Rektorsbrev 15 juni

Rektor Per Eriksson och prorektor Eva Wiberg
Rektor Per Eriksson och prorektor Eva Wiberg (Foto: Kennet Ruona)

Universitetsstyrelsen, lovord över Linnémiljöerna, enkäten till anställda, lärarutbildningen, campusutvecklingsplanen är några punkter i detta rektorsbrev.

Universitetsstyrelsen har varit på ett två dagars internat i Bjärsjölagård där man bland annat sammanfattade året som gått. Vi kan konstatera att även 2011 var ett framgångsrikt år. Vår bedömning är att vi stärkt våra positioner på utbildningssidan bland annat genom 14 procent fler sökande, vilket är klart mer än den genomsnittliga ökningen bland lärosätena. I synnerhet har vi positionerat oss ännu tydligare gentemot övriga lärosäten i fråga om internationella studenter. När det gäller forskningen behåller vi vår position och har konsoliderat vår ställning jämfört med andra lärosäten. Inom innovation och samverkan har vi tagit ett kliv framåt. Ordförande Margot Wallström öppnade upp för strategiska diskussioner och hon lyckades verkligen skapa en positiv anda vid mötet.

När det gäller myndighetskapitalet formulerar vi i ledning och styrelse förutsättningarna för att nå målet med att sju procent ska fördelas så att myndighetskapitalet för forskning ska vara tio procent, medan det räcker med fem procent för utbildning. Vi är också överens om att förändringen ska ske gradvis och vara genomförd till utgången av 2017. Formellt fattas beslut först i höst.

MAX IV. På universitetsstyrelsen diskuterades även frågan om hur vårt finansieringsansvar för de stora infrastruktursatsningarna MAX IV och ESS ska hanteras i universitetets budget. Ett nytt hyresavtal ska tecknas för MAX IV men här pågår förhandlingar och därför kan inga ytterligare siffror redovisas i nuläget. Hyresavtalet ska vara klart i slutet på juni och undertecknas av Per tillsammans med styrelseordförande Margot Wallström, på delegation från universitetsstyrelsen.

Det är viktigt att komma ihåg att vi inom universitetet är värd för hela MAX IV men med Vetenskapsrådet som den största finansiären. Vad gäller ESS, som är ett aktiebolag, ägs det av den svenska och danska staten och universitetet är en av finansiärerna.

Universitet står som hyresgäst för MAX IV och det är ett stort åtagande och ansvar eftersom detta kommer att bli en världsledande forskningsanläggning som nu byggs i Sverige.

Bygget går bra och Per har också tillsatt en controllergrupp med ekonomichef Lise Bröndum i spetsen för att hålla noggrann kontroll på de ekonomiska åtagandena. I grunden ser det optimistiskt ut, men samtidigt finns viss oro för omfattningen.

Jan Björklund Per åker till Stockholm i nästa vecka för att bland annat träffa utbildningsminister Jan Björklund och civil- och bostadsminister Stefan Attefall. Samtalet med Jan Björklund kommer främst att handla om just MAX IV och ESS. Per kommer att betona vikten av att universitetet får ett tillskott på cirka 60 miljoner kronor årligen i utökade fakultetsanslag för att klara vårt finansieringsansvar för MAX IV och ESS.

En möjlighet för sänkta hyreskostnader är ett statligt övertagande av fastigheten, dvs MAX IV-anläggningen och dess tomt. Detta skulle också öppna för ett nordiskt ägande liknande vad som nu gäller för ESS.

Fantastiska Linnémiljöer! Nu har Vetenskapsrådet presenterat sin halvtidsutvärdering av 2006 års Linnéstöd. Den internationella expertpanelen strör över lag lovord över Lundamiljöerna. Neuronano Research Center får ökat anslag med 20 procent (mest av alla svenska miljöer!) och även Centrum för Ekonomisk Demografi lovordas och får extra pengar. Överlag är expertpanelen mycket positiv till våra åtta miljöer och vi är mycket stolta över den starka, tvärvetenskapliga forskning de bedriver. Stort tack till alla koordinatorer och stort grattis till Jens Schouenbergs och Tommy Bengtssons miljöer som får ökat anslag.

Fyra av våra Linnémiljöer får oförändrade anslag: Lund Laser Centre (LLC), Nanoscience and Quantum Engineering (NanoQE), Lund University Diabetes Centre (LUDC) och Organizing Molecular Matter (OMM). Även de tre forskarskolor vid LU som har Linnéstöd får oförändrade anslag. Dessa forskarskolor är knutna till CED, Hemato-Linné och NanoQE. Två av våra miljöer, Hemato Linné och LUCIE, får sänkt anslag.

Läs mer om utvärderingen av våra Linnémiljöer

Läs mer på Vetenskapsrådets webbplats

Enkät till anställda Resultaten från enkäten till anställda har sammanställts på en övergripande nivå och i maj månad har projektledningen varit ute och presenterat fakulteternas, USVs och gemensamma förvaltningens resultat. I september kommer en universitetsgemensam rapport. Samtidigt arbetar sektionen Personal under vicerektor Nils Danielsen med att ta fram en handlingsplan för det som ska hanteras universitetsgemensamt.

Drygt hälften svarade på enkäten och vi ser glädjande nog att de allra flesta, över 90 procent, tycker att arbetet är utmanande och meningsfullt. Frågor som LU behöver ta tag i handlar om bland annat stress, kompetensutveckling och utvecklingssamtal.

De problemområden som definieras i medarbetarenkäten kommer att diskuteras nogsamt med varje enskilt område och utifrån dessa diskussioner kommer olika åtgärdsplaner att tas fram. Fakulteterna har ansvar för de åtgärder som krävs inom respektive fakultet. Material för återföring till institutioner eller motsvarande tas fram under sommaren efter beställning från respektive fakultets/motsvarande ledning. Effekterna av genomförda åtgärder måste sedan följas upp vid lämpliga tidpunkter.

Vid höstterminens start kommer Nils Danielsen att besöka respektive område för att påbörja arbetet med åtgärdsplanerna. Åtgärdsplanerna blir starten på ett långsiktigt strategiskt arbete vad avser Lunds universitets personalpolitik.

Ingalill Rahm Hallberg som var uppdragsgivare för enkäten har också nyligen intervjuats i flera medier kring varför så många tog avstånd helt eller delvis till påståendet om att man är "säker på att man kan uttrycka sina åsikter utan att det får negativa konsekvenser för mig". Ansvaret för analys och återföring av resultat vilar fortsatt på fd. prorektor Ingalill Rahm Hallberg tillsammans med projektledare Christer Eldh medan åtgärder, handlingsplan och genomförande av förändringar vilar på vicerektor Nils Danielsen och sektionen Personal.

Läs mer om medarbetarenkäten i senaste numret av LUM

HSVs beslut angående lärarutbildningen Högskolverket har beslutat att inte ge vår lärarutbildning, som vi håller gemensamt med Kristianstad högskola, rätt att utfärda examen i religion, matematik och filosofi. Det är andra gången vi ansöker om denna rätt och även denna gång är motiveringen främst att det saknas tillräcklig ämnesdidaktisk kompetens. Det är beklagligt att vi inte får lov att tillgodoräkna oss den kompetens som finns vid det lärosäte vi samarbetar med i den gemensamma lärarutbildningen. I dag tvingas båda lärosätena söka examensrätt var för sig.

Glädjande besked fick vi däremot om magisterutbildningen i informationssystem som fick högsta betyg av HSV!

Läs mer om ämneslärarutbildningen

Läs mer om magister i informationssystem

Ett utkast till den nya Campusplanen har tagits fram och presenterats för Universitetsstyrelsen. Här finns massor av spännande idéer för hur vi ska utveckla universitet och andra delar av samhället i framtiden. Extra roligt är att vi haft ett mycket bra och nära samarbete med Lunds kommun. I höst väntas planen komma upp igen i samband med att lokalförsörjningsplanen ska behandlas.

 

Eva har varit på Trackit-konferensen i Köpenhamn. Här diskuterades uppföljning och stöd till studenter från antagning till att studenterna tar ut sin examen vid ett antal universtiet som EUA har analyserat, bland annat Lund. Lund har därefter själv gjort en egen "Lundatrackit" som presenterades vid konferensen.

Läs mer om Trackit!-konferensen

Lerusemniarium i Leuven har Eva också varit på för vicerektorer med ansvar för utbildningsfrågor. Hon medverkade i rundabordssamtal kring utbildningsfrågor bl.a angående hur man kan kombinera undervisningsrollen med att utveckla en egen karriär som forskare på LERU-universitet. Eva presenterade Lunds meriteringskrav vid anställningar och hur Lund arbetar med pedagogiska akademier m.m. Lerugruppen vill nu gå vidare och kartlägga hur man arbetar med pedagogisk meritering vid nätverkets lärosäten och kanske komma fram till en miniminivå som bör gälla Leruuniversitet. Även övergångarna mellan kandidat- och masternivån, och master- och forskarutbildningsnivån diskuterades. Det ställs olika förkunskapskrav i olika europeiska länder. En översyn kommer att göras inför nästa möte.

Utbildningsnämndens senaste sammanträde behandlade bla Högskolverkets utvärderingar av universitetsutbildningar, samt antagningsomgången för masterprogrammen ht 2013. Det beslutades om en ny kommitté för internationaliseringsfrågor. Kommittén får sitt uppdrag från nämnden och ordförande i kommittén är någon av ledamöterna i nämnden. Närmare uppdrag och sammansättning kommer att preciseras vid höstens första sammanträde.

Lärosäten Syd träffades igår den 14 juni och på Evas förslag kommer en temadag med utbildningsfrågor att anordnas i höst med fokus på gemensamma frågor som examensrätter inom lärarutbildningen, lärosätenas behov av fler utbildningsplatser, möjlig samordning av VFU i Skåne och Blekinge, sjuksköterskeutbildningen och högskoleingenjörsutbildningen, samt kontakter med myndigheten för yrkeshögskolan. Ett PM som Lund tagit fram angående avgiftsfrågan för svenska studenter som läser kurser eller delar av sin utbildning i Danmark togs upp. Frågan är mer komplex än vad man kan tro, och Lärosäten Syd kommer att ta upp denna fråga också vid sitt temamöte i höst. Bengt Streijffert redogjorde för FIRS-seminariet i Köpenhamn den 13 juni.

Uppsalas vårpromovering hölls den 1 juni, dvs för ovanlighetens skull inte på samma dag som i Lund. Det gjortde att vi flera från Lunds universitet som kunde delta, blad övermarskalk Carin Brenner och Per. Det var en mycket trevlig tillställning!

Traditionsenlig kårlunch hölls igår den 14 juni och vi vill särskilt passa på att tacka alla kårer för ett fint samarbete och särskilt tack till alla avgående presidier! Er medverkan i beslutsfattande organ är mycket uppskattad. LUS nya ledning består av Nicolai Slotte och Tora Törnquist och vi hälsar dem varmt välkomna i ledningsgruppen och tack till avgående Simon Wetterling och Emma Jungmark! Alla kårmedlemmar önskas en glad sommar.

Kunskapsveckan På måndag invigningstalar Per på Kunskapsveckan, arrangemanget som är universitetets stora satsning på fortbildning inom skolområdet och som genomförs tillsammans med Lunds kommun och Högskolan i Kristianstad.

Läs mer om Kunskapsveckan

Vänliga hälsningar Per Eriksson och Eva Wiberg

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.