Med anledning av coronaviruset/covid-19

Senaste uppdatering av sidan: 2021-02-26

 

Lunds universitet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset/covid-19.

För att kunna säkra en trygg arbets- och studieplats för medarbetare och studenter fattar universitetet löpande beslut baserade på aktuella rekommendationer från ansvariga myndigheter.

Det är också viktigt att hålla sig uppdaterad om Folkhälsomyndighetens råd.

Se aktuell information på Folkhälsomyndighetens webbplats

Information för studenter, medarbetare och chefer

Test och isolering i en vecka vid inresa till Sverige

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som reser in i Sverige testar sig för covid-19 vid ankomst och testar sig ytterligare en gång fem dagar efter ankomsten.

Stanna hemma i minst sju dagar efter ankomst till Sverige. Om du inte utvecklar symtom eller testar positivt under de sju dagarna kan du efter det röra dig i samhället, men du ska alltid följa de råd och rekommendationer som gäller för alla.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats:


  Lunds universitets beslut med anledning av coronaviruset

  Rektorsbeslutet (från 18 januari) innebär att all verksamhet som inte är nödvändig att genomföra med närvaro i universitetets lokaler ska genomföras digitalt, tills vidare, med följande förtydliganden:

  Se rektorsbeslutet 2021-01-18 på Medarbetarwebben

  Undervisning och examination

  Rektor har beslutat  att undervisning och bedömning av studenternas prestationer (examination) ska genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler. Endast undervisning och examination som inte kan, eller som inte utan stora svårigheter kan, genomföras digitalt får efter beslut av dekan genomföras med fysisk närvaro i universitetets lokaler. Vid sådant genomförande ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 följas.

  Genomförande ska föregås av riskbedömning vad gäller risken för smittspridning. Rektor uppdrar åt dekan för respektive fakultet att närmare besluta om hur detta ska genomföras. Detta beslut kan inte delegeras vidare.

  Studenter uppmanas att som utgångspunkt studera hemifrån.

  Studieplatser och datorsalar ska fram till och med den 31 mars 2021 hållas tillgängliga endast i begränsad omfattning och för studenter som har behov av plats,till exempel för

  • informationssökning
  • användning av referensmaterial
  • tillgång till utrustning för distansundervisning och
  • examination.

  Övriga utrymmen för studenter, exempelvis grupprum, lunchrum och fikarum ska under denna tid hållas stängda.

  Angående bibliotek, se nedan under rubriken Öppen verksamhet.

  Kurs- och utbildningsplaner för VT-21

  Universitetet har beslutat tillåta ändring av beslutade kurs- och utbildningsplaner avseende vårterminen 2021 vad gäller formerna för bedömning av studenternas prestationer och för undervisning till genomförande digitalt, i den mån det är nödvändigt för uppfyllande av detta beslut.

  Beslut om ändring fattas av den funktion som fattat beslut om berörd kurs- eller utbildningsplan.

  Beslutet ska dokumenteras med en motivering till ändringen. Samråd ska ske med berörd studentkår.

  Medarbetare som kan ska arbeta hemifrån

  Medarbetare som inte måste vara på arbetsplatsen för att upprätthålla nödvändig verksamhet ska arbeta hemifrån.

  Närmaste chef bedömer möjligheten med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.

  Sammankomster genomförs digitalt

  Sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska genomföras digitalt. I de fall fysiska sammankomster som absolut undantag måste hållas, ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer för att minska smittspridning följas.

  Fysiska sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska aldrig anordnas med fler deltagare än nödvändigt. Detta gäller hela universitetets verksamhet.

  Utlandsförlagda utbildningsmoment

  Utlandsförlagda utbildningsmoment får endast genomföras i den mån de bedöms kunna genomföras säkert utifrån eventuella restriktioner för resande samt med undvikande av spridning av covid-19, och det är möjligt med hänsyn till mottagande länders och lärosätens regelverk och rekommendationer.

  Mottagande av studenter från andra länder

  Universitetet kan ta emot studenter från andra länder för utbildning vid Lunds universitet endast om det är möjligt med hänsyn till eventuella restriktioner för resande samt med undvikande av spridning av covid-19, och rekommendationer från dessa studenters hemländer.

  Inrikes tjänsteresor

  Enbart inrikes tjänsteresor som av närmaste chef bedöms absolut nödvändiga, och som bedöms kunna genomföras med undvikande av spridning av covid-19, beviljas. Vid genomförandet av sådana resor ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer följas.

  Utrikes tjänsteresor

  Enbart utrikes tjänsteresor som av närmaste chef bedöms absolut nödvändiga, och som bedöms kunna genomföras på ett säkert sätt med hänsyn till eventuella restriktioner för resande, beviljas.

  I de fall UD avråder från privatresor ska avrådan följas också för utrikes tjänsteresor så långt det är möjligt. 

  Externa besök

  Universitetet kan ta emot besök, inkluderat leverantörer och hantverkare endast i den mån det av verksamhetsansvarig bedöms absolut nödvändigt och möjligt att genomföra med undvikande av spridning av covid-19.

  För mottagande av internationella besök gäller härutöver att det är möjligt med undvikande av spridning av covid-19 och med hänsyn till eventuella restriktioner för resande samt regelverk och rekommendationer från besökandes hemländer.

  Öppen verksamhet

  Verksamheter som riktar sig till allmänheten, till exempel museer, ska hållas stängda för allmänheten.

  Bibliotek ska hållas begränsat öppna för universitetets anställda och studenter i den omfattning som behövs för att tillgodose möjlighet till in- eller utlåning och tillgång till referenslitteratur.

  Verksamheter med mottagning, reception eller motsvarande ska hålla öppna endast i den omfattning som behövs för att upprätthålla lagkrav eller annan nödvändig verksamhet.

  Bibliotekens öppettider – lub.lu.se

  Formella beslutsdokument

  Se en sammanställning av samtliga beslutsdokument på övergripande nivå på Medarbetarwebben:

  Universitetsövergripande beslut med anledning av coronaviruset/covid-19