Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Med anledning av coronaviruset/covid-19

Lunds universitet följer ansvariga myndigheters beslut, allmänna råd och rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset/covid-19.

Senaste uppdatering av sidan: 2021-09-22

För att kunna säkra en trygg arbets- och studieplats fattar universitetet löpande beslut baserade på myndigheternas aktuella instruktioner och det regionala smittläget.

Information för studenter, medarbetare och chefer


Drop-in-vaccinering på campusområdet i Lund

Under perioden 28 september–7 oktober erbjuder Region Skåne drop-in-vaccinering till studenter och medarbetare vid Lunds universitet. Vaccineringen är kostnadsfri, och sker på olika platser på campusområdet i Lund (Kemicentrum, Kårhuset på LTH, AF-borgen, UB).

Mer om drop-in-vaccineringen på lu.se/corona-student

Regeringen ändrar datum för hemarbete och lyfter restriktioner – men rektorsbeslutet gäller

Regeringen ändrade den 9 september slutdatum för hemarbete från den 15 september till den 28 september.

Regeringen meddelade också den 7 september att man planerar att gå in i steg 4 och lyfta flera restriktioner från och med den 29 september 2021.

De restriktioner som regeringen och Folkhälsomyndigheten planerar att lyfta är bland annat: deltagartak för allmänna sammankomster, avstånd mellan sällskap och rekommendation om hemarbete.

Regeringens nya besked från 7 och 9 september påverkar inte nuvarande rektorsbeslut från 17 juni. Planen på en stegvis och anpassad återgång gäller fortfarande.

Höstens utbildning och verksamhet vid universitetet

Det befintliga rektorsbeslutet för höstens utbildning och verksamhet utgår från önskan om att skapa en trygg och säker miljö för våra studenter och medarbetare.

Planeringen av höstens utbildning är fastlagd sedan flera månader och står kvar, med en stegvis återgång från terminsstart till och med den 1 november. Dekanen för respektive fakultet beslutar hur detta ska genomföras.

Campus och studiemiljöer

Lunds universitet har som arbetsgivare och utbildningsansvarig ett ansvar att erbjuda en trygg och säker arbetsplats på campus.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om ett individuellt ansvar genom att till exempel undvika trängsel och att stanna hemma vid symtom gäller tills vidare.

När det gäller studiemiljöer och bibliotek så gäller fortsatt det individuella ansvaret att hålla avstånd och stanna hemma vid minsta symtom, även efter den 1 november.

Hemarbete – återgång för medarbetare

Den stegvisa och anpassade återgången från hemarbete till arbete på plats kommer – trots regeringsbeslut om nytt slutdatum – att fortsätta enligt plan mellan den 16 september och 1 november.

Återgången inleds med en försiktig anpassning, vilket innebär att anställda till och med den 28 september bör arbeta hemifrån i den utsträckning närmaste chef bedömer att det är möjligt med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.

Rektorsbeslut 17 juni 2021

Enligt rektorsbeslut 2021-06-17 ska det under hösten ske en stegvis och ordnad anpassning till utbildning utan restriktioner. Detta innebär bland annat att undervisning och bedömning av studenternas prestationer (examination) får genomföras i universitetets lokaler från och med höstterminen 2021 (tidigast från och med den 17 augusti).

Återgången ska vara genomförd den 1 november 2021.

Anpassningen ska genomföras utifrån förutsättningarna för respektive verksamhet och med hänsyn till regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

I de fall särskilda skäl föreligger kan anpassning vara genomförd senast den 16 januari 2022.

Forskarutbildning omfattas av vad som gäller för utbildning. Rektor har gett i uppdrag åt dekanen för respektive fakultet att närmare besluta om hur detta ska genomföras. Detta beslut kan inte delegeras vidare.

Rektor har beslutat att tillåta ändring av beslutade kurs- och utbildningsplaner avseende höstterminen 2021 vad gäller formerna för bedömning av studenternas prestationer och för undervisning till genomförande digitalt, i den mån det är nödvändigt för uppfyllande av detta beslut.

Beslut om ändring fattas av samma funktion som fattat beslut om berörd kurs- eller utbildningsplan.

Beslutet ska dokumenteras med en motivering till ändringen. Samråd ska ske med berörd studentkår. 

Medarbetare ska från och med den 16 september 2021 och till den 1 november 2021 göra en stegvis och ordnad återgång till arbetsplatsen.

Anpassningen ska genomföras utifrån förutsättningarna för respektive verksamhet och med hänsyn till regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Medarbetare som måste vara fysiskt på arbetsplatsen för att undervisning och examination ska kunna genomföras, kan återgå till arbetsplatsen tidigare.

Närmaste chef bedömer möjligheten med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.

Fortsatt hemarbete för anställda till och med den 15 september

Anställda bör fortsatt arbeta hemifrån i den utsträckning närmaste chef bedömer att det är möjligt med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö till och med den 15 september.

Se rektorsbeslutet 2021-05-12 på Medarbetarwebben

Utlandsförlagda utbildningsmoment får genomföras i den mån de bedöms kunna göras säkert utifrån eventuella restriktioner för resande samt med undvikande av spridning av covid-19, och med hänsyn till mottagande länders och lärosätens regelverk och rekommendationer.

 

Studenter från andra länder får tas emot för utbildning vid Lunds universitet i den mån det är möjligt med hänsyn till eventuella restriktioner för resande.

Bibliotek ska hållas öppna i så stor omfattning som är möjlig med undvikande av spridning av covid-19.

Bibliotekens öppettider – lub.lu.se

Sammanträden, konferenser eller andra sammankomster med fysisk närvaro kan genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för minskad smittspridning från och med den 16 september.

Sammankomster som är utbildningsrelaterade kan hållas med fysisk närvaro från och med den 17 augusti.

Planering ska ske i enlighet med den stegvisa och ordnade anpassningen för utbildning respektive övrig verksamhet.

Fysiska sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska aldrig anordnas med fler deltagare än nödvändigt. Detta gäller hela universitetets verksamhet.

Planering ska ske i enlighet med den stegvisa och ordnade anpassningen för utbildning respektive övrig verksamhet. I de fall Utrikesdepartementet (UD) avråder från privatresor ska avrådan följas också för utrikes tjänsteresor så långt det bedöms möjligt.

Inrikes tjänsteresor (till och med den 15 september)

Inrikes tjänsteresor beviljas enbart om närmsta chef bedömer dem som absolut nödvändiga och att de kan genomföras med undvikande av spridning av Covid-19. Vid dessa resor ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer följas.

Utrikes tjänsteresor (till och med 15 september)

Utrikes tjänsteresor beviljas enbart om närmsta chef bedömer dem som absolut nödvändiga och om de bedöms kunna genomföras på ett säkert sätt med hänsyn till eventuella restriktioner för resande

I de fall UD avråder från privatresor ska avrådan följas också för utrikes tjänsteresor så långt det är möjligt.

Externa besök (till och med 15 september)

Universitetet kan endast ta emot besök i den mån det bedöms absolut nödvändigt av verksamhetsansvarig, och möjligt att genomföra med undvikande av covid-19.

När det gäller internationella besök så kan de tas emot i den mån det är möjligt med undvikande av spridning av covid-19 och med hänsyn till eventuella restriktioner för resande samt regelverk och rekommendationer från besökandes hemländer.

Verksamheter som riktar sig till allmänheten, som exempelvis

  • museer
  • konsthallar
  • butiker och
  • parker

ska anpassa sin verksamhet till de regler som följer av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19, till dess att denna förordning upphör att gälla.

Se en sammanställning av samtliga beslutsdokument på övergripande nivå på Medarbetarwebben:

Universitetsövergripande beslut med anledning av coronaviruset/covid-19