Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Almedalsveckan

Universitetshuset, Visby domkyrka mfl byggnader i Visby. Fotomontage.

Under Almedalsveckan 2024 var Lunds universitet på plats med seminarier under onsdagen den 26 juni i Visby.
Dessutom medverkade många av våra forskare i andras paneler och diskussioner under hela veckan.

 

Universitetets seminarier 26 juni


Hur får vi mat på bordet när det uppstår en kris?

Kriser och krig kräver höjd beredskap och tvingar samhället att snabbt ställa om. Men hur förberedda är vi för en situation som kan innebära brist på mat?

Om det blir ont om råvaror, vad äter vi då? Vilka grödor är bäst att odla? Vilka förpackningar krävs för längre förvaring, och hur ska maten transporteras i en krissituation? Vilka insatser krävs för en robust livsmedelsberedskap? Vilken roll har forskningen? Och vem ska göra vad?

Forskarna från Lunds universitet resonerar tillsammans med myndigheter, industripartners, intresse- och branschorganisationer utifrån forskningen om morgondagens hållbara och biobaserade produkter och framtidens cirkulära livsmedelssystem – dess produkter, dess affärsmöjligheter och dess möjliggörande av högsta livsmedelsberedskap.

I panelen medverkar:

 • Ulrika Dennerborg, chef för beredskapsarbete, näringspolitisk strategi och samordning, Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
 • Ulrika Dahlin, beredskapsansvarig, Svensk dagligvaruhandel
 • Anna Fureby, professor, Livsmedel och läkemedel, LTH, Lunds universitet
 • Daniel Karlsson, chef för Avdelningen för livsmedels- och dricksvattenförsörjning, Livsmedelsverket
 • Fredrik Nilsson, professor, Förpackningslogistik och innovation, LTH, Lunds universitet
 • Marie Sandin, vd, Tetra Pak Sverige

Moderator är Louise Pierce.

Läs om panelsamtalet "Hur får vi mat på bordet när det uppstår en kris?" i Almedalsguiden

Panelsamtalet arrangeras av Lunds Tekniska Högskola och LTH Livsmedel och bioteknik (ett av LTH:s profilområden)


Hög tid att rusta mot översvämningar 
– vem gör vad och hur?

Översvämningar i Sverige blir allt vanligare med skador på bebyggelse, infrastruktur och vatten- och avloppssystem som följd. Det är ett faktum att samhällena behöver bli mer översvämningståliga. Men hur ska arbetet gå till, och vem har ansvar för vad?

Skyfallen har blivit mer intensiva, antalet nederbördsdagar har blivit fler och risken för extremregn ökar. Den främsta anledningen är klimatförändringarna. Beräkningarna för framtiden är dystra, och om vi inte hanterar vattenutmaningarna kan konsekvenserna för människan och samhället bli svåra – som att dricksvattnet blir förorenat och att boendemiljöerna blir förstörda.

Forskningen visar att det finns lösningar för att undvika översvämningar. Men vilka är lösningarna? Kan de kombineras med hållbar stadsutveckling? Vilka verktyg behövs för att klimatanpassa städerna, och hur ska arbetet med blå-gröna lösningar initieras och ledas? Vem ska betala för åtgärderna, och vem har ansvar för vad?

Forskarna vid LTH, Lunds universitet, som studerar klimatanpassning av städer, resonerar kring frågan tillsammans med Svenskt vatten, Havs- och vattenmyndigheten, Eslövs kommun och landskapsarkitektkontoret Urbio.

I panelen medverkar:

 • Johan Kling, avdelningschef, Havs- och vattenmyndigheten
 • Linda Pettersson, Landskapsarkitekt och kontorschef, Urbio
 • Kristina Prahl, enhetschef, Tillväxtavdelningen, Eslövs kommun
 • Johanna Sörensen, forskare, bitr universitetslektor, Teknisk vattenresurslära, LTH
 • Henrik Wingfors, enhetschef för vattentjänster, forskning och policyutveckling, Svenskt vatten

Moderator är Louise Pierce.

Läs om panelsamtalet "Hög tid att rusta mot översvämningar" i Almedalsguiden

Panelsamtalet arrangeras av Lunds Tekniska Högskola och LTH Vatten (ett av LTH:s profilområden)


Kriser, krig och klimatförändringar 
– hur tar vi hand om begränsade vattenresurser?

Vatten är avgörande för att producera livsmedel, energi och en hälsosam miljö. Samtidigt är våra gemensamma vattenresurser både begränsade och hotade.

Klimatförändringarna leder till att havstemperaturen höjs och att den biologiska mångfalden hotas. En ökande befolkning och ett globalt växande vattenbehov leder till konflikter om vattenresurser. 

Genom att samarbeta gränsöverskridande kring vattenresurser kan man uppnå en rättvis och hållbar fördelning av vatten och minimera negativa effekter för både människor och miljö. Det kan även kräva diplomatiska insatser, förhandlingar och fredlig konfliktlösning mellan stater som delar på begränsade vattenresurser. En hållbar vattenanvändning och havsplanering kräver både solidaritet och samarbete. Men vad gör vi globalt för att förvalta våra gemensamma vattenresurser?

 • Karin Aggestam, professor i statsvetenskap, föreståndare för Centrum för Mellanösternstudier (CMES)
 • Catarina Hedar, enhetschef, Havs- och vattenmyndigheten
 • Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära, koordinator för LTH:s profilområde Vatten

Moderator: Louise Pierce

Mer information om eventet i Almedalens officiella program


Bra, bättre, Sverige – så blir vi världsledande inom forskning

Ett samarrangemang med Uppsala universitet

Sverige ska vara en världsledande forskningsnation, och både nationellt och internationellt talas om världsledande och excellent forskning. Frågan är om svensk forskning är tillräckligt bra? Om inte – vad krävs av lärosätena, politikerna och näringslivet för att vi ska bli världsledande?

Medverkande:

 • Anders Hagfeldt, rektor, Uppsala universitet
 • Erik Renström, rektor, Lunds universitet
 • Katarina Bjelke, generaldirektör, Vetenskapsrådet
 • Bertil Andersson, tidigare rektor, Linköping samt Nanyang Technological University
 • Gunilla Svantorp, riksdagsledamot, ordf. Rifo (sällskapet riksdagsledamöter och forskare), Socialdemokraterna
 • Marie-Louise Hänel Sandström, riksdagsledamot, Moderaterna
 • Johannes Hylander, moderator


Israel Palestina – en olöslig konflikt?

Vilka är de långsiktiga konsekvenserna av kriget? Hur kan destruktiva våldspiraler förhindras i framtiden? Vilka möjligheter och skyldigheter har det internationella samfundet att involvera sig och skydda civilbefolkningen? Vilken roll spelar regionala aktörer i en framtida lösning av konflikten?

Panelen kommer att diskutera de tänkbara politiska och humanitära konsekvenserna av kriget samt möjligheterna till en framtida diplomatisk lösning. Panelsamtalet arrangeras av Centrum för Mellanösternstudier (CMES) vid Lunds universitet inom det strategiska forskningsområdet The Middle East in the Contemporary World (MECW).

Medverkande:
 • Samir Abu Eid, utrikeskorrespondent, SVT
 • Nina Gren, universitetslektor i socialantropologi, CMES, Lunds universitet
 • Torsten Janson, universitetslektor i islamologi, CMES, Lunds universitet
 • Michael Schulz, professor i freds- och utvecklingsforskning, Globala studier, Göteborgs universitet
 • Lisa Strömbom, universitetslektor i statsvetenskap, CMES, Lunds universitet

Moderator: Karin Aggestam, moderator och föreståndare, CMES, Lunds universitet

Mer om eventet i Almedalens officiella program

Medverkan i andra arrangörers evenemang

Dags för nya excellenssatsningar?

Till hösten presenterar regeringen mandatperiodens forsknings- och innovationsproposition, med fokus på excellens, internationalisering och innovation. Det känns igen från 00- och 10-talets satsningar på excellent forskning. Vad kan vi lära?

Arrangör: Entreprenörskapsforum
Tid: 09:00 - 09:45
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "Sal: B23"
Medverkande från Lunds universitet: Mats Benner, professor
Information om evenemanget Dags för nya excellenssatsningar?

Gängen siktar över gränserna – hur ska de stoppas?

Gängkriminaliteten håller sig inte längre bara i Sverige. Också våra nordiska grannländer drabbas av den kriminalitet som i flera år rasat i Sverige. Vad gör våra grannländer för att stoppa våldet vid gränsen? Och hur samarbetar länderna får att vända utvecklingen?

Arrangör: Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet
Tid: 14:00 - 14:45
Plats: Strandvägen 4, Strands veranda, "Tavernatältet, Nordens tält, Strandvägen utanför Wisby strand congress"
Medverkande från Lunds universitet: David Sausdal, kriminolog och docent
Information om evenemanget Gängen siktar över gränserna – hur ska de stoppas?

Trängseln ökar på anstalterna – hur mår kriminalvården?

Antalet platser på anstalter och häkten ska tredubblas på tio år. Vilka konsekvenser får denna historiska utbyggnad för de intagna, för personalen och för samhället?

Arrangör: Socionomen, Akademikern
Tid: 15:30 - 16:15
Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, "B25 och B27"
Medverkande från Lunds universitet: David Brehm Sausdal, biträdande universitetslektor i sociologi
Information om evenemanget Trängseln ökar på anstalterna - hur mår kriminalvården?

Alla satsar på innovation med vad får vi för pengarna?

Forskning, tvärsektoriella samarbeten och innovation krävs för att lösa våra stora samhällsproblem. Därför satsar det offentliga miljarder varje år på innovation. Hur säkerställer vi att de här satsningarna inte blir trendiga tomtebloss utan får reell effekt? Vad krävs för att lyckas – på riktigt?

Arrangör: Helsingborgs stad
Tid: 15:30 - 16:15
Plats: Strandgatan 22
Medverkande från Lunds universitet: Magnus Nilsson, sektionschef för FSI (Forskning, Samverkan & Innovation)
Information om evenemanget Alla satsar på innovation med vad får vi för pengarna?

Kan AI-stödda vårdnadsutredningar förbättra rättssäkerheten?

Familjerätten vårdnadsutredningar utgör ofta grunden för beslut om vårdnad, boende och umgänge. Hur kan AI förbättra vårdnadsutredningarna?

Arrangör: Föreningen Vårdnad Boende Umgänge
Tid: 17:00 - 18:00
Plats: Talarplats, Donnersplats
Medverkande från Lunds universitet: Sverker Sikström, professor
Information om evenemanget Kan AI-stödda vårdnadsutredningar förbättra rättssäkerheten?

Hat och hot mot journalister – och demokratin

Hot mot journalister riskerar det fria ordet. Om journalister tvingas arbeta med rädsla för sin egen säkerhet riskerar yttrandefriheten att successivt urholkas.

Arrangör: Medieinstitutet Fojo
Tid: 08:00 - 08:45
Plats: Tage Cervins gata 5, "Garveriet/Terassen"
Medverkande från Lunds universitet: Oscar Björkenfeldt, forskare
Information om evenemanget Hat och hot mot journalister – och demokratin

Transparens i spelbranschen - vem kommer pengarna från? 

Ska spelbolag uppfattas som hållbara måste de vara transparenta med var pengarna kommer ifrån. Vilken betydelse kan en ökad transparens av spelbolagens sunda och osunda intäkter ha för att förbättra anseendet?  Var drar man gränsen för en sund intäkt och varför är inte alla spelbolag transparenta?

Arrangör: Svenska Spel
Tid: 08:30 - 09:15
Plats: Donners plats 1, Donnerska huset, "Donnerska Terrassen"
Medverkande från Lunds universitet: Anders Håkansson, professor,
Information om evenemanget Transparens i spelbranschen - vem kommer pengarna från?

Frisk, smart och lycklig – hjärnforskning och etik

I pågående forskning integreras hjärnor direkt med datorer eller stimuleras av psykedeliska substanser. Vilka möjligheter och risker finns med sådana försök? Hur påverkas människors personlighet och medvetande? Var går gränsen mellan att bota sjukdomar och att förändra eller förbättra människor?

Arrangör: Statens medicinsk-etiska råd, Smer
Tid: 08:30 - 09:15
Plats: Donners plats 1, Donnerska huset, "Donnerska Terrassen"
Medverkande från Lunds universitet: Jens Schouenborg, professor i neurofysiologi
Information om evenemanget Frisk, smart och lycklig – hjärnforskning och etik

Kan en fotboll rädda liv?

Att växa upp i ekonomisk utsatthet kan ha en negativ påverkan på ett barns livsvillkor på kort och lång sikt. Hur kan näringsliv och civilsamhälle jobba tillsammans för att skapa bra förutsättningar för våra barn?

Arrangör: LF Uppsala
Tid: 09:00 - 09:45
Plats: Strandvägen, H553, "Intill Kruttornets parkering"
Medverkande från Lunds universitet: Nicklas Guldåker, universitetslektor, docent inom ekonomisk geografi
Information om evenemanget Kan en fotboll rädda liv?

Har vi råd med färre kommunikatörer?

Debatten om antalet kommunikatörer är både högljudd och högaktuell med regeringens ambition att effektivisera offentlig sektor. Finns det för många kommunikatörer? Vad får professionell kommunikation kosta – och vad kostar det samhället att inte kommunicera?

Arrangör: Sveriges Kommunikatörer
Tid: 10:00 - 10:45
Plats: Mellangatan 45, "Ingång till innergården mellan Mellangatan 47 och Gotlands Kulturrum."
Medverkande från Lunds universitet: Jesper Falkheimer, professor i strategisk kommunikation
Information om evenemanget Har vi råd med färre kommunikatörer?

Vilken kunskapspolitik behöver Sverige?

Högskolepolitikens stora utmaning är att förutse behovet av strategiska satsningar och fatta snabba beslut. Samtidigt ska lärosätena både formulera egna styrkeområden och förhålla sig till styrsignaler och uppdrag. Men hur skapar vi bäst starka forskningsmiljöer, och vilka är humanioras bidrag?

Arrangör: Humtank, Göteborgs universitet
Tid: 10:00 - 11:00
Plats: Södra Kyrkogatan 15
Medverkande från Lunds universitet: Per Mickwitz, vicerektor och Lovisa Brännstedt, forskare
Information om evenmanget Vilken kunskapspolitik behöver Sverige?

Nya terapier – har vi råd att bota sjukdomar?

Med nya stamcells- och genterapier kan kroniska sjukdomar botas. Behandlingen är dyr men när kroniskt sjuka patienter botas blir vinsten stor för patient och samhälle. Traditionell finansiering fungerar inte för de nya terapierna. Hur kan detta lösas så att obotligt sjuka patienter kan bli friska?

Arrangör: Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet, Dagens Medicin Agenda
Tid: 10:30 - 11:00
Plats: Strandvägen 4.2, "Dagens Medicin Agenda Vårdarenan"
Medverkande från Lunds universitet: Anna Falk, professor
Information om evenmanget Nya terapier – har vi råd att bota sjukdomar?

Bra, bättre, Sverige – så blir vi världsledande inom forskning

Sverige ska vara en världsledande forskningsnation och både nationellt och internationellt talas om världsledande och excellent forskning. Frågan är om svensk forskning är tillräckligt bra? Om inte -vad krävs av lärosätena, politikerna, näringslivet för att vi ska bli världsledande?

Arrangör: Uppsala universitet
Tid: 13:00 - 14:00
Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, "Torget"
Medverkande från Lunds universitet: Erik Renström, rektor
Information om evenmanget Bra, bättre, Sverige – så blir vi världsledande inom forskning

Leva utan kemikalier – dröm eller mardröm?

Hur hade ett samhälle helt utan modern kemi sett ut? Hade vi levt lika länge och mått lika bra? Vilken roll har kemin haft i utvecklingen av samhället, och vad kan vi förvänta oss av framtiden?

Arrangör: IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
Tid: 14:00 - 14:45
Plats: Hästgatan 3, "Restaurang Apoteket"
Medverkande från Lunds universitet: Johan Wennerberg, professor och expert på teknik-, medicin- och kemihistoria
Information om evenemanget Leva utan kemikalier – dröm eller mardröm?

Har vi råd att inte prioritera kärnverksamheten i svensk sjukvård?

Prioriteringar är vardagen inom sjukvården. Men i tider av röda siffror och tuffa neddragningar ställs medicinska prioriteringar och etiska avvägningar på sin spets. Frågan är – vägs de medicinska prioriteringarna mot hela verksamheten – eller ställs patienter endast mot varandra?

Arrangör: Sjukhusläkarna
Tid: 14:10 - 15:00
Plats: Slottsterrassen 6
Medverkande från Lunds universitet: Johan Alvehus, professor vid Institutionen för tjänstevetenskap
Information om evenemanget Har vi råd att inte prioritera kärnverksamheten i svensk sjukvård?

AI och arbetsmarknaden efter hypen, vad kostar en produktiv kentaur?

Framväxten av AI förändrar arbetsmarknaden markant. Även analytiska arbetsuppgiter automatiseras, vissa jobb försvinner och nya tillkommer. När AI-verktyg och människor kompletterar varandra bildar de så kallade "kentaurer". Men vad kostar det att skapa en produktiv kentaur på svensk arbetsmarknad?

Arrangör: Entreprenörskapsforum
Tid: 16:00 - 17:00
Plats: Hästgatan 1, innergården, "Google"
Medverkande från Lunds universitet: Joakim Wernberg, forskningsledare, lektor, Entreprenörskapsforum
Information om evenemanget AI och arbetsmarknaden efter hypen, vad kostar en produktiv kentaur?

Akilleshälar i välfärd, socialpolitik och socialt arbete

Hur väl skyddar det svenska välfärdssystemet sina medborgare? Hur har de stora förändringarna i den ekonomiska och politiska utvecklingen som ägt rum sedan 1990-talet påverkat utsatta grupper som tenderar att hamna under radarn i den välfärdspolitiska debatten? Vad innebär det för socialarbetarna?

Arrangör: Centralförbundet för Socialt Arbete -–CSA
Tid: 08.45–09.15
Plats: Cramérgatan 6, "Campus Gotland"
Medverkande från Lunds universitet: Hans Swärd, professor emeritus i socialt arbete

Akilleshälar i välfärd, socialpolitik och socialt arbete – Almedalsveckans webb

Dödshjälp – vad händer i omvärlden och vad kan Sverige lära?

Allt fler länder tillåter dödshjälp. Hur ser utvecklingen ut i länder som Australien, Nya Zeeland och Spanien där legalisering nyligen har skett, liksom planerna i t.ex. Frankrike och Irland. Hur resonerar man i våra nordiska grannländer? Vad är rätt väg för Sverige?

Arrangör: Statens medicinsk-etiska råd, Smer
Tid: 09.00–10.15
Plats: Wallers plats 3, Creperie & Logi, Strykjärnshuset
Medverkande från Lunds universitet: Titti Mattson, professor

Dödshjälp – vad händer i omvärlden och vad kan Sverige lära? – Almedalsveckans webb

Ett kulturarv som går förlorat?

Papperstidningar och etersänd radio och tv sparas för all framtid medan poddar, Youtubekanaler och andra medier som sprids digitalt inte lika självklart bevaras. Hur ska framtiden minnas 2020-talet?

Arrangör: Biblioteksbladet, Svensk biblioteksförening
Tid: 13.15–13.45
Plats: Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket, "Barnavdelningen"
Medverkande från Lunds universitet: Pelle Snickars, professor, digitala kulturer

Ett kulturarv som går förlorat? – Almedalsveckans webb

Vilken framtid har konflikter i den svenska modellen?

Samhället förändras i en allt snabbare takt. I huvudsak är konfliktregelverket dock oförändrat sedan mycket länge. Hur påverkas konfliktreglerna och användningen av konfliktvapnet av samhällsförändringarna? Vad innebär en sjunkande facklig organisationsgrad och när blir en konflikt samhällsfarlig?

Arrangör: Transportföretagen
Tid: 14.00–15.00
Plats: Syskongatan 1, S:t Drotten, kyrkoruin
Medverkande från Lunds universitet: Anders Kjellberg, professor emeritus i sociologi

Vilken framtid har konflikter i den svenska modellen? – Almedalsveckans webb

Öppen vetenskap för miljarder

Öppen tillgång till vetenskapliga tidskrifter är inte bara en viktig demokratisk principfråga. Det har också blivit en lönsam affärsmodell för de vetenskapliga förlagen.

Arrangör: Biblioteksbladet, Svensk biblioteksförening
Tid: 14.45–15.15
Plats: Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket, "Barnavdelningen"
Medverkande från Lunds universitet: Pelle Snickars, professor, digitala kulturer

Öppen vetenskap för miljarder – Almedalsveckans webb

 


Queeranpassade familjebildningar

Queer familjebildning – vad gäller för barnet och föräldrarna? I dag ser familjen inte ut som den gjorde tidigare. Lagstiftningen har inte hängt med i samhällsutvecklingen.

Arrangör: Föreningen Vårdnad Boende Umgänge
Tid: 13.15–13.45
Plats: Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket, "Barnavdelningen"
Medverkande från Lunds universitet: Sverker Sikström, professor

Queeranpassade familjebildningar – Almedalsveckansk webb
 

Kontaktinformation

Jessika Sellergren, projektledare
jessika [dot] sellergren [at] lth [dot] lu [dot] se (jessika[dot]sellergren[at]lth[dot]lu[dot]se)
Telefon: +46 76 783 45 00

Johanna Sandahl, kommunikationsdirektör
johanna [dot] sandahl [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (johanna.sandahl)
johanna [dot] sandahl [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@kommunikation.lu.se)
Telefon: +46 79 098 65 21