Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

The European Social Dialogue in Perspective : Its future potential as an autopoietic system and lessons from the global maritime system of industrial relations

Den europeiska sociala dialogen i perspektiv. : Dess framtida potential som autopoietiskt system och lärdomar från det globala kollektivavtalssystemet inom sjöfartssektorn
Författare:
Publiceringsår: 2017
Språk: Engelska
Sidor:
Dokumenttyp: Doktorsavhandling

Sammanfattning

Denna avhandling har tre utgångspunkter. Den första är den europeiska sociala dialogen (ESD), vilken har kritiserats för att sakna kapacitet för att förbättra arbetsvillkor i EU. Den andra är det globala systemet för kollektivavtal och förhandlingar som har utvecklats genom ITFs kampanj mot bekvämlighetsflagg (ITF FOC), vilket anses ha kapacitet att förbättra villkor för sjömän på global nivå. Den tredje utgångspunkten är teorin om autopoietiska system, viken är användbar för att analysera industrial relations system och dess funktion. Syftet med avhandlingen är att bidra med en fördjupad förståelse för ESDs funktion i relation till utvecklingen av EU-rätt och EU-policy med målet att försöka finna en modell för att kunna tillhandahålla en holistisk analys av regleringssystem för arbetsmarknaden. Forskningsfrågorna är: "Hur kan de signifikanta skillnaderna och likheterna mellan ESD och ITF FOC förstås?" samt "Varför anses ESD generellt sakna kapacitet at kunna producera resultat som förbättrar arbetsvillkor, medan ITF FOC generellt anses inneha sådan kapacitet?" Det teoretiska ramverket för analysen är Luhmanns teori om autopoietiska system. Eftersom avhandlingen har en normativ ansats har jag applicerat en metodologisk model so består av en analys i två olika lager både för empirisk och teoretisk analys. Jag har först genomfört en analys utifrån positivistiska värden och därefter en analys fokuserad på hermeneutiska värden. Det empiriska materialet består av dokument och texter som antingen utgör en del av eller reflekterar den kommunikation som produceras av de studerade systemen. Den viktigaste slutsatsen är att ITF FOC utgör ett traditionellt kollektivavtalssystem med den binära koden "förhandlingsbart/ej förhandlingsbart mellan kollektiva parter, medan ESD som industrial relations system istället baseras på den vagare binära codan diskuterbart/ej diskuterbart. ESD har också problem med underutvecklade kommunikativa strukturer som påverkar systemets kapacitet negativt, både vad gäller att producera resultat och i fråga om att effektivt kunna säkerställa implementering och efterlevnad av sådana resultat. Totalt sett är ESD mer känsligt som system för de hermeneutiska värden som styr programmeringen av även andra system med vilka ESD är strukturellt kopplat och detta gör det svårt för ESD att gå emot eller utmana sådan hermeneutiska värden.
There are three starting points for this thesis. First, there is the system of ESD, which is criticised for lacking capacity to improve the working conditions within the EU. Secondly, there is the system developed through the global ITF FOC campaign, which is considered to have capacity to improve working conditions for seafarers at a global level. Thirdly, there is the theory on self-referential autopoietic systems, which is a useful tool for analysing systems of industrial relations and their functions. The purpose of this thesis is to deepen the understanding of the function of the ESD in relation to the development of EU legislation and policy with the aim of trying to find a model for providing a holistic analysis of regulatory systems for the labour market. The research questions are: ‘How can the significant differences and similarities between the ESD and the global ITF FOC campaign be understood?’ and ‘Why is the ESD generally regarded as lacking the capacity needed for producing results that improve working conditions, while the ITF FOC is considered to have such capacity?’ The theoretical framework used for the analysis is Luhmann’s theory on autopoietic systems. Since the thesis has a normative core I have applied a methodological model that consists of a two-layer analysis at both the empirical and theoretical level. Firstly an analysis of positivistic values has been carried out and secondly an analysis of hermeneutic values. The empirical material consists of documents and texts that can be considered part of or reflecting the communication of the studied systems. The main conclusion is that whereas the ITF FOC system is a traditional system of industrial relations based on the binary code of negotiable or non-negotiable between collective actors the ESD is a system of industrial relations based on a less clear binary code of discussable or non-discussable. The ESD is also subject to less developed communicative structures that negatively affect the system’s capacity both to produce results and to secure the efficient implementation and application of these results. This makes the ESD as a system more sensitive to hermeneutic values framing the programming of structurally coupled systems causing difficulties for the ESD to challenge such hermeneutic values.

Disputation

2017-09-15
13:00
Stora Algatan, Lund
 • Bettina Lemann Kristiansen (Professor)

Nyckelord

 • Social Sciences
 • Other Social Sciences
 • European social dialogue
 • ITF FOC campaign
 • EU labour rights
 • autopoietic systems
 • collective bargaining
 • EU social policy
 • international industrial relations
 • social objectives of the EU
 • Europeiska sociala dialogen
 • ITFs kampanj mot bekvämplighetsflagg
 • EU fackliga rättigheter
 • autopoietiska system
 • kollektiva förhandlingar
 • kollektivavtalssystem
 • arbetsmarknadsreglering i EU
 • EUs sociala målsättningar
 • internationella industrial relations

Övriga

Published
 • Eva Schömer
 • Reza Banakar
 • ISBN: 978-91-7753-275-0

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen