Underrättelseanalys: Underrättelseanalys

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Är du intresserad av att lära dig mer om inhämtning av information som bland annat kan förhindra terrorhandlingar, grov organiserad brottslighet och främmande makts underrättelseverksamhet? Underrättelseanalys skulle då kunna vara ämnet för dig!

Delkurs 1. Staten och underrättelseväsendet (7,5 hp)

Med utgångspunkt i Max Webers definition av staten ”som den enda mänskliga sammanslutning som gör anspråk på ett monopol på den legitima våldsanvändningen [inom] ett visst geografiskt avgränsat område”, behandlar denna kurs underrättelseväsendets roll som ett medel för staten att upprätthålla detta våldsmonopol – hur detta instrument har används historiskt i stormakter och småstater, i totalitära stater och i demokratier, och hur demokratiska stater har verkat för att reglera sådan verksamhet. 

Delkurs 2. Polisiär underrättelseverksamhet, kontraterrorism och kontraspionage (7,5 hp)

Denna kurs behandlar hur stater använder sig av olika typer av underrättelseverksamhet i sitt bekämpande av kriminalitet, terrorism och främmande makts olagliga inhämtning av underrättelseinformation, och hur detta arbete organiseras i Sverige och i andra länder. Med utgångspunkt i kriminologisk och förvaltningsorienterad forskning studeras ett antal problemkomplex kopplade till sådan verksamhet såväl i samtid som i historiskt perspektiv.

Delkurs 3. Utrikesorienterad underrättelseverksamhet (7,5 hp)

Inhämtning av strategiskt viktig information via olika typer av metoder – signalspaning, (så kallad humint human intelligence), öppna källor (så kallad osint, open source intelligence) med mera – är en central uppgift för statens underrättelseväsende. Denna kurs syftar till att behandla frågan om underrättelseinhämtning ur ett historiskt perspektiv men också med fokus på inhämtningens organisation, frågor rörande tolkning och förmedling av underrättelseinformation och fall där antingen inhämtningsarbetet eller arbetet med att tolka underrättelseinformation har brustit (så kallad intelligence failure).

Delkurs 4. Underrättelseverksamhet och krigföring (7,5 hp)

Med utgångspunkt i de två skilda synsätt som föreligger bland underrättelseanalytiker avseende hemliga och subversiva operationer, (covert action), det vill säga huruvida det skall ses som en del av underrättelseverksamhet eller snarare som en del av staters krigföring, behandlar denna kurs hur stater försöker främja sina intressen bland annat genom påverkanskampanjer, desinformation, våldshandlingar med mera. I kursen behandlas frågorna hur denna del av underrättelseverksamheten förhåller sig till mer generella aspekter kring krigföring, vilka har identifierats hos bland annat Machiavelli, Clausewitz och Sun Tzu, hur den organiseras liksom metodologiska problem kopplade till tolkning och analys av sådan verksamhet.

Efter studierna

Kunskaper i underrättelseanalys är en efterfrågad kompetens inom bland annat departement och myndigheter såsom Försvarsdepartementet, Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Migrationsverket och Tullverket.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Statsvetenskapliga institutionen

Besöksadress
Eden, Allhelgona kyrkogata 14, Lund

Postadress
Box 52, 221 00 Lund

http://www.svet.lu.se/

Daniel Alfons

Studievägledare

+46 46 222 89 52

daniel [dot] alfons [at] svet [dot] lu [dot] se

Mats Janér

Studievägledare

+46 46 222 89 52

mats [dot] janer [at] svet [dot] lu [dot] se

Sahar Valizadeh

Studievägledare

sahar [dot] valizadeh [at] svet [dot] lu [dot] se

Lidija Lindoff

Studievägledare

+46 46 222 89 52

lidija [dot] lindoff [at] svet [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2020

Blandad undervisningstid Lund, heltid 100%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
2 av vilka 2 är obligatoriska

Studieperiod

31 augusti 2020 - 17 januari 2021

Ansökan

Cancelled

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Underrättelseanalys: Underrättelseanalys är 50 000 SEK.