Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Praktik utomlands

Om du är student vid Lunds universitet och ska praktisera i Europa kan du vara berättigad till Erasmus praktikstipendium.

Information relaterad till Covid-19-pandemin

Informera dig om situationen i värdlandet och eventuella regler för inresa. Läs även värduniversitetets information relaterad till Covid-19. Håll dig uppdaterad under planeringsfasen såväl som innan avresa.

Vem kan söka Erasmus praktikstipendium?

För att vara behörig att söka Erasmus praktikstipendium måste du vara registrerad för heltidsstudier samt ha för avsikt att ta examen vid Lunds universitet. Det är även möjligt att söka stipendiet för en praktikperiod efter avslutade studier, men ansökan måste skickas in under sista terminen på ditt program.

Tre sätt att göra praktik utomlands med Erasmus-stipendium:

 • Som en del av en praktikkurs eller examensarbete vid Lunds universitet.
 • Som en frivillig praktik utanför ditt studieprogram vid Lunds universitet.
 • Direkt efter avslutade studier vid Lunds universitet. Praktiken måste avslutas inom 12 månader efter utfärdad examen.

Praktiken ska motsvara heltidsarbete under en sammanhängande period från två hela månader upptill 12 månader.

Godkända företag

Du kan praktisera på företag, organisationer samt utbildnings- eller forskningscentrum. Praktik i forskargrupper utomlands vid lärosäten som ingår i LERU STREAM omfattas också. Om du gör praktik vid ett lärosäte, måste det tydligt framgå att du praktiserar och inte studerar.

Organisationer som inte är godkända för Erasmuspraktik:

 • EU-institutioner och andra EU-organ.
  Fullständig lista över EU-insitutionerna
 • Organisationer som hanterar EU-program, t.ex. nationella kontor för Erasmus+
 • Lärosäten som huvudsakligen finansieras av EU-medel.

Hitta en praktikplats

Stora företag och organisationer annonserar ofta om praktikplatser på sina hemsidor.

Hitta praktikplatser och examensarbete på Lunds universitets jobbportal:

My Career - Lunds universitets jobbportal

Hitta praktikplatser vid fem utvalda universitet inom det europeiska EUGLOH-nätverket:

EUGLOH Internship Platform

Samt på:

Praktiken ska vara på heltid och omfatta en sammanhängande period från minst två hela månader upptill 12 månader. Tidigare Erasmusstudier/-praktik räknas ihop och den sammanlagda Erasmusmobiliteten får inte överstiga tolv månader per studienivå.

Praktiken ska vara inom ditt studieområde och måste godkännas av din institution.

Erasmusländer

För att ansöka om Erasmuspraktikstipendium måste du vara bosatt i landet praktiken äger rum i. Detta gäller även för praktik i Danmark.

Du kan söka Erasmus praktikstipendium för praktik i ditt hemland, men din ansökan kommer ges lägre prioritet.

Du kan praktisera i ett av följande 32 länder:

 • EU-länderna (inklusive ”Outermost regions” och ”Overseas countries and territories”, definierat av Council Decision 2013/755/EC): Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Spanien, Storbritannien*, Tjeckiska republiken, Tyskland, Ungern och Österrike.
 • EU:s partner länder: Island, Liechtenstein, Makedonien, Norge, Serbien och Turkiet.

*Läs mer om Erasmusmobilitet till Storbritannien

Stipendiet

Stipendiet ska betraktas som ett bidrag till utgifter och andra omkostnader i samband med praktikperioden.  Stipendiet är alltså inte heltäckande. Stipendiebeloppet beräknas på praktikperiodens längd (antal månader och dagar), baserat på vilket land praktiken äger rum i. Månadsbeloppen fastställs årligen av Universitets- och högskolerådet (UHR) och är samma för samtliga läroverk i Sverige.

Länder med högre levnadskostnader: 2019–2021: 655 €/månad
Länder med lägre levnadskostnader: 2019–2021: 555 €/månad

Stipendiet betalas ut i två omgångar. Första delen, 70% av stipendiet, betalas ut i samband med att praktiken startar. Resterande belopp betalas ut efter praktikperioden har avslutats.

Om praktiken avbryts tidigare än avtalad period, blir du återbetalningsskyldig på hela eller en del av stipendiet.

Det är inte tillåtet att ta emot andra stipendier eller bidrag från EU eller UHR under samma period som du tar emot Erasmus praktikstipendium.

Hur du ansöker om Erasmus praktikstipendium

Läs om hur du ansöker om Erasmus praktikstipendium

Grönt resande

Du kan få ett extra bidrag på 50 € om du väljer att resa till eller från din destination med tåg, buss eller bilpool. För att bidraget ska utgå måste hela resan i den ena riktningen ske med något av dessa färdmedel. Du laddar upp kopia på biljetten i Erasmusdatabasen. För att få bidrag för bilpool krävs det att du, tillsammans med andra studenter som ska till samma stad för att studera, hyr en bil och samåker till destinationen. Du laddar upp kvitto på bilhyran i Erasmusdatabasen.

Stöd för Erasmus+ studenter med barn

Utresande Erasmus+ studenter och praktikanter som reser med barn kan söka extra stipendiemedel på € 200 per månad, oavsett antalet barn. Studenter som gör praktik får idag ett särskilt praktiktillägg om € 195 per månad jämfört med stipendiet för studier. Tilläggen för praktik och medföljande barn kan inte kombineras, men praktiserande studenter med barn har rätt till det högre beloppet.

Ansökan om särskilt tillägg för barn sker samtidigt och på samma formulär som ansökan om Erasmus+ stipendium.

Stöd för Erasmus+ praktikanter med funktionsvariationer

Utresande Erasmus+ praktikanter med funktionsvariationer kan söka extra stipendiemedel.

Lunds universitet kan söka bidrag för upp till 100 procents täckning av de merkostnader som uppstår i samband med studentens utlandsvistelse. Med merkostnader menas de ökade omkostnader som lärosätet eller den enskilde studenten får och som inte finansieras på annat sätt, exempelvis:

 • Transporter
 • Undervisningsmaterial
 • Boende
 • Assistent/ medföljare
 • Medicinsk uppföljning, fysioterapi
 • Läkarundersökning i värdlandet

För mer information, kontakta Pedagogiskt stöd

Erasmusmobilitet till Storbritannien

Den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien EU med ett avtal som innebär att Storbritannien deltar i Erasmus+ programmet t o m den 31 maj 2022. Det innebär att studenter som har beviljats en utbytesplats i Storbritannien och vars mobilitet avslutas senast den 31 maj 2023 under vissa förutsättningar kan beviljas Erasmusstipendium.
Läs mer om Brexit på Universitets- och högskolerådets hemsida www.utbyten.se

Kontaktinformation

Handläggare för Erasmuspraktik
Claire Chardet och Sofie Wallberg
erasmuspraktik [at] er [dot] lu [dot] se

Telefontid:
Mån–fre 11.00–12.00 
+46 46 222 01 36

Besöksadress:
Stora Algatan 4, Lund

Ansök om Erasmus+ praktikstipendium

10 augusti – 9 december 2022

16 januari – 2 juni 2023

Ansökningar tas endast emot under pågående ansökningsperioder. Skicka in din ansökan senast en månad innan praktiken startar. Du kan inte söka stipendiet retroaktivt.