Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Varandra som vänner och fiender - en idékritisk undersökning om kontraktet och dess grund.

Friends or Foes - a Philosophical Study of the Role and Importance of Human Relationships in the Sphere of Contract Law
Författare:
Publiceringsår: 2004
Språk: Svenska
Sidor:
Dokumenttyp: Doktorsavhandling
Förlag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish

Den här boken handlar om ömsesidighet i sociala relationer - om vänskap. Den handlar också om de moraliska och rättsliga normer och föreställningar som istället främjar ensidiga, eller till och med direkt fientliga, relationer. Arbetet utgår från vissa centrala punkter i den aristoteliska etiken. Undersökningen kretsar kring de värden som konstituerar den sociala relationen vänskap, och den centrala frågan gäller vilken betydelse dessa värden skall tillmätas i kontraktuella relationer. Denna fråga ådagalägger en konflikt som ytterst står mellan två olika synsätt på människan och hennes relationer, och som kommer till utttryck bland annat i uppfattningar om vilka principer som bör ligga till grund för rättsordningens innehåll. I detta arbete fokuseras framför allt det rättsliga innehållet i den relation som manifesteras i kontraktet. De frågor som tas upp till behandling är dock inte endast civilrättsliga utan också såväl moraliska som politisk-filosofiska och rättsfilosofiska. I denna framställning kontrasteras det aristoteliska sättet att tänka såväl mot teorier om det civilrättsliga kontraktet som löfte som mot teorier om samhället som ett kontrakt. Författaren driver en tes om att det i kontraktets själva idé ligger att det är en social relation, där parterna är skyldiga att handla rättvist mot varandra och ömsesidigt beakta varandras intressen, utöver vad de lovat. Denna förpliktelse till ömsesidig omsorg och lojalitet kommer till uttryck i en princip som i aristotelisk begreppsbildning går under benämningen kommutativ rättvisa. Sålunda är utgångspunkten en syn där vänskapen uppfattas som kontraktets sociala förlaga och den kommutativa rättvisan som dess normativa grund. Det är denna syn på avtalet och dess innehåll som denna bok redogör för, och det är mot bakgrund av denna avtalssyn som den liberala rättstraditionens kontrakt problematiseras. Avhandlingens grundläggande frågor rör de två skilda sätten att se på kontraktet - hur dessa synsätt växt fram idéhistoriskt, hur de skiljer sig åt i fråga om underliggande samhällssyn och människosyn, och hur de påverkar den kontraktsrättsliga argumentationen.
This is a book about reciprocity in social relationships - about friendship. It also deals with the moral and legal norms which, conversely, promote one-sided and even directly hostile relationships. The starting-point for this work is certain central elements in Aristotelian ethics. The study revolves around the values which constitute the social relationship of friendship and the central question concerns what importance is to be ascribed to these values in contractual relationships. It is a question which ultimately demonstrates the conflict existing between two different views of human beings and the relationships between them, a conflict which finds expression inter alia in perceptions about the principles on which the legal system should be founded. Above all, this work focuses on the juridical content of the relationship which is manifested in contracts. The questions treated do not, however, relate solely to private law but are also matters of moral philosophy, political philosophy and legal philosophy. In this presentation the Aristotelian way of thinking is contrasted both with private law theories about contract as promise and with theories of society as a contract. The author advance the thesis that the essence of the contract is that it is a social relationship in which the parties have a reciprocal obligation to treat one another justly and to protect one another’s interests that goes beyond what they have promised. This obligation of reciprocal care and loyalty is expressed in a principle which in Aristotelian concept formation is termed “commutative justice”. The point of departure is thus a view which perceives friendship as the social model for the contract and commutative justice as its normative basis. It is that view of contract and its foundation which is discussed in this book and it is against the background of that view that a critical analysis of the contract as it is understood in the liberal juridical tradition is conducted. The fundamental questions in the book concern these two distinct ways of looking at contracts - how these two views developed in the history of ideas, the distinctions between them as regards the underlying view of society and mankind and how they influence argumentation regarding contract law.

Disputation

2004-11-19
10:15
Kulturen, Auditoriet, Karlins plats, Lund
 • Thomas Wilhelmsson (Professor)

Nyckelord

 • Law
 • reciprocity
 • friendship
 • conceptions of contract
 • contract law
 • promise
 • loyalty
 • commutative justice
 • Aristotelian ethics
 • view of society and mankind
 • philosophy
 • liberalism
 • history of ideas
 • philosophy of law
 • theory of law
 • rättsfilosofi
 • rättsteori
 • civilrätt
 • private law
 • rättsvetenskap
 • law

Övriga

Published
 • [unknown] [unknown]
 • ISBN: 91-7139-678-0

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen