Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Med anledning av coronaviruset/covid-19

Senaste uppdatering av sidan: 2021-06-02

 

Lunds universitet följer relevanta myndigheters författningar, allmänna råd och rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset/covid-19.

För att kunna säkra en trygg arbets- och studieplats för medarbetare och studenter fattar universitetet löpande beslut baserade på aktuella rekommendationer från ansvariga myndigheter.

Det är också viktigt att hålla sig uppdaterad om Folkhälsomyndighetens råd.

Se aktuella restriktioner och rekommendationer på krisinformation.se

Information för studenter, medarbetare och chefer


Rekommendationen om digital undervisning som utgångsläge tas bort

Den 27 maj presenterade regeringen sin plan i fem steg för anpassning och avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av covid-19-pandemin. 

En av rekommendationerna är ta att bort digital undervisning som utgångsläge för högre utbildning. Det innebär att utbildning vid universitet och högskolor kommer att kunna hållas på plats från och med den 1 juni.

Anledningen till att detta sker nu är att ge lärosätena bättre planeringsförutsättningar för höstterminen. Förändringen förväntas ske stegvis med hänsyn tagen till det regionala smitt- och vaccinationsläget.

Universitetsledningen kommer nu att ta ställning till hur universitetet ska kunna öppna upp gradvis under hösten på ett smittsäkert sätt.

Nuvarande rektorsbeslut från 2021-05-12 gäller i sin helhet tillsvidare.

Läs rektors blogginlägg om regeringens rekommendation och vad det innebär för universitetet

Se även regeringens och Folkhälsomyndighetens information:


Uppdaterat rektorsbeslut 12 maj: Rådande restriktioner gäller till slutet av augusti

Till och med den 29 augusti 2021 ska undervisning och examination genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler med de förutsättningar som beslutet anger.

Planeringen för höstterminen 2021 bör utgå från att undervisning och examination genomförs både i universitetets lokaler och digitalt, under förutsättning att det är möjligt med hänsyn till ansvariga myndigheters regler och rekommendationer.

Rektor uppdrar åt dekan för respektive fakultet att närmare besluta om hur detta ska genomföras.

För verksamhet utöver utbildningen anpassar universitetet sitt beslut så snart möjlighet ges med hänsyn till regler och rekommendationer från ansvariga myndigheter och med hänsyn till rådande smittspridning. Fortsatt gäller att anställda bör arbeta hemifrån i den utsträckning närmaste chef bedömer att det är möjligt.

Kurs- och utbildningsplaner beslutade för höstterminen 2021 får ändras när det gäller formerna för undervisning och examination till genomförande digitalt om det är nödvändigt för att följa universitetets beslut

Se rektorsbeslutet 2021-05-12 på Medarbetarwebben

Undervisning och examination

Rektor har beslutat  att undervisning och bedömning av studenternas prestationer (examination) ska genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler fram till och med den 29 augusti.

Endast undervisning och examination som inte kan, eller som inte utan stora svårigheter kan, genomföras digitalt får efter beslut av dekan genomföras med fysisk närvaro i universitetets lokaler. Vid sådant genomförande ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 följas.

Genomförande ska föregås av riskbedömning vad gäller risken för smittspridning. Rektor uppdrar åt dekan för respektive fakultet att närmare besluta om hur detta ska genomföras. Detta beslut kan inte delegeras vidare.

Studenter uppmanas fortsatt att som utgångspunkt studera hemifrån. Men eftersom det påverkat studenternas arbetsmiljö och möjlighet att bedriva studier negativt har universitetet beslutat öka tillgången till studieplatser. Detta för att de studenter som behöver vara på campus lättare ska kunna sprida ut sig samtidigt som spridning av covid-19 undviks så långt möjligt.

Studieplatser och datorsalar ska hållas tillgängliga  i en omfattning som – med undvikande av spridning av covid-19 – ger möjlighet till

 • informationssökning
 • användning av referensmaterial
 • tillgång till utrustning för digital undervisning och
 • examination.

Övriga utrymmen för studenter, exempelvis

 • grupprum
 • lunchrum och
 • fikarum

ska hållas tillgängliga i den omfattning som är möjlig med undvikande av smittspridning. Till stöd för verksamheten finns en vägledning för hantering av studieplatser under pågående utbrott av coronaviruset.

Angående bibliotek, se nedan under rubriken Öppen verksamhet.

Kurs- och utbildningsplaner för VT-21 och HT-21

Universitetet har beslutat tillåta ändring av beslutade kurs- och utbildningsplaner avseende vårterminen och höstterminen 2021 vad gäller formerna för bedömning av studenternas prestationer och för undervisning till genomförande digitalt, i den mån det är nödvändigt för uppfyllande av detta beslut.

Beslut om ändring fattas av den funktion som fattat beslut om berörd kurs- eller utbildningsplan.

Beslutet ska dokumenteras med en motivering till ändringen. Samråd ska ske med berörd studentkår.

Medarbetare som kan ska arbeta hemifrån

Medarbetare som inte måste vara på arbetsplatsen för att upprätthålla nödvändig verksamhet ska arbeta hemifrån.

Närmaste chef bedömer möjligheten att arbeta hemifrån med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.

Sammankomster genomförs digitalt

Sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska genomföras digitalt. I de fall fysiska sammankomster som absolut undantag måste hållas, ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer för att minska smittspridning följas.

Fysiska sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska aldrig anordnas med fler deltagare än nödvändigt. Detta gäller hela universitetets verksamhet.

Utlandsförlagda utbildningsmoment

Utlandsförlagda utbildningsmoment får endast genomföras i den mån de bedöms kunna genomföras säkert utifrån eventuella restriktioner för resande samt med undvikande av spridning av covid-19, och det är möjligt med hänsyn till mottagande länders och lärosätens regelverk och rekommendationer.

Mottagande av studenter från andra länder

Universitetet kan ta emot studenter från andra länder för utbildning vid Lunds universitet endast om det är möjligt med hänsyn till eventuella restriktioner för resande samt med undvikande av spridning av covid-19, och rekommendationer från dessa studenters hemländer.

Inrikes tjänsteresor

Enbart inrikes tjänsteresor som av närmaste chef bedöms absolut nödvändiga, och som bedöms kunna genomföras med undvikande av spridning av covid-19, beviljas. Vid genomförandet av sådana resor ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer följas.

Utrikes tjänsteresor

Enbart utrikes tjänsteresor som av närmaste chef bedöms absolut nödvändiga, och som bedöms kunna genomföras på ett säkert sätt med hänsyn till eventuella restriktioner för resande, beviljas.

I de fall UD avråder från privatresor ska avrådan följas också för utrikes tjänsteresor så långt det är möjligt. 

Externa besök

Universitetet kan ta emot besök endast i den mån det av verksamhetsansvarig bedöms absolut nödvändigt och möjligt att genomföra med undvikande av spridning av covid-19.

För mottagande av internationella besök gäller härutöver att det är möjligt med undvikande av spridning av covid-19 och med hänsyn till eventuella restriktioner för resande samt regelverk och rekommendationer från besökandes hemländer.

Öppen verksamhet

Verksamheter som riktar sig till allmänheten, som exempelvis

 • museer
 • konsthallar
 • butiker och
 • parker

ska anpassa sin verksamhet till de regler som följer av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Bibliotek ska hållas öppna för universitetets anställda och studenter i den omfattning som behövs för att tillgodose möjlighet till användning av studieplatser, in- eller utlåning och tillgång till referenslitteratur.

Till stöd för verksamheten finns en vägledning för hantering av studieplatser under pågående utbrott av coronaviruset.

Verksamheter med mottagning, reception eller motsvarande ska hålla öppna endast i den omfattning som behövs för att upprätthålla lagkrav eller annan nödvändig verksamhet.

Bibliotekens öppettider – lub.lu.se

Formella beslutsdokument

Se en sammanställning av samtliga beslutsdokument på övergripande nivå på Medarbetarwebben:

Universitetsövergripande beslut med anledning av coronaviruset/covid-19