskarriär och för forskarutbildning. Samhällsgeografer är verksamma inom bland annat privat och offentlig planering, inom nationella och internationella förvaltningar och inom företag. Vanliga arbetsuppgifter är omvärldsanalyser, näringslivets utveckling och lokalisering, resursfrågor samt miljö- och landskapsfrågor. Programmet ges på engelska.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science, Major: Human Geography
Ort: Lund

Läs hela utbildningsbeskrivningen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, inriktning samhällsgeografi

Samhällsvetenskap: socialantropologi, masterprogram

Programmet ger fördjupning i socialantropologiska teorier, metoder och perspektiv i anslutning till aktuella nationella och internationella samhällsfrågor. Socialantropologins fokus på kvalitativ metod genom etnografi och deltagande observation fördjupas genom studier och praktiska övningar. Socialantropologer arbetar ofta i utredande funktioner, som anställda eller konsulter eller som forskare.

Undervisningsspråk: svenska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science, Major: Social Anthroplogy
Ort: Lund

Läs hela utbildningsbeskrivningen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, inriktning socialantroplogi

Samhällsvetenskap: socialt arbete, masterprogram

Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning socialt arbete ges på både hel – och halvfart och är öppet för både socionomstudenter och för yrkesverksamma som vill fortbilda sig. Programmet förbereder dig för kvalificerat socialt arbete och för forskarstudier. Majoriteten av Socialhögskolans forskare deltar i undervisningen vilket gör att du som student har tillgång till en omfattande expertis inom olika områden av socialt arbete.

Undervisningsspråk: svenska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science, Major: Social Work
Ort: Lund

Läs hela utbildningsbeskrivningen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, inriktning socialt arbete

Samhällsvetenskap: sociologi, masterprogram

Programmet ger dig fördjupade kunskaper i sociologisk teori och ger dig kunskaper för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller att arbeta i andra kvalificerade sammanhang. En mastersexamen i sociologi omfattar minst 30 högskolepoäng i sociologiska kurser på avancerad nivå, 30 högskolepoäng vetenskapsteori och metod på avancerad nivå samt ett uppsatsarbete i sociologi om 30 högskolepoäng.

Undervisningsspråk: svenska och engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science, Major: Sociology
Ort:  Lund

Läs hela utbildningsbeskrivningen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, inriktning sociologi

Samhällsvetenskap: statsvetenskap, masterprogram

Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning mot statsvetenskap ger dig möjlighet till fördjupning inom statsvetenskap som förberedelse för yrkesliv eller forskarutbildning. Genomgående läggs stor vikt vid självständig analysförmåga som ger färdigheter för framtida yrkesverksamhet inom till exempel förvaltning, utbildning eller internationell verksamhet.

Undervisningsspråk: svenska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science, Major: Political Science
Ort:  Lund

Läs hela utbildningsbeskrivningen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, inriktning statsvetenskap, på institutionens egen webbplats

Service Management, inriktning Logistics, masterprogram

Vårt masterprogram i Service Management är en unik branschnära ledarskapsutbildning med stark forskningsanknytning. På inriktningen Logistics utvecklar du din kompetens om logistikkedjor och lär dig hur nyskapande, hållbara och globala försörjningskedjor utformas. Vill du på ett självständigt och strategiskt sätt leda framtida serviceverksamheter inom leverans och logistik väljer du inriktningen Logistics.

Undervisningsspråk:  engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science in Service Management, specialisation in Logistics
Ort: Helsingborg

Läs hela utbildningsbeskrivningen för masterprogrammet i Service Management, Logistics på institutionens egen webbplats

Service Management, inriktning Retail, masterprogram

Vårt masterprogram i Service Management är en unik branschnära ledarskapsutbildning med stark forskningsanknytning. På inriktningen Retail får du fördjupad kunskap om detaljhandeln, du läser branschrelevant litteratur och analyserar företeelser och situationer som kundrelationer, hållbarhet och platsutveckling. Om du vill arbeta med att utveckla och organisera nya affärsidéer och koncept inom handeln väljer du inriktningen Retail.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science in Service Management, specialisation in Retail
Ort: Helsingborg

Läs hela utbildningsbeskrivningen för masterprogrammet i Service Management, Retail här

Service Management, inriktning Tourism, masterprogram

Vårt masterprogram i Service Management är en unik branschnära ledarskapsutbildning med stark forskningsanknytning. På inriktningen Tourism studerar du turism ur ett mångvetenskapligt perspektiv med inslag från management, marknadsföring och samhällsvetenskap. Du fördjupar dina kunskaper inom hållbar turism och destinationsutveckling. Om du vill göra karriär inom besöksnäringen och ha hela världen som arbetsfält väljer du Tourism.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen:  Master of Science in Service Management, specialisation in Tourism
Ort: Helsingborg

Läs hela utbildningsbeskrivningen för masterprogrammet i Service Management, inriktning Tourism här

Strategic Public Relations, masterprogram

Masterprogrammet Strategic Public Relations är till för dig som vill ha strategiska kunskaper på avancerad nivå inom public relations. Programmet är en joint master som Lunds universitet Campus Helsingborg och University of Stirling ger tillsammans. Utbildningen formas av ett internationellt sammanhang och har en anknytning till näringslivet genom bland annat gästföreläsningar av yrkesverksamma inom branschen och en praktikkurs.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science in Strategic Public Relations
Ort: Helsingborg och Stirling, Skottland

Läs hela utbildningsbeskrivningen för masterprogrammet i Strategic Public Relations här

Strategisk kommunikation, masterprogram

Sveriges första masterprogram i strategisk kommunikation hittar du på Lunds universitet. Här utbildas självständiga, kritiska och kreativa kommunikationsstrateger, som efter utbildningen kommer att kunna arbeta med kommunikationsfrågor på ledande befattningar. Utbildningen utvecklas i nära samverkan med näringsliv och kommunikationsbransch, vilket håller den modern och anpassad efter vad arbetsmarknaden efterfrågar.

Undervisningsspråk: svenska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science in Strategic Communication
Ort: Helsingborg

Läs hela utbildningsbeskrivningen för masterprogrammet i strategisk kommunikation här

Welfare Policies and Management, masterprogram

Programmet ger kunskaper om utveckling, ledning och styrning av välfärdsstater och välfärdsregimer. Du förbereds för avancerade lednings- eller utredningsuppgifter på lokal, regional, nationell, eller internationell nivå. Många organisationer och företag är numera involverade i välfärdsproduktion vilket gör att den potentiella arbetsmarknaden utvecklas ständigt. Programmet förbereder även för forskarstudier och en akademisk karriär.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science in Welfare Policies and Management
Ort:  Lund

Läs hela utbildningsbeskrivningen för masterprogrammet i Welfare Policies and Management här

Sidansvarig:

Inspiration

Han brinner för strategisk kommunikation

Studenten Dan Ishaq står utanför Eden, statsvetenskapliga institutionen, i Lund.Dan Ishaq är statsvetaren som vill jobba med kommunikation och ledarskap i framtiden, gärna internationellt. Därför läser han i dag masterprogrammet i strategisk kommunikation.

Läs mer om Dan

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen