Sociologi: Global utvecklingssociologi och hållbar utveckling

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

SOCA26 är en introduktion till sociologisk omvärldsanalys och ger ett sociologiskt perspektiv på ekonomiska, sociala och politiska processer med betoning på global samhällsomvandling och hållbar utveckling. Målet är att du ska kunna förstå och kritiskt undersöka de diskussioner som vi för om den globala samhällsomvandlingen som kännetecknar den så kallade moderniteten.

Kursen är uppdelad i fyra delkurser om 7.5 hp vardera. Den första modulen handlar om klassisk och modern sociologisk teori, liksom de ekonomiska, sociala och politiska transformationer som den klassiska sociologin fokuserade på. I fokus står de processer som legat till grund för de samhällsomvandlingar som brukar inkluderas i begreppet modernitet, såsom framväxten av suveräna nationalstater, kapitalism, byråkratier, rationalisering och ökande arbetsdelning/differentiering inom och mellan länder. Modulen tar även upp de olika vetenskapsteoretiska ståndpunkter som formulerades av klassikerna, men som fortfarande präglar samhällsvetenskaperna.

Den andra delkursen lägger tonvikt på samtida utvecklingsutmaningar i olika delar av världen. Modulen anammar både makro- och mikroperspektiv och fokuserar på förändringar vad gäller statens roll, arbetsmarknader, befolkningsstrukturer och familjer. Med hjälp av sociologiska teorier och begrepp synliggörs hur ojämställdhet och ojämlikhet skapas och upprätthålls av olika maktordningar kopplat till bland annat genus, sexualitet, etnicitet och klass, samt hur dessa samverkar. Modul 2 fokuserar på samtida ekonomisk och politisk sociologi, samt feministisk teori.

Den tredje delkursen fokuserar på hållbarhets- och miljösociologi. Med utgångspunkt i de klassiska och samtida teorier som avhandlades i den första modulen görs en fördjupning i samtida sociologiska perspektiv på hållbarhet och miljöfrågor. Kursen tar upp olika aspekter av hållbarhet och diskuterar miljöutmaningar utifrån olika vetenskapsteoretiska och sociologiska synvinklar, med syfte att ge en ingående förståelse av hur miljöproblem kan ramas in och förstås utifrån olika sociala och politiska infallsvinklar. Kursen tar även upp olika typer av politiskt och socialt handlande för att åstadkomma förändringar, såsom olika politiska lösningar, och förändringar i konsumtion/vardagsliv/livsstil.

Den sista delkursen fokuserar på samhällsvetenskapliga metoder, och syftar till att ge grundläggande kunskaper i statistisk analys, samt kännedom om olika kvalitativa analysmetoder. Tonvikt läggs även på att operationalisera frågeställningar och testa olika teorier med utgångspunkt i kursinnehållet.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Sociologiska institutionen

Besöksadress
Sandgatan 11, Hus G, Lund

Postadress
Box 114, 221 00 Lund

http://www.soc.lu.se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 eller Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5/A5)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2020

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

31 augusti 2020 - 17 januari 2021

Ansökan

Stängd för anmälan

Urvalsgrupper HT 2020

Gymnasiebetyg utan komplettering (BI) 18,65

Gymnasiebetyg med komplettering (BII) -

Folkhögskolebetyg (BF) -

Högskoleprovet (HP) *

Akademiska poäng på grundnivå (APGR) *

Totalt antal antagna

Höstterminen 2020 - 35 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Sociologi: Global utvecklingssociologi och hållbar utveckling är 50 000 SEK.