Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Audiologi: Projektkurs för magisterexamen

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Vi inbjuder till en akademisk mötesplats i audiologi på avancerad nivå. Vill du tillsammans med andra fördjupa dina kunskaper kring audiologisk forskning och klinik på avancerad nivå?

Du identifierar och väljer en specifik audiologisk fråga som du själv eller tillsammans med en kurskamrat vill utforska. Det valda projektet kan med fördel vara anknutet till egen klinisk verksamhet, till universitets aktuella forskning, ske i samverkan med utländska partneruniversitet, med hörselteknisk industri/företagsverksamhet eller med andra relevanta audiologisk verksamheter. Du kan föreslå egna ämnen men vi kan också hjälpa dig med internationella kontakter om du så önskar. Projektet planerar och genomför du/ni självständigt under handledning och arbetet avslutas med ett examensarbete i form av skriftlig rapport/uppsats. Du kommer också att kunna ta del av och diskutera/opponera på medstudenters vetenskapliga arbeten/projekt.

Kursens innehåll

Under kursen får du möjlighet att knyta samman tidigare kunskaper och erfarenheter med nya kunskaper och upptäckter.

I kursens första del ingår:

  • Planering av projektarbete och design av metod och skriftlig rapportering av detta
  • Datainsamling
  • Genomförande av halva projektarbetet
  • Forskningsetiska överväganden
  • Att kritiskt granska vetenskapliga artiklar

I kursens andra del ingår:

  • Databearbetning
  • Färdigställande av uppsatsen
  • Redovisning och försvar av eget vetenskapligt arbete/projekt
  • Reflektion och diskussion kring och kritisk granskning av kurskamraters vetenskapliga arbeten/projekt
  • Information om hur man skriver ansökningar om forskningsmedel och finansieringskällor

Undervisningen sker för del I hösten 2023 och för del II våren 2024 i form av distansundervisning och några fysiska träffar vid Lunds universitet. Du får ta del av föreläsningar, seminarier och uppsatshandledning. Den färdiga rapporten/uppsatsen presenteras muntligt och skriftligt.

Efter kursen

Kursen ger dig kunskaper i audiologi på avancerad nivå och din uppsats kan ingå i magisterexamen i audiologi. Du kommer förstås att ha med dig fördjupade kunskaper i ditt eget specifikt valda audiologiska område men också kunskaper om dina medstudenters. Detta ger dig breda och ökade kunskaper och färdigheter för att bedriva viktig kvalificerad hörselvård såväl på samhälls-, grupp- och individnivå och/eller en god grund för fortsatt forskarutbildning. 

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kursledare

Jonas Brännström

E-post: jonas [dot] brannstrom [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande har audionomexamen/kandidatexamen i audiologi.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2023

Dagtid Lund, deltid 50%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
3 av vilka 0 är obligatoriska

Studieperiod

28 augusti 2023 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 8 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Audiologi: Projektkurs för magisterexamen är 77 500 SEK.