Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Erasmus+ stipendium för studier

När du har blivit nominerad till ett Erasmus+ utbyte via din institution/fakultet kan du söka ett Erasmus+ stipendium online. Ansökan ska vara oss tillhanda innan mobilitetsperioden påbörjas. Ansökningar som kommer in för sent kommer inte att behandlas.

OBS! På grund av pågående pandemi gäller speciella regler för Erasmus+ under höstterminen 2021

Enligt beslut av Lunds universitets rektor 2020-10-22 (STYR 2020/251) får studenter genomföra utlandsförlagda utbildningsmoment i den mån de bedöms kunna genomföras säkert utifrån eventuella restriktioner för resande och det är möjligt med hänsyn till mottagande länders och lärosätens regelverk och rekommendationer.

Student som åker till värdlandet och bedriver hela eller delar av aktiviteten online i värdlandet

Om du reser till värdlandet där aktiviteten ska bedrivas och aktiviteten sker helt eller delvis online i det mottagande lärosätets/praktikanordnarens regi, är det godkänt för att du ska bli beviljad ett stipendium. Det går också att räkna in om till exempel värdlärosätet har en välkomstvecka som sker online.

Detta är alltså under förutsättning att du befinner dig på plats i värdlandet och deltar i de aktiviteter som är överenskomna med mottagande part.

Student som bedriver aktiviteten online från annat land än värdlandet

Det utgår inget stipendium för aktiviteter som bedrivs online från annat land än värdlandet. 

Däremot är det möjligt för dig att starta din mobilitet virtuellt under höstterminen 2021 för att senare under terminen om/när situationen så tillåter åka till värdlandet och delta i undervisningen, antingen enbart fysiskt eller både fysiskt/online. Du kan ansöka om stipendium för den period som du deltar i den fysiska mobiliteten.

Definitionslista enligt EU-kommissionen:

Fysisk mobilitet  =  på plats i värdlandet (antingen på campus eller virtuellt helt eller delvis)

Virtuell mobilitet/Distansmobilitet = mobiliteten sker inte i värdlandet utan till exempel online från Sverige eller annat land än värdlandet.

Ansökan

Om du ska delta i fysisk mobilitet (se definition ovan) ska du fylla i stipendieansökan.

Om du ska delta i virtuell mobilitet (se definition ovan) ska du inte fylla i stipendieansökan. Om/när den virtuella mobiliteten övergår till fysisk mobilitet fyller du i stipendieansökan.

Övrig dokumentation såsom Learning Agreement och betyg ska fortfarande finnas före både fysisk mobilitet och virtuell mobilitet.

Meddela din koordinator vid LU samt skicka ett mail till e-postadress: erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se eller e-postadress: erasmuspraktik [at] er [dot] lu [dot] se om du väljer att inte åka.

Ansökan måste vara oss tillhanda innan mobiliteten påbörjas. Notera, under Coronapandemin är regeln om att ansökan måste inkomma senast 30 dagar före studiestart borttagen.

Språktest / språkkurser

Samtliga Erasmusstudenter ska göra språktest och språkkurser. Språktestet är obligatoriskt medan språkkurserna frivilliga.

Om du ska delta i fysisk mobilitet (se definition ovan) kommer språktestet att mailas till dig när din stipendieansökan är behandlad.

Om du ska delta i virtuell mobilitet (se definition ovan) skickar du ett mail till e-postadress: erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se eller e-postadress: erasmuspraktik [at] er [dot] lu [dot] se 

Mailet ska innehålla följande information: ditt namn, personnummer, mailadress samt undervisningsspråket. Språktestet mailas sedan till dig.

Försäkring

Om du ska delta i fysisk mobilitet (se definition ovan) omfattas du av Kammarkollegiets försäkring Student UT. 

Om du ska delta i virtuell mobilitet (se definition ovan) omfattas du inte av Kammarkollegiets försäkring Student UT och du måste därför teckna en egen försäkring.

Ansökan om Erasmus+ stipendium

Du gör så här:

 • Läs igenom villkoren nedan. OBS! Tänk på att ange studietiden korrekt (ej vistelsetid), kontrollera terminstider på webben eller med din internationella koordinator om du är osäker! Det startdatum som ska anges är den första dag som du beräknas vara på plats av akademiska skäl (t ex. officiell kursstart eller välkomstdag/vecka). Det slutdatum som ska anges är den sista dagen som du beräknas vara närvarande på grund av akademiska skäl (t ex. sluttentamen eller sista kursdag).
 • Klicka på länken i högerspalten och välj ”studentmobilitet för studier”. Tryck på sök.
 • Läs igenom villkoren, fyll i ditt personnummer och tryck på ”Jag accepterar villkoren”.
 • Fyll i dina uppgifter och tryck på ”Gå till Erasmusavtalet”
 • Skriv ut avtalet som skapas, skriv under det, och mejla till erasmusstudier på Externa relationer (adress i högerspalten).
 • Det är först när du får tillbaka det signerade Erasmus+ Grant Agreement från Externa relationer som din ansökan är beviljad. För att få den första utbetalningen krävs det att du har gjort det språktest som krävs för Erasmus+ studenter.
 • Notera: Om du inte har blivit registrerad i ladok som nominerad för utbytesstudier, så kommer du inte kunna fullfölja ansökningsprocessen. Följ de instruktioner som står i ansökningsformuläret. Ifylld blankett mejlas till stipendiehandläggare på Externa relationer: erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se. Du kan även posta din blankett till följande adress: Lunds universitet, Sektion Externa relationer, Erasmusstudier, Box 117, 221 00 Lund.

Villkor för en Erasmus+ student

I och med att du ansöker om Erasmus+ stipendium lovar du att uppfylla följande villkor:

 • Inte ha varit på Erasmus/Erasmus+ studier eller praktik i mer än sammanlagt 12 månader på samma studienivå (kandidat, master respektive forskarutbildningsstudier räknas separat), inklusive den studieperiod du söker stipendium för.
 • Studerat vid universitet/högskola (heltidsstudier) i minst ett år senast vid avresa.
 • Vara nominerad för Erasmus+ utbyte via Lunds universitet.
 • Av Lunds universitet vara lovad fullt erkännande av studierna vid värduniversitetet vid hemkomsten.
 • Inte erlägga avgifter till värduniversitetet.
 • Studierna vid värduniversitetet skall omfatta minst tre och högst tolv månaders heltidsstudier. Om du avbryter din studieperiod, så att den blir kortare än tre månader måste du betala tillbaka stipendiet.
 • Ej samtidigt uppbära stipendium eller liknande från annat EU-organ eller Universitets- och högskolerådet.
 • Vara boende i värdlandet under studieperioden. OBS! gäller även för studier i Danmark.
 • Avtalet ”Grant Agreement, Erasmus+ Studies” ska vara underskrivet innan mobiliteten påbörjas. Ansökningar som lämnas in efter det att mobiliteten har påbörjats, kommer inte att beviljas.
 • Ett ”Learning Agreement” måste vara klart innan mobiliteten påbörjas. Dokumentet måste signeras av studenten, hemuniversitetet och värduniversitetet. Kontakta din institutionskoordinator vid Lunds universitet för information om ”Learning Agreement”.
 • Göra det språktest före och efter mobiliteten som krävs för Erasmus+ studenter. Länken skickas automatiskt till Erasmus+ stipendiaterna. Det finns även möjlighet att gå en språkkurs online.
 • Efter avslutad mobilitet skickas en rapport från Erasmus+ Mobility Tool ut, som är obligatorisk att besvara.
 • Efter avslutad mobilitet mejla blanketten ”Confirmation of Study Period” till stipendiehandläggaren vid sektion Externa relationer, erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se. Blanketten ska vara underskriven av värduniversitetet.
 • Eventuella ändringar som berör perioden för dina utbytesstudier ska meddelas din koordinator och stipendiehandläggaren vid Externa relationer via mail. 
 • Med mobilitetsperiod avses den tid som studenten spenderar fysiskt i värdlandet, för genomförande av aktiviteter godkända för mobilitet. Studier som sker på distans får inte räknas in i mobilitetsperioden.

Om du tar emot Erasmus+ stipendium utan att ovanstående villkor uppfylls, riskerar du att bli återbetalningsskyldig. 

Grundbidrag

Erasmus+ studenter kan ansöka om ett EU-finansierat stipendium, via Lunds universitet. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen. Stipendiebeloppet beräknas per dag och varierar beroende på vilket land man åker till. För läsåret 2021/22 är stipendiebeloppet för studier:

Grupp 1: Programländer med höga levnadskostnader

Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, Storbritannien
Studier 460 €/månad  (30 dagar)
Studier 15,3 €/dag

Grupp 2: Programländer med medelhöga levnadskostnader

Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike
Studier 400 €/månad  (30 dagar)
Studier 13,3 €/dag

Grupp 3: Programländer med låga levnadskostnader

Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ungern
Studier 400 €/månad  (30 dagar)
Studier 13,3 €/dag

Stipendiebeloppet betalas ut i svenska kronor. En första utbetalning kommer motsvara ungefär 70% av det beräknade totala stipendiebeloppet. Resterande 30% betalas ut senast i slutet av läsåret, efter det att du har skickat in blanketten ”Confirmation of Study Period”, besvarat den rapport som skickas ut i slutet av mobiliteten via Erasmus Mobility Tool samt gjort det språktest som krävs efter avslutad mobilitet.

Erasmusmobilitet till Storbritannien

Den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien EU med ett avtal som innebär att Storbritannien deltar i Erasmus+ programmet t o m den 31 maj 2022. Det innebär att studenter som har beviljats en utbytesplats i Storbritannien och vars mobilitet avslutas senast den 31 maj 2022 under vissa förutsättningar kan beviljas Erasmusstipendium.

Läs mer om Brexit på Universitets- och högskolerådets hemsida

Om du avbryter dina Erasmusstudier

Kontakta stipendiehandläggarna på erasmusstipendier [at] er [dot] lu [dot] se om du är tvungen att avbryta dina erasmusstudier. Om det är på grund av omständigheter som du inte kan råda över kan man ansöka om force majeure. Tänk också på att meddela din utbyteskoordinator. 

Stöd för Erasmus+ studenter med barn

Studenter som reser med barn kan få ett stipendium om 200 euro extra per månad för att åka på Erasmusutbyte för studier inom Europa. Du får 200 euro oavsett om du reser med ett eller flera barn.

Ansökningsprocess:

 1. Ansök om Erasmusstipendium enligt ordinarie anvisningar och kryssar i rutan ”Financial support to student with children” i ansökningsformuläret.
 2. Skicka det påskrivna Grant Agreement till handläggaren på ER inkl. personbevis där informationen om barnet/en framgår samt flygbokningen/resebokningen för barnet (finns ingen flygbiljett än kan det lämnas i vid ett senare tillfälle)
 3. Handläggaren ansöker om barntillägget hos UHR och informerar studenten om beslutet
 4. Lämna in boardingpass som styrker att barnet var med på resan till utbytesdestinationen. Även flygbiljett lämnas in om detta inte redan är gjort.
 5. Du får 70% av barntillägget utbetalt.
 6. Efter avslutad mobilitet lämnar du in flygbiljett och boardingpass som styrker att barnet/en var med under mobilitetsperioden. Underlagen lämnas in tillsammans med dokumentet ”Confirmation of study period”
 7. Därefter utbetalas resterande 30% av barntillägget.

Obs!

Tänk på att du behöver ha god framförhållning för att få dina pengar i tid. Lämna helst in din ansökan så snart som möjligt efter det att ansökan har öppnat, men senast en månad innan mobiliteten påbörjas.

Ditt avtal om Erasmusstipendium måste ha inkommit till Externa relationer senast den 15:e i månaden innan du kan få dina pengar utbetalda. Utbetalningarna görs den 25:e varje månad. Under månaderna januari och september har vi ytterligare utbetalningstillfällen på grund av terminsstarten.  

Undantag från denna regel kan gälla under semestertider och om Lunds universitet inte får pengar från Universitets- och högskolerådet i tid. Detta gör att studenter som åker på utbyte i augusti eller september normalt får sina pengar utbetalda i september.

För att få den första utbetalningen måste du ha gjort det språktest som krävs för Erasmus+ studenter.

Kontaktinformation

Externa relationer
erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se

Postadress:
Lunds universitet
Sektionen Externa relationer
"Erasmusstudier"
Box 117
221 00 Lund

Erasmus stipendieansökan

Ansökan inför våren 2022 öppnar i början av december