Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskare fälls för felaktigt författarskap i forskningsartikel

Universitetshuset
Foto: Kennet Ruona

Lunds universitet fäller en professor och en forskare för avvikelser från god forskningssed.
De båda har skrivit om och anpassat en tidigare inskickad forskningsartikel för att kunna publicera den i en annan typ av tidskrift. I den nya artikeln har dock en kollega som var
försteförfattare i den första artikeln utelämnats trots att båda artiklarna har liknande innehåll.

Anmälan från Medicinska fakulteten handlar om författarskap i två vetenskapliga artiklar som producerats vid olika tidpunkter under 2017 och skickats till olika tidskrifter.

Den första artikeln framställdes inom ramen för ett samarbete mellan två forskargrupper. En forskare var ansvarig för studien i sin helhet och ytterligare sex forskare står angivna som medförfattare.  
Den senare artikeln som publicerats bygger i stort sett på den första artikeln. Både experiment och resultat överensstämmer. Dock har vissa delar skrivits om för att anpassas till en annan typ av tidskrift och nya experiment har tillkommit. En ny medförfattare, en professor, har i denna artikel fått rollen som försteförfattare medan tre av författarna från den första artikeln har tagits bort, bland annat en doktorand som i den första artikeln stod som försteförfattare och korresponderande författare. Inga av dessa uppmärksammas heller i den andra artikelns erkännandedel  s.k. ”Acknowledgement”.

Universitetet har låtit utreda anmälan och konstaterar att de så kallade Vancouverreglerna som anger praxis för hur författarskap ska hanteras inom vetenskaplig produktion inte har använts korrekt.

Två forskare, professorn samt den som hade helhetsansvaret för de båda artiklarna och dessutom varit handledare till doktoranden, har varit drivande i att publicera den andra artikeln. De anses därför ha huvudansvar för hanteringen av författarskapet i den andra artikeln.

Genom att de felaktigt tagit bort doktoranden från den första artikeln har de avvikit från god forskningssed så som det är definierat i Lunds universitets Riktlinjer om handläggning av ärenden som rör misstänkt avvikelse från god forskningssed vid Lunds universitet.

Ärendet lämnas nu över till Medicinska fakulteten för vidare hantering.

Sedan den 1 januari 2020 är det Nämnden för utredning av avvikelser från god forskningssed som handlägger ärenden som rör misstänkt avvikelse från god forskningssed.

Misstankar om allvarliga avvikelser från god forskningssed, så kallad oredlighet i forskning (fabricering, förfalskning och plagiat), hanteras sedan 1 januari 2020 av den nationella Nämnden för prövning av oredlighet i forskning.


En anmälan om misstänkt oredlighet kan delas upp i flera delar beroende på om det förekommer olika typer av frågeställningar. De olika delarna utreds då av båda nämnderna som separata ärenden.


Inför detta beslut har Nämnden för utredning av avvikelser från god forskningssed bestått av tillfälliga ledamöter för att undvika jäv i handläggningen av ärendet.
 

 

Kontakt

Kontakter:
Kristina Åkesson, dekan för Medicinska fakulteten, 046-222 80 84, kristina.akesson@med.lu.se
Anna Meeuwisse, tillfällig ordförande för Nämnden för utredning av avvikelser från god forskningssed, e-post: anna.meeuwisse@soch.lu.se
Lena Eskilsson, prorektor för Lunds universitet, 046-222 70 05, lena.eskilsson@rektor.lu.se

För beslutshandlingar kontakta:
Handläggare Johanna Mellgren, e-post: johanna.mellgren@fs.lu.se tel: 046-222 49 38