Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Factors influencing the outcome of renovation projects

Faktorer som påverkar utfallet av renoveringsprojekt
Författare:
Publiceringsår: 2019
Språk: Engelska
Sidor:
Dokumenttyp: Doktorsavhandling
Förlag: Division of Construction Management, Lund Institute of Technology

Sammanfattning

Bostäder står för ca 23% av all energianvändning i Sverige. Om målet netto-noll
koldioxidutsläpp 2045 ska nås är det därför troligt att energibesparande åtgärder
för bostäder kommer behövas. Många av de befintliga byggnaderna är runt 50 år
eller äldre och är således i behov av modernisering. Samtidigt ökar
urbaniseringstakten, därför finns det och kommer även framöver finnas behov av
fler bostäder. Energieffektiv renovering och våningspåbyggnad skulle kunna bidra till att lösa dessa tre behov. I denna avhandling behandlas de finansiella och miljömässiga effekterna samt relevanta framgångsfaktorer för renovering.
Forskningen som presenteras här baseras på tre fallstudier. Fallstudie 1 handlar om en byggnad som blev renoverad, men först efter realisering visade det sig att
renoveringen inte var lönsam. För att finna en ekonomisk försvarbar renovering av de fem andra byggnaderna, som var väldigt lika, valde fastighetsägaren att
undersöka om renovering i kombination med våningspåbyggnad skulle kunna höja intäkterna och på så sätt motivera renovering. I studien redovisas en livscykelvinst analys och en livscykel konsekvensbedömning för fyra olika koncept. Resultaten från analyserna visar att kombinationen av renovering och våningspåbyggnad var det enda ekonomiskt försvarbara konceptet och hade bäst miljöprestanda av de koncept som analyserades.

I fallstudie 2 undersöktes fyra olika fall av våningspåbyggnader, både planerade
och realiserade. Studien visar att våningspåbyggnader är komplexa, så för att
motivera fler fastighetsägare till att göra fler våningspåbyggnader utvecklades
därför en förenklad utvecklingsprocess, ett flödesschema av framgångsfaktorer.
Syftet är att denna utvecklingsprocess ska innehålla de viktigaste
framgångsfaktorerna, i den ordning som beslut bör fattas, så att en
våningspåbyggnad lättare kan genomföras.

Fallstudie 3 handlar återigen om ekonomiskt försvarbara renoveringskoncept, men denna gång gällande prefabricerade multiaktiva fasader. I studien presenteras sex olika renoveringskoncept där prefabricerade multiaktiva fasader används. Intressant nog visar livscykelvinst analysen att för ena byggnaden är alla koncept är ekonomisk försvarbara, medan för den andra så är inga renoveringskoncept försvarbara. Resultatet från studien visar också att små ändringar i kostnader och prisförändringar kan påverka resultaten från livscykelvinst analyser signifikant.

Vad som inte presenteras i de individuella studierna utan är mer övergripande
resultat, är de utmaningar som kan kopplas till renovering. Genom att använda
wicked problem teori kan man vrida på resultaten från studierna för att se dem från ett alternativt perspektiv. Exempelvis så visar fallstudie 1 att huruvida ett
renoveringskoncept har hög eller låg miljöprestanda beror på vilka miljöfaktorer
man väljer att analysera. Eftersom det finns många intressenter som är inblandade i renoveringsprojekt skulle en relevant kritiserande fråga skulle därför kunna vara: ”Vem är det som har rätten att besluta om vilken/vilka miljöfaktorer som är viktigast att fokusera på?”.

Sammanfattningsvis indikerar dessa studier att det finns ekonomiskt försvarbara
renoveringskoncept som kan bidra till en förbättrad miljöprestandan. Dock är
analyserna känsliga för även små ändringar eftersom renoveringens livslängd
typiskt är lång, så det faktiska utfallet kan märkvärt skilja sig från analysens
resultat. Samtidigt som beskrivningar av utvecklingsprocessen och av
framgångsfaktorer kan underlätta projektrealisering, så är renoveringar komplexa projekt och dess effekter är inte enbart fördelaktiga.
In Sweden, housing accounts for about 23% of all energy consumption. Sweden wants to reach net zero carbon emissions by 2045; as such, it is likely that energy-saving measures for housing will be needed. Many existing buildings have been in operation for 50 years or more and are therefore in need of modernisation. At the same time, the population is increasing and so is the rate of urbanisation, which is why there is, and will be for the foreseeable future, a need for more housing. Energy-efficient renovation and vertical extension of buildings are potential solutions to these three needs. In this dissertation, three case studies are presented. In the first, buildings which were renovated to incorporate both energy saving measures and vertical extensions were assessed from both a financial viability and an environmental performance perspective. In the second, four different cases of vertical extensions were investigated, two which had been realised and two of which were still in the planning stage, in order to study the development process for extending buildings vertically. The third case study deals with the financial viability of energy-efficient renovation concepts with a focus on prefabricated multi-active facades.
Overall, the studies reveal financially viable renovation concepts which can contribute to environmental performance. However, the analyses are sensitive and even small changes can alter the results; in addition, the actual outcome may differ from the results of the analysis, since the renovated buildings are planned to last for decades. While describing the development processes and the success factors can ease project realisation, renovations are complex projects and their effects are not completely beneficial. This research contributes to both practitioners and researcher by highlighting and discussing several factors which
can influencing the outcome of renovation projects. By learning from other projects and trying to understand the development process renovation concepts can be identified. However, it is argued that renovation is a wicked problem and therefore there is no generic solution that can be applied. Moreover, analyses regarding renovation concepts are uncertain; nevertheless, these analyses are still valuable for decision makers and represent the best
attempts to assess the impact of renovation.

Disputation

2019-08-30
13:00
Lecture Hall V:D, V-Building, John Ericssons väg 1, Lund University, Faculty of Engineering LTH
 • Sofia Lidelöw (Senior Lecturer)

Nyckelord

 • Engineering and Technology
 • Construction Management
 • Renovation
 • Vertical extension
 • Finanicial viability
 • Environmental performance
 • Development process
 • wicked problems
 • Renovering
 • Våningspåbyggnad
 • Finasiell analys
 • Miljöprestanda
 • Utvecklingsprocess
 • Wicked problems

Övriga

Published
 • Stefan Olander
 • Henrik Szentes
 • ISBN: 978-91-85257-8
 • ISBN: 85257-21-4

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen