Hallå Ola Holmström – hur trivs studenterna?

porträtt man

Du är sociolog och projektledare vid avdelningen Kvalitet och utvärdering och har arbetat med den första universitets­övergripande Studentbarometern på nästan tjugo år.

Hur trivs våra studenter?

– De flesta trivs med sina studier och uppskattar livet som student. De som går på program med kurser som de tycker hänger samman på ett bra sätt trivs betydligt bättre med studierna än de som tycker att kurssamordningen är sämre. Detta känner vi igen från tidigare studier. Ett annat exempel är att studenter med funktionsnedsättning generellt sett kämpar mer med studierna än övriga studenter.

Mår studenterna sämre än tidigare?

– Omkring var tionde student instämmer i mycket hög grad i påståendet att deras studiesituation har fått dem att må psykiskt dåligt, men vi saknar ett tydligt jämförbart material bakåt i tiden och det går därför inte att säga säkert att det är fler än tidigare. Men utifrån nationella och internationella studier kan vi konstatera att psykiska besvär bland högskole- och universitetsstuderande är ganska vanligt och detta märks också vid Lunds universitet.

Är de nöjda med sin undervisning?

– Lunds universitet har många engagerade och duktiga lärare och detta syns tydligt i barometern. Den stora merparten av studenterna upplever undervisningen som stimulerande och att universitetsstudierna i hög grad bidrar till deras kunskapsutveckling. Samtidigt kan vi se att en hel del studenter önskar mer lärarledd tid och mer återkoppling på sina studieprestationer. Utifrån lärarperspektivet kan återkoppling vara svårt att hinna med, men ju mer återkoppling studenterna får desto mer stimulerande tycker de också att studierna är.

Vad skiljer kvinnor och män åt?

– Det som kanske sticker ut mest är att kvinnor är mer stressade av sina studier och att fler kvinnor mår psykiskt dåligt på grund av sin studiesituation. En annan skillnad är att kvinnorna som medverkar i studien är mer framgångsrika än männen med att bli färdiga med sina studier i tid.

Får studenterna det stöd som de behöver i studierna?

– Hälften av studenterna som har någon funktionsnedsättning har varit i kontakt med Pedagogiskt stöd och av dessa uppger nästan alla att de fått den hjälp som de var i behov av. Studenterna förmedlar också generellt en positiv bild av Studenthälsan, Studieverkstaden och verksamheten med SI-mentorer.

Hur har de internationella studenterna det?

– Generellt sett trivs de internationella studenterna med sina studier. Däremot kan de i högre grad än de svenska känna sig ensamma och tycka att det är svårt att lära känna andra studenter. Nästan var tredje student i den internationella studentgruppen uppger att deras boende fungerar mindre bra eller dåligt socialt.

Fotnot. Studentbarometern är en universitetsövergripande enkätstudie som bygger på svaren från 5700 studenter. I rapporten redovisas svaren fakultetsvis men kan också brytas ner på program- och ämnesnivå, under förutsättning att svarsgruppen är tillräckligt stor.