Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Hållbar hantering av osäkerhet – finns det? Om osäkerhet och transparens i beslutsfattande

Hållbar hantering av osäkerhet
Seminarium
Vad är osäkerhet och varför ska vi bry oss? Vad ska vi göra med osäkerhet när samhället fattar beslut? Hur ska beslutsfattare göra när experter inte vill ge entydiga svar? Finns det en fara med att erkänna att man är osäker? Vilka fördelar kan osäkerhet medföra?

Osäkerhet kan ha betydande roll bakom många viktiga beslut i samhället och hos individer. Det finns flera verktyg för att hantera osäkerhet men samtidigt en otydlighet i när och hur de ska användas. Flera organisationer ställer krav på bättre hantering av osäkerhet i beslutsunderlag, vilket i sin tur ställer krav på vetenskapliga experter och konsulter att beskriva och kommunicera osäkerhet. Andra hävdar att ett ökat fokus på osäkerhet kan medföra negativa konsekvenser för en organisation och kommer dessutom ta tid och resurser från experterna att lösa problemen. Håller ni med? Var står vi idag när det gäller att hantera osäkerhet? Vilka resurser är vi beredda att lägga på osäkerhet? Seminariet är tänkt att fungera som en nod för att skapa nya nätverk för att arbeta med dessa frågor.

Seminariet syftar till att starta och fördjupa diskussioner kring hur samhället kan/bör hantera osäkerhet som uppstår när vi har bristande underlag. Vi ger allmänhet, beslutsfattare i politik, offentlig förvaltning och näringsliv och konsulter och vetenskapliga experter en möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och få svar på frågor kring hur osäkerhet hanteras eller borde hanteras i ett öppet samhälle som behöver skyddas mot nuvarande och framtida risker.

Program

14 Välkomnande och introduktion: Ullrika Sahlin, docent i miljövetenskap vid Lunds universitet: Uncertainty – taming the monster under your bed.

14.15 – 14.35 Föredrag: Annelie Johansson, Miljödirektör, Länsstyrelsen Skåne: Osäkerhet från ett beslutsfattarperspektiv.

14.35– 15.00 Kunskapskafé: Dela med dig om din kunskap eller frågor om värdet av att uttrycka osäkerhet

15.00 – 15.20 Föredrag: Ragnar Löfstedt, Kings College, London: Advantages and disadvantages with transparency – experience from the field of risk communication.

15.20 – 15.45 Gruppdiskussioner: Dela din erfarenhet eller frågor om kommunikation om osäkerhet

15.45 – 16 Sammanfattning: insikter och möjligheter (moderator Ullrika Sahlin)

Seminariet är öppet och ingen föranmälan krävs. Arrangör: Uncertainty and Evidence Lab vid Centrum för miljö- och klimatforskning

Programmet är en del av Hållbarhetsveckan 2018.

 

Sustainable uncertainty management – does it exist? A seminar on uncertainty and transparency in decision making.

What is uncertainty and why should we care about it? What should we do with uncertainty in societal decision making? What shall decision makers do when experts don’t give one answer? Is there a danger in being uncertain? What advantages can uncertainty bring?

Uncertainty can play a major role in decision made by society and individuals. Even though there are several methods to manage uncertainty, when and how to use them is less clear. Several organisations require better management of uncertainty to support decisions, which in turn increase the requirements on scientific experts and consultants to characterise and communicate uncertainty. Other claims that an increased focus on uncertainty may result in negative consequences to organisations and will also take time and resources from experts to solve the actual problems. Do you agree? Where are we today when it comes to managing uncertainty? Which resources are we prepared to use for uncertainty? The seminar will be an opportunity to create a network for these questions.

The aim of the seminar is to start and depend discussions on how society can and should manage uncertainty. We invite members of the public, decision makers (politicians, regulatory bodies and business) and consultants and scientific experts to share their experience and questions about managing uncertainty in a transparent society in need to be protected from current and future risks.

 

Programme

14 Welcome and introduction: Ullrika Sahlin, Docent in Environmental Science Lund University: Uncertainty – taming the monster under your bed.

14.15 – 14.35 Talk: Annelie Johansson, Director Department for Environmental Protection, Länsstyrelsen Skåne: Uncertainty from a decision maker’s perspective (in Swedish).

14.35– 15.00 Knowledge café: Share your experience and questions on the value of describing uncertainty

15.00 – 15.20 Talk: Ragnar Löfstedt, Kings College, London: Advantages and disadvantages with transparency – experience from the field of risk communication.

15.20 – 15.45 Group discussions: Share your experience or questions on communicating uncertainty

15.45 – 16 Summary and actionable insights (moderated by Ullrika Sahlin)

The seminar is open and no pre-registration is required. Arranged by: Uncertainty and Evidence Lab at Centre for Environmental and Climate Research

The programme is a part of the Sustainability Week 2018.

Tid: 
2018-04-26 14:00 till 16:00
Plats: 
Magle Konserthus, Magle Stora Kyrkogata 4, Lund
Kontakt: 
ullrika.sahlin [at] cec.lu.se

Om händelsen

Tid: 
2018-04-26 14:00 till 16:00
Plats: 
Magle Konserthus, Magle Stora Kyrkogata 4, Lund
Kontakt: 
ullrika.sahlin [at] cec.lu.se

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen