Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Minor Field Studies

Fältstudier i utvecklingsländer

Du som är i slutet av din utbildning och vill fördjupa dina kunskaper om globala utvecklingsfrågor kan söka MFS-stipendium för fältarbete utomlands. Minor Field Studies ger dig praktisk erfarenhet från ett låg- eller medelinkomstland och en förberedelse för att verka i globala sammanhang.

MFS-student blickar ut över slätt och våtmarker. Foto.

Ansök om MFS-stipendium

 • 15–30 januari 2022 (för fältstudier våren 2022)
 • 5–25 april 2022 (för fältstudier hösten 2022)
 • 5–25 oktober 2022 (för fältstudier våren 2023)

MFS genomförd under våren 2022 ska vara avslutad och hemresan slutförd senast 5 juni 2022. 

Avresa för MFS under hösten 2022 kan tidigast ske 29 augusti 2022.

Hemresan för MFS under våren 2023 ska vara slutförd senast 4 juni 2023.

Gå till ansökan som är öppen under aktuell ansökningsperiod

Informationsmöte

Informationsmöte ges i samband med varje ansökningsperiod. Mötet ger dig information om vilka möjligheter MFS-stipendiet ger. Vi går igenom ansökan och bilagorna samt vad den rådande pandemin innebär för MFS.

Nästa möte är den 20 januari 2022

Välkommen till informationsmöte om Minor Field Studies den 20 januari 2022, kl. 16.15, via Zoom. 
Anmäl dig till MFS-informationsmöte dig här

Vad är MFS?

Minor Field Studies (MFS) är ett SIDA-finansierat stipendieprogram som ger möjlighet till fältarbete i ett utvecklingsland under minst åtta sammanhängande veckor (56+ dagar) med stipendium. 

Fältarbetet ger dig möjlighet att samla material till ett examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå.

Din uppsats eller examensarbete skall skrivas på engelska eller vistelselandets språk (om detta har godkänts av din handledare).  

Vilka länder kan jag åka till?

På Studera.nu hittar du i vilka länder du kan genomföra en Minor Field Study
Observera att MFS inte kan beviljas för fältstudier i länder (eller regioner inom länder) som Utrikesdepartementet avråder från resor till.

Stipendiet

Stipendiet på 27 000 kronor är ett bidrag som delvis täcker utgifter under fältperioden. Det behöver normalt kompletteras med till exempel studiemedel från CSN. 

En komplett ansökan

För att ansöka ska du ha en idé om vad du vill göra och därefter i samråd med handledare eller andra kontaktpersoner utveckla ett genomförbart projekt. Påbörja din ansökan i god tid. 

I din online-ansökan laddar du upp följande bilagor på engelska:

 1. Projektbeskrivning
 2. Budget som visar på planerade kostnader
 3. Intyg från handledare
 4. Dokument från kontaktperson i värdlandet
 5. Resultat- och registreringsintyg från Lunds universitet
 6. CV
 7. Kopia av pass

Läs den fullständiga beskrivningen av bilagorna som krävs för en komplett ansökan

Är jag behörig att söka?

MFS-stipendium kan sökas av studenter från alla akademiska discipliner. 

För att bedömas som behörig krävs att du uppfyller följande:

 • Är registrerad student vid Lunds universitet vid ansökningstillfället eller har beviljat studieuppehåll från din fakultet samt är registrerad på uppsatskurs vid Lunds universitet under fältperioden.
 • Har aldrig påbörjat utbildning på forskarnivå.
 • Har goda språkkunskaper i engelska och förstår svenska. Om handledare godkänt att du kan skriva på värdlandets språk måste dina kunskaper även där vara goda.  
 • Är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. Observera att EU-medborgares permanenta uppehållsrätt inte är att likställa med PUT. Studenter från övriga Norden som inte är svenska medborgare kan få dispens. Du skall då vara folkbokförd i Sverige sedan minst ett år vid tidpunkten för beviljandet.
 • Har inte fått ett annat UHR- eller Sida-finansierat stipendium för fältstudieperioden.
 • Genomför fältstudien som en del av ett examensarbete på kandidat-, magister- eller mastersnivå vid Lunds universitet. Studenter kan beviljas MFS flera gånger under sin studietid.

Lunds universitet tar inte längre emot ansökningar från andra lärosäten. 

Bedömning av ansökan

Ansökan med bilagor ska vara komplett och på god engelska. Inkompletta ansökningar behandlas inte. Ansökningarna tas emot av Externa relationer som gör en första teknisk granskning. Därefter skickas de för bedömning till respektive fakultet/institution.

Utifrån deras granskning och i enlighet med Universitets- och högskolerådets ”Allmänna villkor” bedöms ansökningarna i en universitetsgemensam bedömningskommitté bestående av ca 4–6 personer vilka beslutar om stipendietilldelning.

När får jag besked?

Besked om stipendietilldelning ges vanligtvis sex veckor efter ansökningsomgången stängt.

Din säkerhet under MFS

Om UD inför en avrådan från resor till det land där du genomför din fältstudie ska du omgående avbryta dina fältstudier och återvända till Sverige. Om UD inför en avrådan medan du är iväg blir du inte återbetalningsskyldig för stipendiet.

Låt UD veta var du är

Via appen, Resklar, kan du hålla koll på det svenska utrikesdepartementets (UD) reserekommendationer. Ladda ner appen och tänk på att tillåta push-notiser.


Information om Resklar-appen på regeringen.se

Du ska också lämna dina kontaktuppgifter till UD/svenska ambassaden via den så kallade Svensklistan. Uppgifterna du lämnar används för att du ska kunna kontaktas om det blir nödvändigt i en större krissituation i landet. Uppgifterna sparas enbart under den period du själv anger och tas sedan automatiskt bort.

Anmäl dig till Svensklistan på swedenabroad.se