Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Essays on Human Capital Investments: Pharmaceuticals and Education

Författare

 • Sofie Gustafsson

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen består av fyra uppsatser som handlar om individers hälsorelaterade beteende och investeringar i högre utbildning. Tre av uppsatserna fokuserar på olika aspekter av läkemedelsanvändning och syftar till att förklara varför individer med liknande medicinska behov är olika benägna att använda receptbelagda läkemedel. Den fjärde uppsatsen studerar hälsans betydelse i unga vuxenår för senare universitetsutbildning. De empiriska studierna i uppsats två och tre bygger på Statistiska centralbyråns Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) och läkemedelsregistret. Uppsats fyra bygger på det Nationella diabetesregistret och information om socioekonomiska faktorer från Statistiska centralbyrån.Den första uppsatsen är en utvidgning av Grossmanmodellen, en inom hälsoekonomi framträdande teoretisk modell som används för att förklara individers hälsorelaterade beteende. Utvidgningen särskiljer mellan direkta och långsiktiga konsekvenser av hälsoinvesteringar och syftar till att prediktera hur till exempel läkemedelssubventioner eller nya läkemedel med gynnsammare biverkningsprofil än tidigare läkemedel kan påverka individens incitament att följa den förskrivna behandlingen och hur effekten kan variera mellan läkemedel som används i preventivt och behandlande syfte.Den andra uppsatsen tillämpar utvidgningen av Grossmanmodellen och studerar sambandet mellan potentiell terapeutisk behandlingseffekt och följsamhet till ordination för vanliga läkemedelsbehandlingar vid hjärt- och kärlsjukdomar (betablockerare, ACE-hämmare, angiotensin-II-blockerare och diuretika) och psykisk ohälsa (antidepressiva). De empiriska resultaten visar att patienter med högre behandlingsnytta är mer följsamma än patienter med lägre behandlingsnytta vilket överensstämmer med prediktionerna från modellen. Resultaten kan innebära att värdet av nya läkemedel med högre behandlingsnytta än tidigare läkemedel är större än förväntat om den högre behandlingseffekten har en positiv inverkan på ordinationsföljsamhet.Den tredje uppsatsen berör ojämlikheter i vården och identifierar skillnader i läkemedelsanvändning mellan svenskar och invandrare i Sverige. Efter justering för underliggande skillnader i hälsa och socioekonomiska faktorer visas att invandrare har lägre sannolikhet att ha receptförskrivna läkemedel som vanligen används för att förebygga och behandla hjärt- och kärlsjukdom.Den fjärde uppsatsen följer individer som insjuknat i Typ 1-diabetes mellan 17 och 20 års ålder för att studera hälsans betydelse för senare val av universitetsutbildning och familjestorlek. Det viktigaste resultatet är att Typ 1-diabetes har en negativ inverkan på sannolikheten att ha universitetsutbildning och att få barn hos kvinnor. Hos universitetsutbildade kvinnor fann vi ett negativt samband mellan diabetes och moderskap vilket kan tolkas som att kvinnor med Typ 1-diabetes avstår från moderskap i högre utstäckning än kvinnor utan diabetes. En orsak kan vara att det är svårare att hinna med både karriär och föräldraskap för kvinnor med Typ 1-diabetes än för andra kvinnor.

Publiceringsår

2014

Språk

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

Lund Economic Studies

Volym

181

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Department of Economics, Lund University

Ämne

 • Economics

Nyckelord

 • Pharmaceutical utilization
 • Adherence
 • Human capital
 • Grossman model
 • Health
 • Education
 • Diabetes
 • Non-monotonic health investments
 • Steady-state and stable equilibria .

Aktiv

Published

Handledare

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0460-0029
 • ISBN: 978-91-7623-138-8 (print)
 • ISBN: 978-91-7623-139-5 (pdf)

Försvarsdatum

6 november 2014

Försvarstid

14:00

Försvarsplats

EC3:211, Holger Crafoords Ekonomicentrum

Opponent

 • Eskil Wadensjö (Professor)