Natural and social dimensions of forest carbon accounting

Författare

Summary, in Swedish

Världens skogar lagrar stora mängder kol både som levande biomassa och i marken. Skogarnas förmåga att motverka klimatförändring genom att fungera som kolsänkor har erkänts inom global klimatpolitik, till exempel Parisavtalet från 2015 vilket uppmanar länder att minska sina utsläpp av växthusgaser. Sverige är ett av flera länder med ambitiösa målsättningar och har lovat att inte ha några nettoutsläpp efter 2045. För att uppnå detta mål krävs att utsläpp av växthusgaser balanseras av upptag av koldioxid i de naturliga ekosystemen som exempelvis skogsmark. Aktiv skötsel kan starkt påverka skogens förmåga att bromsa klimatförändringar, men balansen mellan klimatpåverkan, ekonomiska intressen och värden kopplade till biologisk mångfald måste beaktas. För att kunna fatta effektiva klimatrelaterade beslut krävs en förståelse om skogens processer och kännedom om skogliga kolkällor och sänkors variation över tid och rum.
Det finns ett flertal tillvägagångssätt för att övervaka skog. Provytebaserade fältinventeringar utgör grunden i de flesta länders skogsinventeringar. Fjärranalys ger möjlighet att kartlägga skogarna med hög upplösning, och processbaserade datormodeller kan simulera hur skogliga ekosystem beter sig och förutsäga deras påverkan av framtida klimat och ändrad skogsskötsel. Syftet med denna avhandling är att studera vilken inverkan olika tillvägagångssätt för att kvantifiera skogens kolflöden har, och att föreslå hur de kan kombineras för att förbättra resultaten genom att utnyttja egenskaperna hos respektive metod. Möjligheterna av nya tillämpningar inom fjärranalys och modellering sätts i relation till behov som identifierats genom en intervjustudie inom den svenska skogssektorn, och en metod presenteras för att verifiera beräknade kolflöden genom jämförelser med mastbaserade mätningar av atmosfäriska koldioxidkoncentrationer. Resultaten belyser skillnader som finns, både för metodernas påverkan av resultaten för lokala kolberäkningar och deras implikationer inom internationell klimatpolitik. Process-baserad modellering, understödd av data från fjärranalys och/eller fältinventeringar, visas vara ett lämpligt verktyg för att beskriva den rumsliga variationen av kolflöden inom svensk skog och som kan tillgodose ett ökande behov av skoglig information.

Ämne

  • Physical Geography

Nyckelord

  • Forest carbon fluxes
  • REDD+
  • boreal forest
  • LPJ-GUESS
  • BIOME-BGC
  • remote sensing

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 978-91-85793-92-1
  • ISBN: 978-91-85793-91-4

Försvarsdatum

30 maj 2018

Försvarstid

10:00

Försvarsplats

Lecture hall “Pangea”, Geocentrum II, Sölvegatan 12, Lund