Lunds universitets sommarlista 2018 – massor av experter på sommarens frågor

Vissa ämnen skrivs det särskilt ofta i media om under sommaren. Här finns en lista över forskare vid Lunds universitet som kan svara på vanliga sommarfrågor.

Medicin, mat och hälsa

Infektioner, bakterier och virus 

Infektionssjukdomar, bakterier, virus, vaccinationer, antibiotikaresistens, sepsis. Per Björkman, professor i infektionsmedicin, Lunds universitet, överläkare SUS, 0768-111978, per.bjorkman[at]med.lu.se 

Adam Linder, docent i infektionsmedicin, Lunds universitet, överläkare SUS, 0709-280233, adam.linder[at]med.lu.se 

Idrott och fysisk aktivitet – idrottsskador och rehabilitering, elitidrott och mat

Träna och rör dig rätt så undviker du skador och minskar smärtan. Eva Ageberg, docent i sjukgymnastik, forskar och undervisar kring träning som behandling vid skada/sjukdom i rörelseorganen och förbyggande behandling av idrottsskador. Kontakt: 046-222 49 43, 0702-93 85 22, eva.ageberg[at]med.lu.se 

Åsa Tornberg, docent i fysioterapi, kan svara på frågor kring elitmotionärers och professionella idrottares behov av energiintag. Med för lite energi i kroppen riskerar skelettskador, menstruationsrubbningar och sämre utväxling på träningen. Kontakt: 046-222 97 66, 0706-84 86 89, asa.tornberg[at]med.lu.se 

Barndiabetes – sommar, bad och resor

Sommarens bad, aktiviteter och värme påverkar såväl insulinbehovet som behovet av kolhydrater. Resor ställer också speciella krav på hantering av insulin, packning och förberedelser. En forskare och läkare som kan besvara frågor kring detta Markus Lundgren, forskare vid Lunds universitets diabetescentrum och barndiabetolog på Centralsjukhuset i Kristianstad sjukhus: 0709-95 09 90, markus.lundgren[at]med.lu.se

D-vitaminet – en global spelare

D-vitaminet behövs för att vi ska kunna ta upp kalcium i tarmen och bygga upp skelettet. Men D-vitamin påverkar också immunsystemet som har koppling till flera olika sjukdomar och den del av immunförsvaret som har med infektioner att göra. Det finns även samband mellan D-vitamin och flera olika cancerformer och solexponering. Johan Malm,professor i klinisk kemi vid Lunds universitet och överläkare på Labmedicin, Region Skåne, kan svar på frågor om D-vitaminets roll för sjukdom och hälsa. 0705-26 70 25, johan.malm[at]med.lu.se

Åldrande och arbetsliv

Kerstin Nilsson, docent i arbets- och miljömedicin kan uttala sig om äldre i arbetslivet, friska och hållbara arbetsplatser, längre arbetsliv och pension, psykosocial balans, motivation, arbetets kärna, diskriminering, arbetstid och återhämtningstid, attityder.Kontakt: 0702-56 29 80, kerstin.nilsson[at]med.lu.se 

Hudallergier – solkrämer, solljus och läkemedel

Både kemiska och naturliga produkter kan orsaka kontaktallergier. Cecilia Svedman, dermatolog med inriktning på yrkes och miljödermatologi, forskare vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, kan besvara frågor kring hudallergier, 0709-18 22 04, cecilia.svedman[at]med.lu.se

Allergier och astma hos barn, allergivaccinationer

Hampus Kiotseridis, forskare vid Lunds universitet och barnläkare.Kontakt: 0707-70 06 15, hampus.kiotseridis[at]med.lu.se

Osunda solvanor – malignt melanom

Varannan timme diagnostiseras en ny person i Sverige med malignt melanom. Trots detta har vi svårt att ändra vår inställning till det som påverkar mest: solen. Solen är bra mot vissa sjukdomar, men osunda solvanor kostar i antalet fall av melanom. Två forskare som kan tala om detta: Kari Nielsen, docent i Dermatologi vid Lunds universitet, överläkare, Hudkliniken Helsingborgs lasarett, 0704-94 33 02, kari.nielsen[at]med.lu.se


Christian Ingvar, seniorprofessor vid Lunds universitet och överläkare på SUS, 0706-18 14 38, christian.ingvar[at]med.lu.se 

Solen och ögonskador

Att – kort eller långvarigt – utsätta ögonen för starkt solljus kan ge oönskade följder som snöblindhet, förändringar på gula fläcken och ökad risk för grå starr. Fredrik Ghosh, professor i oftalmologi vid Lunds universitet och överläkare vid SUS, 0768-64 30 33, fredrik.ghosh[at]med.lu.se  

Hälsa, nutrition och mat – konsten att forska på mat för vår hälsa, hur gör man och vad vet vi?

Hur ska man tolka olika nutritionsstudier?  Hur konstrueras kostrekommendationer? Finns det en kost som alla bör äta? Vad ska vi äta för att må bra? Emily Sonestedt, nutritionist och docent i nutritionsepidemiologi. Kontakt: 040-39 13 25, 0737-00 71 45, emily.sonestedt[at]med.lu.se


Louise Brunkwall, näringsfysiolog, doktorand inom genetisk epidemiologi, 040-39 13 24, 0708-34 38 43, louise.brunkwall[at]med.lu.se 

Biomedicin och kroppen i medicinen

Andréa Wiszmeg, doktorand i etnologi med inriktning på biomedicin. Kan svara på frågor om samhälleliga, kulturella och etiska aspekter av biomedicin, medicinsk-teknologisk utveckling och kroppen i medicinen, andrea.wiszmeg[at]kultur.lu.se, 0739-22 84 41

Gudbjörg Erlingsdottir är universitetslektor och docent i arbetsmiljöteknik. Hon är också koordinator för forskningsplattformen Health Design vid Designvetenskaper, 0733-16 66 82, gudbjorg.erlingsdottir[at]design.lth.se

Fästingar och borrelia

Lars Råberg, biolog, expert på frågor om borrelia och andra fästingspridda sjukdomar, 046-222 37 66, Lars.Raberg(at)biol.lu.se


Grillningens risker, kött och köttprodukter


Eva Tornberg, professor i livsmedelsteknik, kan svara på frågor om funktionell mat. 046-222 48 21, 0733-76 95 51, bostad: 046-14 17 10, Eva.Tornberg[at]food.lth.se

Grill och matos – hälsoeffekter av ultrafina partiklar i luften


Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi, ulf.ellervik[at]chem.lu.se, 046-222 82 20

Christina Isaxon forskar i aerosolteknologi med fokus på luftens partiklar och vad de gör med hälsan, 046-222 39 35, 0707-77 45 87, christina.isaxon[at]design.lth.se

Matkultur – mat som identitetsmarkör och hållbar matkonsumtion

Marcus Klasson, konsumentforskare vid Ekonomihögskolan. Mat och klass, mat som livsstil, street food, food trucks, foodie, sommarmat, grilltrender, män och mat, hållbar konsumtion, närodlad och ekologisk säsongsbetonad mat, politisk konsumtion genom mat, mat som samhällsbyggande, framtidens mat, framtidens konsument, matlandet Sverige, marcus [dot] klasson [at] fek [dot] lu [dot] se.

Health Law

Titti Mattsson, professor i juridik med inriktning på socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt. Hennes forskning innefattar även barn och äldres rättigheter. Nyligen startade hon en ny Health Law-miljö vid LU vars syfte är att behandla rättsliga frågor som rör människors (o)hälsa och stärka deras rättigheter i vård och omsorg. titti [dot] mattsson [at] jur [dot] lu [dot] se

Musikfestivaler – hur höga ljudnivåer påverkar hörseln

Jonas Brännström, universitetslektor i audiologi, kan besvara frågor om hörselnedsättning, tinnitus, ljudöverkänslighet mm och vad som händer i örat när vi utsätts för hög ljudnivåer, 046-17 71 03, jonas.brannstrom[at]med.lu.se

Hälsa och synen på hälsa, samt övervikt ur ett kulturhistoriskt perspektiv

Fredrik Nilsson, professor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, fredrik.nilsson[at]ism.lu.se, 042-35 66 29

Kärlekens kemi

Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi; ulf.ellervik[at]chem.lu.se, 046-222 82 20

Matförgiftning

Peter Rådström, professor i teknisk mikrobiologi. Tillgänglig främst under senare delen av sommaren. peter.radstrom[at]tmb.lth.se, 046-222 34 12

Olyckor, exempelvis flygolyckor, kärnkraftshaverier, tågolyckor, eller vårdskador i sjukvården, frågor om mänskliga fel


Johan Bergström, universitetslektor vid avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet, johan.bergstrom[at]risk.lth.se, 046-222 08 80

Sjuk på utlandssemester

Martina Axmin, doktorand i socialrätt, gränsöverskridande hälso- och sjukvård,070-477 8985, martina [dot] axmin [at] jur [dot] lu [dot] se

Smitta – semesterförstöraren 

Undvik luftburen smitta, däribland kräksjukevirus. Jakob Löndahl, universitetslektor vid Ergonomi och aerosolteknologi, ger besked, 046-222 05 17, 0735-51 86 36, jakob.londahl[at]design.lth.se 

Vin

Kimberly Nicholas, forskare vid Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier. Forskar på vindrickande och vinoldingar kopplat till klimatförändringar. +45 31 58 51 41, kimberly.nicholas[at]lucsus.lu.se

Nanorisk med solkrämen?

Christina Isaxon är biträdande universitetslektor vid Ergonomi och aerosolteknologi. Hon kan svara på frågor om risker nanomaterial och nanopartiklar, 046-222 39 35, 0707-77 45 87, christina.isaxon[at]design.lth.se

Alkohol och narkotika – sommar, semester och beroende


Det är inte ovanligt att olika typer av beroende – alkohol, narkotika mm – uppstår och/eller intensifieras under sommaren/semestertider. Anders C. Håkansson, professor i beroendemedicin Lunds universitet och ST-läkare i psykiatri, 046-17 55 96 (mobil anknytning), anders_c.hakansson[at]med.lu.se

Djur, natur och klimat- och miljöfrågor

Alger, algblomning
Per Carlsson, universitetslektor i akvatisk ekologi, specialist på marina alger, algblomning och marinekologi, 046-222 84 35 Per.Carlsson[at]biol.lu.se

Bin och pollinering

Lina Herbertsson, doktorand, pollinering i våra jordbrukslandskap, 0702-96 42 55, lina.herbertsson[at]cec.lu.se

Johanna Yourstone, biolog, kan mycket om hur det moderna jordbrukslandskapet påverkar vilda bin. 0707-98 92 31, johanna.yourstone[at]biol.lu.se

Bränder (och andra risker i det moderna samhället)


Patrick Van Hees, professor i brandteknik, har kartlagt brandorsaker i svenska skolor, 046-222 17 19, Patrick.van_Hees[at]brand.lth.se

Christian Uhr, universitetslektor i Risk och Säkerhet samt expert vid Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Christian.Uhr[at]risk.lth.se 0702-83 82 16

Djur och växter


Lars Pettersson är zooekolog och kan mycket om dag- och nattfjärilar. Han ansvarar för Svensk Dagfjärilsövervakning som finns över hela landet, 046-222 38 18, lars.pettersson[at]biol.lu.se

Torbjörn Tyler, växtekolog, har bland annat inventerat den skånska floran, 046-222 42 34, Torbjorn.Tyler[at]biol.lu.se

Tobias Linné är sociolog och forskare inom det tvärvetenskapliga ämnet kritiska djurstudier som behandlar djurens roll och rättigheter i samhälle. Allt som rör djur och djurrätt, samt kött och köttkonsumtion är hans expertområden, Tobias.Linne[at]kom.lu.se,0708-12 24 16 

Ekosystemet, jordbruk, markfrågor    


Katarina Hedlund, professor, jordbruk, markfrågor och ekosystemtjänster, 0725-62 10 04, katarina.hedlund[at]biol.lu.se

Martin Nordin, jordbruk, arbete på jordbruk, inkomst för jordbrukare etc. 046-222 07 90, martin.nordin[at]agrifood.lu.se 

Lennart Olsson, professor vid Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier. Expertis inom jordbrukspolitik inom EU, handeln med utsläppsrättigheter, ökenspridning, livsmedelskris och klimatförändringarnas följder i Afrika. 
046-222 05 11, lennart.olsson[at]lucsus.lu.se

Erosion, kustförstörelse, vattenströmmar


Hans Hanson, professor i vattenresurslära, 046-222 89 87, 0705-12 83 11, bostad: 046-12 83 11, sommarbostad 0411-12 821, Hans.Hanson[at]tvrl.lth.se


Farliga växter, förgiftningar


Ulf Ellervik, professor, bioorganisk kemi, 046-222 82 20, ulf.ellervik[at]chem.lu.se

Fiskar

Lina Nikoleris, forskare, vatten, fisk och hormoner, 0706-87 21 57, lina.nikoleris[at]cec.lu.se

Fiskeekonomi

Cecilia Hammarlund, forskar om ekonomiska frågor inom fiske. Fiskets lönsamhet, ekonomisk hållbar förvaltning av fisket, priser på fisk. cecilia.hammarlund[at]agrifood.lu.se, 046-222 07 91. Anträffbar t.o.m. vecka 29.

Fåglar


Thomas Alerstam, professor, specialist på flyttfåglar och deras orientering, 046-222 37 85, Thomas.Alerstam[at]biol.lu.se 

Susanne Åkesson, professor, leder stort forskningsprojekt om fåglars och andra djurs flyttförmåga, 0702-45 04 23, susanne.akesson[at]biol.lu.se

Jan-Åke Nilsson, professor, om fåglar och deras beteende, 046-222 45 69, 0705-26 18 14, Jan-Ake.Nilsson(at)biol.lu.se. Har semester veckorna 25, 26, 27, 28 och är då inte tillgänglig för att svara på frågor.

Åke Lindström, professor, arbetar med en inventering av fågelbeståndet i Sverige, 046-222 49 68, Ake.Lindstrom[at]biol.lu.se

Fästingar och insekter

Lars Lundqvist, biolog, vet att berätta om hur fästingar och insekter beter sig i naturen, Lars.Lundqvist[at]biol.lu.se, 046-222 93 34

Lars Råberg, biolog, expert på frågor om borrelia och andra fästingspridda sjukdomar, 046-222 37 66, Lars.Raberg[at]biol.lu.se


Mikael Sörensson, entomolog och specialist på insekter. Fann och namngav Tranströmers tornbagge. Expert på världens minsta skalbaggar. Har tagit fram en användarvänlig modell för lekmän om hur man kan mäta entomologiska naturvärden med hjälp av trädinventering. 0702-68 70 67, mikael.sorensson[at]biol.lu.se


Förpackningar för minskat matsvinn

Annika Olsson är professor vid Förpackningslogistik och rektor vid Campus Helsingborg. Hon kan förpackningar, förpackningsdesign för hållbar utveckling och förpackningslogistik i allmänhet, annika.olsson[at]plog.lth.se, 0705-22 45 69

Grundvatten

Charlotte Sparrenbom, geolog, jobbar med grundvattenrelaterade frågor såsom föroreningsförekomst, och transport av föroreningar, miljöövervakning och dricksvattenresurser, 046-222 39 54, 0722-22 52 66, charlotte.sparrenbom[at]geol.lu.se

Havsfrågor och marin mätteknik


Peter Jonsson, universitetsadjunkt i teknisk geologi, 046-222 49 58, 0706-49 23 33, Peter.Jonsson[at]tg.lth.se

Daniel Conley, professor och biogeokemist vid institutionen för geo- och ekovetenskaper, studerar Östersjöns problem med syrefattiga bottnar, 046-222 04 49, 0707-49 43 41, Daniel.Conley[at]geol.lu.se

Lina Nikoleris, forskare, vatten, fisk och hormoner, 0706-87 21 57, lina.nikoleris[at]cec.lu.se

Hållbart fiske 

Johan Hultman och Filippa Säwe forskar om ekologiskt hållbart fiske www.hallbartfiske.blogg.lu.se, Johan.hultman[at]ism.lu.se, 042-35 66 13, filippa.sawe[at]ism.lu.se, 042-35 65 99

Fiskeekonomi

Cecilia Hammarlund, forskar om ekonomiska frågor inom fiske. Fiskets lönsamhet, ekonomisk hållbar förvaltning av fisket, priser på fisk. cecilia.hammarlund[at]agrifood.lu.se, 046-222 07 91. Anträffbar t.o.m. vecka 29.

Klimat, energi och hållbarhet 

Markku Rummukainen, professor, klimat, klimatförändringar och FN:s klimatförhandlingar, 046-222 96 84, markku.rummukainen[at]cec.lu.se

Torben Christensen, institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper, studerar myrar vid Abisko och ser hur de blir allt blötare, 046-222 37 43, 0709-56 37 43, Torben.Christensen[at]nateko.lu.se

Anders Lindroth, institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper, studerar klimateffekter på skog och kolets kretslopp, 046-222 04 74, anders.lindroth[at]nateko.lu.se

Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem, LTH. Lars J Nilsson svarar på frågor kring strategier för klimatomställning, styrning mot nollutsläpp samt energi- och klimatpolitiska konsekvenser, 046-222 46 83, lars_j.nilsson[at]miljo.lth.se

Max Åhman, forskare vid Miljö- och energisystem, LTH, svarar på frågor kring klimatomställning och internationell klimatpolitik, 046-22 95 43, 0733-58 74 11, max.ahman[at]miljo.lth.se

Pål Börjesson, professor i Miljö- och energisystem vid LTH, svarar på frågor kring hållbara drivmedel och bioenergi, 0768-82 04 06, pal.borjesson[at]miljo.lth.se

Luis Mundaca (miljöekonomi, miljöpolitiska styrmedel)
professor, Internationella miljöinstitutet
Tel: 046-222 02 57, 0704-94 94 57,Luis.Mundaca[at]iiiee.lu.se

Lena Neij (solenergi, klimat)
professor, Internationella miljöinstitutet,046-222 02 68, 0734-36 88 52,Lena.Neij[at]iiiee.lu.se

Emily Boyd, professor och föreståndare för Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier. Expertis inom klimatanpassning och resiliens kopplat till klimatförändringar och naturkatastrofer (vattenbrist, värmebölja, översvämningar). 046-222 03 69, emily.boyd[at]lucsus.lu.se

Kimberly Nicholas, forskare vid Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier. Expertis inom klimatpolitik, och individuella livsstilsval kopplat till klimatet, tex. energi, konsumtion, transport, kost. +45 31 58 51 41, kimberly.nicholas[at]lucsus.lu.se

Klimatanpassning, sårbara grupper i Sverige och internationellt


Per Becker, docent i Risk och Säkerhet, Per.Becker[at]risk.lth.se, 046-222 17 28

Emily Boyd, föreståndare för Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier. Expertis inom klimatanpassning och resiliens kopplat till klimatförändringar och naturkatastrofer (vattenbrist, värmebölja, översvämningar). 046-222 03 69, emily.boyd[at]lucsus.lu.se

Hållbara städer

Lena Neij, professor, Internationella miljöinstitutet,046-222 02 68, 0734-36 88 52,Lena.Neij[at]iiiee.lu.se

Kes McCormick, universitetslektor, Internationella miljöinstitutet, 046-222 02 56, 0722-23 12 27, kes.mccormick[at]iiiee.lu.se

Förpackningar för minskat matsvinn

Annika Olsson är professor vid Förpackningslogistik och rektor vid Campus Helsingborg. Hon kan förpackningar, förpackningsdesign för hållbar utveckling och förpackningslogistik i allmänhet, annika.olsson[at]plog.lth.se, 0705-22 45 69

Miljö, markens kolförråd

Edith Hammer, forskare, markens kolförråd och MAX IV kopplat till miljöforskning, 0732-44 19 68, edith.hammer[at]biol.lu.se

Natur- och miljövård


Henrik Smith är professor i zooekologi, även expert på biologisk mångfald och föreståndare för universitetets centrum för miljö- och klimatforskning. Kan också tala om klimatets påverkan på biologisk mångfald och ekosystemtjänster, 046-222 93 79, 0709-78 20 56, Henrik.Smith[at]biol.lu.se

Sjöar, gödning, försurning


Lars-Anders Hansson, professor i akvatisk biologi, miljöproblem i sjöar, såsom övergödning, försurning, klimatförändring, 046-222 41 69, Lars-Anders.Hansson[at]biol.lu.se

Anders Lindroth, professor i naturgeografi och ekosystemsanalys, forskar om klimatförändringar och hur dessa påverkar olika naturmiljöer (ekosystem). Han studerar bland annat ekosystemen i Skandinaviens skogar och sjöar, 046-222 04 74, Anders.Lindroth[at]nateko.lu.se

Svamp

Sigvard Svensson, mykolog, Biologiska museet, 046-222 40 61, Sigvard.Svensson[at]biol.lu.se

Solenergi

Villy Sundström, professor i kemisk fysik. Hans forskning handlar om att utveckla nya material för solceller och artificiell fotosyntes, som uppfyller krav på att vara miljövänliga, energisnåla och ha flexibel användning. Villy.Sundstrom[at]chemphys.lu.se, 046-222 46 90, 0702-83 66 06

Jessica Lagerstedt Wadin forskar vid Sektionen för industriell ekonomi på LTH och har med kollegor studerat solenergiexpansionen i Kalifornien, där en särskild hyrmodell för solpaneler används, 046-222 03 59, 0767-68 28 41, jessica.wadin[at]iml.lth.se

Söderhavet – ur ett humanekologiskt perspektiv

Thomas Malm, 046-222 04 17, Thomas.Malm[at]hek.lu.se

Träd och trädgårdar

Carina Sjöholm kan tala om träds betydelse och forskar om villaträdgårdarnas betydelse i vardagen men också som avstressare, prestigemarkering etc för de boende. Hon intresserar sig även för besöksträdgårdar och har forskat om livsstilsentreprenörer som kombinerar livet på landsbygden med öppen trädgård, plantförsäljning, guidade turer mm. 0706-96 73 88, Carina.Sjoholm[at]ism.lu.se

Stjärnor, galaxer och exoplaneter

Lennart Lindegren, professor i astronomi, 046-222 73 09, Lennart.Lindegren[at]astro.lu.se

Sofia Feltzing, professor i astronomi, 046 222 72 94, Sofia.Feltzing[at]astro.lu.se

Anders Johansen, professor i astronomi, 046 222 15 89, anders.johansen[at]astro.lu.se

Åska, blixtar och dunder

Carl-Erik Magnusson, universitetslektor i fysik, 046-222 77 27, Carl-Erik.Magnusson[at]nuclear.lu.se


Samhälle, politik och kultur

Svenska valet

Se vår separata expertlista med personer som kan uttala sig inför höstens val: https://www.lu.se/article/lunds-universitets-valexpertlista

Att leda ett universitet

Nikos Macheridis, universitetslektor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan. Styra och leda universitet/högskola, Governance of higher education. 046-222 78 60, 0705-21 63 37, Nikos.Macheridis[at]fek.lu.se

Beslutsfattande under osäkerhet (aktuellt under Almedalen)

Ullrika Sahlin, forskar kring risk och beslutsfattande under osäkerhet, 0738-27 44 32, ullrika.sahlin[at]cec.lu.se

Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap. Peter.Gardenfors[at]lucs.lu.se, 046-222 48 17, 0709-14 62 46

Cyklar och cykling 

Charlotte Hagström, etnolog, 046-222 68 15, 0706-29 73 40, Charlotte.Hagstrom[at]kultur.lu.se

Lars-Eric Jönsson, etnolog, 0706-99 19 98, Lars-Eric.Jonsson[at]kultur.lu.seFredrik Nilsson, professor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, fredrik.nilsson[at]ism.lu.se, 042-35 66 29

Djurrätt

Tobias Linné är sociolog och forskare inom det tvärvetenskapliga ämnet kritiska djurstudier som behandlar djurens roll och rättigheter i samhälle. Allt som rör djur och djurrätt, samt kött och köttkonsumtion är hans expertområden.0708-12 24 16, Tobias.Linne[at]kom.lu.se

Fake news och desinformation på nätet

Mia-Marie Hammarlin, forskare vid Institutionen för kommunikation och medier, kan svara på frågor som rör fake news och desinformation på nätet. 0730-87 14 60, Mia-Marie.Hammarlin[at]kom.lu.se

Familjeförhållanden


Hans Swärd, professor vid Socialhögskolan. Forskar om fattigdom, sociala problem, hemlöshet, socialt arbete och det sociala arbetets historia. 046-222 94 15, 0702-09 46 15 Hans.Sward[at]soch.lu.se

Friluftsliv och medborgarfostran

Sommarläger för barn och ungdomar, scoutläger, tältning och därmed förknippade företeelser. Björn Lundberg, historiker, 0707-36 88 66, bjorn.lundberg[at]hist.lu.se

Gatukonst, graffiti och konst i det offentliga rummet

Peter Bengtsen är konsthistoriker och sociolog med specialinriktning på gatukonst (street art). Han kan svara på frågor om gatukonst, Banksy, graffiti, konst i det offentliga rummet, eko-kritisk konst, samt om konst och kultur mera generellt. peter.bengtsen[at]kultur.lu.se

Gränser och gränsöverskridande gemenskaper

Fredrik Nilsson, professor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, fredrik.nilsson[at]ism.lu.se, 042-35 66 29

Högtider

Mia-Marie Hammarlin kan tala om traditioner och ritualer som hör sommaren till.   0730-87 14 60, Mia-Marie.Hammarlin[at]kom.lu.se

Gabi Louisedotter, etnolog och anställd vid Folklivsarkivet, kan berätta om våra högtider, gabi.louisedotter[at]folklivarkivet.lu.se, 046-222 75 68

IdrottshändelserErwin Apitzsch är idrottspsykolog. Kan resonera om psykologiska aspekter på idrott som exempelvis vad som händer när ett lag drabbas av kollektiv kollaps och hur kan det undvikas, 0708-14 48 65, erwin.apitzsch[at]psy.lu.se

IT-attacker

Martin Hell, universitetslektor vid Elektro- och informationsteknik, LTH, 046-222 43 53, 0702-62 83 76, martin.hell[at]eit.lth.se

Katolicismen i historia och nutid

Yvonne Maria Werner, professor vid Historiska institutionen, kan svara på frågor om katolska kyrkan, yvonne_maria.werner[at]hist.lu.se, 046-222 01 56, 0732-46 86 83

Kreativitet och tänkande 

Farida Rasulzada, psykolog som forskar om kreativitet, välmående, organisation och ledarskap. 046-222 87 41, 0736-22 21 21, Farida.Rasulzada[at]psychology.lu.se

Ingar Brinck, professor i teoretisk filosofi, forskar på utveckling av normer hos barn samt grunderna för normativt beteende, samarbete och samarbetets utveckling samt metakognition d v s tänkande om tänkandet och vår förmåga att styra tänkandet samt kreativitetens grunder, 0709-20 81 25, ingar.brinck[at]fil.lu.se. Hon svarar gärna på frågor om:

  • Robotars plats i samhället: Robotar till hemhjälp och läxläsning, på sjukhuset och ålderdomshemmet, som guider på flygplatsen och konstmuseet. Hur vill vi ha dem? Kommer det att funka? Vad kan vara mänskligt hos en robot?
  • Att göra saker tillsammans: Samarbetsförmåga, sociala normer och intersubjektivitet
  • Ordlös kommunikation: Vi talar i det tysta
  • Utveckling av språk och tankeförmåga hos barn från födseln till 3 år: Om att peka, titta och röra sig i rummet
  • Kreativitet och improvisation: Till vardags och fest eller mest för konnässören?
  • Mindfulness och thinking-in-doing: Om expertis hos dansare, kampsportare, yogis och bergsklättrare
  • Upplevelser av konst: "Är det nåt fysiskt eller måste man tänka också?"

Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, studerar begreppsbildning och semantik, samt tänkandets och språkets utveckling. Peter.Gardenfors[at]lucs.lu.se, 046-222 48 17, 0709-14 62 46

Kulturarv


Lars-Eric Jönsson, är etnolog och kan svara på frågor om kulturarv, kulturhistoria medicinhistoria och psykiatrins historia, 046-222 43 11, 0706-99 19 98 Lars-Eric.Jonsson[at]kultur.lu.se

Migrantarbetare inom gröna näringar/jordbruk

Johanna Alkan Olsson, forskare, specialist på migrantarbetare inom jordbruket och de gröna näringarna, 0727-41 79 90, johanna.alkan_olsson[at]cec.lu.se

Mjukvaran – kan vi kontrollera den eller kontrollerar den oss?

Per Runeson är prefekt vid Institutionen för datavetenskap, LTH, och forskar kring den allt mer komplexa programvara som byggs in i våra maskiner och datorer, 046-222 93 25, per.runeson (at) cs.lth.se 

Musik och festivaler

Patrik Sandgren, musiketnolog och arkivarie på Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar. Patrik har skrivit om ramsor och melodistrukturer i såväl populärmusik, vaggvisor som fotbollsfansens sång på läktarna. Skånes musiksamlingar är ett traditionsarkiv för i huvudsak folklig musik och visa till både fest och vardag, 046-222 36 12, 0727-36 46 46, Patrik.Sandgren[at]folklivsarkivet.lu.se

Thomas Olsson, musikvetare som gärna svarar på frågor inom fälten rock, jazz samt musik och samhälle. Särskilt intresserad av progressiv rock och Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, 046-222 32 75, 0766-31 95 70 Thomas.Olsson[at]kultur.lu.se

Nordirland, narrativ och konflikter 

Det förflutnas roll i konflikter, konflikten på Nordirland, Nordirlands historia, muralmålningar på Nordirland, Brexit, samt Brexits påverkan på Nordirland och relationen mellan Storbritannien och Irland. Fredrika Larsson, doktorand och lärare i Freds- och konfliktvetenskap, Fredrika.Larsson[at]hist.lu.se, 0705-398276

Politik och litteratur

Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson, båda professorer i litteraturvetenskap, kan svara på frågor om vilken roll litteraturen spelar för dagens politiker. Torbjörn Forslid, 046-222 84 73, torbjorn.forslid[at]litt.lu.se och Anders Ohlsson, 046-222 84 67, anders.ohlsson[at].lu.se

Retorik

Anders Sigrell är professor i retorik och kan således tillfrågas så snart det handlar om tal och/eller texter som ska analyseras, Anders.Sigrell[at]kom.lu.se

Resande och risker – transnationella kriminella nätverk, spritsmuggling

Fredrik Nilsson, professor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, fredrik.nilsson[at]ism.lu.se, 042-35 66 29

Resande och klimatet

Kimberly Nicholas, forskare vid Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier. (Resande kopplat till klimatet, Fokus på flyget), +45 31 58 51 41, kimberly.nicholas[at]lucsus.lu.se

Samhällets sårbarhet/riskhantering och samhällsviktig verksamhet


Henrik Tehler, professor i Risk och Säkerhet, Henrik [dot] Tehler [at] risk [dot] lth [dot] se, 046-222 48 50

Semester och resande

Carina Sjöholm, etnolog, forskar om resor i böckers och författares fotspår. Carina Sjöholm är författare till boken "Litterära resor: turism i spår en efter böcker, filmer och författare". Kan även svara på frågor som rör våra skärgårdar, Carina.sjoholm[at]ism.lu.se, 0706-96 73 88

Semester under knappa förhållanden


Torbjörn Hjort vid Socialhögskolan i Lund har forskat om fattiga familjers boende och konsumtion. Kan uttala sig om den psykologiska och praktiska svårigheten att vara sparsam och varför fattigdom alltmer ses som ett personligt misslyckande snarare än ett samhällsproblem, 046-222 30 61, 0707-39 62 56, torbjorn.hjort[at]soch.lu.se

Angelica Angelin kan svara på frågor om fattigdom, socialbidrag och ungdomsarbetslöshet. Angelica.angelin[at]soch.lu.se, 0709-15 07 63 

Skola, skolstart, skolköande

Tommy Andersson, professor i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan, har matematiska modeller för hur man ska matcha skolval och platser. Hur kan man ta hänsyn till föräldrars önskemål, gångavstånd, syskonförtur i kommunala skolor och samtidigt inte skapa incitament att ange icke sanningsenliga önskemål?046-222 49 70, tommy.andersson[at]nek.lu.se

Skvaller och skandaler

Mia-Marie Hammarlin, forskare vid Institutionen för kommunikation och medier, kan prata om skandaler, vilket är hennes huvudområde och om kommunikation face-to-face, såsom skvaller och småprat: 0730-87 14 60, Mia-Marie.Hammarlin[at]kom.lu.se

Sol, ljus och färger – hur vi påverkas psykiskt? 

Thorbjörn Laike, lektor i miljöpsykologi, 046-222 70 78, 046-222 76 04,
Thorbjorn.Laike[at]arkitektur.lth.se

Sommarförflyttningar, sommarväder och sommarmat under förhistorien

Lars Larsson har jobbat med 85000-årig bosättning i Sydafrika till vikingatid i Skåne (Uppåkra) och på Grönland. Han har också arbetat en hel del med kustbosättning under jägarstenålder och bondestenålder. Lars Larsson, professor i arkeologi, Lars [dot] Larsson [at] ark [dot] lu [dot] se, 0411-700 40.

Språkfrågor

Marit Julien, professor i nordiska språk på språk- och litteraturcentrum (SOL) kan svara olika språkfrågor, marit.julien[at]nordlund.lu.se, 046–222 87 07

Sommardeckare och sommarlitteratur

Kerstin Bergman, docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, medlem av Svenska deckarakademin och deckarrecensent. Har skrivit Swedish Crime Fiction: The Making of Nordic Noir (2014) och Deckarnas svenska landskap: Från Skåne till Lappland (2014). Bloggar om deckare på crimegarden.se, Kerstin.bergman[at]litt.lu.se, 0762-26 26 85

Anders Ohlson och Torbjörn Forslid, professorer i litteraturvetenskap. Litterära kändisskap – från GW Persson till Selma Lagerlöf. Politikernas sommarläsning – vad säger den om dem? Vilka signaler vill politiker skicka genom att berätta vilka böcker de gillar? anders.ohlson[at]litt.lu.se, 0706-30 52 43 och torbjorn.forslid[at]litt.lu.se, 0731-52 30 63

Språk – gester och vuxen språkinlärning


Marianne Gullberg, professor psykolingvistik, vetenskaplig chef Humanistlaboratoriet, 046-222 03 89, marianne.gullberg[at]ling.lu.se

Transport, logistik och risker


Anders Wretstrand, docent vid LTH och forskare vid K2, forskar på strategi, policy och planering inom kollektivtrafik samt särskilda gruppers behov. Han svarar på frågor om kollektivtrafik i sommartid, 0766-32 78 65, anders.wretstrand[at]tft.lth.se

Fredrik Pettersson, post doc vid K2 och LTH, forskar på ett regionalt superbuss-koncept – en satsning på bekvämare bussresor i Skåne, 0737-15 63 58, fredrik.pettersson[at]tft.lth.se

Upptäckarglädje – Vad tittar människor på? (under sommaren och annars) 

Carina Sjöholm, etnolog, forskar om resor i böckers, filmers och författares fotspår. Carina Sjöholm är författare till boken "Litterära resor: turism i spår en efter böcker, filmer och författare". Kan även svara på frågor som rör våra skärgårdar och sommargäster-bofasta-problematik, Carina.sjoholm[at]ism.lu.se, 0706-96 73 88

Ekonomi och samhälle

Börsrobotar i solstolen – vad händer med investeringarna i sommar?


Niclas Andrén, universitetslektor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, kan uttala sig om investeringar, börsutvecklingen och riskvärdering, företagsstrategier, finansiella instrument, psykologiska faktorer som påverkar finansiella beslut och ratingföretags värderingar av företag, 0739-78 51 61, Niclas.Andren[at]fek.lu.se. Nås säkrast under juni och augusti.

Cirkulärekonomi

Oksana Mont (hållbar konsumtion och produktion)
Professor, Internationella miljöinstitutet
Tel: 046-222 02 50,Oksana.Mont[at]iiiee.lu.se

Naoko Tojo (producentansvar/EPR), universitetslektor, Internationella miljöinstitutet, 046-222 02 60, naoko.tojo[at]iiiee.lu.se

Delningsekonomi, Hållbar konsumtion

Oksana Mont (hållbar konsumtion och produktion)professor, Internationella miljöinstitutet
Tel: 046-222 02 50,Oksana.Mont[at]iiiee.lu.se

Delningsekonomi – Varför säger sig många vilja dela mera, men få gör det?

Karin Salomonsson, docent och universitetslektor i etnologi: Varför säger sig många vilja dela mera, men få gör det? Att dela med andra för att skapa mer hållbara konsumtionsvanor framhålls idag som en självklar sak, men hur gör vi i praktiken? Vad hindrar oss från att i högre grad byta, låna eller hyra prylar till semesterrenoveringen eller sommarens fritidsaktiviteter? Varför lyckas vissa satsningar, som t ex Fritidsbanken som lånar ut sport- och fritidsutrustning så bra, medan andra lovvärda projekt för delning av prylar floppar? karin.salomonsson(at)kultur.lu.se  0705-88 15 19

Finansiering av kollektivtrafik

Erik Ronnle, doktorand vid K2 och Ekonomihögskolan, forskar om det svenska höghastighetstågsprojektet (Sverigeförhandlingen) samt finansiering och styrning av kollektivtrafik, erik.ronnle[at]fek.lu.se, 0736-75 06 81

Globalisering och multinationella företag

Fredrik Sjöholm, professor i nationalekonomi. Kan svara på frågor om handel, multinationella företag och globalisering i stort. Kan även konsulteras i frågor om Asiens ekonomier. 0733-97 88 90, Fredrik.Sjoholm[at]nek.lu.se. Säkrast anträffbar vecka 25 samt vecka 30 och framåt.

Riksbank, penningpolitik, bomarknad 

Fredrik NG Andersson, docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan. 046-222 46 44, fredrik_n_g.andersson[at]nek.lu.se.

IPCC Expert

Luis Mundaca (klimat, miljöekonomi, miljöpolitiska styrmedel) AR5 WG3 - MITIGATION, huvudförfattare till kap 3: Social, Economic and Ehical Concepts, professor, Internationella miljöinstitutet,046-222 02 57, 0704-94 94 57, Luis.Mundaca[at]iiiee.lu.se

Handel och utveckling inom jordbruk och landsbygd

Helena Johansson är ek. dr. och föreståndare på Agrifood Economics Centre vid Ekonomihögskolan och forskar om landsbygdsutveckling, bioenergi och handel inom jordbruket. Kan också tipsa om jordbruksekonomer vid centret som kan svara på frågor om ekonomin och ekologin från jord till bord, 046-222 07 96, helena.johansson[at]agrifood.lu.se

Kommunal ekonomi under sommaren


Ulf Ramberg, universitetslektor i företagsekonomi och forskningsledare för KEFU, är expert på kommunal ekonomi och hur kommunerna påverkas över årscykeln av satsningar, investeringar och förändringar i omvärlden, 046-222 49 60, Ulf.Ramberg[at]fek.lu.se

Att låna pengar – ur ett etnologiskt perspektiv

Att låna pengar förknippas ofta med bestämda uppfattningar om vad det är ok att låna pengar till,avvem man kan låna och hurskulden ska betalas tillbaka. Semesterresor är något som många menar är dumt att låna till, medan bostad, bil och studier är mer problemfritt att investera i. Hur normer, värderingar och inte sällan moraliska budskap  resulterar i en uppdelning mellan  ”fula” och ”fina” lån, kloka och dumdristiga låntagare studeras i forskningsprojektet Lån, makt och moral. Karin Salomonsson, docent och universitetslektor i etnologi, karin.salomonsson(at)kultur.lu.se, 0705-88 15 19

Trender, konsumtion och varumärken – vad lockar kunderna i sommar?

Johan Anselmsson, universitetslektor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, kan svara på frågor om företags marknadsföring under sommaren, värden som driver försäljning, starka varumärken och prissättningsstrategier. 0709-96 76 80, johan.anselmsson[at]fek.lu.se

Turism 

Erika Andersson Cederholm forskar om livsstilsföretagande på landsbygden, t ex hästgårdar och turismverksamheter som Bed & Breakfast och liknande. 0703-51 90 84, Erika.Andersson_Cederholm[at]ism.lu.se

Stefan Gössling forskar om turismens inverkan på klimat/miljö. 0704-92 26 34, Stefan.Gossling[at]ism.lu.se

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.