Med anledning av coronaviruset/covid-19

Lunds universitet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset/covid-19. För att kunna säkra en trygg arbets- och studieplats för arbetstagare och studenter fattar universitetet löpande beslut baserade på aktuella rekommendationer från ansvariga myndigheter.

Innehållet på denna sida uppdateras kontinuerligt.

Information för studenter, medarbetare och chefer

Förlängda och utvidgade restriktioner för att förhindra smittspridningen av covid-19

2020-11-18: Folkhälsomyndigheten och Region Skåne har beslutat förlänga de skärpta åtgärderna för att förhindra smittspridning i Skåne till den 13 december. Regeringen har gått ut med förbud mot allmänna sammankomster med fler än åtta personer från och med 24 november.

Utbildning vid universitet är inte en allmän sammankomst eller offentlig tillställning och omfattas inte av den allmänna ordningsstadgan.

Däremot ser Lunds universitet kontinuerligt över sin verksamhet för att smittspridning ska undvikas.


Lunds universitets beslut med anledning av coronaviruset

Undervisning och examination

2020-10-22: Rektor har beslutat att de förutsättningar som har gällt under hösten 2020 för all verksamhet (angående utbildning, anställda, möten, resor m.m.) även kommer att gälla under våren 2021. För Lunds universitet betyder det att undervisning och prestationsbedömning får genomföras i universitetets lokaler under förutsättning att Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 följs.

Undervisning och examination som inte kan, eller som inte utan stora svårigheter kan, genomföras på distans ska prioriteras.

Genomförande ska föregås av riskbedömning vad gäller risken för smittspridning. Inga fysiska samlingar får omfatta fler än 50 personer. Det är dekanen för respektive fakultet som beslutar hur detta ska genomföras.

Kurs- och utbildningsplaner för HT-20 och VT-21

Universitetet har beslutat tillåta ändring av beslutade kurs- och utbildningsplaner avseende höstterminen 2020 och vårterminen 2021 vad gäller formerna for bedömning av studenternas prestationer och för undervisning till genomförande digitalt, i den mån det är nödvändigt för uppfyllande av detta beslut.

Beslut om ändring fattas av den funktion som fattat beslut om berörd kurs- eller utbildningsplan.

Beslutet ska dokumenteras med en motivering till ändringen. Samråd ska ske med berörd studentkår.

Medarbetare bör jobba hemifrån, om möjlighet finns

Medarbetare bör arbeta hemifrån om närmaste chef bedömer att det är möjligt, med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.

Sammankomster genomförs digitalt

Sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska så långt det är möjligt genomföras digitalt. I de fall fysiska sammankomster hålls, ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer för att minska smittspridning följas.

Fysiska sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska aldrig anordnas med fler än 50 deltagare.

Detta gäller hela universitetets verksamhet, d v s utbildning, forskning, samverkan och administration och omfattar sammankomster med universitetets anställda och studenter samt inbjudna gäster.

Riskbedömning vid sammankomster – folkhalsomyndigheten.se

Utlandsförlagda utbildningsmoment

Utlandsförlagda utbildningsmoment kan genomföras i den mån de bedöms kunna genomföras säkert utifrån eventuella restriktioner för resande och det är möjligt med hänsyn till mottagande länders och lärosätens regelverk och rekommendationer.

Mottagande av studenter från andra länder

Universitetet kan ta emot studenter från andra länder för utbildning vid Lunds universitet om det är möjligt med hänsyn till eventuella restriktioner för resande samt regelverk och rekommendationer från dessa studenters hemländer.

Inrikes tjänsteresor

Tills vidare beviljas enbart inrikes tjänsteresor som i samråd med närmaste chef bedöms nödvändiga och som bedöms kunna genomföras med undvikande av spridning av covid-l9 beviljas. Vid genomförandet av sådana resor ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas.

Utrikes tjänsteresor

Tills vidare beviljas enbart utrikes tjänsteresor som bedöms kunna genomföras med undvikande av spridning av covid-19, som i samråd med närmaste chef bedöms nödvändiga och som bedöms kunna genomföras på ett säkert sätt med hänsyn till eventuella restriktioner för resande.

I de fall UD avråder från privatresor ska avrådan följas också för utrikes tjänsteresor så långt det är möjligt. 

Internationella besök

Universitetet kan ta emot internationella besök endast i den mån det är möjligt med undvikande av spridning av covid-19 och med hänsyn till eventuella restriktioner för resande samt regelverk och rekommendationer från besökandes hemländer.

Formella beslutsdokument

Se en sammanställning av samtliga beslutsdokument på övergripande nivå på Medarbetarwebben:

Universitetsövergripande beslut med anledning av coronaviruset/covid-19


    Universitetets krisledningsgrupp

    Universitetets krisledningsgrupp träffas kontinuerligt för att hantera de övergripande frågorna som kommer upp i samband med konsekvenserna av virusets utbrott.

    Gruppen bevakar de övriga myndigheternas uppdateringar och följer andra lärosätens hantering i frågan samt bereder beslut relaterade till corona.