Miljonanslag till programvara för vässad diagnostik av prostatacancer

Ett nytt digitalt bildgranskningsstöd som kan underlätta diagnostik och beslut om behandling vid prostatacancer tar nu sina första steg mot en framtida kommersialisering och införande på sjukhuskliniker. Projektet, som leds från Lunds universitet, beviljades nyligen ett miljonanslag från SWELife.

Projektet DOGS (Digital Pathology for Optimized Gleason Score in Prostate Cancer) startar i december 2015. Förutom Lunds universitet deltar Region Skåne och medicinteknisk industri i projektet. Vinnova, Vetenskapsrådet (VR) och Formas satsar genom innovationsprogrammet SWElife halva beloppet, 1,5 miljoner kr.

Målet är att utveckla en programvara för hälso- och sjukvården som underlättar och förbättrar bildgranskning av vävnadsprover från mannens prostata. Intresset för digitala stöd och hjälpmedel inom sjukvården är mycket stort, förklarar projektledaren Anders Bjartell, professor vid institutionen för translationell medicin, Lunds universitet, samt överläkare vid den urologiska kliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö:

- Ett väl fungerande digitalt bildgranskningsstöd för prostatacancer har flera fördelar. Det leder bland annat till träffsäkrare diagnostik och tack vare mer detaljerad information underlättas beslut om behandling. Metoden effektiviserar också granskningen och kan bidra till kortare väntetider.

Stödet passar därför väl in i det standardiserade vårdförlopp som nyligen har införts på nationell och regional nivå i cancervården, menar Anders Bjartell. Det standardiserade vårdförloppet innebär bl.a. att utredning vid misstanke om prostatacancer och behandlingsbeslut ska ske inom 60 dagar från det att patienten remitterats till sjukhus.

I nuläget diagnosticeras prostatacancer med traditionell mikroskopi genom att utbildade patologer gör en visuell bedömning av vävnadsprov från prostatan. Tumörcellernas växtmönster bedöms med hjälp av en särskild skala (den s.k. Gleason-skalan) som används för att uppskatta hur aggressiva tumörcellerna är.

- Det är viktigt att tumördiagnostiken görs på exakt samma sätt oavsett var bedömningen sker och tidigare studier har visat att det finns en variation som bör minimeras. Det råder idag också brist på erfarna patologer, säger Anders Bjartell och fortsätter:
- Vi står inför ett paradigmskifte där vanlig mikroskopering kommer att ersättas av att mikroskoperingsglas scannas in och bedöms på en datorskärm.  

Med bildanalysprogram som stöd kan man sedan enklare än förut t.ex. identifiera områden av tumörceller och deras växtmönster. Avslutningsvis krävs – liksom nu – en manuell granskning av en utbildad patolog. Men tack vare det digitala stödet går granskningen fortare, och det blir möjligt att undersöka ett betydligt större bildmaterial från varje patient kostnad på ett effektivare och reproducerbart sätt.

I DOGS-projektet ska ett stort antal vävnadsprover från patienter vid Skånes universitetssjukhus undersökas. Inom Lunds universitet samverkar medicinsk forskning med matematisk spetskompetens för att ta fram ett nytt bildanalysprogram som identifierar cancerceller och allvarlighetsgrad genom automatisk Gleason-gradering.

Programvaran ska utvecklas av bildanalysgruppen vid matematikcentrum på Lunds tekniska högskola (LTH) i samarbete med medicinteknisk industri. Den kräver dock en omfattande utvärdering innan den kan användas fullt ut inom hälso- och sjukvården. En viktig del är att grundligt testa programmets tillförlitlighet. Det sker inom projektet genom multicenterstudier där preparat från olika sjukhus ska analyseras och resultaten granskas av erfarna patologer.

DOGS bygger vidare på tidigare forskning i ett EU-projekt under ledning  av professor Anders Bjartell och hans forskargrupp i urologisk cancerforskning i samarbete med bildanalysgruppen på LTH.

Tidigare artikel om förbättrad bilddiagnostik med inriktning på prostatacancer
 

Björn Martinsson

 

 

 

Fakta/DOGS – Digital Pathology for Optimized Gleason Score in Prostate Cancer

Prostatacancer är mannens vanligaste cancerform i Sverige näst ytlig hudcancer. Det finns behov av snabbare och bättre diagnostik och behandling.
En korrekt bedömning av tumörens utseende och utvecklingsstadium är viktig för val av bästa behandling. Bedömning sker med hjälp av Gleason-skalan där tumörernas växtmönster i prostatabiopsier analyseras. Detta är den bästa biomarkören för prognos av prostatacancer i dag. Bedömningen är dock subjektiv och arbetskrävande. I DOGS-projektet utvecklas en datoriserad och automatisk bedömningsmetod som är snabb, reproducerbar och objektiv.
Projektet pågår till och med 2017 och leds av Lunds universitet. Mer information på: http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2014-04013/DOGS--Digital-Pathology-for-Optimized-Gleason-Score-in-Prostate-Cancer/

Kontakt

Anders Bjartell, professor vid institutionen för translationell medicin, Lunds universitet, samt överläkare vid den urologiska kliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö, 040-33 26 85, 070-595 26 83 anders.bjartell@med.lu.se

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.