Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Minor Field Studies

Du som är i slutet av din utbildning och vill fördjupa dina kunskaper om globala utvecklingsfrågor kan söka MFS-stipendium för fältarbete utomlands. MFS-stipendium kan sökas av studenter från alla akademiska discipliner.

MFS-student blickar ut över slätt och våtmarker. Foto.
MFS-student i Dar es Salaam, Tanzania.

Ansökningsperioder för fältstudier våren 2023

 • 5–25 oktober 2022
 • 15–30 januari 2023

Hemresan för MFS under våren 2023 ska vara slutförd senast 4 juni 2023. MFS-programmet kommer därefter att läggas ner på grund av att Sidas budget har begränsats.

Informationsmöte

Informationsmöte ges i samband med varje ansökningsperiod. Mötet ger dig information om vilka möjligheter MFS-stipendiet ger. Vi går igenom ansökan och bilagorna samt vad den rådande pandemin innebär för MFS. Nästa informationsmöte blir i oktober. Mer information publiceras här.

Vad är MFS och vilka länder kan jag åka till?

Att genomföra fältarbete utomlands med syfte att samla data till ett examensarbete ger dig praktisk erfarenhet från arbete i ett låg- eller medelinkomstland. Det ger dig också en god förberedelse för att verka i globala sammanhang.

Minor Field Studies (MFS) är ett SIDA-finansierat stipendieprogram som ger möjlighet till fältarbete i ett utvecklingsland under minst åtta sammanhängande veckor (56+ dagar) med stipendium. 

Fältarbetet ger dig möjlighet att samla material till ett examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå. 

Din uppsats eller examensarbete skall skrivas på engelska eller vistelselandets språk (om detta har godkänts av din handledare).  

Läs mer om MFS på Studera.nu

På webbsidan studera.nu hittar du i vilka länder du kan genomföra en Minor Field Study

Om Utrikesdepartementet (UD) har utfärdat en reseavrådan kan MFS-stipendium inte beviljas för fältstudier i detta land/del av land. Detta gäller både när UD avråder från alla resor samt från icke nödvändiga resor. Läs mer på Utrikesdepartementets webbsida

Undersök visum- och inreseregler innan du skriver din ansökan. Det är stipendiatens ansvar att söka korrekt visum.

Stipendiet på 27 000 kronor är ett bidrag som delvis täcker utgifter under fältperioden. Det behöver normalt kompletteras med till exempel studiemedel från CSN. 

Så gör du en ansökan

För att ansöka ska du ha en idé om hur du vill genomföra din fältstudie och därefter i samråd med handledare eller andra kontaktpersoner utveckla ett genomförbart projekt. 

Möjligheterna att tilldelas ett MFS-stipendium är goda, men att sätta ihop en ansökan är tidskrävande. Vid bedömningen av din ansökan läggs stor vikt vid studiens genomförbarhet. Din utmaning är att förmedla detta genom din ansökan.

En välgenomarbetad ansökan utgör ett förarbete till din studie, och är något som du har nytta av under fältperioden.

Ansökan görs online och ska innehålla följande bilagor på engelska:

 1. Projektbeskrivning
 2. Budget som visar på planerade kostnader
 3. Intyg från handledare
 4. Dokument från kontaktperson i värdlandet
 5. Resultat- och registreringsintyg från Lunds universitet
 6. CV
 7. Kopia av pass

MFS-stipendium kan sökas av studenter från alla akademiska discipliner. 

För att bedömas som behörig krävs att du uppfyller följande:

 • Är registrerad student vid Lunds universitet vid ansökningstillfället eller har beviljat studieuppehåll från din fakultet samt är registrerad på uppsatskurs vid Lunds universitet under fältperioden.
 • Har aldrig påbörjat utbildning på forskarnivå.
 • Har goda språkkunskaper i engelska och förstår svenska. Om handledare godkänt att du kan skriva på värdlandets språk måste dina kunskaper även där vara goda.  
 • Är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige.Observera att EU-medborgares permanenta uppehållsrätt inte är att likställa med PUT. Studenter från övriga Norden som inte är svenska medborgare kan få dispens. Du skall då vara folkbokförd i Sverige sedan minst ett år vid tidpunkten för beviljandet.
 • Har inte fått ett annat UHR- eller Sida-finansierat stipendium för fältstudieperioden.
 • Genomför fältstudien som en del av ett examensarbete på kandidat-, magister- eller mastersnivå vid Lunds universitet. Studenter kan beviljas MFS flera gånger under sin studietid.
 • Din resa till och från värdlandet måste ske i samband med fältstudiens start och avslut. Stipendiet kan inte sökas retroaktivt. Avfärd från Norden kan först ske när du har uppfyllt särskilda krav inför avresan.

Lunds universitet tar inte längre emot ansökningar från andra lärosäten. 

Du ska själv ha en idé om vad du vill göra. I samråd med handledare eller andra kontaktpersoner, utvecklar du ett genomförbart projekt. Olika organisationer kan också erbjuda projektuppslag. Externa Relationer kan bistå med eventuella kontaktvägar.

Konkretisera och formulera följande:

 • Vad du ska göra
 • Var du ska göra det
 • Hur det ska genomföras (metod, teori)
 • Vem/vilka ska hjälpa dig (vilka kontakter har du i värdlandet?)

Vid bedömningen av din färdiga ansökan läggs stor vikt vid hur genomförbart projektet är.

 1. Registrera dig i ansökningsdatabasen: http://www.scholarship.se/mfs/ 
 2. Förbered bilagor för ansökan. Alla ansökningshandlingar ska vara på engelska. 
 3. Ladda upp samtliga dokument i din ansökan och skicka din ansökan online (inga pappersdokument behandlas) under ansökningsperioden.

Gå till ansökan som är öppen under aktuell ansökningsperiod

 • Avgränsa din studie. Tänk på att 2 månader går fort, särskilt i en ny miljö.
 • Välj ett ämne som rör utvecklingsproblematik.
 • Tänk på att det är en fältstudie. Välj därför ett ämne som gör att du måste vara på plats för att kunna utföra din studie och inte en skrivbordsstudie.
 • Fundera över val av metod. Tänk på att studien ska vara genomförbar.
 • Om du ska använda tolk, fundera över vad det kan innebära för ditt resultat. Fundera över vad det har för betydelse om tolken du anlitar är man vs. kvinna, känd vs. främmande, insatt i ditt ämne vs. ej insatt, officiell vs. ej officiell, lokal vs. ej lokal. Om du inte ska använda tolk och intervjuerna inte genomförs på respondenternas förstaspråk, tänk på hur detta kan påverka svaren och tolkning av svaren.

Bilagor till din ansökan

Här kan du läsa om vad som bör ingå i var och en av bilagorna som du ska bifoga din ansökan. Innehållet är baserat på Universitets- och högskolerådets allmänna villkor.

Projektbeskrivningen är den viktigaste bilagan och den ska förmedla att din uppsatsplan är genomarbetad och att din fältstudie är genomförbar. Den får omfatta max 5 sidor, ska vara skriven på engelska och innehålla följande:


 • Projekttitel, syfte, frågeställning och teori
 • Metodreflektion om val av ämne och dess koppling till utvecklingsproblematik samt hur studien kan komma värdlandet till nytta
 • Metoddiskussion kring urval och hur du ska få tillgång till studieobjektet
 • Beskriv hur din fältstudie ska genomsyras av något eller några av de globala målen för hållbar utveckling (vilka FN:s medlemsländer antagit genom Agenda 2030). Läs mer om de sjutton Globala Målen
 • Tidplan inklusive förarbete, preliminära resedatum och arbete efter hemkomst

 • Plan för praktiskt genomförande på plats
 • Beskriv dina plan B. Vilka är dina reservplaner och alternativupplägg för studien om ursprungsplanen av olika anledningar behöver ändras?
 • Reflektion kring risk- och säkerhetsaspekter. Beskriv hur fältstudien behöver anpassas för att säkerställa säkerhet och hälsa för dig själv och de personer som du träffar, bland annat med hänsyn till pågående pandemi.
 • Reflektion kring etiska aspekter

 • Källhänvisning (denna behöver inte räknas in i de max fem sidorna som projektbeskrivningen får utgöra)

Budget inklusive resekostnader, eventuella kostnader för tryckning av uppsatsen, vaccinationer, dagliga omkostnader baserade på levnadsomkostnaderna i det aktuella landet, eventuella merkostnader för utrustning eller tekniska tjänster, schablonbelopp om 1000 kronor för diverse övriga kostnader (t.ex. litteratur, kartor). 

Om du söker stipendier vid flera lärosäten eller hos annan finansiär, för samma fältstudieperiod, ska detta kunna utläsas i din ansökan.

Intyg från handledare vid Lunds universitet som intygar fältstudiens lämplighet och som ansvarar för att den planerade fältstudien håller likvärdig nivå som övriga examensarbeten.

Handledaren ska vara väl förtrogen med den metod som du avser att använda och ha kunskap om fältmetodik generellt.

Om du vid ansökningstillfället inte har en utsedd handledare, kontakta din institution/program och ta reda på vilken tidpunkt du kommer att bli tilldelad en. Ladda upp den skriftliga information du får.

Dokument från din kontaktperson i fält (t ex en utskriven email konversation eller formell inbjudan) som styrker att det finns en kontaktperson i det land där studien skall utföras, som kommer att vara behjälplig med praktiska arrangemang, kontakter med resurspersoner och stöd under hela din fältperiod.

Kontaktpersonen ska vara knuten till en organisation, företag eller universitet.

Din kontaktperson behöver också skriva en kort text som beskriver din kontaktpersons organisation, företag eller universitet och på vilken ort, i värdlandet, din kontaktperson befinner sig.

Kontaktpersonen behöver vara på plats i värdlandet under hela din fältperiod.

Beviljade stipendiaters kontaktpersoner behöver, i ett senare skede, skriva under ett kontrakt och ett säkerhetsintyg.

Resultat- och registreringsintyg från Lunds universitet kan fås via din institution eller via Studentportalen. Ladda upp dessa två dokument som en pdf.

Ditt CV ska vara max 1 A4-sida. Lista dina meriter och lyft fram internationell erfarenhet.

Bifoga kopia av pass. Personbevis där medborgarskap framgår accepteras också.

Om du inte är svensk medborgare ska du bifoga ditt PUT-dokument (intyg om permanent uppehållstillstånd).

Om du är medborgare i ett annat nordiskt land, bifoga ett intyg från Skatteverket som styrker att du har varit folkbokförd i Sverige i 12 månader.

Så hanteras din ansökan

Ansökan med bilagor ska vara komplett och på god engelska. Inkompletta ansökningar behandlas inte. Externa relationer gör en första bedömning om grundläggande krav uppfylls. Därefter skickas ansökan för bedömning till respektive fakultet/institution.

Utifrån fakultetens granskning och i enlighet med Universitets- och högskolerådets ”Allmänna villkor” bedöms ansökningarna i en universitetsgemensam bedömningskommitté, bestående av ca 4–6 personer, som beslutar om stipendietilldelning.

Besked om stipendietilldelning ges vanligtvis sex veckor efter ansökningsomgången stängt.

Din säkerhet under MFS

Om UD inför en avrådan från resor till det land där du genomför din fältstudie ska du omgående avbryta dina fältstudier och återvända till Sverige. Om UD inför en avrådan medan du är iväg blir du inte återbetalningsskyldig för stipendiet.

Låt UD veta var du är

Via appen, Resklar, kan du hålla koll på det svenska utrikesdepartementets (UD) reserekommendationer. Ladda ner appen och tänk på att tillåta push-notiser.


Information om Resklar-appen på regeringen.se

Du ska också lämna dina kontaktuppgifter till UD/svenska ambassaden via den så kallade Svensklistan. Uppgifterna du lämnar används för att du ska kunna kontaktas om det blir nödvändigt i en större krissituation i landet. Uppgifterna sparas enbart under den period du själv anger och tas sedan automatiskt bort.

Anmäl dig till Svensklistan på swedenabroad.se

Kontaktinformation

Hilda Fhager
Externa relationer
MFS [at] er [dot] lu [dot] se

MFS-student utanför Kathmandu University, Nepal. Foto.

MFS i Nepal

Varför valde du att göra en Minor Field Study?
Jag ville arbeta i ett projekt som hjälper människor. Möjligheten att ta del av människors erfarenheter och kunskap motiverar mig att göra mitt allra bästa!

Vilka är dina 3 viktigaste lärdomar från din utlandsvistelse?
Det är en utmaning att fokusera på studierna i ett nytt land med många nya upplevelser. Det är svårt att kommunicera idéer när det finns en språkbarriär. Och det är svårt att dölja att man just har ätit en superhet chili!

Tips till andra studenter?
Våga! Ansök! Varför inte ta chansen att få uppleva något fantastiskt!

Namn: Marion Karlsson Faudot
Program vid LU:Ekosystemteknik, LTH
MFS-destination: Nepal
Projekt:
Reducing post-harvest losses through improved solar drying