Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Praktik utomlands

Om du är student vid Lunds universitet och ska praktisera i Europa kan du vara berättigad till Erasmus praktikstipendium.

OBS! På grund av pågående pandemi gäller speciella regler för Erasmus+ under höstterminen 2021

Enligt beslut av Lunds universitets rektor 2020-10-22 (STYR 2020/251) får studenter genomföra utlandsförlagda utbildningsmoment i den mån de bedöms kunna genomföras säkert utifrån eventuella restriktioner för resande och det är möjligt med hänsyn till mottagande länders och lärosätens regelverk och rekommendationer.

Student som åker till värdlandet och bedriver hela eller delar av aktiviteten online i värdlandet

Om du reser till värdlandet där aktiviteten ska bedrivas och aktiviteten sker helt eller delvis online i det mottagande lärosätets/praktikanordnarens regi, är det godkänt för att du ska bli beviljad ett stipendium. Det går också att räkna in om t.ex värdlärosätet har en välkomstvecka som sker online.

Detta är alltså under förutsättning att du befinner dig på plats i värdlandet och deltar i de aktiviteter som är överenskomna med mottagande part.

Student som bedriver aktiviteten online från annat land än värdlandet

Det utgår inget stipendium för aktiviteter som bedrivs online från annat land än värdlandet. 

Däremot är det möjligt för dig att starta din mobilitet virtuellt under höstterminen 2021 för att senare under terminen om/när situationen så tillåter åka till värdlandet och delta i undervisningen, antingen enbart fysiskt eller både fysiskt/online. Du kan ansöka om stipendium för den period som du deltar i den fysiska mobiliteten.

Definitionslista enligt EU-kommissionen:

Fysisk mobilitet  =  på plats i värdlandet (antingen på campus eller virtuellt helt eller delvis)

Virtuell mobilitet/Distansmobilitet = mobiliteten sker inte i värdlandet utan till exempel online från Sverige eller annat land än värdlandet.

Ansökan

Om du ska delta i fysisk mobilitet (se definition ovan) ska du fylla i stipendieansökan.

Om du ska delta i virtuell mobilitet (se definition ovan) ska du inte fylla i stipendieansökan. Om/när den virtuella mobiliteten övergår till fysisk mobilitet fyller du i stipendieansökan.

Övrig dokumentation såsom Learning Agreement och betyg ska fortfarande finnas före både fysisk mobilitet och virtuell mobilitet.

Meddela din koordinator vid LU samt skicka ett mail till erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se / erasmuspraktik [at] er [dot] lu [dot] se om du väljer att inte åka.

Ansökan måste vara oss tillhanda innan mobiliteten påbörjas. Notera, under Coronapandemin är regeln om att ansökan måste inkomma senast 30 dagar före studiestart borttagen.

Språktest / språkkurser

Samtliga Erasmusstudenter ska göra språktest och språkkurser. Språktestet är obligatoriskt medan språkkurserna frivilliga.

Om du ska delta i fysisk mobilitet (se definition ovan) kommer språktestet att mailas till dig när din stipendieansökan är behandlad.

Om du ska delta i virtuell mobilitet (se definition ovan) skickar du ett mail till: erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se / erasmuspraktik [at] er [dot] lu [dot] se

Mailet ska innehålla följande information: ditt namn, personnummer, mailadress samt undervisningsspråket. Språktestet mailas sedan till dig.

Försäkring

Om du ska delta i fysisk mobilitet (se definition ovan) omfattas du av Kammarkollegiets försäkring Student UT. 

Om du ska delta i virtuell mobilitet (se definition ovan) omfattas du inte av Kammarkollegiets försäkring Student UT och du måste därför teckna en egen försäkring.

Vem kan söka Erasmus praktikstipendium?

För att vara behörig att söka Erasmus praktikstipendium måste du vara registrerad för heltidsstudier samt ha för avsikt att ta examen vid Lunds universitet. Det är även möjligt att söka stipendiet för en praktikperiod efter avslutade studier, men ansökan måste skickas in under sista terminen på ditt program.

Tre sätt att göra praktik utomlands med Erasmus-stipendium:

 • Som en del av en praktikkurs eller examensarbete vid Lunds universitet.
 • Som en frivillig praktik utanför ditt studieprogram vid Lunds universitet.
 • Direkt efter avslutade studier vid Lunds universitet. Praktiken måste avslutas inom 12 månader efter utfärdad examen.

Praktiken ska motsvara heltidsarbete under en sammanhängande period från två hela månader upptill 12 månader.

Godkända företag

Du kan praktisera på företag, organisationer samt utbildnings- eller forskningscentrum. Praktik i forskargrupper utomlands vid lärosäten som ingår i LERU STREAM omfattas också. Om du gör praktik vid ett lärosäte, måste det tydligt framgå att du praktiserar och inte studerar.

Organisationer som inte är godkända för Erasmuspraktik:

 • EU-institutioner och andra EU-organ.
  Fullständig lista över EU-insitutionerna
 • Organisationer som hanterar EU-program, t.ex. nationella kontor för Erasmus+
 • Lärosäten som huvudsakligen finansieras av EU-medel.

Hitta en praktikplats

Stora företag och organisationer annonserar ofta om praktikplatser på sina hemsidor. Du kan även leta efter praktikplatser och examensarbete på Lunds universitets jobbportal. 

My Career - Lunds universitets jobbportal

Samt på:

Praktiken ska vara på heltid och omfatta en sammanhängande period från minst två hela månader upptill 12 månader. Tidigare Erasmusstudier/-praktik räknas ihop och den sammanlagda Erasmusmobiliteten får inte överstiga tolv månader per studienivå.

Praktiken ska vara inom ditt studieområde och måste godkännas av din institution.

Erasmusländer

För att ansöka om Erasmuspraktikstipendium måste du vara bosatt i landet praktiken äger rum i. Detta gäller även för praktik i Danmark.

Du kan söka Erasmus praktikstipendium för praktik i ditt hemland, men din ansökan kommer ges lägre prioritet.

Du kan praktisera i ett av följande 32 länder:

 • EU-länderna (inklusive ”Outermost regions” och ”Overseas contries and territories”, definierat av Council Decision 2013/755/EC): Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Spanien, Storbritannien*, Tjeckiska republiken, Tyskland, Ungern och Österrike.
 • EU:s partner länder: Island, Liechtenstein, Makedonien, Norge, Serbien och Turkiet.

*Läs mer om Erasmusmobilitet till Storbritannien

Stipendiet

Stipendiet ska betraktas som ett bidrag till utgifter och andra omkostnader i samband med praktikperioden.  Stipendiet är alltså inte heltäckande. Stipendiebeloppet beräknas på praktikperiodens längd (antal månader och dagar), baserat på vilket land praktiken äger rum i. Månadsbeloppen fastställs årligen av Universitets- och högskolerådet (UHR) och är samma för samtliga läroverk i Sverige.

Länder med högre levnadskostnader: 2019–2021: 655 €/månad
Länder med lägre levnadskostnader: 2019–2021: 555 €/månad

Stipendiet betalas ut i två omgångar. Första delen, 70% av stipendiet, betalas ut i samband med att praktiken startar. Resterande belopp betalas ut efter praktikperioden har avslutats.

Om praktiken avbryts tidigare än avtalad period, blir du återbetalningsskyldig på hela eller en del av stipendiet.

Det är inte tillåtet att ta emot andra stipendier eller bidrag från EU eller UHR under samma period som du tar emot Erasmus praktikstipendium.

Hur du ansöker om Erasmus praktikstipendium

Läs om hur du ansöker om Erasmus praktikstipendium

Tågstipendier för Erasmus+ mobilitet

Lunds universitetet har ett ansvar för att minska sin klimatpåverkan och agera som ett föredöme. I linje med detta vill vi uppmuntra Erasmus-studenter, som antingen ska studera eller praktisera utomlands att ta tåget till, eller hem från, sin destination istället för att flyga. För läsåret 2021/22 kan utresande Erasmus+ studenter och praktikanter ansöka om tågstipendium.
 
Stipendiestorlek:                      
SEK 500 till Köpenhamn
SEK 1.000 till Danmark
SEK 2.000 till övriga Europa
 
Som student förbinder du dig att, inom en månad efter genomförd resa till eller från värduniversitetet, skicka biljetten tillsammans med en kortare reflektion över resan och en motivering till varför du valt tåg som färdmedel, till Externa Relationer. Ansökan om tågstipendium sker samtidigt och på samma formulär som ansökan om Erasmus+ stipendium.

Stöd för Erasmus+ studenter med barn

Utresande Erasmus+ studenter och praktikanter som reser med barn kan söka extra stipendiemedel på € 200 per månad, oavsett antalet barn. Studenter som gör praktik får idag ett särskilt praktiktillägg om € 195 per månad jämfört med stipendiet för studier. Tilläggen för praktik och medföljande barn kan inte kombineras, men praktiserande studenter med barn har rätt till det högre beloppet.
 

Ansökan om särskilt tillägg för barn sker samtidigt och på samma formulär som ansökan om Erasmus+ stipendium.

Stöd för Erasmus+ praktikanter med funktionsvariationer

Utresande Erasmus+ praktikanter med funktionsvariationer kan söka extra stipendiemedel.

Lunds universitet kan söka bidrag för upp till 100 procents täckning av de merkostnader som uppstår i samband med studentens utlandsvistelse. Med merkostnader menas de ökade omkostnader som lärosätet eller den enskilde studenten får och som inte finansieras på annat sätt, exempelvis:

 • Transporter
 • Undervisningsmaterial
 • Boende
 • Assistent/ medföljare
 • Medicinsk uppföljning, fysioterapi
 • Läkarundersökning i värdlandet

För mer information, kontakta Pedagogiskt stöd

Erasmusmobilitet till Storbritannien

Den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien EU med ett avtal som innebär att Storbritannien deltar i Erasmus+ programmet t o m den 31 maj 2022. Det innebär att studenter som har beviljats en utbytesplats i Storbritannien och vars mobilitet avslutas senast den 31 maj 2023 under vissa förutsättningar kan beviljas Erasmusstipendium.
Läs mer om Brexit på Universitets- och högskolerådets hemsida

Kontaktinformation

Handläggare för Erasmuspraktik
Claire Chardet
erasmuspraktik [at] er [dot] lu [dot] se
Telefontid: mån–fre 11.00–12.00 +46 46 222 01 36

Besöksadress: Stora Algatan 4, Lund

Postadress:
Erasmuspraktik
Claire Chardet
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

 

Ansök om Erasmus praktikstipendium

10 augusti – 17 december 2021

17 januari – 3 juni 2022

Vi tar endast emot ansökningar under pågående ansökningsperioder. Skicka in din ansökan senast en månad innan praktiken startar. Du kan inte söka stipendiet retroaktivt.