Hur får man sångrösten att hålla till pensionen?

Många som sjunger
Sångrösterna måste hålla längre upp i åldern, Foto: Shutterstock

Pontus Wiegert är operasångaren som skolade om sig till läkare och som nu har börjat forska på vad i operahusens arbetsmiljöer som kan påverka sångröstens åldrande. Bakgrunden är beslutet om höjd pensionsålder för sångare från 52 till 65 år.

Den höjda pensionsåldern fick sångarnas fackförbund Symf (Sveriges Yrkesmusikerförbund) att se sig om efter relevant forskning kring operaröstens åldrande. Kunskap kring hur man kan förebygga slitage så att röster håller yrkeslivet ut efterfrågades.

– Det finns mycket erfarenhet och många teorier kring vad som är belastande och vad som främjar operarösten, men få vetenskapliga belägg, säger Pontus Wiegert som med sin avhandling hoppas kunna ändra på det.

Den höjda pensionsåldern kommer att innebära en föråldring av särskilt operakörerna. Solister arbetar under andra förhållanden där den kontinuerliga bedömningen ofta innebär att de automatiskt väljer bort de roller där rösten inte längre räcker till.

– Jag kommer i studien därför att fokusera på operakorister. De har även liknande arbetsbelastning och arbetsvillkor över landet. Detta ger jämförbara grupper vilket är positivt utifrån ett vetenskapligt perspektiv, säger Pontus Wiegert.

Läsa medicin 

Själv gick han ut Musikkonservatoriet i Köpenhamn i början av 2000-talet, men upptäckte att hans röst inte höll för den belastning som krävs av en yrkessångare som behöver sjunga varje dag. För att förstå sin egen och andras röster bättre beslöt han sig för att läsa medicin och bli ”röstdoktor”. Nu är han i slutet på sin ST-tjänst som foniater, (röst- och svalgspecialist) och förstår även lite mer om sin egen röst.

– Jag sjunger fortfarande, men ger rösten den återhämtning som behövs, säger han.

Avhandlingsarbetet bedriver Pontus Wiegert på bred front i samarbete med de tre operahusen i Stockholm, Göteborg och Malmö. I de två senare sjunger koristerna både opera och musikal, men på Kungliga operan endast opera – och det är dessutom störst.

– Som korist måste man klara en stor röstlig belastning – man sjunger i alla produktioner oavsett genre medan solister ofta väljer sina roller utifrån de operor som passar deras röster bäst.

Kraften från lungorna

Så vad händer när man sjunger? Kraften kommer från lungorna och andningsmuskulaturen vilket skapar ett kontrollerat lufttryck som sätter stämbanden i svängning. Män har tjockare och längre stämband medan kvinnor har tunnare och kortare. Dessa skillnader förklarar varför kvinnor har ljusare röster.

– Det är som på en gitarr – de tjockare strängarna ger lägre toner, och ju kortare sträng desto högre ton, förklarar Pontus Wiegert.

Högre toner innebär fler stämbandssvängningar per sekund och således utsätts kvinnors stämband för påtagligt fler svängningar per dag än mäns. Röstslitage utanför sångarvärlden drabbar också kvinnor i högre grad. På frågan om det även gäller kvinnors sångröster menar Pontus Wiegert att en vanlig uppfattning är att sångares höjdtoner förändras och till och med försvinner med stigande ålder.

– I så fall kan man tänka sig att tenorer och sopraner, som är mer beroende av dessa toner, drabbas hårdare än övriga röstkategorier, säger han. Verkligheten är sannolikt mer komplex och jag hoppas att vårt projekt kan belysa även dessa frågor.

porträtt av man
Pontus Wiegert är operasångar­en som blev ­läkare med ­rösten som ­specialitet. Foto: Maria Lindh
Pontus Wiegert är operasångar­en som blev ­läkare med ­rösten som ­specialitet. Foto: Maria Lindh
Pontus Wiegert lägger upp sitt forskningsarbete i fyra delstudier. Han inleder med fokusgruppssamtal om fyra och fyra där koristerna får prata om vad i deras arbetsmiljö som belastar respektive främjar deras röster. Utifrån de samtalen gör han sedan en enkät som går ut till samtliga korister i Stockholm, Göteborg och Malmö. Sammanlagt blir de ett drygt hundratal.

– Fokusgruppssamtalen ger ett underlag till enkäten så att vi kan ställa relevanta frågor, säger han.

Möjlighet till återhämtning

Pontus Wiegert skiljer på yttre och individuella arbetsmiljöfaktorer. Till de yttre hör akustik, ventilation, luftfuktighet och möjligheten till återhämtning. Hur ser schemat ut mellan repetitioner och föreställning? Finns det delaktighet och engagemang? Bland de individuella faktorerna finns ålder, kön, livsstil samt hur man tar hand om sin röst.

I den tredje delstudien planeras olika slags röstmätningar för att kunna förstå vad som händer i stämbanden och struphuvudet när sångrösten blir trött och sliten.

– Jag kommer bland annat att filma operasångarnas stämband före och efter en föreställning vilket förhoppningsvis kan ge ökad förståelse för ett område man idag vet mycket lite om.

Pontus Wiegert menar att det kan tyckas smalt att bara undersöka sångarröster men han hoppas och tror att resultaten kan gälla även för andra yrkesgrupper som också använder sina röster mycket. Exempelvis skådespelare, de som jobbar i call centers, lärare och förskollärare.

Hans forskningsinitiativ har tagits emot mycket väl av såväl sångare som körledare och operahuschefer.

– Det ligger i allas intresse att sångarna kan behålla sina röster så länge som möjligt, säger Pontus Wiegert.