Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Rektorsbrev 15 oktober

Forsknings- och innovationspropositionen i sin helhet, Universitetsstyrelsen, tillfälliga studieplatser, Lund University Experience, Japanresa, LERU-möte, professorsinstallation, ett rosa Universitetshus, SUHF:s årskonferens och förbundsförsamling och KA Wallenbergs huvudmannaråds möte är några av punkterna i detta rektorsbrev.
Rektor Per Eriksson och prorektor Eva Wiberg
Rektor Per Eriksson och prorektor Eva Wiberg (Foto: Kennet Ruona)

I torsdags kom så Forsknings- och innovationspropositionen i sin helhet med bland annat en rätt god satsning på energiforskningen, en höjning som ligger på 470 Mkr från 2016. En nyhet är medfinansieringsmedel för EU-projekt, 200 Mkr från 2016. Förutom det som tidigare varit känt, som pengar till MAX IV och ESS, utökad satsning på konstnärlig forskning och satsningar på Life Science, står det nu klart att Lunds universitet får ett tillskott på cirka 96 miljoner kronor 2014 till forskning och forskarutbildning. Det är universitetets andel av de 600 miljoner kronor i direkta anslag till universitet och högskolor som regeringen skjuter till 2014.

Fördelningen av medlen fördelas i huvudsak utifrån kvaliteten på befintlig forskning vid respektive lärosäte. Hur mycket det totala tillskottet blir de kommande åren utgörs av utfallen på den vetenskapliga kvaliteten. De 96 miljoner som nu nämns för 2014 är en bedömning gjord av Utbildningsdepartementet, vilket innebär en ökning med 5,6 procent jämfört med 2013. Det motsvarar 16 procent av medlen, vilket får sägas vara glädjande och helt okej. Vi siktar dock alltid inom forskingen på att nå nivån 20 procent. Från 2016 höjs nivån till 900 Mkr och skulle vi få 16 procent även denna gång så betyder det 96 + 48 = 144 Mkr. Dessutom kan delar av befintliga medel komma att omfördelas mellan lärosäten beroende på forskningens kvalitet.

En annan nyhet i propositionen är hur man ska mäta kvaliteten på forskningen. Andelen forskningsanslag som årligen ska konkurrensutsättas och omfördelas utifrån kvalitetskriterier dubbleras från 10 procent till 20 procent. Utbildningsdepartementet vill på sikt gå över till att fästa större vikt vid peer review, alltså kollegial bedömning. Syftet är att öka viljan till risktagande inom forskningen. I dag mäter man främst antalet publiceringar samt hur mycket externa forskningsmedel som dras in, vilket har missgynnat humaniora och samhällsvetenskap.

Se tabell över hur regeringen fördelar sina fyra miljarder (PDF 106 kB)

En god nyhet är att Skolverket har beslutat att Lunds universitet får bevaka området didaktik på Skolverkets forskningssidor då vi bedömts ha bästa förutsättningarna för att göra det på ett bra sätt. Detta betyder att universitetet får möjlighet att samla ihop forskning från hela forskningsfältet didaktik och att vi förutsätts att kontakta intressanta forskare nationellt såväl som internationellt.

Det betyder också att Skolverkets hemsida som besöks av cirka 300 000 lärare får veta att det är Lunds universitet som förser sidan med översikter, intervjuer och kommentarer, vilket gör oss till en synlig aktör inom skola och utbildningsvetenskap.

I morgon är det rektorsseminarium på Pufendorfinstitutet där ESS och Max IV diskuteras. Förutom tre spännande föreläsningar om olika aspekter av anläggandet av sådana storskaliga forskningsanläggningar blir det en intressant paneldiskussion. Missa inte det!

Läs mer om rektorsseminariet (PDF 95 kB)

Den första professorn som får sin befordran på främst pedagogiska grunder har utsetts. Det är professor Gudrun Edgren, föreståndare för Medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande (MedCUL). Gudrun Edgren är den första som befordras enligt den nya anställningsordningen. Stort grattis, Gudrun!

Tillfälliga studieplatser. Som tidigare nämnts har Lunds universitet fått tillfälliga pengar till ett ökat antal studieplatser de kommande tre åren. Alla fakulteter har fått skicka in önskemål till utbildningsnämnden och de inkomna förslagen ligger långt över de medel som kommer att finnas tillgängliga.

En inledande diskussion påbörjades i utbildningsnämnden i förra veckan, och nu föreligger ett förslag som kommer att analyseras i rektors ledningsråd. Målsättningen är att universitetsstyrelsen ska kunna fatta beslut om fördelningen vid novembermötet.

Lund University Experience. Hösten 2011 genomfördes ett seminarium under namnet Lund University Experience i syfte att universitetet och studenter tillsammans ska arbeta med värdegrundsfrågor i ett samarbetsprojekt mellan universitetet och Akademiska Föreningen. Tanken har hela tiden varit att fortsätta arbetet, men under våren 2012 har det legat nere. Därför är det glädjande att arbetet tar ny fart. Tanken är att införa en seminarieserie som syftar till att stärka en kontinuerlig samverkan mellan studenter och universitet i värdegrundsfrågor. Seminarierna kan både komma att vara riktade till ledningspersoner och vara öppna för alla på Lunds universitet. Under de kommande två åren är det tänkt att bli fyra seminarier.

Pers resa till Japan. Under resan besökte vi tillsammans med KI:s rektor, Harriet Wallberg Henriksson, University of Tokyo. Det blev många intressanta möten och ett Bioteknikseminarium på seneftermiddagen där ambassadören, Harriet och jag talade om bioteknik vid våra lärosäten. Under tiden i Tokyo hann vi även med att på svenska ambassadens residens hålla ett väldigt lyckat alumnievent. Här var ett 80-tal samlade och av dem ca 70 alumner från LU. Mycket inspirerande att få träffa dem och höra om deras LU-erfarenheter och önskemål om vår framtida alumniverksamhet. De är verkligen lysande LU-ambassadörer!

Därefter gick resan vidare till STS Forums (Science and Technology in Society) årliga möte i Kyoto. Här träffas över tusen människor från 96 länder för att diskutera hur man kan förbättra och utveckla forskning och teknik för att på bästa sätt lösa stora gemensamma problem, som miljöfrågor och problemen i världsekonomin. Deltagarna kommer från många olika delar av samhället, det är ledande personer från akademin, politiken, myndigheter och andra institutioner, företagsvärlden och media. Bland de frågor som diskuterades fanns den framtida energiförsörjningen, globala hälsofrågor och behovet av medicinsk forskning och nanoteknologi. Gemensamt för alla viktiga forskningsområden är behovet av utökad samverkan och samarbete runt om i världen, inte minst för att stärka innovationer och entreprenörskap.

Där hölls också särskilda sessioner för diskussioner om framtidens roll för universiteten och vi hade även ett särskilt lunchmöte för University Presidents. Det är dessutom en enastående konferensanläggning som vi håller till på. Den är stor men lätt att hitta inom och den ligger i en mycket vacker natur.

LERU:s möte med vicerektorer ansvariga för forskarutbildningen i Milano. Vid mötet diskuterades det Memorandum of understanding (MoU) som Europeiska kommissionen och LERU, samt EUA och några andra organisationer undertecknat. Mobilitet för doktorander och unga forskare, ökade ekonomiska satsningar på forskning, samt arbetsvillkor för doktorander diskuterades i samband med detta MoU, som LERU:s rektorer nu ska implementera. 2013 års tvärvetenskapliga sommarskola för doktorander ska det beslutas om inom kort. För Lunds räkning blir det möjligt att kandidera först 2014. Information om ansökan kommer att gå ut i god tid under 2013.

Många intressanta besök. Flera spännande besökare har eller kommer att gästa Lunds universitet de kommande veckorna. I fredags var en journalistdelegation med deltagare från Turkiet, Brasilien och Kina här som en del av Svenska Institutets satsning att stärka Sveriges anseende som en studentnation runt om i världen. På onsdagen hade vi USA:s ambassad med ambassadör Mark Brzezinski i spetsen här. Dagen efter kom Indonesiens ambassadör och en handelsdelegation därifrån på besök och sedan var det dags för Indiens ambassadör på fredagskvällen.

Nästa vecka blir det besök av en delegation från Malaysia och ett möte med Jordaniens Yarmouk University. Även Sydafrikas ambassadör väntas hit, liksom Hong Kong University of Science and Technology. Det är glädjande att det finns ett så stort intresse för vårt universitet samtidigt som det är viktigt och givande att träffa representanter från så många intressanta länder och universitet. Vi blir alltmer ett internationellt universitet.

Professorsinstallation. På fredag är det återigen dags för det högtidliga tillfället när nya professorer vid Lunds universitet ska installeras. Denna gång har vi den stora glädjen att välkomna 22 nya professorer.

Läs mer om våra nya professorer här (PDF 1,85 MB)

IVA:s högtidssammankomst. Nästa fredag åker Per till Stockholm för att vara med på IVA:s stora högtidssammankomst, där Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien bland annat delar ut guldmedaljer till forskare som gjort en ”synnerligen framstående gärning inom akademiens verksamhetsfält”.

Videokonferens Lund-Uppsala. Under mötet diskuterades bland annat Max IV, Forsknings- och innovationspropositionen, forskarutbildningens kvalitetsarbete och möjliga samarbetsformer, samt förstärkt samarbete angående gemensam marknadsföring inklusive alumnevent i utlandet. Uppsalas tillfälliga platser kommer att användas för ett tillfälligt utökat uppdrag till sjuksköterskeutbildningen.

SUHF:s årskonferens och förbundsförsamling. I morgon åker Eva och Susanne Kristensson till SUHF:s årskonferens på Chalmers. Temat är hur svenska universitet och högskolor kan arbeta regionalt, nationellt, europeiskt och globalt. Man kommer också att ta upp exempel på regional samverkan inom forskning och innovation. Eva och Susanne företräder också lärosätet vid SUHF:s förbundsförsamling, vid vilken bland annat verksamhetsplanen för SUHF ska fastställas för 2013. Val av styrelse kommer också att göras.

När nu HSV inte granskar högskolornas interna kvalitetsarbete har SUHF beslutat att undersöka om kvalitetsgranskningar i SUHF:s regi kan genomföras mer systematiskt. Som exempel på interna granskningar nämns bland annat Lunds EQ11, Göteborgs BLUE och Uppsalas KRUUT samt KI:s utbildningsgranskningar.

Den universitetsgemensamma utbildningsnämnden börjar hitta formerna för sitt arbete. Vid senaste mötet tillstyrktes remissförslaget att nämnden, på delegation från rektor, får beslutsrätt i frågor som gäller fakultetsövergripande utbildningar på alla nivåer. Man beslutade också föreslå rektor att utse

Kristina Eneroth, prorektor vid Ekonomihögskolan, till vice ordförande för utbildningsnämnden. Kristina Eneroth utsågs samtidigt till ordförande för den nya internationaliseringskommittén som är knuten till utbildningsnämnden.

Universitetsstyrelsen höll sitt sammanträde i fredags med en omfattande agenda. Vi hade sammanträdet förlagt till Medicon Village och fick där en kort presentation av anläggningen och dess möjligheter. På sammanträdet behandlade vi bl.a. arbetsmiljöenkäten, campusplanen, lägesrapport om MAX IV, Lundamark, ESS och Medicon Village. Myndighetskapitalet var också föremål för diskussion och beslut fattades om bl.a. resursfördelningen, styrelsen för MAX IV, styrelse för motionsverksamheten vid Gerdahallen samt om vår riskvärdering. Därefter en halvtimmes möte med pressen vilket givit upphov till en del artiklar i helgen.

Vita universitetshuset blir Rosa huset under oktober med början ikväll. Detta för att hedra bröstcancerns offer och skapa stöd och uppmärksamhet för den forskning som bedrivs, inte minst vid Lunds universitet. Pressmeddelande om detta har gått ut och redan mött uppmärksamhet bl.a. i en intervju av rektor på P4 i en rikssändning under söndagseftermiddagen. Vi gör detta tillsammans med Statens Fastighetsverk som delar på belysningskostnaderna med oss. Idén kommer från Ingalill Rahm Hallberg som i sin tur fått den från Vita huset i Washington.

Läs mer om Rosa huset här

KA Wallenbergs huvudmannaråd med rektorerna för de större lärosätena hade möte på Arlanda den 2 oktober. Vi tog då bland annat upp finansieringen av MAX IV, FoI-proppen, arbetet med förnyat Ladok, utlysningar från KAW, Akademiska hus och småspråken. Alltid mycket givande möten med goda och uppriktiga diskussioner där stämningen och sammanhållningen och god mellan rektorerna.

Vänliga hälsningar, Per Eriksson och Eva Wiberg

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.

Senaste artiklar

2018-02-22
Kopplingen tarmbakterier och fetma
Kopplingen tarmbakterier och fetma
2018-02-21
Kommunikativ förmåga är viktigt i arbetslivet
Kommunikativ förmåga är viktigt i arbetslivet
2018-02-21
Enzym förändrar livet för njursjuka
Enzym förändrar livet för njursjuka
2018-02-21
"Hur kan du försvara en terrorist?"
"Hur kan du försvara en terrorist?"
2018-02-21
Inkontinens drabbar miljoner – mer måste göras för att hitta botemedel
Inkontinens drabbar miljoner – mer måste göras för att hitta botemedel

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen