Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Explorations in the New Economic Geography

Författare:
 • Fredrik Gallo
Publiceringsår: 2003
Språk: Engelska
Sidor:
Publikation/Tidskrift/Serie: Lund Economic Studies
Volym: 107
Dokumenttyp: Doktorsavhandling
Förlag: Department of Economics, Lund Universtiy

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish

Denna avhandling har den Nya Ekonomiska Geografin, ett mycket snabbt växande forskningsområde inom internationell ekonomi, som utgångspunkt. Avhandlingen består av fyra kapitel; det första är ett introduktionskapitel och de tre följande är teoretiska studier. Avhandlingen kan sammanfattas som följer.I kapitel ett ges en introduktion till forskningsfältet. Det nyspirande intresset för lokalisering av ekonomisk aktivitet förklaras och två huvudmodeller i litteraturen gås igenom. Några av modellernas svagheter pekas ut och avhandlingens syfte och huvudsakliga resultat presenteras.I det andra kapitlet undersöker vi under vilka omständigheter en teknologiskt ledande region kan förlora sin tätposition p g a agglomerationsexternaliteter. All industri koncentreras geografiskt i en region beroende på tilltagande skalavkastning, transportkostnader och vertikala länkar mellan företag. I denna essä visas att risken för teknologisk inlåsning ökar ju större agglomerationsfördelarna är med existerande teknologi. I den avindustrialiserade regionen är faktorpriserna lägre och en ny teknologi kan vara lönsam att använda i den regionen i stället, vilket skulle leda till en förändring i det teknologiska ledarskapet.I det tredje kapitlet ifrågasätter vi två vanligt förekommande inslag i den Nya Ekonomiska Geografin: en fullständig negligering av strategisk interaktion mellan företag samt att agglomeration är katastrofal till sin natur. Med hjälp av en oligopolistisk modell analyserar vi ett tvåstegs lokaliserings/kvantitetsspel med många företag och två regioner. Det finns inga länkar mellan företagen; samtliga resultat i modellen drivs av deras geografiska konkurrens om marknadsandelar. I ett basfall med lika stora regioner visar vi att agglomeration i en region aldrig kommer att ske då det finns transportkostnader. Om vi däremot introducerar en skillnad i marknadsstorlek kommer mängden av lokaliseringsjämvikter att ändras. För höga transportkostnader lokaliserar sig företagen symmetriskt mellan de två regionerna. Om transportkostnaderna sänks under en kritisk nivå kommer ett företag att flytta över till den stora regionen. Med detta ramverk sker agglomeration av industri gradvis och transportkostnaderna måste successivt falla om vi ska få en fullskalig agglomeration i den stora regionen. Slutligen påvisar vi också att marknaden ger företagen incitament att agglomerera för tidigt samt att möjligheten till imperfekt arbitrage för konsumenterna påverkar den nivå på handelskostnaderna som bryter den symmetriska fördelningen av industri mellan regionerna.I den fjärde essän bestämmer vi den faktiska nivån på handelskostnaderna i en analytiskt lösbar kärna/periferi-modell med hjälp av en politisk ekonomiansats. I ett basfall där det råder säkerhet kring vilken region som kommer att dra åt sig all industri, påvisar vi att valmanskåren kommer att rösta för en liberal handelspolitik. En följd av detta är en omlokalisering av hela industrin till en av regionerna. När vi tillåter osäkerhet kring vilken region som kommer att attrahera den industriella sektorn, visar vi att väljarna i stället föredrar en restriktiv handelspolitik som garanterar att den initiala symmetriska fördelningen av företag bibehålls. Anledningen är att orörliga produktionsfaktorer inte vet vid röstningstillfället var industrin kommer att hamna, vilket introducerar en snedvridning för status quo. Detta trots att en liberal handelspolitik är effektiv ur samhällets synpunkt och inte kostar någonting att genomföra i modellen.
The point of departure of this thesis is the rapidly growing research field known as the New Economic Geography (NEG). It consists of four chapters, one introductory chapter and three self-contained theoretical studies. The chapters may be summarised as follows.The first chapter gives a brief account of the NEG. It explains the soaring interest in the location of economic activity, and it reviews two important strands of models in the literature. Some of the models’ weaknesses are pointed out, and the thesis’ aim and main results are presented.In the second chapter we examine under what circumstances a region in the technological lead may lose its front position due to agglomeration externalities. Firms agglomerate in one region due to increasing returns, transportation costs and input-output linkages among firms. This essay illustrates that the risk of locking in to an old technology is increasing in the benefits of agglomeration. In the de-industrialised region factor prices are lower and a new technology may be profitable to adopt in that region instead, inducing a change in the technological leadership.In the third chapter we challenge two features common to almost every NEG model: the absence of strategic interaction among firms and the catastrophic nature of agglomeration. We employ a homogeneous-good Cournot oligopoly model and analyse a two-stage location-quantity game with many firms and two regions. There are no linkages in the model; firms’ spatial competition for market shares drives all results. In a benchmark case with regions of equal size, we show that the firms will never agglomerate in the same location if transportation is costly between the regions. However, the set of location equilibria changes if a difference in market size is introduced. For high levels of trade costs firms locate in different regions. Lowering the trade costs beyond a critical level triggers a one-firm relocation to the larger region. The nature of agglomeration is gradual and trade costs have to be successively lowered for a full-scale agglomeration to take place. Finally, we also find that the market generates excess agglomeration, and that introducing imperfect consumer arbitrage affects the symmetry-breaking level of trade costs.In the fourth essay we analyse the political determination of transportation costs in an analytically solvable core-periphery model. In a benchmark case with certainty about where agglomeration will take place, we find that a majority of voters prefer low transport costs and the resulting equilibrium is an industrialised core and a de-industrialised periphery. Allowing for uncertainty we show that a high transport cost candidate, that guarantees the initial symmetric equilibrium, may defeat the concentrated equilibrium candidate. The reason is that the immobile factor of production does not know whether industry will end up in its home region when it votes, introducing a bias for status quo. This is so even if reform is efficiency-enhancing for society as a whole and needs no financing.

Disputation

2003-02-22
10:15
Holger Crafoords Ekonomicentrum
 • Gianmarco I. P. Ottaviano (Prof)

Nyckelord

 • Economics
 • Internationell ekonomi
 • International commerce
 • Majority Voting
 • Core-Periphery Model
 • Market Size Effect
 • Spatial Cournot Competition
 • Technological Lock-In
 • Technological Leapfrogging
 • Agglomeration
 • New Economic Geography

Övriga

Published
 • ISSN: 0460-0029

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen