Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Policyspridning som översättning. Den politiska översättningen av metadonbehandling och husläkare i Sverige

Policy Translation. The Political Translation of Methadone Maintenance Treatment and Family Doctors in Sweden
Författare:
 • Björn Johnson
Publiceringsår: 2003
Språk: Svenska
Sidor:
Publikation/Tidskrift/Serie: Lund Political Studies
Volym: 130
Dokumenttyp: Doktorsavhandling
Förlag: Björn Johnson, Arbetslivsinstitutet, 205 06 Malmö

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish

Idag använder många offentliga beslutsfattare en stor andel av sin tid åt att söka introducera nya policies, program och tekniker. Medborgerligt missnöje med offentlig service och offentliga sparbeting gör att många beslutsfattare verkar i en turbulent omvärld, där förändringstrycket är stort. Impulser till policyförändring kan komma från många olika håll. I min studie undersöker jag en specifik form av policyförändring, nämligen spridning av policyidéer mellan olika länder. I en alltmer internationaliserad värld är frågan om idéspridning över nationsgränserna ständigt aktuell, och en ökad förståelse för sådan spridning är därför viktig.Inom statsvetenskapen förknippas studiet av policyspridning i allmänhet med begreppet policydiffusion. Mot bakgrund av vad som hittills åstadkommits med det perspektivet finns det dock goda skäl för att utveckla alternativa synsätt. I denna undersökning diskuterar jag ett sådant alternativt synsätt, nämligen det socialkonstruktivistiska översättningsperspektivet.Del I: Policyspridning som översättningDenna del består endast av ett kapitel, ”Policyspridning som översättning – grunddrag i ett alternativt perspektiv”. Ämnet för kapitlet är en jämförelse mellan det konventionella diffusionsperspektivet och det alternativa översättningsperspektivet. Jag argumenterar därvid för att översättningsperspektivet förtjänar ett större intresse än vad det hittills har rönt. Till skillnad från diffusionsperspektivet, som utgår från en transportmetafor där kommunikation ses som överföring av meddelanden, grundar sig översättningsperspektivet på en semiotisk kommunikationsmodell, där kommunikation ses som skapande och utbyte av betydelse. Diffusionsperspektivet utgår i grunden från en objektivistisk ontologi, medan översättningsperspektivet utgår från en intersubjektivistisk, socialkonstruktivistisk ontologi. Att betrakta offentliga policies som socialt konstruerade innebär att de måste ses som produkter av historiskt distinkta sociala tolkningsprocesser. Inom översättningsperspektivet kan policyspridning därför definieras som en betydelseskapande process genom vilken policyidéer löskopplas, i tidsmässigt och rumsligt hänseende, från en kontext där de tidigare utnyttjats, och används som förebilder för policyförändring i en ny kontext. Mycket få samhällsforskare har explicit behandlat spridning som en fråga om översättning, och därför finns det inga formaliserade teorier eller modeller att redogöra för eller utgå ifrån. I kapitlet presenterar jag istället några mer grundläggande begrepp och tankefigurer som jag bedömt vara användbara för analyser utifrån översättningsperspektivet. I det sammanhanget diskuterar jag fem viktiga konsekvenser av att välja översättningsperspektivet. Dessa konsekvenser är (1) ett behov av en fördjupad problematisering av policybegreppet, (2) ett betonande av översättningens personberoende karaktär, (3) ett betonande av att översättningsprocesser alltid är knutna till lokala kontexter, (4) ett betonande av att översättning normalt bör ses som en öppna, oavslutade processer genom vilken policyidéer fortlöpande tolkas och omtolkas samt (5) ett betonande av att sådana processer aldrig försiggår oberoende av samhälleliga maktförhållanden.
This thesis discusses an alternative to the conventional policy diffusion approach, i.e. the social constructivist translation perspective. Within the translation perspective, policy diffusion is defined as a process where meaning is constructed by temporally and spatially disembedding policy ideas from their previous context and using them as models for policy change in a new context. This brings attention to the importance of a deepened problematization of the policy concept, the actor-dependent character of translation, and to the fact that translation processes are always tied to a local context. Translation should be seen as open, continuous processes that never take place independently of the societal distribution of power.In the thesis a distinction is made between political and practical translation. Political translation processes takes place at field level in connection with authoritative decision-making, and are a question of how policy ideas are adapted to the given local political context. This discussion is followed by the creation of an analytical framework for the study of political translation. The framework combines concepts from Kingdon’s version of the garbage-can model with concepts from neo-institutional theories.The functioning of the political translation framework is empirically illustrated by way of two case studies. The first study traces the Swedish methadone issue, from the introduction of the methadone maintenance treatment in 1966 to the end of 1980s when this form of treatment gained wider acceptance. The second study covers the Swedish family doctor issue, from the launch of the proposal by the Swedish Liberal Party in the election campaign of 1976 to the abolition of the Family Doctor Act in 1995.

Disputation

2003-06-05
10:15
Department of Political Science, Lund
 • Roine Johansson (Senior Lecturer)

Nyckelord

 • Political Science
 • policydiffusion
 • social konstruktivism
 • konstruktionism
 • soptunnemodellen
 • nyinstitutionell teori
 • metadonbehandling
 • husläkare
 • Sverige
 • Policy Translation
 • Political Translation
 • Social Constructivism
 • Policy Diffusion
 • Garbage Can Model
 • Methadone Maintenance Treatment
 • Institutional Theory
 • politisk översättning
 • Översättning
 • policyöversättning
 • Family Doctor System
 • Sweden
 • Political and administrative sciences
 • Statsvetenskap
 • förvaltningskunskap

Övriga

Published
 • ISSN: 0460-0037
 • ISBN: 91-88306-32-1

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen