Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Från buzzword till sanning?

From buzzword to truth?

Författare

  • Jeanna Lundberg
  • Julia Undin

Summary, in Swedish

Examensarbetets titel: Från buzzword till sanning?

Seminariedatum: 2014-06-05

Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15HP Författare: Jeanna Lundberg och Julia Undin

Handledare: Jon Bertilsson

Fem nyckelord: buzzword, fad, svenska reklambranschen, content marketing, fäste

Syfte: Att förbättra tidigare kunskap om hur reklambyråer i Sverige hanterar samt förhåller sig till buzzwords och fads. Uppsatsen syftar även till att undersöka vilka faktorer som påverkar huruvida ett buzzword får fäste.

Metod: Denna kvalitativa uppsats är skriven med en abduktiv ansats som mynnar ut i en citatdriven analys. För att analysera materialet har vi använt oss av en hermeneutisk analysmetod och empirin består framförallt av semistrukturerade intervjuer.

Teoretiska perspektiv: Vi har utformat vår teoretiska lins utifrån tre huvud kategorier; “Beståndsdelar”, “ Hantering och Förhållningssätt” och slutligen “Spridning och Imitation”.

Empiri: Empirin består av semistrukturerade intervjuer med personer med olika yrkesroller inom den svenska reklambranschen.

Resultat: Den svenska reklambranschen skiljer på buzzword som begrepp och dess faktiska innebörd. Det råder en viss skepsis gentemot användandet av buzzwords men de är användbara i försäljningssammanhang. Faktorer som påverkar huruvida ett buzzword får fäste är bland annat en gemensam och entydig definition, hur viktigt buzzwordet är för verksamheten samt den generella uppfattningen av branschen.

Publiceringsår

2014

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

  • Business and Economics

Nyckelord

  • buzzword
  • fad
  • svenska reklambranschen
  • content marketing
  • fäste
  • the Swedish advertising business

Handledare

  • Jon Bertilsson (The Way Brands Work: Consumers' understanding of the creation and usage of brands)