Studie- och arbetsmiljö

Som student likställs du med arbetstagare i Arbetsmiljölagen, dock med ett fåtal undantag. Här listar vi hur en säker studie- och arbetsmiljö ska se ut för dig som studerar vid Lunds universitet.

Information med anledning av coronaviruset

Sedan den 18 mars 2020 har Lunds universitet övergått till distansundervisning för att begränsa coronavirusets spridning. Detta innebär nya förutsättningar och utmaningar för studie- och arbetsmiljö, men Lunds universitet fortfarande är ansvarig för din studiemiljö.


En bra och säker studie- och arbetsmiljö innebär:

 • Det ska finnas tillgång till ett rimligt antal läsplatser och gruppstudierum med lämplig inredning och utrustning.
 • Det ska finnas tillgång till uppehållsrum med möjlighet att värma medhavd mat där detta kan anses vara rimligt med hänsyn till antal föreläsningar och schemalagd närvaro.
 • Viloutrymme ska finnas eller lätt kunna ordnas.
 • Städning och underhåll av toaletter ska planeras så att en bra hygien alltid uppnås.
 • Kläder ska kunna förvaras så att de inte smutsas ned eller skadas och så att risk för stöld motverkas.
 • Värdesaker som är obligatoriska för studiearbetet ska kunna förvaras tryggt och säkert.
 • Det ska eftersträvas att alla studenter får tillräcklig schemalagd tid för att få möjlighet att lära känna sina studiekamrater och därigenom få ett bra studieklimat och ökad möjlighet till ett bra studieresultat.
 • Nya studenter, såväl på program som på fristående kurser, ska på schemalagd tid få en introduktion till studentlivet och vart man vänder sig i studiesociala frågor.
 • Tillfredsställande inomhusklimat (till exempel ventilation, belysning, akustik).

För dig som bedriver studier med laborativa inslag gäller också:

 • Rätt till medicinsk kontroll vid till exempel arbete med försöksdjur och vissa kemikalier.
 • Rätt att kostnadsfritt få den skyddsutrustning som behövs för ett säkert arbete, till exempel skyddsrock och skyddsglasögon.

Prefekten ansvarar för studie- och arbetsmiljön

Det är prefekten på institutionen eller, om uppgiftsfördelning skett, avdelningsföreståndaren eller motsvarande på avdelningen som har ansvaret för arbetsmiljön.

Studerandeskyddsombud ska bevaka att arbetsmiljöarbetet fungerar på ett bra sätt och kan begära att åtgärder vidtas om det finns brister i studie- eller arbetsmiljön.

Studerandeskyddsombudet har inte något arbetsmiljöansvar.

På LTH är det områdesansvariga som ansvarar för studenternas psykosociala arbetsmiljö.

Kontaktuppgifter till LTHs samordning för arbetsmiljö och likabehandling.

Läs mer om hur studerandeskyddsombudet kan stödja dig.

Skyldigheter för studenter och anställda

Studenter och anställda ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i arbetet med att åstadkomma en god studie- och arbetsmiljö genom att

 • iaktta försiktighet och
 • följa givna föreskrifter och använda skyddsanordningar för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Mobbning eller annan kränkande särbehandling får aldrig förekomma.

Regler och beslut inom Lunds universitet (i urval)

Arbetsmiljölagen

Som student likställs du med arbetstagare i Arbetsmiljölagen (med ett fåtal undantag).