Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskare fälls för oredlighet i forskning

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF) har fällt en forskare för oredlighet i forskning. Fällandet gäller plagiat av text ur en forskningsmedelsansökan som forskaren inte själv författat men senare använt i en publicerad vetenskaplig artikel.

Lunds universitet lämnade anmälan till NPOF i oktober 2022 och gäller fyra textstycken i en artikel som publicerats i en vetenskaplig tidskrift.

NPOF konstaterar att plagieringen avser ett flertal stycken som kopierats i princip ordagrant ur en forskningsmedelsansökan utan att källor eller citat angetts. De flesta styckena innehåller flera idébärande resonemang ur ansökan som är sammansatta från och baserade på flera andra källor.

Nämnden lägger särskild vikt vid att forskaren fått tillgång till medelsansökan i egenskap av granskare. Materialet var konfidentiellt och fick inte användas för andra ändamål än granskningen. Att forskaren trots detta använt den bärande idén bakom medelsansökan och även plagierat text anser NPOF vara särskilt allvarligt. Nämnden bedömer att plagieringen är en allvarlig avvikelse från god forskningssed och att plagieringen skett med uppsåt eller i vart fall med grov oaktsamhet.
Lunds universitet har mottagit NPOF:s beslut och lämnar nu ärendet vidare till Universitetets särskilda verksamheter för vidare hantering.

Misstankar om allvarliga avvikelser från god forskningssed, så kallad oredlighet i forskning (fabricering, förfalskning och plagiat), hanteras sedan 1 januari 2020 av den nationella Nämnden för prövning av oredlighet i forskning.
Nämnden för utredning av avvikelser från god forskningssed vid Lunds universitet handlägger ärenden som rör misstänkt avvikelse från god forskningssed.

En anmälan om misstänkt oredlighet kan delas upp i flera delar beroende på om det förekommer olika typer av frågeställningar. De olika delarna utreds då av båda nämnderna som separata ärenden.