Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

LU Futura presenterar: Maria Stanfors

Porträttbild
Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia. Foto: Kennet Ruona

När deltagarna i Lunds universitets tankesmedja LU Futura träffades för första gången sensommaren 2018 var ämnet för dagen givet – vilka är de stora framtidsfrågorna och hur kan forskningen bidra? Så här svarade Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia.

Vilka framtidsfrågor ligger dig varmt om hjärtat?

– Jag ser, utifrån ett allmänt perspektiv, frågor rörande klimatförändringar, global resursförsörjning och migration som avgörande för allas vår framtid, men utifrån min egen horisont som forskare är frågor rörande jämlikhet och jämställdhet helt klart viktigast.

– Idag står jämställdhet inte högt på den politiska agendan. Man har i hög grad slutat diskutera det eftersom Sverige är så bra på det! Man pratar inte heller om hur jämställdhet är en dimension av ojämlikhet. Ändå ser vi hur kön fortsätter att prägla individers liv, familjers funktionssätt och även påverka barns uppväxtvillkor. Vi har politiska jämställdhetsmål, men ingen direkt aktiv politik som är avpassad för den moderna familjen och samhället idag.

– Det finns potentiellt stora vinster att göra genom att få fler att leva jämställt, bland annat i termer av minskat ekonomiskt beroende, utanförskap och mer lika villkor bland olika grupper i samhället.

– Jämställdhet är också nära förknippat med en riktigt viktig framtidsfråga, nämligen hur vi klarar välfärden i och med en åldrande befolkning. Fler måste arbeta mer, det vill säga fler timmar och längre upp i högre åldrar, men samtidigt ökar kraven på vård i hemmet för gamla och sjuka. Detta innebär att allt fler kommer att ha omsorgsansvar under flera perioder i livet då de samtidigt måste jobba. Detta är en svår avvägning.

– Historiskt sett har kvinnor stått för det obetalda omsorgsarbetet. Idag består äldreomsorgens personal till stor del av kvinnor med tuffa arbetsvillkor. Utan ett hållbart arbetsliv och familjer hotas välfärden och i förlängningen även välstånd i form av standardökningar som förutsätter ökad och produktivitet och tillväxt. Vad innebär det och vilka politiska ställningstaganden måste tas?

– Jämställdhet och jämlikhet är grundläggande för att vi ska kunna hålla ihop vårt samhälle, och berör frågor om hållbara strategier för arbetsliv, integration, och hur vi skapar välfärd för alla, vilka inte lär minska i betydelse i framöver.

– Som samhällsvetare kan jag genom forskning ta fram ny kunskap som bidrar till förståelsen av ekonomin och samhället i stort och därmed leverera underlag så att politiker och andra kan fatta kunskapsbaserade beslut.

Varför tror du att den här frågan är betjänt av ett tvärvetenskapligt angreppssätt?

– Jag är sedan länge verksam vid en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Det är alltid bra att lära av andra vad gäller teori och metod samt att utsätta sig själv för diskussioner och andra tankesätt. Det är också i tvärvetenskapliga grupper som man kan få oväntade frågor som kan hjälpa en att formulera sig bättre både i tanke och ord.

Om Maria Stanfors

Studerar framför allt könsskillnader i arbetsmarknadsutfall – förr och nu – utifrån ett könsperspektiv, men även det obetalda arbetet och arbetsdelning inom hushållet.

Hon studerar också familjebildning och dess konsekvenser samt hur detta varierar över tid och mellan grupper i Sverige och andra länder. Hon använder sig oftast av storskaliga undersökningar och registerdata till sina undersökningar.

Läs mer om Maria Stanfors forskning

 

Om LU Futura

LU Futura - Lunds universitets tvärvetenskapliga tankesmedja för framtidsfrågor

LU Futura är Lunds universitets tvärvetenskapliga tankesmedja för framtidsfrågor.

Mer om LU Futura