Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fristående kurser för kompetensutveckling

Möter du nya utmaningar och kompetenskrav på jobbet eller är du redo för en ny karriär? Vid Lunds universitet har du möjlighet att tillägna dig ny kunskap genom hela livet.

244 kurser

 • (O)intelligent design? Världens bästa argument för och emot Guds existens

  7.5 högskolepoäng

  Dessa och många andra frågor diskuteras under kursens gång. Genom att analytiskt dissekera världens hittills bästa argument för och emot Guds existens övar du dig i argumentationsanalys, blir bättr...

 • 15 000 år i Skåne - en kulturhistoria

  15 högskolepoäng

  Den här kursen ger en introduktion till Skånes historia i ett långtidsperspektiv. Kursen greppar över ett stort tidsperspektiv, från istidens slut då de första människorna tog det land som så småni...

 • Agenda 2030 - Kunskap, uppföljning och ledarskap

  7.5 högskolepoäng

  The 2030 Agenda for Sustainable Development, with the 17 Sustainable Development Goals (SDGs), was adopted by all the United Nations Member states in 2015 as a call to action to end pover...

 • AI och digitalisering inom arkivsektorn

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ger en översikt över användningen av AI inom arkivsektorn, med fokus på principer och tillämpningar som datainsamling, bevarande och bearbetning av text, bild, ljud och video. Etiska och jur...

 • Amning och amningsstöd

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ger dig fördjupade kunskaper i amningens betydelse för barnet, kvinnan och familjen. Därtill fokuserar kursen på betydelsen av den tidiga amningen samt de pedagogiska utmaningar so...

 • Ansvarsfull internationalisering - Organisatoriskt ledarskap i en komplex global omgivning

  3 högskolepoäng

  Globalization over the past 30 years has created significant interdependencies in international trade, research and innovation. At the same time, more countries in the world have developed in an in...

 • Arbetspraktik inom psykologi

  30 högskolepoäng

  Kursen ger dig ett arbetslivsperspektiv och möjlighet till fördjupade erfarenheter där den teoretiska delen av psykologin kopplas till en praktisk verksamhet. Du får kunskaper och färdigheter av vä...

 • Arkeologi och antikens historia: Benkemi och bioarkeologisk analys

  7.5 högskolepoäng

  Bruket av naturvetenskapliga metoder inom arkeologisk forskning är ett ständigt växande fält som i många avseenden revolutionerat vår kunskap om det förflutna. En stor del av aktuell metodutvecklin...

 • Artificiell intelligens: Ett intersektionellt perspektiv

  7.5 högskolepoäng

  Kursen integrerar teorier, empirisk forskning och perspektiv från olika discipliner i syfte att undersöka sätt på vilka asymmetriska relationer skapas och upprätthålls, och hur dessa nya former av ...

 • Asienstudier: Det globala Kina

  7.5 högskolepoäng

  The course delves into the uneven and diverse nature of China’s global push, examining a range of topics, such as labour regimes, environmental issues, logistics/supply chains, digital globalisatio...

 • Astronomi: Astronomins grunder - orienteringskurs i astronomi

  7.5 högskolepoäng

  Kursen är en orienteringskurs i modern astronomi. Här får du lära dig om: Stjärnhimlen och dess rörelse. Tidsbegrepp. Astronomiska teleskop och observationsmetoder. Stjärnornas avstånd och deras rö...

 • Att leda förändring i komplexa och osäkra situationer

  2.5 högskolepoäng

  Företag och organisationer befinner sig i alltmer komplexa och svårtolkade situationer och är i sig komplexa system i utveckling. Det har konsekvenser för hur man framgångsrikt kan leda organisator...

 • Att lära sig läsa och skriva på ett andraspråk - teori och praktik i samverkan

  7.5 högskolepoäng

  Academic literacy skills form an important part of the learning of English as a foreign language in education. But how do we actually build these skills? What do reading and writing share? How do r...

 • Att organisera för komplexa uppgifter och i komplexa miljöer

  2.5 högskolepoäng

  Traditionella föreställningar om vilka principer man kan och bör följa för att styra och kontrollera företag och organisationer bygger på antaganden om relativt låg inre och yttre komplexitet och r...

 • Att påverka framtiden - kunskap, fakta och lärande från det breda universitetets olika områden

  7.5 högskolepoäng

  Kursen är unikt upplagd eftersom den består av föreläsningar/kortare seminarier (film) från samtliga fakulteter vid Lunds universitet. Varje fakultet sätter samman presentationer som speglar hur re...

 • Att se och förstå komplexitet och osäkerhet

  2.5 högskolepoäng

  Företag och organisationer befinner sig i alltmer komplexa och svårtolkade situationer som ofta beskrivs som föränderliga, oförutsägbara och mångtydiga. Det har konsekvenser för hur man beskriver o...

 • Att skriva och kommunicera om kultur

  30 högskolepoäng

  Syftet med kursen är att förmedla perspektiv och möjligheter i relation till olika former av att analysera, kommentera och förmedla medialt innehåll inom kultursektorn. Med kultursektorn avses ett ...

 • Att studiehandleda på modersmål

  7.5 högskolepoäng

  I kursen behandlas hur ett demokratiskt, inkluderande och interkulturellt förhållningssätt i undervisningen kan bidra till att möta pedagogiska utmaningar som studiehandledare på modersmål konfront...

 • Att tänka och handla i komplexa och osäkra situationer

  2.5 högskolepoäng

  Individer, företag och organisationer befinner sig i alltmer komplexa och svårtolkade situationer som ofta beskrivs som föränderliga, oförutsägbara och mångtydiga. Det ställer krav på individers fö...

 • Att tänka och handla strategiskt i komplexa och osäkra situationer

  2.5 högskolepoäng

  Företag och organisationer befinner sig i alltmer komplexa och svårtolkade situationer som ofta beskrivs som föränderliga, oförutsägbara och mångtydiga. Det har konsekvenser för hur man förstår sin...

 • Att undervisa streetdance med barn och unga

  4.5 högskolepoäng

  Under kursen förbättras studentens kunskap att lära ut och planera undervisning inom streetdance. Du jobbar både enskilt och tillsammans med de andra studenterna i att organisera inspirerande dansu...

 • Att utveckla undervisning på kognitionsvetenskaplig grund

  7.5 högskolepoäng

  Under de senaste decennierna har det skett en explosiv tillväxt i vetenskaplig kunskap om hur människor, inte minst barn och unga, lär sig olika saker, samt om hur lärande kan stödjas genom ol...

 • Avancerat prehospitalt omhändertagande vid tidskritisk sjukdom

  7.5 högskolepoäng

  Kursen är för dig som redan är specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård och därmed i din professionella vardag möter personer med sjukdomstillstånd som kräver ett högt vårdtempo. Kursen ger di...

 • Avfallshantering och resurshushållning

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ger en helhetssyn på avfall, avfallshantering och kopplingen mellan avfallsproduktion, livsstil och olika styrmedel. Kursen vänder sig till både branschfolk och studenter.

 • Barnkardiologi

  7.5 högskolepoäng

  Under kursen studeras både medicinska- och omvårdnadsaspekter relaterat till barnkardiologi. Kursen tar sin början hos det ofödda barnet som diagnostiserats med hjärtmissbildning/hjärtproblematik. ...

 • Barnkonventionen ur ett svenskt perspektiv

  15 högskolepoäng

  Genom kursen Barnkonventionen ur ett svenskt perspektiv får du god kunskap om hur Sveriges åtaganden enligt barnkonventionen har fått genomslag i svensk rätt. Kursen behandlar FN:s konvention om b...

 • Bedömning och dokumentation av elevers prestationer inom ämnet modersmål

  7.5 högskolepoäng

  Kursen baseras på forskning om flerspråkighet och språk- och kunskapsutveckling i skolan och samhället samt på beprövad yrkespraxis om bedömning och dokumentation av elevers språk- och kunskapsutve...

 • Biobaserade byggmaterial

  7.5 högskolepoäng

  I arbetet med att minska klimatpåverkan från byggprocesser finns ett ökat intresse för att använda biobaserade byggnadsmaterial såsom trä- och träbaserade material och material baserade på växtfibe...

 • Bokhistoria: Paleografi

  7.5 högskolepoäng

  I undervisningen används bl.a. handskrifter ur Einar Hansens samling och genom dem får studenterna inblick i hur medeltida handskrifter framställdes. Tyngdpunkten ligger på praktisk ...

 • Byggnadskonsten i Europa - arkitekturens formspråk och tektonik

  15 högskolepoäng

  Kursen ger en bred beskrivning av europeisk arkitektur ur ett historiskt perspektiv. Arkitekturen studeras som uttryck för samtidens formideal och teknikkunnande.

 • Cirkulär Ekonomi: Hållbar materialhantering

  7.5 högskolepoäng

  The course delivers knowledge of where important materials in products we use every day are sourced from, and how these materials can be used more efficiently, for longer periods of time, and in cl...

 • Danska: En introduktion

  7.5 högskolepoäng

  På introduktionskursen i danska får du lära dig om det nutida danska språket i tal och i skrift. Utifrån dina kunskaper i och om svenska studerar du det danska språksystemet (ordklas...

 • Danska: En introduktion

  7.5 högskolepoäng

  I den här kursen får du lära dig nutida danskt språk i tal och i skrift. Du lär dig om ordklasser, ordböjning, ordförråd, uttal och historia, och jämför med svenskan. Den nya danska litte...

 • Data Governance: Rättsliga aspekter på datadrivna affärsmodeller och innovation

  15 högskolepoäng

  Allt fler affärsmodeller och innovativa tjänster baseras på tillgång till och kontroll över data. Det kan exempelvis handla om s.k. plattformstjänster, individanpassade tjänster, artificiell intell...

 • Datainsamling från internet: En introduktion till web scraping

  3 högskolepoäng

  Efter en introduktion till skillnaderna mellan webbskrapning och Application Programming Interfaces (API) lär sig studenten de grundläggande metoderna för att samla in data. Begränsningar för vilka...

 • Dataskyddsrätt II

  15 högskolepoäng

  EU:s dataskyddsreform och motsvarande arbete inom Europarådet har inneburit en långtgående europeisering av dataskyddsrätten. Dataskyddsrättslig reglering har också fått en ökad betydelse genom den...

 • Datavetenskaplig innehållsanalys för samhällsvetenskap

  7.5 högskolepoäng

  The course focuses on content analysis as a method to gain knowledge about current and historical social issues by analyzing observations of communication and media messages. Some of the computatio...

 • Demokrati och mänskliga rättigheter: Erfarenheter, policy och praktik från det internationella till det lokala

  5 högskolepoäng

  Särskild uppmärksamhet ägnas åt att undersöka de konkreta ansträngningarna från internationella aktörer, inklusive regeringar, internationella statliga och icke-statliga organisationer och deras ar...

 • Den framträdande människan - musik och psykologi

  6 högskolepoäng

  ”Det är bara att öva tillräckligt mycket så blir allt bra!” Är det verkligen så enkelt? Varför känns det så svårt och motigt ibland? Kursen tar upp ämnen som kan vara av intresse för musikhögskolan...

 • Design och kognitiv tillgänglighet

  7.5 högskolepoäng

  Kursen vänder sig till alla som har ett intresse av design och kognitiv tillgänglighet. I kursen lär du dig vad kognitiv funktionsnedsättning och kognitiv tillgänglighet är. Du möter också användar...

 • Det samtida Ukraina: Perspektiv på politik, samhälle, kultur och historia

  7.5 högskolepoäng

  Kursen behandlar dagens ukrainska samhälle utifrån politiska, kulturella och identitetsmässiga perspektiv, mot en gedigen historisk bakgrund som belyser hur ukrainsk kultur, identitet och subjektsk...

 • Didaktik för instrumentalundervisning i grupp

  4 högskolepoäng

  Kursen vänder sig till instrumentalpedagoger inom kulturskolan och innehållet fokuserar på att ge kunskap om metoder och arbetssätt för instrumentalundervisning i grupp.  Kursen genomför...

 • Digital Musikproduktion

  15 högskolepoäng

  Du arbetar även med deluppgifter samt egna projekt och dessa blir utgångspunkten för undervisningen. Projekten värderas löpande. För godkänt krävs även ditt aktiva deltagande i kursmoment...

 • Digitala verktyg för konstnärligt lärande

  2 högskolepoäng

  Innehållet fokuserar på digitala verktyg och lärmiljö för konstnärligt arbete: Video, foto och ljudredigering. Undervisningen sker på distans i lärplattformen Canvas. Kursen kan läsas friståe...

 • Digitalisation and Services

  7.5 högskolepoäng

  I dag klarar vi oss inte utan kunskap om digitaliseringen och dess inverkan på vårt samhälle. I kursen får du en inblick i hur digitala tjänster kan utvecklas men framför allt de mer teoretiska per...

 • Diversity Management

  7.5 högskolepoäng

  Kursen handlar om hur mångfaldsarbete organiseras, utvecklas och drivs i olika typer av tjänsteverksamheter. Mångfaldsarbete behandlar frågor om hur vi människor har olika förutsättningar, vilket g...

 • Drönares teknologi och samhällstillämpningar

  7.5 högskolepoäng

  Lär dig tillämpa drönarteknologi inom ditt studieområde. Möjligheterna är oändliga och utvecklingen sker fort. Nya innovationer och samhällstillämpningar utvecklas ständigt. Ett helt nytt europeisk...

 • e-Miljöpsykologi

  15 högskolepoäng

  Miljöpsykologi studerar relationen mellan människan och miljön från ett psykologiskt perspektiv. Kursen syftar till att ge teoretisk kunskap om samspelet mellan människa och miljö ur ett individper...

 • Economic History: The Global Economy

  15 högskolepoäng

  The course is made up of three sub-courses relating to different themes. In the first sub-course you are introduced to the subject of Economic History. The main issues are the agricultural transfor...

 • Ekonomisk historia: Framväxten av moderna hälso- och sjukvårdssystem

  7.5 högskolepoäng

  During the course the following themes will addressed: different paths and driving forces for the development of health care systems in relation to societal and economic changes. basic concep...

 • Ekonomiska kriser i ett historiskt perspektiv

  7.5 högskolepoäng

  I detta kurspaket kommer vi först att utforska orsakerna till tidigare ekonomiska kriser. Vi ställer oss även frågor om hur olika kriser påverkar produktionssystem, finansiella system samt befolkni...

 • En cirkulär byggindustri – projektkurs med tillämpningar

  4 högskolepoäng

  Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljö- och klimatpåverkan. Ser vi på branschen ur ett europeiskt perspektiv, står byggsektorn för hälften av alla råvaror som utv...

 • En kulturskola för alla

  3 högskolepoäng

  I kursen samarbetar deltagarna under två veckor med att designa och skapa projekt för deltagarstyrt och tvärkonstnärligt lärande med utgångspunkt i ett inkluderande förhållningssätt och en kultursk...

 • Energimarknader

  7.5 högskolepoäng

  Kursen omfattar kunskaper rörande energisystemens anpassning till energiefterfrågans utveckling. Analyser av resurshushållande, miljömässiga, finansiella m fl aspekter. Kapacitetsanpassning och sys...

 • Energiomvandlare för hållbara transporter

  7.5 högskolepoäng

  Dealing with global warming and local air quality forces all main sectors to change. This includes the transportation sector. The objective of this course is, starting from the requirements for veh...

 • Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser

  7.5 högskolepoäng

  Kursen skall ge en förståelse för de komplexa sambanden mellan energi- och resursanvändning och storskaliga miljöproblem. Ett kritiskt förhållningssätt är centralt för förmågan att värdera olika st...

 • Ett exceptionellt Sverige? Sveriges utrikespolitik då och nu

  5 högskolepoäng

  Kursen inleder med sen historisk genomgång och fortsätter sedan med en samtida utforskning av svensk utrikespolitik. Särskild uppmärksamhet ägnas åt hur Sverige har omformat sin utrikespolitik som ...

 • EU-rätt i praktiken

  15 högskolepoäng

  Kursen syftar till att höja kunskapen om EU och i synnerhet EU-rätt i såväl privat som offentlig sektor och är utvecklad för att fungera inom ramen för utbildning där livslångt lärande utgör en mål...

 • Evidensbaserad praktik

  5 högskolepoäng

  Syftet med denna kurs är att du ska erbjudas möjlighet att tillämpa ett evidensbaserat arbetssätt inom ditt verksamhetsområde. Under kursen presenteras: teorier och modeller om ...

 • Film och audiovisuella medier i gymnasieskolan: Adaptioner

  3 högskolepoäng

  Adaptioner är en central del av vår kultur. De inbjuder oss att se och diskutera vår samtid och medieverklighet, samtidigt som de hjälper oss förstå texter, personer och händelser från andra t...

 • Flerprofessionellt perspektiv på våld i nära relationer med fokus på barn som far illa

  7.5 högskolepoäng

  Kursen vänder sig till dig som arbetar inom socialtjänsten, vård, skola, omsorg och rättsväsende. En kurs för dig som träffar personer som utsätts för våld i nära relationer och vill&nbsp...

 • Folkhälsovetenskap: Kostnadseffektivitet och effektutvärdering av hälsointerventioner

  7.5 högskolepoäng

  Kursens första del inriktar sig på hälsoekonomiska utvärderingar (kostnadseffektivitet) med fokus på prevention, insatser och behandlingar för att förbättra eller skydda individens eller population...

 • Forskningskoordinering inom klinisk forskning och läkemedelsprövning

  15 högskolepoäng

  Under kursen behandlas grundläggande kunskaper om kliniska studier och klinisk forskning inkluderande läkemedelsprövningar samt medicinsk tekniska produkter, samt planering och genomförande av klin...

 • Franska: Nybörjarkurs I

  10 högskolepoäng

  Kursen består av två delkurser. I båda delkurserna får du träna på uttal, grammatik och vokabulär samt grundläggande skriftlig och muntlig kommunikation på franska. Kursens placering Ämnet fransk...

 • Fysik - Termodynamik och atomfysik

  6 högskolepoäng

  Detta är en fristående kurs motsvarande FAFA35 Fysik - Termodynamik och atomfysik som är en obligatorisk för studenter på civilingenjörsprogrammet i Elektroteknik. Denna fristående kurs vänder sig ...

 • Fördjupningskurs för specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård

  15 högskolepoäng

  Innehållet har sin grund i kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterska med de sex kärnkompetenserna och omfattar hela omvårdnadsprocessen: pre-, intra- och post operativt. Kursen in...

 • Fördjupningskurs inom intensivvård för intensivvårdssjuksköterskor

  15 högskolepoäng

  Innehållet har sin grund i kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskor och de sex kärnkompetenserna och omfattar hela omvårdnadsprocessen före, under och efter (post-) intensivvård. Kurs...

 • Företagsekonomi : Kommunal koncernstyrning och bolagsstyrelsens arbetssätt

  3 högskolepoäng

  Du får en översikt över den historiska utvecklingen avseende hur aktiebolag använts för kommunal och regional  organisering av verksamhet. Kursen belyser och analyserar också förutsättningar, ...

 • Företagsekonomi: Ekonomi för verksamhetsansvariga

  3 högskolepoäng

  Kursen består av två övergripande delar. I den första delen behandlas grundläggande ekonomisk terminologi, begrepp, samband och modeller. I kursens andra del sätts dessa in i ett sammanhang av offe...

 • Företagsekonomi: Public Management i Skandinavien

  3 högskolepoäng

  Du får en översikt över den historiska utvecklingen inom styrning och ledning av offentliga och icke vinstdrivande organisationer i Skandinavien. Kursen belyser och analyserar också dessa organisat...

 • Gender, Social Change and Modernity in Sweden/Scandinavia

  7.5 högskolepoäng

  The aim of the course is to provide the student with basic knowledge about gender, social change and modernity in Sweden and Scandinavia, covering the period from the late 1800s up to the 1950s as ...

 • Genusvetenskap: Det jämlika vårdmötet

  7.5 högskolepoäng

  Kursen riktar sig till dig som idag arbetar eller är under pågående utbildning inom ett vårdyrke. Kursen löper över hela terminen och föreläsningar och seminarier sker på distans på kvällstid för a...

 • Gerontologi och geriatrik inom äldreomsorgen

  3 högskolepoäng

  Den här kursen är för dig som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och vill öka dina kunskaper inom områdena gerontologi och geriatrik. Kursen utgår från frågor aktuella inom äldreomsorgen o...

 • GIS: Geografiska informationssystem - introduktion 1

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ger en bred teoretisk grund till vidare arbete med digitala geografiska data. Förståelse för representation och analys av rumsliga element poängteras. Kursen belyser också generella geografi...

 • GIS: Geografiska informationssystem - introduktion 2

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ger en bred teoretisk grund till vidare arbete med digitala geografiska data. Förståelse för representation och analys av rumsliga element poängteras. Kursen belyser också generella geografi...

 • Global hälsa och mänskliga rättigheter

  3 högskolepoäng

  How can a global health program apply a right based approach? Is health a necessity for the enjoyment of human rights? These are some of the questions that you will have the opportunity to explore ...

 • Grekiska: Nybörjarkurs I

  15 högskolepoäng

  Eftersom den antika grekiskan inte längre talas ligger betoningen i kursen på läsning av text, med utgångspunkt i den attiska grekiska som Sofokles, Platon och Thukydides skrev och talade. Und...

 • Grundkurs i medicinsk rätt

  15 högskolepoäng

  Grundkursen i medicinsk rätt omfattar 15 högskolepoäng. På vår- och höstterminer genomförs kursen på halvfart (50 % studietakt) och löper över en hel termin om 20 veckor. Om kursen ges under sommar...

 • Grundkurs i programmering

  7.5 högskolepoäng

  Målet med kursen är att ge studenter en introduktion till programmering, särskilt som ett sätt att lösa problem från olika tillämpningsområden. Fokus ligger på programmeringsfärdighet med problemlö...

 • Grundläggande hantering och skydd av personuppgifter inom arkivsektorn

  7.5 högskolepoäng

  EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har medfört betydande förändringar i hur företag och myndigheter hanterar personuppgifter. Denna kurs vänder sig till verksamma inom arkivsektorn som behöver grundl...

 • Grön ekonomi - att uppnå de globala målen

  7.5 högskolepoäng

  The aim of the course is to allow students to explore greening the economy and the sustainable development goals on four levels – individual, business, city, and nation, and look at the relationshi...

 • Handelsrätt: Compliance och risk i affärslivet

  15 högskolepoäng

  Kursen ger dig en överblick över och fördjupad kunskap i viktiga delar av de regler som antingen står i fokus för eller reglerar arbetet med compliance-frågor. Kursen består av två delar som varder...

 • Handelsrätt: Företagsbeskattning och hållbarhet

  7.5 högskolepoäng

  The course Corporate Taxation and Sustainability is an undergraduate course which provides the students with an overview of the area, and knowledge about relevant regulations and policies. This is ...

 • Handelsrätt: Internetbaserad kurs i beskattningsrätt I

  15 högskolepoäng

  Kursen förmedlar grundläggande kunskap om det skatterättsliga regelsystemet med särskilt fokus på villkoren för företag och företagande. Studierna inleds med en översikt av det svenska skattesystem...

 • Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning, aktivt studentcentrerat lärande

  1.5 högskolepoäng

  Under kursen introduceras deltagarna bland annat till forskningsbaserade, användbara modeller för handledning och återkoppling samt professionellt förhållningssätt med utgångspunkt i aktivt lärande...

 • Hebreiska: Nybörjarkurs I

  15 högskolepoäng

  Kursen behandlar övergripande hebreiska språkets historiska utveckling i samband med att du börjar lära dig de hebreiska skrifttecknen, alef-beit, i kursiv stil och i uttal. Med bara några få ord k...

 • Hemmastudio 1-15 hp

  15 högskolepoäng

  Lär dig hur du skapar egna inspelningar av akustiska och elförstärkta instrument och med enkla medel kan komma igång med din egen hemmastudio. Kursen innehåller grundläggande akustik och mikr...

 • Historia: Det nukleära 1900-talet

  5 högskolepoäng

  The Nuclear 20th Century introduces several aspects of the history of nuclear technology focusing on the late 20th century, when the nuclear weapons and power expressed an ambiguous state of utopia...

 • Hälsosamma inomhusmiljöer

  7.5 högskolepoäng

  Välkommen till en distanskurs om hur man skapar hälsosamma inomhusmiljöer! Denna kurs ger den senaste informationen, vetenskapliga fynd och förståelse för komplexa interaktioner mellan människor o...

 • Hälsosystem i ett globalt perspektiv: metoder och tillämpningar

  7.5 högskolepoäng

  The course is organized around five parts: Part 1: Introduction to health systems in a global perspective. Part 2: Data analysis for global health systems analysis. Part 3: Health care fina...

 • Hållbar AI? Sociala och miljömässiga effekter av artificiell intelligens

  5 högskolepoäng

  Artificiell intelligens (AI) har snabbt blivit synonymt med social och ekonomisk förändring. På kort tid har den spridit sig till livets alla hörn, från det privata till det professionella till det...

 • Hållbar kvalitetsledning

  7.5 högskolepoäng

  Kursen består av tre delar. Den första delen introducerar den historiska utvecklingen och utvecklingen av kvalitetshantering i organisatoriska sammanhang. I den andra delen introduceras studenterna...

 • Informatik: Digitalisering och AI ur ett organisations- och samhällsperspektiv

  7.5 högskolepoäng

  Ämnen som behandlas på kursen är teknologiska trender och samhällsförändringar kopplade till digitalisering; teknikutveckling och exponentiell tillväxt; superintelligens och artificiell generell in...

 • Informatik: Introduktion till e-hälsa

  7.5 högskolepoäng

  Kursen delas in i fem moduler där inspelade föreläsningar kommer att tillhandahållas tillsammans med tillämpningsuppgifter och quizzar, som utvärderar studenternas lärande i modulen. I den femte ku...

 • Inkluderande och specialpedagogiska perspektiv i kulturskolan

  7.5 högskolepoäng

  Kursen kan läsas fristående eller som en del av kulturskolepedagogutbildningen. Undervisningen sker på distans och ges preliminärt på torsdagar kl 9-12 under höstterminen. Kontakt: Adriana Di Lore...

 • Inspelningsteknik studio 1-15 hp

  15 högskolepoäng

  Kursen fördjupar sig inom områdena akustik, mikrofonteknik, inspelningsteknik samt ljudprocess. Du som söker ska kunna traktera ett eller flera instrument samt ha grundläggande kunsk...

 • Internetbaserad juridisk introduktionskurs

  15 högskolepoäng

  Internetbaserad juridisk introduktionskurs (JIK) är en möjlighet för dig som vill få en inblick i juridiken och lära dig lösa juridiska problem. Distanskursen ger dig användbara kunskaper och en br...

 • Introduktion till Ekonomiska kriser genom historien

  4 högskolepoäng

  Denna kurs diskuterar ekonomiska kriser i historien, deras effekter på ekonomi och samhälle, och hur dessa kriser ansluter till teori. Olika typer av kriser kommer att diskuteras: kriser orsakade a...

 • Introduktion till filmvetenskap

  7.5 högskolepoäng

  Kursen vänder sig till dig som vill få en introduktion till filmvetenskap. Kanske du studerar ett annat ämne och vill bredda dina studier? Kanske arbetar du som lärare och vill föra in audiovi...

 • Introduktion till forskning och utvecklingsarbete inom medicinsk vetenskap på avancerad nivå

  7.5 högskolepoäng

  Kursen utgör en introduktion till avancerat forsknings- och utvecklingsarbete inom medicinsk vetenskap. Kursens innehåll omfattar: litteratursökning studiedesigner i medicinsk forskning kva...

 • Introduktion till kognitiv neurovetenskap

  4.5 högskolepoäng

  I Introduktion till kognitiv neurovetenskap får du lära dig mer om dessa processer samt andra komplexa fenomen såsom medvetande, hjärnans struktur och hur vi förändras i takt med att vi blir ä...

 • Introduktion till kulturella och kreativa näringar

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ger en introduktion till området kulturella och kreativa verksamheter och näringar samt idéburen sektor ur ett historiskt och teoretiskt perspektiv. Teoretiska nyckelbegrepp relaterade till ...

 • Isländska: En introduktion

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ger en första bekantskap med det isländska språket, främst nutida isländska men också fornisländska. Du får lära dig läsa enklare isländska texter med hjälp av ordböcker. Du får lära dig att...

 • Italienska: Nybörjarkurs 1

  10 högskolepoäng

  Kursen fokuserar på det italienska språket i tal och skrift och på den italienska kulturen. Kursen består av två delkurser: Delkurs 1 (5 hp) och delkurs 2 (5 hp). Inom delkurs 1 och delkurs 2 träna...

 • Jiddisch: Grundkurs 1 för lärare

  15 högskolepoäng

  Kursen lägger stor vikt vid textläsning, textförståelse samt vid muntlig och skriftlig språkfärdighet främst genom läsning av jiddichlitteratur. Studenten uppövar sin förståelse av jiddischgrammati...

 • Journalistiska verktyg och medieetik - onlinemöjligheter och risker i kristid

  7.5 högskolepoäng

  In this course, the participants will examine how journalists and others, can benefit from and create content for online platforms, social media, and real-time journalism. We address challenges in ...

 • Juridik för lärare på gymnasiet, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II

  90 högskolepoäng

  Kursen, som ges på distans, ger dig som har en behörighetsgivande gymnasielärarexamen en unik möjlighet att även bli behörig att undervisa i juridik. Det enda som krävs är att du har en pågåen...

 • Juridik: Affärsjuridik

  15 högskolepoäng

  Det här är en campusbaserad kurs med digitala inslag som genomförs i Helsingborg. På de frivilliga föreläsningarna och seminarierna får du möjlighet att träffa lärare, examinator och kurskamrater f...

 • Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess

  15 högskolepoäng

  Kursen riktar sig särskilt till dig som arbetar, eller utbildar dig för att arbeta, inom den offentliga sektorn eller ofta har kontakt med myndigheter. Kursen passar också dig som är nyfiken på den...

 • Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt

  15 högskolepoäng

  Under vår- och höstterminer har du möjlighet att delta i frivilliga seminarier på Campus Helsingborg. Seminarierna är inte nödvändiga för att klara kursen, men ger dig en möjlighet att fördjupa dig...

 • Juridik: Nätburen kurs i bostads- och hyresrättsjuridik

  15 högskolepoäng

  Under vår- och höstterminer finns möjlighet att delta i frivilliga seminarier på Campus Helsingborg. Seminarierna är inte nödvändiga för att klara kursen, men ger dig en möjlighet att fördjupa dig ...

 • Kinesiska: Nybörjarkurs A

  15 högskolepoäng

  Kinesiska är ett av de få moderna språk vars historia kan dokumenteras utan avbrott ända tillbaka till det andra årtusendet före vår tideräknings början. Kinesiska talas idag av drygt 1,3 miljarder...

 • Klimat, miljö och hälsa

  3 högskolepoäng

  Kursens övergripande syfte är att betona och beskriva hälsoaspekterna av klimatförändringar. Kursen ger även relevanta kunskaper om orsaker till klimatförändringar och hur olika klimatmodeller anvä...

 • Kommunikation, kognition och tillgänglighet

  7.5 högskolepoäng

  Människor kommunicerar i olika syften, använder olika medier och utformar sina budskap med hjälp av skrivet och talat språk, gester, foton, diagram, grafer, kartor, rörliga bilder och andra grafisk...

 • Konst, hälsa och välbefinnande

  5 högskolepoäng

  The course provides students with theoretical understanding and practical experience of how the arts, culture and aesthetics can be a resource for health and wellbeing. The course is interdisciplin...

 • Kreativt skrivande för lärare

  7.5 högskolepoäng

  Kursen vänder sig till lärare och lärarstudenter och syftar till att utveckla deltagarnas kreativa skrivande och förmåga att skönlitterärt gestalta erfarenheter av skola och av att vara lärare och/...

 • Krisens estetik: Hälsa och välbefinnande

  3 högskolepoäng

  Filmerna och de frågor de väcker diskuteras tvärvetenskapligt med föreläsare från Filmvetenskap och från de Juridiska, Medicinska och Konstnärliga fakulteterna. Det unika i kursen är att se hu...

 • Krisens estetik: Samhällets kriser i rörlig bild

  7.5 högskolepoäng

  Inom kursen, och vid varje undervisningstillfälle behandlas filmer och teman i gemensamma diskussioner med företrädare från de olika fakulteterna. De olika synsätten kompletterar varandra och bidra...

 • Kritiska perspektiv på brott, straff och social kontroll

  7.5 högskolepoäng

  Kursen mål är att utifrån rättssociologiska och kriminologiska perspektiv erbjuda fördjupad kunskap om brott, strafftillämpning, kriminalpolitik och social kontroll. Presentationer och diskussioner...

 • Kulturentreprenörskap: Projektledning och entreprenörskap för humanister

  15 högskolepoäng

  Med utgångspunkt i kunskaper från tidigare studier inom humanistiska och teologiska ämnen syftar kursen Projektledning och entreprenörskap för humanister till att ge kunskap om och tränin...

 • Kulturskoledidaktik 1

  3.5 högskolepoäng

  Kursen behandlar olika perspektiv på undervisning och lärande samt kulturskolans och kulturskolepedagogens uppdrag i förhållande till barns rätt till kultur. Kursen kan läsas fristående elle...

 • Kvantitativa metoder inom medicinsk vetenskap på avancerad nivå

  7.5 högskolepoäng

  Det huvudsakliga innehållet i kursen är: forskningsfrågor, olika studiedesign, datainsamlingsmetoder och mätprocesser vid kvantitativa forskningsstudier inom det medicinska vetenskapsområdet. ...

 • Latin: Nybörjarkurs I

  15 högskolepoäng

  Under kursen kommer du att få elementära kunskaper i latinets formlära, syntax och ordförråd. Du lär dig att tolka enklare texter på latin, som öppnar dörrar till den tvåtusenåriga kultur som använ...

 • Ledarskap i komplexa och osäkra situationer

  2.5 högskolepoäng

  Företag och organisationer befinner sig i alltmer komplexa och svårtolkade situationer som ofta beskrivs som föränderliga, oförutsägbara och mångtydiga. Det har konsekvenser för behov av och former...

 • Lustfyllt lärande och konstnärligt skapande för barn och unga med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter

  7.5 högskolepoäng

  Kursen vill ge inspiration och kunskaper i musikaliskt lärande med ett mångfaldsperspektiv med inriktning mot barn/unga/vuxna med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter. Innehåll är praktiska...

 • Manus och dramaturgi med barn och unga

  7.5 högskolepoäng

  Manus och dramaturgi för barn och unga hjälper och stärker dig som jobbar inom Kulturskolan eller i annan pedagogisk verksamhet att utveckla din kompetens inom området.   Kursen ges delvis p...

 • Mat, myter och molekyler

  7.5 högskolepoäng

  Vad vet du om matens molekyler och vad som egentligen händer vid matlagning hemma eller i en livsmedelsfabrik? Efter avslutad kurs skall studenterna kunna svara på frågor som: Varför blir äppelskiv...

 • Mellan kontinuitet och förändring - judendomen i Sverige och världen

  7.5 högskolepoäng

  Kursen tar ett helhetsgrepp på judisk historia men utgår specifikt från ett urval av avgörande händelser och skeden, och hur dessa kom att påverka judisk kultur, identitet och praktik – men också d...

 • Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ger kunskap om internationella miljö- och resursfrågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Studenterna uppmuntras till aktivt deltagande i diskussion av hur dessa frågor kan hanteras i samhäl...

 • Miljösystemanalys, livscykelanalys

  7.5 högskolepoäng

  Målen för kursen är att den studerande skall få förståelse av miljösystemanalys och dess komplexitet, stimuleras till diskussion och eftertanke kring möjligheterna att bedöma en produkts eller tjän...

 • Multidisciplinära perspektiv på global hälsa

  7.5 högskolepoäng

  The course is conveyed through recorded lectures and instructed self-studies, as well as written discussions where your participation is expected. During the course we will cover five areas:  ...

 • Multimediateknik för musiker

  15 högskolepoäng

  Kursen innehåller arbete med ljud och rörlig bild gällande inspelning, redigering, mixning samt konstnärlig färdighet och förmåga i hantering av multimedia. Kursen ges på halvfart under en termin. ...

 • Music Management & Business

  15 högskolepoäng

  För musikindustrin har det senaste decenniets snabba tekniska utveckling medfört stora behov av att ändra både arbetssätt och intäktsmodeller. För den som vill söka sig till denna bransch, krävs bå...

 • Musiken i mötet med barn och unga med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter

  7.5 högskolepoäng

  Inga förkunskaper krävs. Innehåll: Praktiska övningar i musik och rörelse, metod och teori, samtal och reflektion.  Kursen ges i samverkan mellan Musikhögskolan i Malmö̈ och Kulturcent...

 • Mänskliga faktorer inom luftfartsområdet

  15 högskolepoäng

  Kursen ”Mänskliga faktorer” vänder sig i första hand till de som har erfarenhet inom flygbranschen. Kursen har som mål att utveckla en fördjupad förståelse för människans förutsättningar i en kompl...

 • Nationalekonomi: Finansiell ekonomi - nivå 1

  5 högskolepoäng

  Kursen syftar till att ge en allmän introduktion till ämnet finansiell ekonomi samt att lägga grunden till eventuella djupare studier inom finansiell ekonomi. Ett viktigt element i kursen är att sk...

 • Nationalekonomi: Inflation, ränta och arbetslöshet

  3 högskolepoäng

  Kursen börjar med en kort genomgång av några viktiga händelser i den svenska och internationella makroekonomiska utvecklingen och av makroekonomisk vetenskapshistoria. Här tittar vi också på centra...

 • Nationalekonomi: Internationell ekonomi

  5 högskolepoäng

  Delkursen i internationell ekonomi har en betoning på de internationella handelsrelationerna och ekonomisk integration. Delkursen inleds med en genomgång av teorier för internationell handel, analy...

 • Nationalekonomi: Konjunkturer och ekonomisk tillväxt

  3 högskolepoäng

  Kursen börjar med en analys av BNP och konjunkturcykler med en modell för aggregerad efterfrågan och multiplikatoranalys. Därefter introduceras penningmarknaden och IS-LM-modellen vilket möjliggör ...

 • Nationalekonomi: Makroekonomisk teori och ekonomisk politik

  9 högskolepoäng

  Makroekonomi studerar sambanden i ekonomin som helhet. Delkursen inleds med en genomgång av grundläggande makroekonomiska begrepp som nationalinkomst, konsumtion, investeringar, sparande, export oc...

 • Nationalekonomi: Marknaden - priser, konsumenter och företag

  3 högskolepoäng

  Kursen börjar med en kort introduktion till centrala frågeställningar inom nationalekonomin, dess delområden och historia. Prisbildning förstås genom en modell med utbud och efterfrågan som sedan t...

 • Nationalekonomi: Mikroekonomisk teori med tillämpningar

  11 högskolepoäng

  Kursen börjar med en kort introduktion till centrala frågeställningar inom nationalekonomin. Därefter följer en presentation av de institutioner som är nödvändiga för en marknadsekonomi. Prisbildni...

 • Nationalekonomi: Staten och marknaden

  3 högskolepoäng

  Kursen börjar med en genomgång av de viktigaste samhällsinstitutionerna som är nödvändiga för en marknadsekonomi. Därefter analyseras statliga interventioner på en fri marknad såsom skatter och int...

 • Naturvetenskap: Att utforska den vetenskapliga metoden

  7.5 högskolepoäng

  Kursens syfte är att behandla grundläggande frågor om vad vetenskap och den vetenskapliga metoden är; vad som skiljer god och riktig vetenskap från pseudovetenskap, från charlataneri och fusk; förh...

 • Naturvetenskap: Hållbar utveckling för jorden, livet och miljön

  7.5 högskolepoäng

  På den här kursen får du lära dig grundläggande principer för att förstå begreppet hållbar utveckling ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Kursen ger kunskap om ekosystemens grundläggande funktion...

 • Neurologisk rehabilitering i ett vårdkedjeperspektiv

  5 högskolepoäng

  Innehållet är utformat för att möta behov hos olika professioner kring hur vård och rehabilitering för personer med neurologiska sjukdomar kan utformas idag och i framtida sjukvård. Under kursen f...

 • Notskrivning - fortsättningskurs

  7.5 högskolepoäng

  Innehåll på kursen är avancerad hantering av layout, programmets inbyggda hjälpmedel för effektivare arbetssätt, avancerad sökfunktoner samt redigering av instrument. Efter avslutad kurs kan du pro...

 • Notskrivning

  7.5 högskolepoäng

  I kursen får du lära dig att skriva in, redigera och spela upp både solostycken och ensembler. Kursen innehåller moment såsom att notera för olika instrument, ackordanalys, flerstämmighet, utforma ...

 • Nygrekiska: Nybörjarkurs I

  15 högskolepoäng

  Nygrekiska är ett nybörjarspråk och för nybörjarkursen krävs inga förkunskaper i språket. Den första terminen ger dig i första hand grundläggande kunskaper i att skriva, tala och översätta till och...

 • Offentlig upphandling

  15 högskolepoäng

  Den offentliga upphandlingen omsätter varje år enorma belopp. Den är många gånger nödvändig för att den offentliga sektorn ska kunna utföra sina uppdrag och är dessutom viktig för många företags ex...

 • Otomikroskopi och vaxextraktion

  7.5 högskolepoäng

  Kursen har reviderad kursplan och ny kurskod AUDN85, kursen ska gå HT24.  Läs mer om kursen AUDN85 på Antagning.se. Kursens innehåll Kursen har fokus i att fördjupat relatera sjukdomar och tr...

 • Otomikroskopi och vaxextraktion

  7.5 högskolepoäng

  Kursens innehåll Kursen har fokus i att fördjupat relatera sjukdomar och trauman i ytteröra, hörselgång och trumhinna till olika former av undersökningar och behandlingar och på att du ska lära di...

 • Patientsäkerhet

  7.5 högskolepoäng

  Kursen Patientsäkerhet har som syfte att ge ökad förståelse för hur människan, tekniken och organisationen och samspelet mellan dessa (MTO-perspektiv) kan påverka riskbilden i en verksamhet. Kursen...

 • Planeten jorden som system - tidsperspektiv och hållbar utveckling

  3 högskolepoäng

  Jobbar du med geografiämnet i skolan, med resursfrågor eller samhällsplanering, eller vill du bara fördjupa din allmänbildning om jorden, dess spännande processer och utveckling? Kursen ger dig gru...

 • Poesi och hållbarhet i skolämnet engelska

  7.5 högskolepoäng

  This course uses poetry as a means of engaging with issues of climate change and sustainability. We explore an assortment of poems from various time periods and from different parts of the English-...

 • Polska: Nybörjarkurs I

  15 högskolepoäng

  Kursen ger grundläggande kunskaper i det polska språkets grammatiska och fonetiska struktur samt en första inblick i den polska kulturen. Studenterna övar upp sin förmåga i läsning av adapterade te...

 • Porslin - från 3D-design till produktion

  4 högskolepoäng

  In this course, you will learn an analogue craft. You will work under guidance of a studied ceramicist, to create plaster moulds from which you cast and fire real porcelain objects (not plain stone...

 • Praktisk instrumentkännedom: Kompinstrument

  3.5 högskolepoäng

  Undervisningen sker i grupp och är förlagd på Musikhögskolan i Malmö. Kursen kan läsas fristående eller som en del av kulturskolepedagogutbildningen. Kursansvarig: Per Holmberg, per.holmberg@mh...

 • Prekonceptionell hälsa och rådgivning

  7.5 högskolepoäng

  Den här kursen vänder sig till dig som är barnmorska med intresse för frågor som rör levnadsvanor och reproduktiv hälsa. Kanske arbetar du redan med preventivmedelsrådgivning, inom fertilitetsutred...

 • Process för hållbar renovering av byggnader

  4 högskolepoäng

  Dagens renoveringar är komplexa där tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter står i fokus men där även faktorer såsom sociala och arkitektoniska aspekter behöver hanteras i relation till hela...

 • Programmering i Python: grundläggande och förberedande kurs

  5 högskolepoäng

  Master the basics of the Python programming language with this foundational course. Python is quickly becoming the language of choice in modern programming, particularly for use with AI & Machi...

 • Programmeringsteknik - fördjupningskurs

  7.5 högskolepoäng

  Kursens syfte är att du ska fördjupa dina kunskaper om programmering och objektorienterade begrepp. Du kommer också att lära dig ett urval av algoritmer och datastrukturer. Kursen skal också g...

 • Psykologi: Artificiell intelligens och psykologi

  15 högskolepoäng

  PSYE61 är en introduktionskurs till mänsklig och konstgjord kognition. Under kursen lär du dig både om hur artificiell intelligens (AI) kan användas för att förstå mänskligt beteende och hur p...

 • Psykologi: Att leda och följa i förändring

  7.5 högskolepoäng

  Syftet med kursen är att du skall utveckla dina teoretiska kunskaper och din förmåga att arbeta i ett organisatoriskt sammanhang genom att:  utveckla din rollförståelse och rolltagande, ...

 • Psykologi: Hälsa och välbefinnande

  15 högskolepoäng

  Kursen tar upp olika omständigheter och förklaringsmodeller som hjälper oss att förstå sambanden mellan individuella skillnader och hälsa, stress och stresshantering samt psykologiska faktorer rela...

 • Psykologi: Kreativitet i teori och praktik

  15 högskolepoäng

  Kreativitet är förmågan att skapa nya OCH nyttiga lösningar och kan handla om allt från banbrytande upptäckter, nya sätt att leda organisationer eller nytänkande konstnärliga uttryck till att ...

 • Psykologi: Medvetande, förändrade medvetandetillstånd och parapsykologi

  15 högskolepoäng

  Kursen består av en introducerande översikt av kunskapen inom områdena medvetande och förändrade medvetandetillstånd. Förändrade medvetandetillstånds relation till parapsykologiska fenomen som extr...

 • Psykologi: Samtals- och intervjuteknik

  15 högskolepoäng

  Kursen består av två delkurser, där den första fokuserar på grundläggande teori och färdigheter. I denna del av kursen övar vi på utforskande samtal och genomför samtalstekniska analyser av varandr...

 • Psykologi: Svåra barndomsupplevelser - utvecklingspsykologiska perspektiv

  7.5 högskolepoäng

  Kursen belyser och granskar aktuella kunskaper om trauma och akut kris, med särskild fokus på barn och barnutveckling. Under kursen lär du dig om: 1. trauma och dess konsekvenser för barns sociala...

 • Psykologi: Vetenskap om psykedelika

  5 högskolepoäng

  Kursen ger en akademisk allmänbildande introduktion till vetenskapen om psykedelika. Speciellt behandlas neurovetenskapen bakom olika psykedeliska substansers påverkan på medvetande, upplevelser, n...

 • Psykologi: Översiktskurs I

  15 högskolepoäng

  Välkommen till översiktskurs 1 i psykologi på deltid-distans. Kursen vänder sig till dig som vill skaffa dig en god allmän teoretisk orientering inom ämnet psykologi. Kursen löper på deltid un...

 • Reflektioner på Ekonomiska kriser genom historien

  3.5 högskolepoäng

  Denna kurs reflekterar över  ekonomiska kriser i historien, deras effekter på ekonomi och samhälle, och hur dessa kriser ansluter till teori. Olika typer av kriser kommer att diskuteras: ...

 • Regi och scenisk gestaltning med barn och unga

  7.5 högskolepoäng

  Kursen riktar sig till dig som har erfarenhet av att jobba med barn och unga och vill utveckla dina regi-verktyg. Du får testa att planera och förbereda arbetet med en tänkt uppsättning. Vi går teo...

 • Rehabiliteringsmetodik

  7.5 högskolepoäng

  Rehabilitering blir alltmer centralt inom hälso- och sjukvården och andra verksamheter i samhället. Denna kurs ger fördjupade kunskaper om modern rehabiliteringsmetodik. Hur utformas och används en...

 • Risk- och informationshantering inom bygg- och anläggningsteknik

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ger en genomgång av probabilistisk modellering och uppdatering för tillämpning inom byggd miljö, med fokus på t.ex. t.ex., naturkatastrofer, strukturell hälsoövervakning, förvaltning av bygg...

 • Risk- och krisledning

  7.5 högskolepoäng

  Kursen tar sin utgångspunkt i den återkommande diskussionen kring hur risker skall hanteras och säkerhet skapas för att undvika kriser för verksamheter. Inom kursen ges verktyg för att fö...

 • Rum, scenografi och landskap

  15 högskolepoäng

  Genom att arbeta praktiskt med bildframställning, collage och modeller undersöks arkitekturens, scenografins och stadens rum. Hur genererar de upplevelse och hur kan de tolkas? Kursen utvecklar för...

 • Rumänska: Nybörjarkurs - nätkurs

  30 högskolepoäng

  I nybörjarkursen tränar du grammatik, ordkunskap, uttal, hörförståelse och talfärdighet. Du lär också känna rumänska språkets särskilda språkdrag i förhållande till de andra romanska språken. När d...

 • Rytmik för tvärkonstnärligt lärande

  2 högskolepoäng

  Innehållet fokuserar på metoder för tvärkonstnärligt skapande med utgångspunkt i Rytmikpedagogik. Kursen kan läsas fristående eller som en del av kulturskolepedagogutbildningen. Undervisni...

 • Rytmik i förskola och skola

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ger kunskap om hur rytmikpedagogik kan användas för att stödja barnen i deras personliga, sociala och musikaliska utveckling. Kursen innehåller rytmikteori, rytmikmetodik för barn 0–12 ...

 • Rätten, samhället och korruption

  7.5 högskolepoäng

  Korruption är ett svårfångat begrepp som behöver studeras och förstås ur multidisciplinära perspektiv. Med denna uppfattning som grund syftar kursen till att introducera studenterna för globala och...

 • Rättssociologi: Grundkurs. Distanskurs

  30 högskolepoäng

  Kursen Rättssociologi: Grundkurs (RÄSA04) distans 30 hp utgör första terminens studier i rättssociologi. Du undersöker bland annat sociala normer och rättsregler och varför de flesta männ...

 • Rättssociologi: Introduktion. Distanskurs

  10 högskolepoäng

  Kursen Rättssociologi: Grundkurs (RÄSA14) distans utgör de första 10 hp i Rättssociologi. Rättssociologi är ett ämne där man undersöker sociala normer och rättsregler. Kursen ger en ...

 • Rättssociologiska perspektiv på barnkonventionen och barns rättigheter

  7.5 högskolepoäng

  Kursen RÄSA15 Rättssociologiska perspektiv på barnkonventionen och barns rättigheter fokuserar på barnkonventionens användning i Sverige, men berör även annan lagstiftning av relevans för barns rät...

 • Samhällsgeografi: Ekonomisk geografiska omvandlingsprocesser - platser, människor och produktion

  7.5 högskolepoäng

  Kursen behandlar ekonomisk geografi på avancerad nivå och är inriktad på några av de viktigaste socioekonomiska problemen för samtidens städer, regioner och nationer. Den behandlar globaliseringens...

 • Samhällsgeografi: Geografisk idéhistoria

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ger fördjupade kunskaper om geografins idéhistoria och aktuella frågor inom kulturgeografin. Syftet är att utveckla färdigheter i att kritiskt och självständigt hantera geografiska arbe...

 • Samhällsgeografi: Landskapsgeografi och politisk ekologi

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ger kvalificerade insikter i landskapsgeografi och kombinerar aktivt insikterna med kritiska förhållningssätt till miljön, miljöproblem och lösningar inom området politisk ekologi. Genom att...

 • Samhällsgeografi: Trender i politisk ekonomi

  7.5 högskolepoäng

  Kursen syftar till att fördjupa både omfattande förståelse av exempelvis ekonomisk idéhistoria, samt ge inblick i samtida geografiska dimensioner, frågor, utmaningar och konflikter som hanteras av ...

 • Samhällsvetenskap: Dokumentforskning

  7.5 högskolepoäng

  Översikten täcker främst kvalitativa ansatser, inklusive tematisk analys, (kvalitativ) innehållsanalys och narrativ analys. Kursen diskuterar även några kvantitativa ansatser, såsom händelseanalys ...

 • Service Work

  7.5 högskolepoäng

  Kursen tar sin utgångspunkt i de föränderliga villkor som tjänstearbetet står inför. I kursen problematiseras förutsättningar och praktiker i dagens och framtidens arbetsliv inom tjänstesektorn. Ut...

 • Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad I

  7.5 högskolepoäng

  Detta är en kurs som baseras i historisk och samtida forskning i ämnet skandinavisk arkitektur och urbanism. Kursen syftar till att tillhandahålla en introduktion i forskningsmetodik och orienterin...

 • Skriftlig färdighet för yrkesverksamma och studerande med utländsk bakgrund

  7.5 högskolepoäng

  Kursens innehåll I kursen Skriftlig färdighet för yrkesverksamma och studerande får du arbeta med att utveckla din förmåga att skriva korrekta, kvalificerade och välformulerade texter på...

 • Skrivandets pedagogik - praktiska och teoretiska förhållningssätt

  3 högskolepoäng

  Kursen FSPA01 ger dig en introduktion i skrivpedagogik, till vad det innebär att undervisa i skrivande och till arbetet med texter i process. Det skönlitterära skrivandet är en ständig, analys...

 • Sociala medier och demokrati

  7.5 högskolepoäng

  Social media has changed the preconditions for obtaining and assessing information and talking about politics. These changes entail extensive challenges for representative democracy and, more gener...

 • Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete

  7.5 högskolepoäng

  Kursen är särskilt framtagen för VFU-handledare inom socialt arbete som vill bidra till att stärka yrkesidentiteten hos socionomer. Den kan även tjäna som en inspirationskälla för dig som vill sätt...

 • Socialt arbete: Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete

  15 högskolepoäng

  Detta är en fristående kurs som har utvecklats speciellt för att fylla socionomers behov av samhällsvetenskapliga teorier för att förstå samhället, mänskligt samspel och organisationer. Kursen kan ...

 • Socialt arbete: Vetenskapsteori, metod och analys

  15 högskolepoäng

  Detta är en fristående kurs på avancerad nivå som har tagits fram för att du som socionom ska få ökad förståelse för kunskapsproduktion inom socialt arbete och för relationen mellan vetenskapsteori...

 • Sociologi: Arbete, marknad, välfärd, den svenska modellen då och nu

  5 högskolepoäng

  SOCB54 Sociologi: Arbete, marknad, välfärd, den svenska modellen då och nu. OBS! Kursen ges inte separat utan i ett kurspaket, PSO03, Kurspaket: Sociologi: Organisation och samhälle - Arbetsliv i ...

 • Sociologi: Det trygga arbetslivet: illusion eller möjlighet?

  5 högskolepoäng

  SOCB55 Sociologi: Det trygga arbetslivet: illusion eller möjlighet? OBS! Kursen ges inte separat utan i ett kurspaket, PSO03, Kurspaket: Sociologi: Organisation och samhälle - Arbetsliv i förändri...

 • Sociologi: Fortsättningskurs, distans

  30 högskolepoäng

  SOCA07, Sociologi: Fortsättningskurs. Start hösttermin. (När du läst en grundkurs på 30 hp i ämnet är du behörig till fortsättningskurs.) Distanskurs som ges på halvfart.  Kursen består av f...

 • Sociologi: Grundkurs, distans

  30 högskolepoäng

  SOCA16, Sociologi: Grundkurs, distans Börjar hösttermin. En grundkurs är en nybörjarkurs som du kan du söka utan förkunskaper från ett universitet eller en högskola. Kursen ges på distans och ...

 • Sociologi: Organisation och samhälle - Arbetsliv i förändring

  15 högskolepoäng

  PSO03, Kurspaket: Sociologi: Organisation och samhälle - Arbetsliv i förändring. Ges hösttermin. Distanskurs. Halvfart. 15hp. Detta kurspaket räknas som en "temakurs" och innehåller kurserna: ...

 • Sociologi: Organisation och samhälle

  5 högskolepoäng

  SOCB53, Sociologi: Organisation och samhälle. Ges hösttermin. Distanskurs (inga fysiska träffar). Halvfart. Detta är en temakurs. Kursen ges på distans och all undervisning, inlämning och kommunik...

 • Spanska: Nybörjarkurs

  15 högskolepoäng

  Denna kurs är en campuskurs där du har undervisning vid Språk- och litteraturcentrum två kvällar i veckan. I kursen får du läsa enklare texter på spanska för att få ett centralt ordförråd och grund...

 • Spanska: Praktisk spansk didaktik II

  7.5 högskolepoäng

  SPDA02, 7,5 högskolepoäng, är en kurs i praktisk didaktik för såväl yrkesaktiva som blivande högstadie- och gymnasielärare i spanska. Den kan läsas som en fortsättning på SPDA01 eller fristående. S...

 • Spanska: Preparandkurs

  15 högskolepoäng

  Denna kurs går på campus och du kommer att ha undervisning två kvällar i veckan. Kursen bygger på och fördjupar innehållet i Spanska: Nybörjarkurs och innebär en påbyggnad av vokabulär och grammati...

 • Spanska: Universitetsförberedande kurs

  7.5 högskolepoäng

  Denna kurs erbjuder en förberedelse inför Spanska: Grundkurs och riktar sig till personer som läst gymnasiets Spanska 3, men behöver stärka eller aktualisera sina kunskaper och färdigheter i spansk...

 • Specialdidaktik med inriktning attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) och autismspektrumtillstånd (AST)

  7.5 högskolepoäng

  Kursen riktar sig till dig inom skola, vård, omsorg och rättsväsendet som har till uppgift att utbilda och undervisa barn och vuxna med autism och ADHD. Syftet med kursen är att utve...

 • Statistik: Visualisering av data

  4 högskolepoäng

  På kursen kommer du att få lära dig teorin Grammar of Graphics för hur diagram och visualiseringar är uppbyggda. Du kommer också att få lära dig att själv skapa visualiseringar med hjälp av program...

 • Statsvetenskap: Internationell politik

  7.5 högskolepoäng

  Kursen utgör en del av första terminens studier i ämnet statsvetenskap. Kursen ges utan sammankomster. Syftet med kursen är att ge en introduktion till studiet av internationell politik. Kursen in...

 • Statsvetenskap: Statsvetenskaplig introduktion

  7.5 högskolepoäng

  Kursen utgör en del av första terminens studier i ämnet statsvetenskap. Kursen ges på deltid och är IT-baserad utan sammankomster. Syftet med kursen är att ge en introduktion till det vetenskaplig...

 • Strategisk kommunikation: Kommunikationsteori

  7.5 högskolepoäng

  As an applied field of study strategic communication touches upon many different theories from within and outside communication science. Some of the most widely used theories have their roots in cl...

 • Strategisk kommunikation: Kriskommunikation i organisationer och samhällen

  15 högskolepoäng

  The aim of this course is to develop the student’s strategic skills in mitigating issues and managing crises that organizations encounter. This course places crisis communication in organizational,...

 • Strategisk kommunikation: Public Affairs

  7.5 högskolepoäng

  The aim of the course is to provide the student with theoretical knowledge and practical skills within public affairs. The course attends public affairs’ role for organizations and society, both na...

 • Strategisk kommunikation: Tillämpad visuell kommunikation

  7.5 högskolepoäng

  The aim of the course is to provide the student with theoretical knowledge and practical skills within applied visual communication. The first part of the course deals with the design process ...

 • Strategisk kommunikation: Varumärkeskultur

  7.5 högskolepoäng

  Kursens syfte är att ge studenten teoretisk kunskap om varumärkeskultur. I kursen kartlägger vi utvecklingen av varumärken i relation till historiska och sociokulturella förändringar i samhället. K...

 • Sustainable Services

  7.5 högskolepoäng

  Hur tjänsteproduktion och -konsumtion organiseras har enorma konsekvenser för det hållbara samhällets villkor. Den mängd energi, material och mänskliga resurser som tjänster kräver, utgör en av hål...

 • Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Ordförråd och muntlig språkfärdighet

  7.5 högskolepoäng

  I den här kursen får du arbeta med att aktivt utöka ditt ordförråd och förbättra din förmåga att anpassa svenskan till olika kommunikationssituationer. Under kursen studerar du därför ett...

 • Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Praktisk svensk grammatik

  7.5 högskolepoäng

  I kursen behandlas svensk grammatik, såväl morfologi som syntax. Du studerar det dels teoretiskt och kontrastivt (dvs. som en jämförelse mellan svenska och andra språk), dels pr...

 • Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), 1-30 hp. Ingår i Lärarlyftet II

  30 högskolepoäng

  På uppdrag av Skolverket ger vi en kurs i svenska som andraspråk inom Lärarlyftet. Den vänder sig till dig som är yrkesverksam lärare och vill bli behörig att undervisa i svenska för inva...

 • Svenska som andraspråk för ämneslärare. Ingår i Lärarlyftet

  90 högskolepoäng

  På uppdrag av Skolverket ger Lunds universitet en kurs i Svenska som andraspråk (sva) inom Lärarlyftet. Den vänder sig till dig som är yrkesverksam lärare och vill bli behörig att undervisa i ämnet...

 • Svenska: Akademiskt skrivande

  7.5 högskolepoäng

  Kursen vänder sig till dig som redan har läst 30 hp inom ett valfritt ämne och vill förbättra din förmåga att skriva akademiska texter på svenska, till exempel som förberedelse för ett examensarbet...

 • Svenska: Tala, skriva, övertyga

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ingår som en av kurserna i kurspaketet Introduktionstermin och kan inte sökas som fristående kurs. Om du vill läsa en motsvarande kurs som fristående kurs hänvisar vi till Skriva, övertyga, ...

 • Sveriges berggrundsgeologi

  3 högskolepoäng

  Vi inleder kursen med att placera Sveriges berggrundsgeologi i en bredare kontext, inom vår kontinentplattas utbredning och begränsningar samt inom den Fennoskandiska urbergsskölden. Du får även en...

 • Tarmflorans betydelse för hälsa

  7.5 högskolepoäng

  Denna kurs är lämplig för yrkesverksamma eller studenter med viss bakgrund inom nutrition samt vårdpersonal som vill fördjupa sin kunskap inom fältet som handlar om matsmältning och näringsupptag a...

 • Teaterpubliken och publikteatern

  4.5 högskolepoäng

  Kursen vänder sig både till studenter som vill veta mer om den ofta försummade men för scenkonsten så fundamentala teaterpubliken och till dem som nu ägnar sig åt eller i framtiden vill ägna sig åt...

 • Transportmanagement

  7.5 högskolepoäng

  Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i hur samhällets transporter kan påverkas genom andra åtgärder än rent infrastrukturmässiga. Kursen ger förståelse för hur olika åtgärder...

 • Tyska med fackspråklig inriktning

  15 högskolepoäng

  I kursen ingår studium av tysk grammatik samt läsning av allmänna och fackspråkliga tyska texter. Grammatiken omfattar central formlära samt vissa syntaktiska fenomen med speciell relevans för tysk...

 • Tyska: Nybörjarkurs 1

  15 högskolepoäng

  Tyska är det största språket inom EU med ca 100 miljoner tysktalande främst i Tyskland, Österrike och Schweiz men även nationella minoriteter i flera andra länder. Tyska är också ett viktigt kontak...

 • Ukrainian for Beginners

  5 högskolepoäng

  Kursen bygger på ett studium av enklare dialoger och texter på ukrainska med elementär vokabulär och grundläggande grammatik. Särskild vikt läggs vid den kommunikativa färdigheten. Den studerande ö...

 • Ukrainska: Nybörjarkurs I

  15 högskolepoäng

  Kursen bygger på ett studium av förenklade dialoger och texter på ukrainska med elementär vokabulär och grundläggande grammatiska strukturer. Kursen innehåller också enkla skrivövningar av vardagsk...

 • Underrättelseanalys: Grundkurs

  30 högskolepoäng

  Delkurs 1. Staten och underrättelseväsendet (7,5 hp) Med utgångspunkt i Max Webers definition av staten ”som den enda mänskliga sammanslutning som gör anspråk på ett monopol på den legitima våldsa...

 • Underrättelseanalys: Kandidatkurs

  30 högskolepoäng

  Kursen utgör tredje terminens studier i ämnet underrättelseanalys. Efter genomgången kurs kommer du att ha fördjupad kunskap om underrättelseanalysens problemställningar, teoribildning och forsknin...

 • Utvidgad juridisk introduktionskurs

  15 högskolepoäng

  Juridik präglas av problemlösning. När du studerar juridik tränas du att dra slutsatser som både tar hänsyn till lagstiftningen och till verkliga omständigheter. Det finns ett regelverk att falla t...

 • Videoretorik

  3 högskolepoäng

  Behöver du video i ditt arbete för att nå ut med information eller med ett budskap internt eller externt? Syftet med denna kurs är att för dig som inte är videoproffs erbjuda en väg att lyfta dina ...

 • Visuella tekniker

  7.5 högskolepoäng

  Kursen utvecklar och förstärker kunnighet om olika presentationstekniker, traditionella och experimentella, t ex skissteknik med olika verktyg, modellering och färgsättning. Kursen har en intensiv ...

 • Ämnesdidaktik 3: Konst

  7.5 högskolepoäng

  Kursen lägger fokus på metoder för att omsätta sin egen kunskap om konst och skapande genom att leda reflekterande samtal samt presentera konst vid visningar vid barn och unga. Vidare ger kursen&nb...

 • Ämnesdidaktik I: Konst

  7.5 högskolepoäng

  Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om modeller och strategier för planering av undervisning på grundläggande nivå inom konst. Kursinnehållet fokuseras kring praktiska övningar m...

 • Ämnesdidaktik I: Musik

  7.5 högskolepoäng

 • Ämnesdidaktik I: Scenkonst

  7.5 högskolepoäng

  Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper och färdigheter genom ett utforskande av dramapedagogiskt och teaterförberedande arbete. Vidare syftar kursen till att utveckla färdigheter...

 • Åldrande i ett föränderligt samhälle

  3 högskolepoäng

  Under kursen kommer åldrande studeras utifrån biologiskt, kronologiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv. En holistisk syn på begreppet hälsa kommer utgöra grunden för förståelsen av livskvalite...