Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Rättssäkerhet i beslutsprocessen vid psykiatrisk tvångsomhändertagande

Författare:
  • Anna Lundin
Publiceringsår: 2009
Språk: Svenska
Dokumenttyp: Examensarbete för Yrkesexamen (Avancerad nivå)

Sammanfattning

Det övergripande syftet med uppsatsen är att studera lagstiftningen och beslutsprocessens aktörer vid ett tvångsomhändertagande enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och huruvida dess utformning och deras agerande kan anses leva upp till de allmänna och särskilda krav på rättssäkerhet som ställs på rättsväsendet och offentliga personer i ett sådant sammanhang. Trots att rättssäkerhetstänkandet inom den psykiatriska tvångsvården kontinuerligt har utvecklats och vuxit sig starkare under årens lopp hörs fortfarande kritiska röster i dagens rättssäkerhetsdebatt som hävdar att domstolsprövningar av tvångsmål är behäftad med allvarliga brister. I debattartiklar finns påståenden om att tvångsvårdsförhandlingarna bara är ett spel för galleriet och att chefsöverläkarens ord är lag. Förhandlingarna beskylls bl.a. för att inte vara tillräckligt kritiska i sin granskning av myndigheternas beslut utan domineras istället av frågor till den tvångsvårdade. Domstolen gör alltså en förnyad granskning i stället för att skydda den enskildes rättsintressen. För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar görs inledningsvis ett försök till att identifiera rättssäkerhetsbegreppet, vilket är det mest centrala för uppsatsen. Därefter görs en djupgående undersökning rörande gällande rätt, i vilken den lagstiftning som reglerar den psykiatriska tvångsvårdens intagnings- och beslutsprocess redogörs. Detta för att ge en insikt i de faktiska bestämmelser som senare analyseras ur ett rättssäkerhetsperspektiv. I analysen identifieras de brister i rättsäkerheten som finns i den lagstiftning som reglerar beslut om psykiatrisk tvångsomhändertagande och hos domstolsprocessens aktörer vad gäller domstolens handläggning samt sakkunnigas- och offentliga biträdenas roller. Alla medborgare som ställs inför hot om frihetsberövande har rätt till en rättvis rättegång, vilket innebär rätten att få sin talan hörd av domstolen och vara likställd i processen. Uppsatsens analys pekar på att så inte alltid är fallet vid förhandlingar om psykiatriskt tvångsomhändertagande. Det har visats sig finnas flera brister i rättssäkerheten och besluten fattas inte alltid i enlighet med den rättsliga logiken. I en avslutande diskussion presenteras förslag på hur dessa rättssäkerhetsbrister kan avhjälpas.

Nyckelord

  • Law and Political Science
  • Förvaltningsrätt

Övriga

  • Sverker Jönsson

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen