Meny

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
Du är här

Pressmeddelanden

Universitetsövergripande

Publicerad: 2004-11-23 11:13

Naturvetarbarometer visar toppnotering

Naturvetarstudenter vid Lunds universitet ger toppbetyg åt sin utbildning. Högskoleverkets uppgifter om studenternas låga arbetstid tillbakavisas. God forskningsanknytning i grundutbildningen leder till landets starkaste rekrytering till forskarutbildning. Tidigare kritiserad träning av kommunikationsfärdigheter har blivit bättre, men studenterna kräver att utbildningens anknytning till arbetslivet förbättras.

I en nyligen utförd kvalitetsutvärdering – Naturvetarbarometern – når Lunds universitets naturvetenskapliga utbildningar en toppnotering bland hittills genomförda kvalitetsutvärderingar. Både lärare och studenter uppskattar att målen för utbildningen i stort realiseras väl.

Lärarna berömmer sina studenter för deras studieinsatser, närvaro i undervisningen och goda kunskaper och färdigheter. Samtidigt ger studenterna beröm åt sina lärare för deras ämneskunskaper, för deras förmåga att anpassa undervisningen till studenternas förkunskaper, deras förmåga att ge sammanhang mellan undervisning och självstudier. Det är en mycket erfaren lärarkår, som genomsnittligt undervisat i cirka 20 år.

Studenterna värderar innehållet i tentamina som relevant och de har hög tillit till att bedömningen sker på ett objektivt sätt. Däremot borde resultaten kunna redovisas snabbare och återkopplingen vara mera konstruktiv i några av ämnena. De studenter, som jobbar med sitt examensarbete, har värderat olika aspekter av handledningen och gett den högsta betyg.

I Studentbarometern för fyra år sedan pekades på behov av förbättringar vad gäller träningen av de muntliga färdigheterna. Ett sådant utvecklingsarbete har genomförts och visar nu på påtagligt bättre resultat.

Forskningsanknytningen – utbildningens starkaste sida
Utbildningens starkaste sida framträder då lärare och studenter bedömer hur utbildningen förbereder för forskarutbildningen. Resultatet skördar naturvetenskapliga fakulteten i landets starkaste rekrytering till forskarutbildning bland studenter som genomgått grundutbildningen.

Studenternas höga ambitionsnivå framgår också av att nästan alla examina som avläggs inom grundutbildningen ligger på magisternivå. Drygt 60 % av studenterna breddar sin utbildning genom att också läsa kurser vid andra fakulteter.

Arbetslivsanknytningen ifrågasätts
Studenterna tillmäter arbetslivsanknytningen stor betydelse, men finner genomgående över ämnen och inriktningar (med sjukhusfysikerna som undantag), att utbildningen är bristfällig i detta hänseende. Alla lärare ser inte dessa aspekter på utbildningens kvalitet som lika viktiga, och bedömer dessutom att de är tillgodosedda på ett tillfredsställande sätt.

Arbetslivets förändring ställer nya krav på högskoleutbildade. Naturvetare måste delta i och ofta också leda förändringsarbete i industri och förvaltning. Man förväntas kunna förklara naturvetenskapliga frågor för medarbetare som inte är specialister på området och kunna argumentera. Förmågan att göra etiska ställningstaganden har stor betydelse. Färdigheter av dessa slag tillhör inte utbildningsresultatens starkaste sida.

Fullbokade arbetsveckor
Studenterna uppfyller i stort de gängse kraven på 40 timmars arbetsvecka. Därmed kan de uppgifter sättas ifråga, som väckte offentlig uppmärksamhet i samband med att Högskoleverket publicerade den s k Studentspegeln . Naturvetarna rapporterades där använda väsentligt mindre tid åt studierna än vad som framkommer i denna precisare undersökning.

Omfattningen av olika studenters självstudietid varierar dock i hög grad. Detta kan ha flera förklaringar. Studenter från miljöer utan akademisk tradition lägger ner mer tid på studierna. Problemen med mycket hög arbetsbelastning gäller främst under första studieåret.

Lärarna har en genomsnittlig arbetstid på cirka 50 timmar per vecka. De redovisar positiva erfarenheter av sitt arbete men tycker sig sällan få uppskattning för ett gott arbete. De är kritiska till hur universitetet värderar deras pedagogiska meriter. Dessa kritiska synpunkter kvarstår oförändrade sedan Lärarbarometern 1998.

Studentinflytandet har stärkts
Studentbarometern från år 2000 visade ett svagt studentinflytande. Nu ser bilden helt annorlunda ut. Kursvärderingar används genom hela utbildningen och tilltron till deras betydelse för kursutvecklingen inom flertalet ämnen har stärkts. Både studenternas kunskap om och faktiska möjligheter att påverka utbildningen har blivit bättre. Däremot efterlyses bättre information om vilka åtgärder som vidtas inom några av ämnesinstitutionerna.

_________________________________________________________________
Lund Naturvetarkår har kommenterat resultaten från denna undersökning och utarbetat förslag till åtgärder. Dessa rör utbildningens mål och resultat, förberedelserna för arbetslivet samt studenternas arbetsbörda.

Naturvetarbarometern finns tillänglig på www.evaluat.lu.se

Ytterligare upplysningar lämnas av utvärderingschefen Karl-Axel Nilsson (046-2227039 eller 070-5927039) samt av vice ordföranden i Lunds Naturvetarkår Amanda Sorribes (0706-901017)

Ulrika OredssonPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen