Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskning på djur

Djurförsök används inom forskning för att ge oss kunskap som ännu inte går att uppnå på annat vis. Kunskapen ger oss bättre diagnoser och behandlingar av många sjukdomar, samt ökar vår grundläggande kunskap om levande organismer, både vad gäller deras miljö och egenskaper.

Djurförsök

Inom till exempel medicinsk forskning testas i princip alla läkemedel på djur i större eller mindre omfattning. Många av dagens medicinska behandlingar och diagnostikmetoder hade inte funnits utan forskning som gjorts med djurförsök. 

Inom naturvetenskap ger djurförsöken oss kunskap som leder till bättre djurskydd och en ökad förståelse av vår livsmiljö och klimat- och miljöpåverkan.

Etiskt godkännande av djurförsök − jordbruksverket.se

Fakta om djurförsök i forskning från vetenskapsrådet och åtta svenska universitet − djurforsok.info

Noggrann kontroll av djuren

De flesta djur som används i vetenskapliga försök vid Lunds universitet är destinationsuppfödda. Det innebär att de är uppfödda endast för att användas i vetenskapliga försök. Försök på vildfångade eller ”upphittade” djur förekommer inte.

Utformningen av djurens miljö är noggrant reglerad i frågor om utrymme, foder och hygien och där ingår även att de ska få stimulans. Det är viktigt att miljön främjar djurens naturliga beteende. Om minsta oklarhet råder om hur djuren mår bedöms de av veterinär.

Alternativ till djurförsök

Våra forskare arbetar ständigt med att utveckla nya metoder som kan ersätta djurförsök och minimera både antalet djur och enskilda djurs lidande. Djurförsök är dyra, tidskrävande och komplicerade att genomföra. Kan syftet med en studie uppnås med någon annan, alternativ metod så föreskriver lagen att denna metod ska användas.

Våra forskare arbetar med den så kallade 3R-principen som innebär:

  • att de ska undersöka möjligheten att använda djurfria alternativ (Replace)
  • att de inte ska använda fler djur än vad som behövs (Reduce)
  • att de ska förfina metoderna som används inom djurförsök (Refine)

Sveriges 3R center − jordbruksverket.se

Forska utan djurförsök − forskautandjurforsok.se ???

Vilka regler gäller för djurförsök?

Djurförsök är en strikt reglerad verksamhet som lyder under svenska lagar och ett gemensamt EU-direktiv om skydd av djur i forskning. Djurförsök får enligt lag bara användas när det inte finns några alternativa metoder. Forskare som behöver utföra djurförsök måste först ansöka om tillstånd hos Malmö/Lunds djurförsöksetiska nämnd vid Lunds tingsrätt som gör en etisk prövning av försöket.

Jordbruksverket ansvarar för regler och frågor kring djurförsök. Att försöken genomförs enligt gällande bestämmelser övervakas av en av Jordbruksverket utsedd och godkänd föreståndare vid Lunds universitet samt genom återkommande inspektioner av Länsstyrelsen.

Alla personer som utför djurförsök vid Lunds universitet - forskare, studenter och djurvårdare - ska enligt lag ha genomgått utbildning i försöksdjurskunskap. I utbildningen ingår bland annat gällande lagstiftning, etik, djurhållning, utformning av försök och alternativa metoder samt praktisk och teoretisk kunskap om de moment som är aktuella i det försök som avses.

Djurförsöksetisk prövning − medarbetarwebben.lu.se

Kontaktinformation

Har du frågor om Lunds universitets övergripande arbete inom forskningsetik, skriv till oss på forskningsetik [at] lu [dot] se (forskningsetik[at]lu[dot]se).