Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

På tal om bilden

Speaking of images

Författare

  • Martina Eriksson

Summary, in Swedish

Syftet med denna uppsats är att fördjupa förståelsen för hur ett retoriskt perspektiv på bilden eventuellt kan främja gymnasielärares arbete i svenskämnet. Uppsatsen grundade sig i en upplevd avsaknad av en vetenskaplig grund att förankra till bilden i svenskämnet. Studien inriktade sig mer specifikt på svensklärares arbete med bilder idag och vad det retoriska perspektivet på bilden kan erbjuda svensklärares undervisning och arbete. För att uppfylla syftet utgick studien från kvalitativ intervjumetod med fyra verksamma svensklärare. Intervjuerna fokuserade på lärarnas reflektioner om det egna arbetet med bilden samt bildens roll i samhället. Insamlat material analyserades enligt innehållsanalys och i huvudsak applicerades perspektiv på retorisk vetenskap på informanternas reflektioner. Uppsatsen kommer primärt fram till tre slutsatser. Den första är att samtliga informanter arbetar med bilder i svenskämnet idag. Den andra är att det idag saknas en gemensam vetenskaplig grund för lärarna att relatera sitt eget arbete med bilden till. Den tredje slutsatsen är att retorikens perspektiv på bilden erbjuder ett möjligt redskap för svensklärare att förstå och tala om bilder. Uppsatsen uttrycker således ett behov av att tillämpa en vetenskaplig grund till ämneslärares arbete med bilder och föreslår retorikens metaspråk som ett användbart redskap.

Publiceringsår

2020

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för masterexamen (Två år)

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • bilder
  • gymnasiet
  • metaspråk
  • retorik
  • svenskämnet

Handledare

  • Anders Sigrell (Prof.)