Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Med anledning av coronaviruset/covid-19

Senaste uppdatering av sidan: 2021-06-17

Lunds universitet följer ansvariga myndigheters beslut, allmänna råd och rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset/covid-19.

För att kunna säkra en trygg arbets- och studieplats för medarbetare och studenter fattar universitetet löpande beslut baserade på aktuella instruktioner från dessa myndigheter och det regionala smittläget.

Det är också viktigt att hålla sig uppdaterad om Folkhälsomyndighetens råd.

Se aktuella restriktioner samt regeringens och Folkhälsomyndighetens information:

Information för studenter, medarbetare och chefer


Nytt rektorsbeslut 17 juni 2021

Undervisning och examination – stegvis återgång i höst

Enligt rektorsbeslut 2021-06-17 ska det under hösten ske en stegvis och ordnad anpassning till utbildning utan restriktioner. Detta innebär bland annat att undervisning och bedömning av studenternas prestationer (examination) från och med höstterminens 2021 början får genomföras i universitetets lokaler.

Återgången ska vara genomförd den 1 november 2021.

Anpassningen ska genomföras utifrån respektive verksamhets förutsättningar och med hänsyn till regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

I de fall särskilda skäl föreligger kan anpassning vara genomförd senast den 16 januari 2022.

Forskarutbildning omfattas av vad som gäller för utbildning. Rektor uppdrar åt dekan för respektive fakultet att närmare besluta om hur detta ska genomföras. Detta beslut kan inte delegeras vidare.

Se rektorsbeslutet 2021-06-17 på Medarbetarwebben

Rektorsbloggen: Vi är ett campusuniversitet och det återgår vi till i höst

Rådande restriktioner för utbildning gäller till och med den 17 augusti

Enligt rektorsbeslutet från 12 maj gäller att undervisning och examination fortsatt ska genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler med de förutsättningar som beslutet anger till och med den 17 augusti.

Se rektorsbeslutet 2021-05-12 på Medarbetarwebben

Kurs- och utbildningsplaner hösten 2021

Rektor har beslutat att tillåta ändring av beslutade kurs- och utbildningsplaner avseende höstterminen 2021 vad gäller formerna för bedömning av studenternas prestationer och för undervisning till genomförande digitalt, i den mån det är nödvändigt för uppfyllande av detta beslut.

Beslut om ändring fattas av den funktion som fattat beslut om berörd kurs- eller utbildningsplan.

Beslutet ska dokumenteras med en motivering till ändringen. Samråd ska ske med berörd studentkår.  

Stegvis återgång till arbetsplatsen för medarbetare

Medarbetare ska från och med den 16 september 2021 och till den 1 november 2021 göra en stegvis och ordnad återgång till att vara på arbetsplatsen.

Anpassningen ska genomföras utifrån respektive verksamhets förutsättningar och med hänsyn till regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

Medarbetare som måste vara på arbetsplatsen för att undervisning och examination och därmed sammanhängande verksamhet ska kunna genomföras med fysisk närvaro kan återgå till arbetsplatsen tidigare.

Närmaste chef bedömer möjligheten med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.

Fortsatt hemarbete för anställda till och med den 15 september

Fortsatt gäller att anställda bör arbeta hemifrån i den utsträckning närmaste chef bedömer att det är möjligt med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö till och med den 15 september.

Utlandsförlagda utbildningsmoment

Utlandsförlagda utbildningsmoment får genomföras, i den mån de bedöms kunna göras säkert utifrån eventuella restriktioner för resande samt med undvikande av spridning av covid-19, och med hänsyn till mottagande länders och lärosätens regelverk och rekommendationer. 

Mottagande av studenter från andra länder

Studenter från andra länder får tas emot för utbildning vid Lunds universitet i den mån det är möjligt med hänsyn till eventuella restriktioner för resande. 

Bibliotek

Bibliotek ska hållas öppna i så stor omfattning som är möjlig med undvikande av spridning av covid-19.

Bibliotekens öppettider – lub.lu.se

Sammankomster med fysisk närvaro – stegvis återgång

Sammanträden, konferenser eller andra sammankomster med fysisk närvaro kan genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för minskad smittspridning från och med den 16 september.

Sammankomster som är utbildningsrelaterade kan hållas med fysisk närvaro från och med den 17 augusti.

Planering ska ske i enlighet med den stegvisa och ordnade anpassningen för utbildning respektive övrig verksamhet.

Fysiska sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska aldrig anordnas med fler deltagare än nödvändigt. Detta gäller hela universitetets verksamhet.

Inrikes och utrikes tjänsteresor samt externa besök

Planering ska ske i enlighet med den stegvisa och ordnade anpassningen för utbildning respektive övrig verksamhet. I de fall UD avråder från privatresor ska avrådan följas också för utrikes tjänsteresor så långt det bedöms möjligt. 

Inrikes tjänsteresor (till och med den 15 september)

Enbart inrikes tjänsteresor som av närmaste chef bedöms absolut nödvändiga, och som bedöms kunna genomföras med undvikande av spridning av covid-19, beviljas. Vid genomförandet av sådana resor ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer följas.

Utrikes tjänsteresor (till och med 15 september)

Enbart utrikes tjänsteresor som av närmaste chef bedöms absolut nödvändiga, och som bedöms kunna genomföras på ett säkert sätt med hänsyn till eventuella restriktioner för resande, beviljas.

I de fall UD avråder från privatresor ska avrådan följas också för utrikes tjänsteresor så långt det är möjligt.

Externa besök (till och med 15 september)

Universitetet kan ta emot besök endast i den mån det av verksamhetsansvarig bedöms absolut nödvändigt och möjligt att genomföra med undvikande av spridning av covid-19.

För mottagande av internationella besök gäller härutöver att det är möjligt med undvikande av spridning av covid-19 och med hänsyn till eventuella restriktioner för resande samt regelverk och rekommendationer från besökandes hemländer.

Öppen verksamhet

Verksamheter som riktar sig till allmänheten, som exempelvis

  • museer
  • konsthallar
  • butiker och
  • parker

ska anpassa sin verksamhet till de regler som följer av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, till dess att denna förordning upphör att gälla.

Formella beslutsdokument

Se en sammanställning av samtliga beslutsdokument på övergripande nivå på Medarbetarwebben:

Universitetsövergripande beslut med anledning av coronaviruset/covid-19