Med anledning av coronaviruset/covid-19

Lunds universitet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset/covid-19. För att kunna säkra en trygg arbets- och studieplats för arbetstagare och studenter fattar universitetet löpande beslut baserade på aktuella rekommendationer från ansvariga myndigheter.

Senaste uppdatering av sidan: 2020-11-26

Information för studenter, medarbetare och chefer

Nytt rektorsbeslut 26 november

Ökad smittspridning kräver ökade restriktioner

Smittspridningen ökar i hela samhället och från den 24 november får inte allmänna sammankomster och offentliga tillställningar genomföras med fler än åtta personer. Regeringens nya beslut gäller inte för den största delen av universitetets verksamhet, men det påverkar oss ändå och därför har ett nytt rektorsbeslut tagits fram.

  • Den tidigare angivna maxgränsen på 50 personer för universitetets verksamhet är borttagen. Istället är utgångspunkten att all verksamhet ska undgå att mötas med fysisk närvaro så långt som möjligt och endast när det är nödvändigt eller kan genomföras med undvikande av smittspridning.
  • Undervisning och examination ska så långt det är möjligt genomföras digitalt, utan fysisk närvaro i universitetets lokaler.
  • Sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska så långt som möjligt genomföras digitalt. I de fall de hålls med fysisk närvaro, ska de inte samla fler deltagare än nödvändigt.
  • Som tidigare gäller i alla sammanhang där fysiska sammankomster måste genomföras, att Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning ska följas och att de alltid ska föregås av riskbedömningar.

Se det nya rektorsbeslutet 2020-11-26

Förlängda och utvidgade restriktioner för att förhindra smittspridningen av covid-19

Folkhälsomyndigheten och Region Skåne har beslutat förlänga de skärpta åtgärderna för att förhindra smittspridning i Skåne till den 13 december. Regeringen har gått ut med förbud mot allmänna sammankomster med fler än åtta personer från och med 24 november.


Lunds universitets beslut med anledning av coronaviruset

Undervisning och examination

Rektor har beslutat  att undervisning och bedömning av studenternas prestationer (examination) ska, så långt möjligt, genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler. Undervisning och examination som inte kan, eller som inte utan stora svårigheter kan, genomföras digitalt får genomföras med fysisk närvaro i universitetets lokaler. Vid sådant genomförande ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 följas.

Genomförande ska föregås av riskbedömning vad gäller risken för smittspridning. Rektor uppdrar åt dekan för respektive fakultet att närmare besluta om hur detta ska genomföras. Detta beslut kan inte delegeras vidare.

Kurs- och utbildningsplaner för HT-20 och VT-21

Universitetet har beslutat tillåta ändring av beslutade kurs- och utbildningsplaner avseende höstterminen 2020 och vårterminen 2021 vad gäller formerna for bedömning av studenternas prestationer och för undervisning till genomförande digitalt, i den mån det är nödvändigt för uppfyllande av detta beslut.

Beslut om ändring fattas av den funktion som fattat beslut om berörd kurs- eller utbildningsplan.

Beslutet ska dokumenteras med en motivering till ändringen. Samråd ska ske med berörd studentkår.

Medarbetare bör jobba hemifrån, om möjlighet finns

Medarbetare bör arbeta hemifrån om närmaste chef bedömer att det är möjligt, med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.

Sammankomster genomförs digitalt

Sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska så långt som möjligt genomföras digitalt. I de fall fysiska sammankomster som undantag måste hållas, ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer för att minska smittspridning följas.

Fysiska sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska aldrig anordnas med fler deltagare än nödvändigt.

Detta gäller hela universitetets verksamhet, d v s utbildning, forskning, samverkan och administration och omfattar sammankomster med universitetets anställda och studenter samt inbjudna gäster

Riskbedömning vid sammankomster – folkhalsomyndigheten.se

Utlandsförlagda utbildningsmoment

Utlandsförlagda utbildningsmoment får endast genomföras i den mån de bedöms kunna genomföras säkert utifrån eventuella restriktioner för resande samt med undvikande av spridning av covid-19, och det är möjligt med hänsyn till mottagande länders och lärosätens regelverk och rekommendationer.

Mottagande av studenter från andra länder

Universitetet kan ta emot studenter från andra länder för utbildning vid Lunds universitet endast om det är möjligt med hänsyn till eventuella restriktioner för resande samt med undvikande av spridning av covid-19, och och rekommendationer från dessa studenters hemländer.

Inrikes tjänsteresor

Tills vidare beviljas enbart inrikes tjänsteresor som i samråd med närmaste chef bedöms nödvändiga och som bedöms kunna genomföras med undvikande av spridning av covid-l9 beviljas. Vid genomförandet av sådana resor ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas.

Utrikes tjänsteresor

Tills vidare beviljas enbart utrikes tjänsteresor som bedöms kunna genomföras med undvikande av spridning av covid-19, som i samråd med närmaste chef bedöms nödvändiga och som bedöms kunna genomföras på ett säkert sätt med hänsyn till eventuella restriktioner för resande.

I de fall UD avråder från privatresor ska avrådan följas också för utrikes tjänsteresor så långt det är möjligt. 

Internationella besök

Universitetet kan ta emot internationella besök endast i den mån det är möjligt med undvikande av spridning av covid-19 och med hänsyn till eventuella restriktioner för resande samt regelverk och rekommendationer från besökandes hemländer.

Formella beslutsdokument

Se en sammanställning av samtliga beslutsdokument på övergripande nivå på Medarbetarwebben:

Universitetsövergripande beslut med anledning av coronaviruset/covid-19


Universitetets krisledningsgrupp

Universitetets krisledningsgrupp träffas kontinuerligt för att hantera de övergripande frågorna som kommer upp i samband med konsekvenserna av virusets utbrott.

Gruppen bevakar de övriga myndigheternas uppdateringar och följer andra lärosätens hantering i frågan samt bereder beslut relaterade till corona.