Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Modellering av spårbarhet och riskanalys för säker och hållbar livsmedelsproduktion (in Swedish)

Författare:
Publiceringsår: 2008
Språk: Svenska
Dokumenttyp: Rapport
Förlag: SIK - Svenska Livsmedelsinstitutet

Sammanfattning

Sammanfattning I projektet ”Modellering av spårbarhet och riskanalys för säker och hållbar livsmedelsproduktion” har arbetet varit inriktat på hur producenten kan arbeta på ett proaktivt sätt med sin tillverkningsprocess utifrån ett risk- och spårbarhetsperspektiv utifrån försörjningskedjeperspektiv. För att kunna fatta medvetenbeslut kring risk och möjlighetsnivåer för en given produktionslinje har ett integrerat angreppssätt använts. Genom ett tvärvetenskapligt arbete har en generell arbetsmetodik tagits fram som kan användas för att på ett strukturerat sätt analysera ett produktionssystem med avseende på säkerhet, kvalitet och ekonomiska värderingar för att kunna ta fram effektiva helhetslösningar där medvetna val av risk och spårbarhetsnivå styr besluten. För att undvika suboptimeringar har en arbetsmetodik tagits fram där startpunkten är en analys av företagets störningsrisker i relation till hela försörjningskedjan. Risker som relaterar till produktionen identifieras och en fördjupad analys av produktionssystemet genomförs. Verktygen för den fördjupade analysen väljs utifrån problemställningen. I projektet har vi arbetat med verktyg för en strukturerad kartläggning av processutformning och spårbarhet, mikrobiologisk riskanalys, flödessimulering (statisk och dynamisk) samt ekonomisk riskvärdering. Arbetsmetodiken och verktygen har demonstrerats på två fallstudier hämtade från livsmedelsindustrin (juice tillverkning och tillverkning av lättglögg) Grundläggande vetenskapliga frågeställningarna kring ekonomisk riskvärdering i ett försörjningskedjeperspektiv och processbaserad dynamisk simulering har bearbetats och legat till grund för två nya verktyg som utvärderats i projektet: Modell för ekonomisk riskvärdering: DRISC-modellen (Disruption Risks In Supply Chains) är en holistisk och generisk modell för hantering av avbrottsrisker i försörjningskedjans produktflöde vilket underlättar en systematisk behandling av försörjningskedjans riskfrågor. Modellen kan användas på många olika sätt och likaså av många olika slags användare. Modellen omfattar, sett utifrån ett enskilt (fokalt) företags synvinkel i försörjningskedjan, alla produktflödesrelaterade avbrottsrisker i hela försörjningskedjan från naturresurser till levererad slutprodukt. I DRISC-modellen presenteras en delvis ny struktur för riskanalys och riskvärdering av flödesrelaterade avbrottsrisker i försörjningskedjan och hur dessa ska hanteras. Modellen betonar de integrativa riskerna i försörjningskedjorna och stimulerar den enskilda länken i kedjan (det fokala företaget/enheten) att ägna uppmärksamhet åt samt agera för hela kedjans bästa, och för att finna och implementera riskhanteringslösningar i samarbete med sina partners i försörjningskedjan samtidigt som den ser till sitt eget bästa. Modellen kan användas som ett stöd för att göra riskhanteringen holistisk, strukturerad och explicit, och kan därmed bidra till en mer effektiv hantering av avbrottsriskerna i försörjningskedjor. Med hjälp av DRISC-modellen blev det möjligt att på ett överskådligt sätt studera inverkan av enskilda förändringar utan att tappa fokus på helheten. Dynamiska simuleringar för fuzzy traceability: Med hjälp av dynamisk modellering kan hänsyn tas till hur olika händelser påverkar en produkt. I modellerna har komponentmodeller för hantering av blandningszoner vid produktuppfyllnad, produktbyte och produktursköljning utnyttjats. Med hjälp av verktyget kan t.ex. de blandfaser som uppkommer vid produktbyten vi processning av flytande livsmedel simuleras För den färdiga processen kan sedan modellen Modellering av spårbarhet och riskanalys för säker och hållbar livsmedelsproduktion 2008-04-30 © SIK 6 användas för att identifiera påverkad volym produkt vid selektiva tillbakadraganden. I projektet har dynamiska modeller för några typiska enhetsoperationer från de deltagande företagens processlinjer tagits fram. Konceptet ”fuzzy traceability” demonstrerades i fallstudien för lättglöggstillverkning. Vidare har en (statisk) simuleringsstrategi tagits fram för att utvärdera spårbarheten i en produktionslinje: Statisk modellering: Med hjälp av ”flowsheeting” kan en batch följas genom en produktionslinje och inverkan av olika händelser studeras. Genom att koppla sannolikhetsberäkningar av hur en risk förändras (uppstår, ökar, minskar), hur process variabler varierar till modellen kan sannolikheten för en risk simuleras längs en produktionslinje och mängden påverkad produkt beräknas. Kopplas detta sedan till spårbarhetsinformation kan mängden återtagen produkt skattas under olika betingelser. Metoden är generisk vilket möjliggör en förhållandevis enkel implementering av nya processlinjer. I programmet simuleras produktflödet genom processen. Delningar och hopslagningar av produktströmmar/batcher loggas i programmet och kan spåras bakåt i varje processteg.

Nyckelord

  • Business Administration
  • spårbarhet
  • traceability

Övriga

Published

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen