Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kapacitetsutveckling

Kunskapsutveckling genom högre utbildning och ett livslångt lärande är en grundförutsättning för minskad fattigdom, ökad jämställdhet, delaktighet och demokrati samt ekonomisk utveckling i ett globalt perspektiv. En sådan utveckling ökar också möjligheterna att genomföra Agenda 2030 och uppnå FN:s 17 hållbarhetsmål.

Stadsvandring med deltagare på uppdragsutbildningen Hållbara, inkluderande och klimatresilienta städer
Från uppdragsutbildningen Hållbara, inkluderande och klimatresilienta städer. Foto: Kennet Ruona

På Lunds universitet arbetar vi sedan länge med kapacitetsutveckling i form av exempelvis

  • partnerskap med universitet i utvecklingsländer
  • student- och lärarutbyten
  • forskningssamarbeten och
  • uppdragsutbildningar

Genom avdelningen för uppdragsutbildning har vi genomfört insatser med en rad olika institutioner och samarbetspartners.

Insatserna är ofta baserade på erfarenheter av svenska systemlösningar inom olika sektorer som till exempel inom hälso- och sjukvård, energi och miljö.

Många av de kapacitetsutvecklingsprogram vi tidigare arrangerat har varit framgångsrika samarbeten, som lever kvar långt efter att själva insatsen är genomförd. Det kan exempelvis handla om nya utbildningsprogram, forskningssamarbeten och aktiva nätverk, men även andra spin off-effekter som masteruppsatser och studentutbyten.

Utveckling på vetenskaplig grund

Att programmets ämnesinnehåll har en vetenskaplig grund är lika centralt som att deltagarna tränas i det akademiska förhållningssättet i form av kritiskt tänkande, ifrågasättande och förmåga att reflektera och se andra perspektiv.

Det akademiska förhållningssättet genomsyrar inte bara programmets innehåll utan även vårt arbetssätt med syfte att förstå för att ständigt utveckla och förbättra våra metoder.

Ömsesidigt utbyte

Kapacitetsutvecklingsprogram med en tydlig förankring i universitetet ger hållbara och långsiktiga utvecklingssamarbeten med effekter såväl hos samarbetsländerna som inom Sverige.

För universitetets del ges möjligheter för forskningssamarbeten och andra utbyten, men även empiri till forskning som ökar kvaliteten på utbildningens innehåll och upplägg.

Exempel på kapacitetsutvecklingprojekt

Nedan ser du några av de projekt och insatser som Lunds universitet hittills varit med och arrangerat.

Utbildningsprogram kopplade till Agenda 2030

Ett exempel är programmet Hållbara inkluderande och klimatresilienta städer som tillhandahålls av CEC - Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet, Raoul Wallenberg-institutet och SKL International i samarbete med LUCE, avdelningen för uppdragsutbildning vid Lunds universitet. Programmet, som finansieras av Svenska Institutet, fokuserar på SDG11 – hållbara städer och samhällen. Deltagarna är kommunala och regionala tjänstemän från Indonesien, Zimbabwe och Turkiet.

Läs mer på vår internationella webbplats

Globala målen för hållbar utveckling


Global Child Rights Online

Tillsammans med 16 nationella nätverk av förändringsagenter för barns rättigheter i Afrika, Asien och Latinamerika har vi skapat plattformen Global Child Rights Online. Den syftar till att stärka kapaciteten hos relevanta aktörer när det gäller barns rättigheter, knutet till FN:s hållbarhetsmål.

www.globalcrconline.org

Innovationsekosystem i Indonesien

Sedan 2014 har vi genom utbildningar, seminarier och nätverksfrämjande aktiviteter bidragit till utvecklingen av Indonesiens innovationssystem.

Aktiviteterna har utgjort en del av den nationella satsningen att stärka innovationsekosystemet i Indonesien, med fokus på utveckling av forskningsparker och entreprenörskap. Indonesisk universitetspersonal har också haft möjlighet att kompetensutveckla sig genom skräddarsydda masterprogram vid Lunds universitet. 

Video med Nurul Izzati, masterstudent från Indonesien

Utbildning för ökad trafiksäkerhet

Vi har under de senaste 35 åren utvecklat och genomfört utbildningar för yrkesverksamma inom trafiksäkerhet, vilket bland annat lett till framgångsrika förändringsprojekt som kursdeltagare drivit och genomfört i sina länder.

Det gäller allt från införandet av lagen om hjälmanvändning i Vietnam och 30 km/h-zoner i Pretoria i Sydafrika till lagen om mobilförbud och lagen om att använda bilbälte i Etiopien.

Uppdragsutbildning från Lunds universitet ska bidra till att minska antalet dödsfall i trafiken (nyhetsartikel)

 

Trafik i Afrika

Förbättrade livsvillkor genom ökad sexuell hälsa

Det övergripande målet för programmet SRHR – Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter – är att skapa möjligheter för fattiga män, kvinnor och barn/ungdomar att förbättra sina livsvillkor genom att öka tillgängligheten till hälso- och sjukvård och förebyggande sexualupplysning.

Man vill också öka kunskapen om – och efterfrågan på – densamma hos befolkningen i deltagarnas länder. 

Social Medicine and Global Health – läs mer om vår forskning på Medicinska fakultetens engelska webbplats

Interiören på the Spark, Medicon Village

Kontaktinformation

Avdelningen för uppdragsutbildning
info [at] education [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 (0)46-222 07 07

Besöksadress:
Medicon Village
Scheeletorget 1, Lund
Karta

Postadress:
Box 117
221 00 Lund

Fakta: Kapacitetsutveckling

Kapacitetsutveckling bygger på processer där individer, grupper och organisationer utvecklar sin förmåga att identifiera och hantera förändringar och utmaningar.

Ökad kompetens hos individer bidrar till ökad kapacitet i organisationer samt bidrar till att driva förändringsprocesser mot en större resiliens.

Stärkt kapacitet lägger grunden för varaktiga resultat och möjliggör långsiktiga partnerskap.