Karolina Mothander

Email: karolina [dot] mothander [at] fkem1 [dot] lu [dot] se

Doktorand vid Fysikalisk kemi
Telefon: +46 46 222 82 16

Doktorand vid NanoLund