Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

SRC - Europas ledande nav för standardiseringsforskning

Standardiseringsfrågorna blir allt viktigare i samhället. Standarder bidrar till tillväxt och konkurrenskraft genom billigare produktion, ökad internationell handel, etableringen av nya produkter och branscher samt ökat tjänsteutbyte mellan länder. Tack vare en generös donation har Lunds universitet lyckats bygga upp en Europaledande forskning i ämnet.

En donation från Sveriges Standardiseringsråd* 2011 blev fröet till Sveriges första forskningshub kring standardisering - Standardisation Research Centre, eller SRC. Vid SRC, beläget strax bakom Ekonomihögskolan i Lund, strävar forskarna efter att skapa ökade kunskaper kring standardisering och dess effekter för samhället i stort. Professor Thomas Kalling är verksamhetschef och forskningens primära fanbärare i externa sammanhang. Så här beskriver han startskottet.
- Avdelningen Donatorrelationer hade hand om de första kontakterna med Sveriges Standardiseringsråd. Efter några inledande möten fick vi frågan om vi kunde formulera en forskningsinriktning på temat standardisering. I konkurrens med flera andra lärosäten och institutioner bjöds vi in att presentera förslag på vad vi ville göra med pengarna. Efter en snabb beslutsprocess stod det klart att donatorn nappat på våra idéer kring forskningsstrategi. Det var kort därefter som vi fick förtroendet att ta emot och förvalta de åtta miljoner det handlade om.

Uppbyggnad i expressfart
Tack vare donationen har grundfinansiering av SRC tryggats. Efter det att verksamheten fått grönt ljus gick det snabbt att praktiskt sätta upp den nya organisationen. Inom ett par månader var personalen installerad i Alfa 2-huset på Ideon. Idag är ett tjugotal personer verksamma på SRC.
- Två miljoner kronor går ut i stipendier och löner till doktorander, postdoktorer och seniora forskare.

SRC:s tvärvetenskapliga natur har gjort att ett stort antal forskare från olika fakulteter knutits till den samarbetsgrupp som utgör kärnan i verksamheten. Nätverket spänner över discipliner som företagsekonomi, juridik, informatik, ingenjörsvetenskap och nationalekonomi.
- Den här gruppen är oerhört värdefull för oss och hade aldrig kunnat bildats utan donationen. Vi träffas en gång varannan vecka och delar med oss av pågående fältarbeten, kontakter och utvecklingen i de olika forskningsprojekten. Alla som deltar bedriver empirisk forskning med relevans för de övriga kollegornas arbete.

Thomas Kallings roll i gruppen är att staka ut en riktning, hålla i den röda tråden, skapa samhörighet och se till så att fokus ligger på gemensamma frågeställningar. Flera av forskarna deltar på egna forskningsmedel, utan direkt kompensation från SRC.
- Vi har lyckats samla många visionära själar som väljer att avsätta egen forskningstid åt detta. Det fungerar eftersom gruppen har en så pass stark attraktionskraft i sig. Jag tror att alla ser det som ett livskraftigt forum för forskning. Jag ser det som ett bevis på att den bästa forskningen sker kollektivt, i samverkan med andra.

Viktigt att synas
De akademiska resultaten från SRC börjar nu märkas. Ett antal vetenskapliga artiklar väntas komma ut under vintern och de första doktoranderna blir färdiga under 2016. Thomas Kalling menar att SRC:s forskargrupp redan satt ett reellt avtryck, både på den nationella och på den internationella arenan och SRC:s expertis efterfrågas i många sammanhang, såväl inom som utanför den akademiska världen. Thomas Kalling räknar upp samarbeten med NGO:s och universitet på andra sidan Atlanten som några exempel.
- På uppdrag av ISO-organisationen samarbetar två av våra doktorander just nu med Cornell University kring standardiseringens betydelse för innovationer och hållbarhet. Vi samarbetar med flera NGO:s och standardiseringsförbund i Japan och Korea och vi anses av många hålla i taktpinnen i Europa i standardiseringsfrågor. Det är få som har samma goda förutsättningar till forskning som vi.

Thomas Kalling blir ofta inbjuden till olika event i egenskap av talesperson för SRC. Det handlar om paneldebatter, konferenser och branschsammankomster i Sverige och utomlands. Kopplingen mellan standardisering och innovation är det hetaste ämnet just nu.
- Det var särskilt tydligt i den styrgrupp som Standardiseringsförbundet skapat på uppdrag av svenska staten och där jag deltog i arbetet med att ta fram en nationell strategi för arbetet kring standards. Jag tror att SRC har en viktig roll att spela för branschen i stort.

Ny empirisk forskning breddar perspektiven
För Ekonomihögskolan har SRC inneburit ett nytt kapitel i utvecklingen. Donationen har möjliggjort att man kunnat slå in på ett helt nytt empiriskt forskningsområde.
- Ekonomihögskolan har på sistone fått medel till stora satsningar inom Entreprenörskap, Finans och Handelsforskning. Och nu har vi standardisering som ett eget område och det är ju värdefullt i sig. Standardiseringsfrågan blir allt viktigare internationellt i och med globaliseringen. Företagen förväntas vara hållbara och då krävs det fungerande standards. Det är i den här utvecklingen som vi kan bidra, vi finns med som forskningspart och kan stötta och vägleda. Det är viktigt att vi kan bidra till förståelsen av de här mekanismerna.

Låg efterfrågan på standardisering i utbildningen
SRC har sedan starten arbetat för att få in standardiseringsfrågor i utbildningen. Detta har dock gått trögt.
- Det är helt klart att det finns ett glapp mellan forskningen och det studenterna efterfrågar. Vi har vår väletablerade empiriska forskning som branschen och näringslivet visar stort intresse för. Samtidigt är studenterna relativt ljumma inför ämnet. Som läget är idag vore det i princip omöjligt att starta ett masters-program inom standardisering.

Fortsatt fokus på extern finansiering
Thomas Kalling arbetar kontinuerligt med att bearbeta olika externa finansieringskällor. Privatpersoner, som exempelvis familjen Rausing, stiftelser som Vinnova och företagssamarbeten är några återkommande kontaktytor.
- Företagssamarbetena utgör 40-50 % av den totala finansieringen idag. Oftast handlar det om företag, branschorgan eller andra NGO:s som kommer till oss och ber oss sondera gemensamma intressen.

Just nu är efterfrågan störst på forskning kring standardiseringens koppling till miljö- och hållbarhetsfrågor. Thomas Kalling menar att den trenden kommer att hålla i sig. Eftersom det hållbara samhället bygger på en fungerande energi- och informationsteknik riskerar bristen på standarder att hämma framsteg och utveckling.
- Väldigt få företag vågar investera i något som de inte känner till. Denna utveckling har gjort att vår forskning kring hållbarhet hamnat mer och mer i fokus. Vi har fått in två större donationer från E.ON Sverige och Cementa och även Energimyndigheten. Tack vare dessa har vi kunnat starta ett program, Sustainable Society, kring det hållbara samhället med särskilt fokus på verksamhetsmodeller och inter-institutionella samarbeten. Vi har fler liknande projekt i pipeline.

Fotnot:
* Sveriges standardiseringsråd, SSR, var tidigare huvudorgan för svensk standardiseringsverksamhet. SSR är sedan 2012 upplöst och ersatt av Sveriges Standardiseringsförbund

Text: Oscar Heimburg

Publicerad: 2014-10-03

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.