Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Karriärvägar inom akademin

Med en forskarutbildning i bagaget öppnar sig en mängd olika karriärvägar såväl inom näringsliv, stat och kommun som akademi. För dig som vill ta nästa karriärsteg inom akademin presenterar vi här kortfattat hur vägen kan se ut vid Lunds universitet.

En doktorsexamen eller erfarenhet av en postdoktorsanställning är eftertraktade meriter i många privata och offentliga verksamheter, även på en global arbetsmarknad. Och omvänt är erfarenheter från näringsliv och offentlig sektor värdefulla om du vill påbörja eller fortsätta en akademisk karriär.

Vägen till en karriär inom akademin är sällan rak, utan kan oftast vara ganska krokig. Det är också få som gör hela sin karriär vid samma universitet, utan det vanligaste är att man genomgår de olika karriärstegen vid flera olika lärosäten eller arbetsplatser.

Den akademiska karriärens fyra faser

Inom EU delar man in den akademiska karriären i fyra faser (stages). Nedan ser du en översikt över de olika faserna, utifrån de befattningar och regler som finns vid Lunds universitet. Det kan alltså se annorlunda ut på andra universitet.

Inom Lunds universitet finns också vissa skillnader i karriärvägar mellan olika fakulteter. Därför finns det inte bara en, utan flera möjliga karriärvägar.

Första fasen är forskarutbildningen som doktorand. Utbildningen avslutas med doktorsexamen. Efter examen lämnar de flesta akademin för anställning i privat eller offentlig sektor, men vissa stannar kvar, eller återvänder efter några år hos andra arbetsgivare. 
 

Doktorand vid universitetet

Lunds universitet strävar efter att erbjuda en fyraårig doktorandanställning (upp till fem år vid omfattande institutionstjänstgöring exempelvis inom undervisning). Läs mer om forskarutbildning vid Lunds universitet:

Industridoktorand

Om du är anställd hos en annan arbetsgivare kan du fortfarande genomföra en forskarutbildning genom en överenskommelse mellan Lunds universitet och din arbetsgivare. Du blir då en så kallad industridoktorand.

Som industridoktorand är du inte anställd vid Lunds universitet, utan omfattas i stället av din arbetsgivares anställningsvillkor.
 

Den andra fasen – meriteringsfasen – upplevs av vissa som osäker och otrygg, men de flesta uppfattar den också som utvecklande. Längden på perioden varierar beroende på forskarämne och konkurrens om arbetstillfällen. Ibland kallas meriteringsfasen ”det postdoktorala molnet”.
 

Postdoktor

I meriteringsfasen är det vanligt att ha en period med en eller flera så kallade postdoktorsanställningar. De kan vara vid något eller några universitet i Sverige och/eller i utlandet. Med postdoktorsanställningarna förbättrar du möjligheterna att stå dig i konkurrensen för en vidare akademisk karriär.

Har du fått en postdoktorsanställning inom Sverige ska du enligt det centrala kollektivavtalet huvudsakligen fokusera på utveckling inom forskning. Den pedagogiska utvecklingen kan dock vara lika viktig för en senare karriär, särskilt inom akademin.
 

Biträdande universitetslektor

Som biträdande universitetslektor inom Sverige har du en tidsbegränsad meriteringsanställning med en rätt att prövas för en tillsvidareanställning som universitetslektor. Denna karriärväg benämns ibland som tenure track.

Det är vanligt – särskilt inom ämnesområdena medicin, teknik och naturvetenskap – att en anställning som biträdande universitetslektor har föregåtts av en eller flera postdoktorsanställningar utanför lärosätet.  

Liknande anställningar med möjlighet att få en tillsvidareanställning finns i flera andra europeiska länder. Tenure track i USA har däremot ofta en annan innebörd.
 

Fler sätt att meritera sig

Utöver anställningar som postdoktor eller biträdande universitetslektor kan du till exempel meritera dig genom att

  • söka en (tidsbegränsad) anställning som forskare/motsvarande
  • arbeta i näringslivet
  • arbeta ideellt
  • söka en anställning som exempelvis universitetsadjunkt för vidare meritering inom utbildning.

Nätverkande genom arbete vid andra lärosäten och samlade erfarenheter är också värdefulla för den fortsatta akademiska karriären.

Ofta värdesätts också internationella erfarenheter. Om du exempelvis har en utbildning på forskarnivå från ett utländskt lärosäte som motsvarar den svenska doktorandutbildningen har du goda förutsättningar att fortsatt meritera dig vid Lunds universitet.
 

Meriteringsanställningar vid Lunds universitet

Syftet med de så kallade meriteringsanställningarna är att meritera sig inom både utbildning och forskning. Vid Lunds universitet finns två olika formella meriteringsanställningar:

  • postdoktorsanställning (2–3 år)
  • anställning som biträdande universitetslektor (4–6 år)

Båda anställningarna söks i öppen konkurrens.

Läs mer om de båda anställningsformerna på vår webbsida om akademiska befattningar vid Lunds universitet:

När du nått den tredje fasen har du skaffat dig hög kompetens inom både forskning och utbildning, är etablerad som forskare och arbetar självständigt inom ditt område.

Inom denna fas finns både universitetslektorer och forskare. Anställningsformerna ger olika förutsättningar för din fortsatta akademiska karriär, och det är därför viktigt att vara medveten om skillnaderna mellan dem:
 

Anställning som universitetslektor

Som universitetslektor vid Lunds universitet har du förutsättningar att ägna tid åt både forskning, undervisning och samverkan. Du har normalt en tillsvidareanställning, och tar ofta ett stort ansvar att sammanfläta utbildning och forskning.

Anställningar som universitetslektor utlyses i öppen konkurrens, men kan även erbjudas en biträdande universitetslektor som ansökt om befordran (så kallat tenure track) och bedömts ha uppnått såväl pedagogisk som vetenskaplig/konstnärlig kompetens. För vissa anställningar som universitetslektor krävs docentkompetens.

Läs mer på vår webbsida om akademiska befattningar vid Lunds universitet:

Forskaranställning

Som forskare finansieras du ofta, och till övervägande del, av externa medel. Detta kan medföra en mer otrygg anställning och innebär begränsad möjlighet till pedagogisk meritering.

En forskaranställning är inte en läraranställning vid Lunds universitet, vilket innebär att du som forskare inte får examinera studenter och kan inte ansöka om befordran till professor.

Lunds universitet har – bland annat mot denna bakgrund – som mål att minska antalet forskaranställningar.

Läs mer om anställningsformen på vår webbsida om akademiska befattningar vid Lunds universitet:

Den fjärde och sista fasen är en professorsanställning. När du nått hit är du en forskarledare eller ledande specialist inom ditt ämne både när det gäller forskning och undervisning.

Vid Lunds universitet är professorsanställningen den främsta läraranställningen, med goda möjligheter att ägna sig åt både forskning och undervisning.

Professorsanställningen är en tillsvidareanställning som i normalfallet utlyses i öppen konkurrens. Detta borgar för kvalitet, mångfald och transparens.

Även en universitetslektor kan i vissa fall få en professorsanställning vid Lunds universitet. Då krävs att den aktuella fakulteten bedömer att det finns strategiska förutsättningar för en befordran, samt att den sökande uppfyller behörighetskraven för en professorsanställning.

Vid vissa fakulteter är möjligheten att befordras till professor mycket begränsad.

Läs mer om anställningsformen på vår webbsida om akademiska befattningar vid Lunds universitet:

Kontaktinformation

Sektionen HR

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se

Postadress:
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

Schematisk bild över akademiska karriärvägar vid Lunds universitet. Illustration.
Exempel på möjliga akademiska karriärvägar vid Lunds universitet som beskrivs på denna sida. Klicka på bilden för att öppna den i större format i nytt fönster.