Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

LU-anställda flög mindre i fjol

vy över Stockholm i soluppgång
LU-anställdas flygresor till Stockholm har minskat, medan tågresorna har ökat. Foto: Eugene Sergeev/Mostphotos

Under 2019 minskade antalet flygresor i tjänsten med nästan 10 procent på universitet.
– Det ligger många medvetna individuella val bakom detta. Vi har slagit in på rätt spår! säger miljöchefen Claes Nilén.

När man granskar siffrorna runt resor i LU:s miljöredovisning så är det klart att färre flygresor per medarbetare har lett till att universitetet har sänkt sitt koldioxidutsläpp under 2019 jämfört med 2018. Det är välkommet eftersom lärosätena sticker ut bland svenska myndigheter när det gäller höga koldioxid­utsläpp – och flyg står för en stor andel.

Akademin är internationell och en framgångsrik doktorand, lektor eller professor har ofta samarbeten i andra länder som leder till flygresor. På LU är det särskilt inrikesflyg, främst till Stockholm, som har minskat. Antalet tågresor går istället upp med 20 procent, något som till stor sannolikhet delvis beror på att tågresor till Kastrup och Köpenhamnsregionen har börjat räknas som resor i statistiken..

Porträtt av man
Miljöchef Claes Nilén. Foto:Gunnar Menander

– Det beror nog på en generell trend i samhället att många vill flyga mindre för klimatets skull, antingen vi kallar det en Greta Thunberg-effekt eller något annat. Men vi har också infört nya reseföreskrifter som bidragit, säger Claes Nilén.

Vi flyger mindre – men reser mer

Att vi flyger mindre betyder inte att vi reser mindre – tvärtom. Under de senaste fyra åren har antalet resor ökat, och en LU-medarbetare reste i snitt fyra gånger förra året, inom och utom landet. Miljösamordnaren Maria Nilsson har tagit fram statistiken över resandet och hon menar att det kan finnas ett mindre mörkertal – de resor som bokas utanför universitetets upphandlade resebyrå Egencia, trots att det inte är tillåtet.

– Jag känner till att medarbetare använt sig av små resebyråer som specialiserat sig på tåg i Europa. Det kan även finnas fall där man velat komma åt erbjudanden på riktigt billiga flygbiljetter, som inte går att hitta via en resebyrå, säger Maria Nilsson.

Under 2019 sjönk antalet flygresor vid LU med 9,5 procent.. Ett miljömål för Lunds universitet är att istället öka andelen digitala möten. Arbetet med detta har gått framåt, trots att miljöredovisningen visar att de planerade aktiviteterna inte har genomförts. Efter att en utredning om digitala ­möten gjorts var det dags för implementeringsfasen. Men förra året avstannade projektet på grund av resursbrist.

– Nu har en ny projektledare tagit över och vi hoppas målet kommer att nås, om än försenat, säger Claes Nilén.

LU behöver sänka sina klimatutsläpp 

Idag mäts och rapporteras koldioxid­avtrycket från universitetets energianvändning och resande. I den nya hållbarhets­planen, som är ute på remiss till den 3 april, är en av de många aktiviteterna att mäta hela LU:s klimatavtryck. Då ska även klimatpåverkan från byggande och konsumtion av varor och tjänster beräknas och följas hela vägen ända till avfall.

För faktum kvarstår att det är lång väg kvar till ett hållbart Lunds universitet när det gäller växthusgaser. Enligt Klimatramverkets* mål, som LU har antagit, behöver koldioxidutsläppen från lärosätena minska snabbt. För LU:s del handlar det om en halvering av koldioxidutsläppen på tre år.

– Vi behöver sänka våra koldioxidutsläpp kraftigt och snabbt om vi ska ha en chans att 2030 ligga i linje med 1,5-gradsmålet i enlighet med Paris-avtalet och andra internationella överenskommelser.

Institutioner skapar strängare resepolicies

I förslaget till hållbarhetsplan för 2020–2026 finns inget uttalat mål att minska antalet flygresor. Det innebär en målkonflikt med universitetets uppdrag att agera internationellt genom forskning och utbildning. För 2020 kommer coronaviruset att synas i flygstatistiken, men hur det blir på längre sikt är än så länge upp till individer och institutioner, där vissa arbetar fram sina egna strängare resepolicies.

Enligt hållbarhetsplanen föreslås att en workshop ska genomföras för att diskutera risker och möjligheter med minskat flygresande som ett första steg. Men hur går detta blygsamma steg ihop med målet att sänka koldioxidutsläppet med 50 procent på tre år som också är ett mål i hållbarhetsplanen?

– En sådan snabb minskning är en väldigt stor utmaning. Till workshopen samlas kloka personer med ansvar för hela vår verksamhet – de kommer att diskutera vägval och jag är övertygad om att de tillsammans hittar åtgärder att gå vidare med för att minska vårt klimatavtryck betydligt, säger Claes Nilén.

Han menar också att vi behöver dela upp frågan och ta en bit i taget, som vårt resande, för att kunna hantera den, även om allt hänger ihop.

– Det är också viktigt att vi alla ställer oss frågan ”vad kan jag göra, i min yrkesroll, för att ställa om?”

Andra insatser som föreslås angående minskade koldioxidutsläpp är att upphandla en mängd förnybart flygbränsle för tjänste­resor och att etablera en klimatväxlingsfond, där man på något sätt ska betala in till fonden för varje flygresa som görs. Potten ska i så fall gå till interna hållbarhets­åtgärder och till att fler studenter och medarbetare ska kunna delta i hållbarhets­projekt.

 

 

LU med i Klimatramverket - bör sänka utsläpp med 16% per år

Universitet har gått med i Klimatramverket, som verkar för att universitet och högskolor ska motverka klimatförändringar. Att vara med i Klimatramverket innebär också att införa åtgärder för att minska verksamhetens koldioxidutsläpp så att vi 2030 ligger i linje med 1,5-gradersmålet. För LU:s del skulle det innebära att vi måste sänka våra utsläpp med 16 procent per år.

Om LUM

Lunds universitets magasin LUM utkom första gången 1968. Den tryckta tidningen utkommer idag med 6 nummer per år och når samtliga anställda. Jan Olsson är redaktör och Eva Johannesson är ansvarig utgivare. 

Kontakta LUM:s redaktion

LUM in English