Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Uthålliga VA-system - internationella erfarenheter av organisationsformer och drivkrafter i en VA-sektor i utveckling

Publiceringsår: 2005
Språk: Svenska
Sidor:
Volym: 2005-02
Dokumenttyp: Rapport
Förlag: VA-Forsk (nuvarande Svenskt Vatten)

Sammanfattning

The report describes and analysis the water and sewerage system in five European countries from a resource based viewI denna rapport intresserar vi oss för begreppet ’uthållighet’ (sustainability) inom ramen för vatten- och avloppsverksamheter. Utgångspunkten är emellertid varken teknisk eller ekologisk utan denna studie görs utifrån ett strategi- och organisationsperspektiv. Ambitionen är att tentativt bedöma om uthålligheten i ett VA-system kan förväntas variera mellan olika institutionella ramverk (t ex länder) beroende på historia och fysiska förutsättningar. Uthålliga verksamheter bedrivs i strukturer som åtnjuter omgivningens förtroende och som har möjlighet att långsiktigt anpassa och utveckla verksamheten i enlighet med omgivningens behov.Många olika utgångspunkter till trots råder det enighet om att bedömningar av vad som kan anses vara uthålliga VA-system inte får vara för ensidigt gjorda utan åtminstone bör omfatta fler dimensioner/kriterier än miljöpåverkan och naturresurs¬hantering. Vår förhoppning är att denna rapport med ett företagsekonomiskt perspektiv ska utgöra ett komplement till de studier som gjorts utifrån det perspektiv som används inom programmet för Urban Water och att de båda perspektiven tillsammans bidrar till att skapa en helhetssyn på vatten- och avloppssystem och deras funktion i samhället i stort.Studiens referensram för uthållighet består av tre olika dimensioner (Ekonomi, Kompetens och Ekologi) och kan sammantaget ses som en definition av det perspektiv på uthållighet som vi utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv använder för att analysera studiens VA-system. Det bör betonas att dimensionerna är brett definierade då de används för en systemanalys på makronivå. Analysdimensionerna hade haft en betydligt större aspektrikedom om vi hade gjort fallstudier på mikronivå. Det hade emellertid varit en hel annan studie. Dimensionerna skall vidare inte ses som tre separata delar utan som delar av en helhet som tillsammans är betydelsefulla för ett VA-systems förmåga till uthållighet. Helhetsbilden är viktig inte minst då ett VA-system inte verkar isolerat, utan i samspel med andra system inom ett land.För att få en rimlig empirisk bredd i studien har fem länders vatten- och avloppssystem i Europa valts ut. Länderna har valts med beaktande av deras olika förutsättningar, utifrån både geografiska och samhällsstruktu¬rella perspektiv. De länder som studerats är: England, Frankrike, Neder¬länderna, Tyskland och Schweiz. Beskrivningen av de olika ländernas vatten- och avloppssystem grundar sig dels på information från inter¬vjuer med personer verksamma inom de olika systemen, dels på infor¬mation som presenterats i tidigare gjorda studier inom ämnet. Utöver dessa länderbeskrivningar finns det i bilaga 1 och 2 två fallbeskrivningar över en nederländsk kommun samt en schweizisk kommun.I de fem länderna analyseras vatten- och avloppssystemets förmåga till uthållighet utifrån en s.k. resursbaserad ansats (se t.ex. Barney, 1991; Kalling, 1999) som innebär att en organisations konkurrensfördelar analyseras utifrån tillgång till unika kompetenser och resurser. Utifrån studiens referensram görs en bedömning av respektive nations VA-systems styrkor och svagheter. Vår bedömning med hjälp av studiens referensram skall enbart tolkas som en metod för att tentativt lyfta fram respektive systems för- och nackdelar relativt varandra, inte som ett definitivt betyg av systemen.

Nyckelord

  • Economics and Business
  • development
  • sustainability
  • water and sewarage system
  • comparison

Övriga

Published

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen