Hållbarhet – så arbetar vi

Lunds universitet har en unik möjlighet att genom sina nio fakulteter och vetenskapsbredd bidra till att lösa de stora samhällsutmaningarna.

Globala målen för hållbar utveckling

Hållbarhet är ett prioriterat område i Lunds universitets strategiska plan. Här hittar du exempel på hur vi på olika sätt arbetar med hållbarhet inom universitetet. 

Forskning, utbildning och samverkan

Hållbarhetsfrågorna är komplexa och kräver tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan för att lösas.

Vid Lunds universitet finns flera nätverk och tvärvetenskapliga samarbeten som går att koppla till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Det finns också många utbildningar som angriper frågorna inom Agenda 2030.

Hållbarhetsforum

Lunds universitets hållbarhetsforum är en universitetsgemensam paraplyorganisation som binder samman och stödjer universitetets klimat-, energi- och hållbarhetsforskning.

Hållbarhetsforum utgör även en bro mellan samhälle och akademi – både som stöd för forskare och forskargrupper när det gäller kontakter med det omgivande samhället, och som en väg in i universitetet för externa kontakter som söker samverkan, forskningsstöd och information.

Fler initiativ och satsningar

Exempel på ytterligare initiativ och satsningar inom Lunds universitet:

Hållbarhet för anställda och studenter

Lunds universitet arbetar också med policyer och planer för att anställda och studenter ska kunna göra hållbara val under sin arbets- och studietid och för att Lunds universitet ska vara en hållbar arbets- och studieplats, bland annat nedanstående:

Många institutioner och fakulteter har också gjort egna långtgående policyer och föreskrifter för exempelvis kost och resor.