Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Retorikens etik i en skolkontext : en kvalitativ undersökning för att synliggöra retorikteorins potential att implementera det etiska perspektivet

The ethics of rhetoric within a school context : a qualitative study to highlight the rhetoric theory's potential to implement the ethical perspective

Författare

 • Johanna Persson

Summary, in Swedish

Studiens syfte är att undersöka hur retorikteorins etiska aspekter kan implementera det etiska perspektivet i retorikundervisningen i Svenska 1, 2 och 3. Vidare strävade jag efter att synliggöra hur lärare betraktade möjligheten att involvera eleven i etisk reflektion med hjälp av retorikens metaspråk.

Jag tillämpade en kvalitativ innehållsanalys för att synliggöra relationen mellan retorik och etik likväl som retorikens potential att förmedla det etiska perspektivet genom retoriska modeller.

Ur innehållsanalysen framhävs fyra aspekter, vilka visar att retorik:
• berör den kunskap ”som kan vara på bägge sätten”.
• bistår oss i övervägandet av språk.
• ger oss medel att argumentera för våra värderingar och se något ur den andres perspektiv.
• innefattar didaktiska modeller vilka manifesterar de föregående tre aspekterna.

Vidare utfördes kvalitativa intervjuer för att undersöka hur retorikteorin och det etiska perspektivet beskrivs och uttrycks i lärarens praktiska vardag. Undersökningen synliggjorde att lärare beskriver och tillämpar retorik på varierande vis, vilket vidare påverkar implementeringen av etiska perspektivet i retorikundervisningen. Ingen av informanterna inkluderar samtliga tre inledande punkter i sin undervisning. Detta grundar sig i brist på tid, kunskap eller didaktiska tillvägagångssätt. Eleverna går därmed miste om den potential för etisk reflektion som redogörs för i innehållsanalysen

Publiceringsår

2020

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för masterexamen (Två år)

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • retorik
 • etik
 • det etiska perspektivet
 • metaspråk
 • perspektivism
 • rhetoric
 • ethics
 • the ethical perspective
 • metalanguage
 • perspectivism
 • skola
 • svenskämnet

Handledare

 • Anders Sigrell (Prof.)