Vi, de Andra. En studie av identitetsproblematik och historieförmedling i Pinelopi Deltas roman "Sta mystika tou Valtou".

Författare

 • Erik Sjöberg

Summary, in Swedish

I denna uppsats undersöker jag hur nationell identitet, fiendebilder och historiskt minne konstrueras i den grekiska författarinnan Pinelopi Deltas (1874-1941) roman "Sta mystika tou Valtou". Romanen, utgiven 1937, har motiv från striderna mellan grekiska och bulgariska nationalister om herraväldet över Makedonien i början av förra seklet och har blivit en klassiker inom grekisk ungdomslitteratur. Utifrån teorier om historiebruk och nationalism respektive begrepp med sitt ursprung i postkolonial litteraturteori undersöker jag hur Delta skildrar bulgarer och greker, och motsättningen mellan dem, hur den s.k. makedonska kampen konstrueras som kollektivt minne samt vilken betydelse den tillmäts i det nationella identitetsprojektet. Undersökningen visar på ett tvetydigt förhållningssätt till frågan om etnonationell tillhörighet i romanen, som hotar att underminera författarinnans nationalistiska utgångspunkter. Deltas roll i konstruktionen av ett nationellt minnespolitiskt projekt belyses. De slutsatser som dras är att Den makedonska kampen i Deltas framställning fyllt en psykologiskt viktig funktion i synen på Greklands moderna historia, i en tid präglad av nationell besvikelse. Genom valet av ämne för romanen flyttar Delta fokus från den traditionella fiendskapen med turkarna till att istället gälla bulgarerna, vilket dock får den oförutsedda effekten att de grekiska och bulgariska identiteterna hotar att glida in i varandra, p.g.a. de nära historiska och religiösa band som antyds i berättelsen.

Ämne

 • Languages and Literatures
 • History and Archaeology

Nyckelord

 • Philology and literature
 • Humaniora
 • Humanities
 • Modern grekisk litteratur
 • Modern greek literature
 • ungdomslitteratur
 • identitet
 • historiebruk
 • nationalism
 • Språk- och litteraturvetenskap
 • History
 • Historia

Handledare

 • Vassilios Sabatakakis