Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Med anledning av coronaviruset/covid-19

Senaste uppdatering av sidan: 2021-03-25

 

Lunds universitet följer relevanta myndigheters författningar, allmänna råd och rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset/covid-19.

För att kunna säkra en trygg arbets- och studieplats för medarbetare och studenter fattar universitetet löpande beslut baserade på aktuella rekommendationer från ansvariga myndigheter.

Det är också viktigt att hålla sig uppdaterad om Folkhälsomyndighetens råd.

Se aktuell information på Folkhälsomyndighetens webbplats

Information för studenter, medarbetare och chefer

 


Lunds universitets uppdaterade beslut med anledning av coronaviruset

Rektorsbeslutet 2021-03-18 innebär att all verksamhet som inte är nödvändig att genomföra med närvaro i universitetets lokaler ska fortsätta genomföras digitalt tills vidare.

Universitetets tidigare beslut att starkt begränsa tillgången till studieplatser och andra utrymmen för studenter har dock påverkat studenternas arbetsmiljö och möjlighet att bedriva studier negativt. Universitetet behöver därför justera sitt beslut i detta avseende, så att tillgången till studieplatser ökas samtidigt som miljöerna ska smittsäkras så långt möjligt, med ett ökat avstånd till 2 meter.

Fortsatt gäller att studenter så långt som möjligt plugga hemifrån.

Se rektorsbeslutet 2021-03-18 på Medarbetarwebben

Undervisning och examination

Rektor har beslutat  att undervisning och bedömning av studenternas prestationer (examination) ska genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler.

Endast undervisning och examination som inte kan, eller som inte utan stora svårigheter kan, genomföras digitalt får efter beslut av dekan genomföras med fysisk närvaro i universitetets lokaler. Vid sådant genomförande ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 följas.

Genomförande ska föregås av riskbedömning vad gäller risken för smittspridning. Rektor uppdrar åt dekan för respektive fakultet att närmare besluta om hur detta ska genomföras. Detta beslut kan inte delegeras vidare.

Studenter uppmanas fortsatt att som utgångspunkt studera hemifrån. Men eftersom det påverkat studenternas arbetsmiljö och möjlighet att bedriva studier negativt har universitetet beslutat öka tillgången till studieplatser. Detta för att de studenter som behöver vara på campus lättare ska kunna sprida ut sig samtidigt som spridning av covid-19 undviks så långt möjligt.

Studieplatser och datorsalar ska hållas tillgängliga  i en omfattning som – med undvikande av spridning av covid-19 – ger möjlighet till

 • informationssökning
 • användning av referensmaterial
 • tillgång till utrustning för digital undervisning och
 • examination.

Övriga utrymmen för studenter, exempelvis

 • grupprum
 • lunchrum och
 • fikarum

ska hållas tillgängliga i den omfattning som är möjlig med undvikande av smittspridning. Till stöd för verksamheten finns en vägledning för hantering av studieplatser under pågående utbrott av coronaviruset.

Angående bibliotek, se nedan under rubriken Öppen verksamhet.

Kurs- och utbildningsplaner för VT-21

Universitetet har beslutat tillåta ändring av beslutade kurs- och utbildningsplaner avseende vårterminen 2021 vad gäller formerna för bedömning av studenternas prestationer och för undervisning till genomförande digitalt, i den mån det är nödvändigt för uppfyllande av detta beslut.

Beslut om ändring fattas av den funktion som fattat beslut om berörd kurs- eller utbildningsplan.

Beslutet ska dokumenteras med en motivering till ändringen. Samråd ska ske med berörd studentkår.

Medarbetare som kan ska arbeta hemifrån

Medarbetare som inte måste vara på arbetsplatsen för att upprätthålla nödvändig verksamhet ska arbeta hemifrån.

Närmaste chef bedömer möjligheten att arbeta hemifrån med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.

Sammankomster genomförs digitalt

Sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska genomföras digitalt. I de fall fysiska sammankomster som absolut undantag måste hållas, ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer för att minska smittspridning följas.

Fysiska sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska aldrig anordnas med fler deltagare än nödvändigt. Detta gäller hela universitetets verksamhet.

Utlandsförlagda utbildningsmoment

Utlandsförlagda utbildningsmoment får endast genomföras i den mån de bedöms kunna genomföras säkert utifrån eventuella restriktioner för resande samt med undvikande av spridning av covid-19, och det är möjligt med hänsyn till mottagande länders och lärosätens regelverk och rekommendationer.

Mottagande av studenter från andra länder

Universitetet kan ta emot studenter från andra länder för utbildning vid Lunds universitet endast om det är möjligt med hänsyn till eventuella restriktioner för resande samt med undvikande av spridning av covid-19, och rekommendationer från dessa studenters hemländer.

Inrikes tjänsteresor

Enbart inrikes tjänsteresor som av närmaste chef bedöms absolut nödvändiga, och som bedöms kunna genomföras med undvikande av spridning av covid-19, beviljas. Vid genomförandet av sådana resor ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer följas.

Utrikes tjänsteresor

Enbart utrikes tjänsteresor som av närmaste chef bedöms absolut nödvändiga, och som bedöms kunna genomföras på ett säkert sätt med hänsyn till eventuella restriktioner för resande, beviljas.

I de fall UD avråder från privatresor ska avrådan följas också för utrikes tjänsteresor så långt det är möjligt. 

Externa besök

Universitetet kan ta emot besök endast i den mån det av verksamhetsansvarig bedöms absolut nödvändigt och möjligt att genomföra med undvikande av spridning av covid-19.

För mottagande av internationella besök gäller härutöver att det är möjligt med undvikande av spridning av covid-19 och med hänsyn till eventuella restriktioner för resande samt regelverk och rekommendationer från besökandes hemländer.

Öppen verksamhet

Verksamheter som riktar sig till allmänheten, som exempelvis

 • museer
 • konsthallar
 • butiker och
 • parker

ska anpassa sin verksamhet till de regler som följer av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Bibliotek ska hållas öppna för universitetets anställda och studenter i den omfattning som behövs för att tillgodose möjlighet till användning av studieplatser, in- eller utlåning och tillgång till referenslitteratur.

Till stöd för verksamheten finns en vägledning för hantering av studieplatser under pågående utbrott av coronaviruset.

Verksamheter med mottagning, reception eller motsvarande ska hålla öppna endast i den omfattning som behövs för att upprätthålla lagkrav eller annan nödvändig verksamhet.

Bibliotekens öppettider – lub.lu.se

Formella beslutsdokument

Se en sammanställning av samtliga beslutsdokument på övergripande nivå på Medarbetarwebben:

Universitetsövergripande beslut med anledning av coronaviruset/covid-19