Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lunds universitet satsar på specialteam för att förebygga sexuella trakasserier

Nu stärker Lunds universitet det förebyggande arbetet rörande sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling. Ett särskilt team som ska stötta verksamheten i frågorna byggs upp under hösten 2020. Teamet är ett resultat av det treåriga projektet Tellus.

Tellus är ett forskningsbaserat projekt som startade 2018. Projektet har syftat till att ta reda på förekomsten av sexuella trakasserier vid Lunds universitet. Kunskapen och materialet som samlats in i Tellus är omfattande och rör även kränkande särbehandling och trakasserier kopplat till någon av grunderna i diskrimineringslagen.

I början av 2020 sammanställdes och presenterades preliminära resultat från intervjuer, gruppdiskussioner och en enkät till anställda och studenter. Alla resultat finns nu även sammanställda i en rapport.

Projektet har också tagit fram förslag på hur universitetet kan stärka sitt arbete för att förhindra sexuella trakasserier. Som en följd av detta har Universitetet avsatt medel till ett team som byggs upp under hösten. Teamet består av personal med kompetens inom diskrimineringslag och arbetsrätt och ska även fungera som stöd till verksamheten i ärenden som rör studenter. Totalt består teamet av tre personer och 1,5 årsarbetstid.

-Tellus har genomlyst frågorna om sexuella trakasserier ordentligt. Med den kunskap som projektet genererat skapas nu ett professionellt team till stöd för verksamheten. Detta ger alla förutsättningar att arbeta förebyggande och långsiktigt med frågor kring sexuella trakasserier. Tellus har varit ett viktigt projekt och jag är tacksam över alla medarbetare och studenter som både har berättat om sina erfarenheter men också engagerat sig för att vi ska ha en bra arbetsmiljö fri från diskriminering och trakasserier vid Lunds universitet, säger Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds universitet.

Bland anställda och doktorander som svarat i projektets enkät uppger 25 procent av kvinnorna och 7 procent av männen att de någon gång under sin anställning vid Lunds universitet upplevt att de blivit utsatta för sexuella trakasserier. Bland studenterna var motsvarande siffror 27 procent för kvinnorna och 11 procent för männen. Fler och fördjupade resultat finns i slutrapporten ”Tellus - sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling vid Lunds universitet: Resultat baserade på enkät-, intervju- och fokusgruppsdata från anställda, doktorander och studenter”

-Studien visar att sexuella trakasserier och andra typer av trakasserier i arbets- och studiemiljön vid Lunds universitet förekommer i en omfattning och är av en karaktär som stämmer väl med tidigare undersökningar av universitetsmiljöer från andra länder. Det framkommer också att sexuella trakasserier inte sällan tar sig uttryck i en form av ”kultur” på en arbetsplats över en längre tidsperiod, snarare än som enskilda händelser. Men oavsett vilket så kan man notera en tydlig negativ effekt på hälsan och välbefinnandet hos de som utsatts, vilket gör det till ett arbets- och studiemiljöproblem av hög prioritet vid Lunds universitet, säger Tellus projektledare Anette Agardh.

 

FAKTA Tellus:

Projektet startade 2018 som ett svar på #metoo i syfte att stärka det förebyggande arbetet kring sexuella trakasserier vid universitetet. Projektet har genomförts i etapper. I projektgruppen finns personer med kompetens inom juridik, arbetsmiljö, psykologi och sexuell hälsa. Universitetet har satsat 6 miljoner kronor under tre år för genomförandet. Forskningen finansieras av Vetenskapsrådet. Målet är att projektet ska bidra till ökad trygghet, förtroende och tillit bland anställda och studenter vid Lunds universitet.

Första etappen genomfördes senhösten/vintern 2018 och våren 2019 och bestod av individuella intervjuer och gruppdiskussioner med anställda och studenter i syfte att förstå mer om erfarenhet av sexuella trakasserier, rådande maktstrukturer, beroenderelationer, samtalsklimat och normer kring sexuella trakasserier.

Andra etappen genomfördes hösten/vintern 2019 och utgjordes av en enkätstudie till anställda, doktorander och studenter. Drygt 2700 anställda och 9700 studenter har svarat vilket ger en svarsfrekvens på 34 respektive 32 procent.

Den nuvarande, tredje etappen, innebär prioritering och implementering av förebyggande åtgärder som kommer att utvärderas löpande.

Hela rapporten, ”Tellus - sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling vid Lunds universitet: Resultat baserade på enkät-, intervju- och fokusgruppsdata från anställda, doktorander och studenter”finns att ladda ner på Tellus projektblogg, https://tellus.blogg.lu.se/lunds-universitet-starker-det-forebyggande-arbetet-mot-sexuella-trakasserier-med-stod-i-kunskapsunderlaget-fran-tellus/


 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.