Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ökad press på Sverige för att nå hållbarhetsmålen

FN:s globala mål för hållbar utveckling
FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bild: globalamalen.se

Regeringen har utnämnt en Agenda 2030-delegation med uppdraget att främja och förankra det nationella arbetet med att nå FN:s hållbarhetsmål. Magdalena Bexell från Lunds universitet forskar på politiken kring Agenda 2030 och ser stora utmaningar i det nationella hållbarhetsarbetet.

Agenda 2030-delegationen, bestående av politiska representanter, forskare, företrädare från näringslivet, civilsamhället och andra samhällsaktörer, har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Delegationen lyfter att Sverige enligt Statistiska centralbyrån (SCB) endast uppfyller cirka 20 procent av de globala indikatorerna för Agenda 2030. Man uppmanar därför till kraftsamlingar inom alla större samhällsområden och poängterar vikten av dialog och att inkludera implementeringen i redan befintliga strukturer och processer. Och det är bråttom.

Magdalena Bexell, docent i statsvetenskap vid Lunds universitet, granskar i sin forskning de politiska diskussionerna kring och implementeringen av Agenda 2030. Hon menar att det är slående att man i slutbetänkandet fokuserar på övergripande och styrande strukturer och statsförvaltningens funktioner snarare än att ge förslag inom alla sakfrågeområden som de globala målen täcker.

– Det är positivt, det lämnar utrymme åt de som kan sakfrågorna att ta tag i de olika målen. Att alla myndigheter får i uppdrag att arbeta med Agenda 2030 bäddar för en bred ansats i förverkligandet av de globala målen. Betoningen på politisk långsiktighet genom förankring i ett riksdagsbundet mål för genomförandet är också bra och att statsbudgetens roll lyfts fram, menar Magdalena Bexell.

Lunds universitet engagerade i hållbarhetsarbetet

Lunds universitet kommer inom kort presentera en långsiktig hållbarhetsstrategi för 2019-2026 som bland annat beaktar FNs globala hållbarhetsmål. Universitetet har även gjort en storsatsning på en ny forskarskola inom vilken ett 20-tal doktorander ska fokusera på samhällsutmaningar och Agenda 2030, något som ligger i linje med Agenda 2030-delegationens slutsats att det finns behov av att stärka den tvärdisciplinära forskningen.

I slutbetänkandet föreslås att prioritera forskning i linje med Agenda 2030 i kommande forskningsproposition och att regeringen ska belysa vikten av forskningssamarbete med utvecklingsländer kring förverkligandet av den globala hållbarhetsagendan.

– Universiteten bör vara aktiva med remissvar som lyfter fram forskning och utbildning för Agenda 2030 men också betona forskares roll som kritiska granskare av maktutövning, politiska beslut och målsystem, och vad som inte täcks av Agenda 2030. Forskare kan också lyfta fram områden där Sverige bör sätta ribban högre än vad Agenda 2030 gör, framhåller Magdalena Bexell.

Stora utmaningar för Sverige

Bexell menar att rapporten medför utmaningar för alla samhällssektorer och alla politiska nivåer i Sverige. Framöver behöver aktörerna identifiera hur de globala målen ska tolkas just i deras sammanhang och hur de globala målen relaterar till hållbarhetsmål som finns sedan tidigare.

– Det ska bli intressant att se hur långt den politiska viljan räcker när det gäller att ta tag i förslagen från Agenda 2030-delegationen, säger hon.

Hon hoppas att nästa steg nu blir en remissrunda som tillsammans med slutbetänkandet och redan riksdagsantagna mål kan ligga till grund för en proposition från regeringen. Annars befarar hon att det kan uppstå oklarheter kring vad betänkandet leder till.

– Förslaget om en Agenda 2030-kommitté för att följa upp genomförandet av agendan är bra men kommitténs kraft blir i hög grad beroende av vilka resurser regeringen avsätter till den. Detta är något att hålla ögonen på framöver.


Läs mer:

- Magdalena Bexells forskning om globala målen
- Den svenska Agenda 2030-delegationen
- Samtal om rapportens slutsatser under universitetets Hållbarhetsvecka
- Lunds universitets nya forskarskola med fokus på Agenda 2030

FN:s globala mål för hållbar utveckling

Mellan 2016 och 2030 har världens länder förbundit sig att genom Agenda 2030 tillsammans arbeta för att uppnå FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Den långsiktiga planen ska bidra till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga mänskliga rättigheter för alla, uppnå jämställdhet och bidra till egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. 

Den svenska Agenda 2030-delegationen har fått uppdraget att föreslå en övergripande handlingsplan till regeringen, främja informations- och kunskapsspridning och att förankra arbetet hos landets olika samhällsaktörer.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.