Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Den nationella modern : moderskap i konstruktioner av svensk nationell gemenskap under 1900-talets första hälft

The National Mother : Motherhood in Constructions of a Swedish Community, c. 1900–1950
Författare:
Publiceringsår: 2002
Språk: Svenska
Sidor:
Publikation/Tidskrift/Serie: Studia Historica Lundensia
Volym: 6
Dokumenttyp: Doktorsavhandling
Förlag: Historiska Media

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish

Avhandlingens syfte är att analysera relationen och interaktionen mellan genus och nation i en svensk kontext under 1900-talets första hälft. När kvinnor mobiliseras nationellt inom olika typer av nationalism är det oftast moderskapet som åberopas. Detta är en av utgångspunkterna i avhandlingen. Föreställningar om ett nationellt moderskap återfinns också i flera olika sammanhang. I avhandlingen uppmärksammas det i framställningarna av moder Svea, i föreställningen om drottningen som landsmoder, i hyllningar till modern på Mors dag, men även hos försvarsvänliga kvinnor och deras tankar om kvinnors bidrag till nationen. I den första delen av avhandlingen fokuserar jag främst ett nationellt moderskaps symboliska dimension i en mer vardaglig nationalism uttryckt exempelvis i veckopress och dagspressens familjesidor. Undersökningarna konkretiseras genom en analys av moder Svea i svensk skämtpress under åren 1912-1914, en studie av framställningar av ett nationellt moderskap i samband med Mors dag och en undersökning av hur ett kungligt nationellt moderskap har framställts under perioden.Den andra delen är en fallstudie där jag undersöker hur försvarsvänliga kvinnor använde sig av moderskapet för att skriva in sig i en nationell diskurs. Avhandlingens disposition, där den första delen lägger tonvikten på en symbolisk och den andra delen på normativ nivå, är dock inte absolut. Även i den första delen undersöks vilka grupper som var bärare av diskurserna, liksom jag i den andra delen inte bara analyserar hur en grupp kvinnor tolkade symbolerna normativt, utan även har diskuterat symbolerna i sig. Övergripande frågor i alla undersökningarna har varit hur föreställningarna om en nationell gemenskap såg ut, vilken plats ett nationellt moderskap hade, hur dessa föreställningar kring nation och moderskap förändrades och vad detta fick för konsekvenser för genuskonstruktionerna. I andra delen analyseras hur nationellt sinnade kvinnor under den aktuella perioden påverkades av diskurserna och försökte förändra dem.
The aim of this thesis is to analyse the relationship and interaction between gender and nation in a Swedish context, during the first half of the twentieth century. When women become mobilised on a nationwide basis within different types of nationalism, it is often motherhood that is invoked. This is just one point of departure in my dissertation. Perceptions of a national motherhood are also found in several different situations. In this study, the phenomenon is highlighted in relation to portrayals of Mother Svea; the notion of the Queen as mother of her people; maternal tributes on Mother's Day, but even as it was manifested amongst pro-national defence women, with their thoughts regarding women's contributions to the nation. In the first part of the thesis, I focus primarily on a national motherhood's symbolic dimension expressed in a kind of everyday nationalism; for example, in the weekly press and the family-focused pages of daily newspapers. These studies are concretised by analysis of Mother Svea in the Swedish humorous press, 1912-14; a study of national motherhood portrayals in connection with Mother's Day, and an examination of how a royal national motherhood was depicted during the period.The dissertation's second part comprises a case study, in which I investigate how women in favour of national defence used motherhood as a way of entering a national discourse. The arrangement of the thesis - part one concentrating on the symbolism; part two on the normative - is not absolute, however. Even in the former, I investigate which groups conveyed the discourses, in the same way that the latter section not only deals with how a group of women interpreted the symbols normatively; the symbols themselves are also discussed. Overarching questions in all these studies have concerned the form that ideas and notions about a national community actually took; the role of a national motherhood; how ideas regarding nation and motherhood changed, and the consequences of this for gender constructions. In the second part, I analyse how nationally-orientated women during the studied period were influenced by the discourses and attempted to change them.

Disputation

2002-04-13
10:15
Department of History, Stora Magle Kyrkogata 12 A, Lund, Room 3
 • Elisabeth Elgán (Fil. Dr.)

Nyckelord

 • History
 • Contemporary history (since 1914)
 • women
 • national defence
 • the royal family
 • Mother's Day
 • mother Svea
 • modernity
 • motherhood
 • nationalism
 • gender
 • Nutidshistoria (från 1914)
 • Sociology
 • Sociologi

Övriga

Published
 • ISSN: 1650-755X
 • ISBN: 91-628-5119-5
 • ISRN: LUHFDA/HFHI-2002/1108-SE + 308

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen