Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarskolor

Forskarskolorna erbjuder unika möjligheter för dig som är doktorand och postdoktor. De ordnar kurser, seminarier och workshops. Vissa erbjuder även forskningsuppdrag.

Forskarskolorna fokuserar på specifika ämnen eller teman och för samman unga forskare från olika akademiska bakgrunder som har gemensamma ambitioner och intressen. De drivs ofta i nära samarbete med näringslivet, den offentliga sektorn eller privata organisationer.

Här nedan hittar du en lista över vilka forskarskolor som finns vid Lunds universitet.

De är kategoriserade enligt deras huvud/övergripande forskningsområden, men de kan även kan erbjuda möjligheter för dig som är doktorand eller postdoktor inom andra forskningsområden.

Hållbar utveckling

Vår universitetsövergripande forskarskola Agenda 2030 riktar sig till dig som doktorerar inom ämnen kopplade till Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling.

17 mål för hållbar utveckling – globalamalen.se

Skolan har två målgrupper. Den ena gruppen består av 30 inskrivna doktorander som representerar alla fakulteter och ett antal ämnesområden vid Lunds universitet. Den andra gruppen kallas ”den utökade familjen”. Den är större och består främst av doktorander vid Lunds universitet, men även av doktorander från andra universitet.

Forskarskolan erbjuder:

 • universitetsövergripande och tvärvetenskapliga forskarutbildningskurser som relaterar till Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling
 • forskningsseminarier, konferenser och andra evenemang och aktiviteter som är kopplade till hållbar utveckling.

Forskarskolan Agenda 2030 – agenda2030graduateschool.lu.se


Nyckelord: Agenda 2030, hållbar utveckling, globala målen, tvärvetenskap, samhällsutmaningar, samverkan.

Forskarskolan undersöker omställningen från dagens fossilbaserade ekonomi till en framtida cirkulär bioekonomi.

Forskarskolan vänder sig till alla nationella/internationella doktorander som har kopplingar till bioekonomi.

Skolan erbjuder:

 • doktorandkurser
 • workshops
 • en sommarskola för doktorander
 • seminarium
 • gästföreläsningar
 • studiebesök.

BIOECONOMY – cec.lu.se

Forskarskolan syftar till att främja hållbar utveckling och minskad fattigdom i låginkomstländer. Den fokuserar särskilt på olika former av styrning, makt och ojämlikhet.

Forskarskolan tillhör Lunds universitet, Göteborgs universitet, Uppsala universitet och University of Ghana. Forskarskolans huvudsakliga syfte är att stärka forskarutbildning inom utvecklingsforskning genom samarbete mellan dessa partneruniversitet samt att främja närmare relationer mellan enskilda doktorander, oavsett vilket universitet de tillhör.

Forskarskolan erbjuder bland annat:

 • tvärvetenskapliga och gränsöverskridande doktorandkurser
 • seminarier med forskare, praktiker och andra inbjudna gäster
 • färdigheter och kunskap som behövs för att kunna hantera aktuella och framtida utmaningar inom hållbar utveckling och utvecklingsforskning.

Forskarskola i hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning – developmentresearchschool.lu.se


Nyckelord: Hållbar utveckling, globala målen, utvecklingsforskning, styrning, ojämlikhet, fattigdomsbekämpning.

ClimBEco är en tvåårig forskarskola som främjar tvärvetenskaplig forskning inom klimat, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Vid forskarskolan får du som doktorand en unik möjlighet att knyta kontakter och öka din kunskap inom en mångfald av ämnen.

Doktorander från en mängd olika discipliner och flera svenska universitet är välkomna att delta i forskarskolans aktiviteter.

Forskarskolan erbjuder:

 • ämnesspecifika och generella färdighetskurser
 • årliga tematiska möten för doktorander som är medlemmar
 • workshops, seminarier, studiebesök och andra icke schemalagda evenemang
 • ett frivilligt mentorskapsprogram som främjar personlig och professionell utveckling samt stärker relationsbyggande och kommunikation
 • ett nätverk med andra studenter och erfarna forskare inom områdena klimat och biologisk mångfald.

ClimBEco – cec.lu.se


Nyckelord: Klimat, biologisk mångfald, tvärvetenskap, miljövetenskap, hållbarhet.

Forskarskolan AquaClim erbjuder forskarutbildning inom vattenforskning på hög internationell nivå. Forskarskolan fokuserar på utmaningar inom vattenbranschen med målet att bidra till att ”bygga ett bättre klimat med vattenforskning” som en del av Formas agenda: Forskning för ett transformativt och hållbart samhällsbyggande

Forskarskolan välkomnar dig som bedriver forskarstudier i Sverige kopplat till de nationella forskningsklustren inom vattenområdet. Forskarskolans kurser är också öppna för dig som är doktorand och arbetar med vattenrelaterade frågor i andra sammanhang samt för yrkesverksamma inom VA-branschen.

Forskarskolan erbjuder:

 • kurser, seminarier och ett nätverk inom vattenområdet
 • ett frivilligt mentorskapsprogram som sammanför dig med experter inom vattenforskningen och vattenindustrin.

Vattenforskarskolan – waterresearchschool.lu.se


Nyckelord: Svenskt Vatten, dricksvatten, dagvatten, avloppsvatten, reningsprocesser, samhällsbyggande.

Naturvetenskap, teknik och medicin

CanFaster kombinerar tillämpad medicinsk forskning inom onkologi och entreprenörskap.

Du som har en doktorsexamen eller motsvarande fyra års forskningserfarenhet på heltid kan ansöka till CanFaster.

Forskarskolan erbjuder:

•    högkvalitativa forskningsmiljöer inom cancerforskning
•    ett akademiskt utbildningsprogram, samt placeringar inom både klinisk verksamhet och näringsliv
•    utbildning i entreprenörskap och mjuka färdigheter.

CanFaster – createhealth.lth.se

CARES erbjuder en kombination av olika övergripande kurser och andra utbildningsaktiviteter som ger en fördjupad förståelse för alla aspekter som rör modern translationell cancerforskning.

Du som är aktiv doktorand inom cancerforskning vid Lunds universitet eller Göteborgs universitet kan ansöka till forskarskolan som återlanserades i ett nytt format 2022.

Forskarskolan pågår under 18-månader och innehåller:

 • tre endagars retreater och 1 tvådagarsretreat, alla tematiskt organiserade
 • fem digitala kurser som fokuserar på medicinsk bioinformatik, vätskebiopsi, epigenetik, translationell cancerforskning och kliniska prövningar
 • ett utbytesprogram mellan prekliniker och kliniker.

CARES – lucc.lu.se


Nyckelord: cancer, translationell forskning, samarbete Göteborg, prekliniska/kliniska.

Forskarskolan fokuserar på samspelet mellan ekologi, evolution, molekylärbiologi och genomik.

Du som är doktorand i genomisk ekologi vid ett nordiskt universitet kan ansöka till forskarskolan.

Vid forskarskolan har du möjlighet att:

 • studera flera forskningsämnen, alltifrån ekologiska och evolutionära studier med hjälp av molekylära tekniker till avancerade genomiska metoder i cellulära vägar
 • ta del av grund- och specialiseringskurser, praktiska laboratoriekurser och teoretiska kurser
 • delta i en internationell tvåveckors genomik-workshop
 • ansöka om resestipendier för laboratoriebesök i Sverige och utomlands.

GENECO – biology.lu.se

Som doktorand och postdoktor blir du automatiskt antagen till forskarskolan när du börjar forska i ett laboratorium kopplat till Lunds Stamcellscentrum (SCC).

Forskarskolan erbjuder en mängd utbildningsaktiviteter som är kopplade till stamcellsforskningen vid (SCC):

 • ett kompletterande ettårigt utbildningsprogram för doktorander från olika laboratorier vid SCC
 • kurser och workshops inom stamcellsbiologi samt utbildning i mjuka färdigheter som till exempel vetenskapligt skrivande, vetenskapliga illustrationer och ledarskapsutveckling
 • en seminarieserie för att främja translationella diskussioner och utbyten mellan olika forskningsområden vid SCC.

Forskarskolan i stamcellsbiologi – stemcellcenter.lu.se

WCMM är en forskarskola inom molekylär och regenerativ medicin. Forskarskolan ger dig möjlighet att vidareutbilda dig i ämnen som avbildning, biomedicinsk teknik och kommunikation mellan de inre organens klockor.

Forskarskolan är öppen för dig som är doktorand eller postdoktor vid Lunds universitet.

Forskarskolan erbjuder:

 • föreläsningar, seminarier och tillgång till tidskrifter som fokuserar på samspelet mellan fysiologiska system, translationell och klinisk forskning
 • praktiska workshops som ger dig erfarenhet i de senaste forskningsmetoderna inom molekylär och regenerativ medicin
 • workshops som ger dig insikter i vetenskapligt skrivande, projektutformning och främjar din karriärutveckling
 • samtal om karriärplanering med ledande forskare från WCMM och gästforskare.

WCMM Research School – wcmm.lu.se


Nyckelord: regenerativ medicin, biomedicinsk teknik, spjutspetsteknologi, praktiska workshops.

Forskarskolan fokuserar på en ny generation intelligenta instrument för att utforska materia. Den samlar kunskap inom instrumentutveckling, styrning, datainsamling och databehandling från olika discipliner inom fysiken.

Du som har masterexamen inom naturvetenskap eller relaterade ämnen kan ansöka om en doktorandtjänst vid forskarskolan.

HELIOS erbjuder dig som antagen doktorand:

 • gemensam handledning i Hamburg och Lund tillsammans med en annan forskarstuderande
 • praktik hos anslutna forskargrupper och högteknologiska företag
 • två retreats per år för att du ska lära dig mer om instrumentering och dess samverkan med forskning vid stora anläggningar, såsom MAX IV, CERN, EU-XFEL och NanoLund.

HELIOS – heliosgraduateschool.org


Nyckelord: instrumentering, fotonvetenskap, partikelfysik, nanovetenskap.

Forskarskolan vänder sig till dig som är lärare och förskollärare i de naturvetenskapliga och tekniska ämnenas didaktik.

Vid forskarskolan Communicate science in school (CSiS), som är den engelska benämningen, får du en möjlighet att studera hur olika typer av färdigheter och metoder inom vetenskapskommunikation påverkar elevers motivation inom naturvetenskap och teknik.

CSiS samarbetar med skolor och kommuner i Skåne och Blekinge.

CSiS – uvet.lu.se 

Forskarskolan inom mångdisciplinär neurovetenskap riktar sig till som dig som är aktiv doktorand eller postdoktor inom prekliniska, hälsovetenskapliga eller kliniska fält inom neurovetenskap.

Forskarskarskolan erbjuder:

 • vidareutbildning inom mångdisciplinära områden, såsom avbildning, cell- och djurmodeller, datavetenskap, fysik hälsovetenskap, klinisk forskning och nanoteknik
 • kurser, seminarier och workshops som kommer att stärka din vetenskapliga kompetens och stödja din professionella utveckling.

Neuroscience Graduate School – multipark.lu.se

Den nationella forskarskolan i avancerade terapiläkemedel (ATMP) erbjuder högkvalitativ utbildning för dig som är verksam inom hälso- och sjukvården. Utbildningen syftar till att öka din kunskap och forskningserfarenhet inom utvecklingen och klinisk användning av ATMP.

Forskarskolan har också som mål att främja forskning inom ATMP-området. Den ska dessutom skapa en hållbar utbildningsplattform som möjliggör samverkan mellan akademi, hälso- och sjukvård samt industri.
 
Forskarskolan erbjuder:

 • ett utbildningsprogram för samfinansierade doktorander och anknutna doktorander
 • olika aktiviteter, såsom nätverksmöten, studentdagar och konferenser
 • sex specialiserade kurser som omfattar allt från molekylära aspekter till juridiska överväganden.

Nationell forskarskola inom ATMP – stemcellcenter.lu.se

Forskarskolan är en nationell utbildningsplattform och ett forskningsnätverk inom livsmedelsområdet.

Om du är i början av din forskarutbildning, har en mentor, tillgång till finansiering och är intresserad av en utbildning med industriell inriktning, är du välkommen att ansöka till LiFT. Forskarskolan söker doktorander från olika vetenskapliga och tekniska bakgrunder.

Forskarskolan erbjuder:

 • hög vetenskaplig kompetens inom områden som är av betydelse för samhället och näringslivet i Sverige
 • nätverk mellan akademi, näringsliv och institut
 • kurser, seminarier och konferenser.

LiFT Graduate School – foodsciencesweden.se

Forskarskolan är inriktad på forskning om infektioner och antibiotika.

Du kan ansöka om medlemskap till forskarskolan om du är doktorand eller postdoktor vid ett svenskt universitet/institut eller hos någon av NDPIA:s internationella partners. Du som söker till forskarskolan behöver också bedriva aktiv forskning om infektioner och/eller antimikrobiella ämnen för att kunna bli medlem.

Som medlem i forskarskolan får du:

 • tillgång till avancerade teoretiska och teknologiska kurser kopplade till infektionsbiologi och forskning om antibiotika, både i Sverige och utomlands
 • tillgång till ett omfattande nationellt och internationellt nätverk av forskare inom infektionsbiologi och antibiotika
 • ansöka om medfinansiering för att täcka kostnader för resor och boende i samband med kurser och andra aktiviteter
 • söka resestipendier för att besöka laboratorier i både Sverige och utomlands.

NDPIA – ndpia.se

SWEAH är en tvärvetenskaplig forskarskola inom åldrande och hälsa. 13 lärosäten är anslutna till forskarskolan, som samordnas av Lunds universitet.

Du som tillhör ett av SWEAH:s samarbetsuniversitet i Sverige kan ansöka till forskarskolan. Anslutna doktorander och postdoktorander har ofta en bakgrund inom medicin och hälsovetenskap men också inom samhälls- och beteendevetenskap, humaniora, juridik, demografi, teknik och arkitektur.

Forskarskolan erbjuder:

 • tvärvetenskapliga kurser inom åldrande och hälsa för anslutna doktorander
 • kurser för postdoktorer
 • aktiviteter som stödjer doktorander och postdoktorer i deras akademiska utveckling och karriär, exempelvis studentdagar, nätverksträffar, konferenser och pedagogiska uppdrag.

SWEAH – sweah.lu.se


Nyckelord: tvärvetenskap, transdisciplinär, gerontologi, ålder/åldrande, högre utbildning.

XANADU är en tvärvetenskaplig forskarskola som fokuserar på hållbarhetsforskning med de avancerade neutron- och röntgentekniker som finns vid ESS och MAX IV.

För närvarande kan endast doktorander vid Naturvetenskapliga fakulteten ansöka till forskarskolan. Dock är även andra doktorander välkomna att delta i forskarskolans aktiviteter mot en avgift.

Forskarskolan erbjuder:

 • en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som sträcker sig över discipliner som fysik, kemi, biologi, geologi och i andra områden som det forskas inom vid MAX IV och ESS
 • tvärvetenskapliga kurser och aktiviteter som seminarier och speciella utbildningstillfällen
 • ett nätverk som består av andra doktorander och seniora forskare från olika fakulteter, ESS och MAX IV.

XANADU Graduate Research School – fysik.lu.se


Nyckelord: Röntgenstrålar, neutroner, MAX IV, ESS, hållbar utveckling

COMPUTE är en forskarskola som fokuserar på datorer som verktyg för vetenskapliga upptäckter, och erbjuder utbildningar och andra aktiviteter relaterade till e-vetenskap.

COMPUTE samlar partners från flera olika fakulteter vid Lunds universitet som använder dator-baserade verktyg för att lösa olika forskningsproblem. Dessa problem sträcker sig från det mikroskopiskt lilla till det astronomiskt stora och från ren grundforskning till konkreta tillämpningar för de utmaningar samhället står inför idag.

Du som är doktorand eller anställd vid Naturvetenskapliga fakulteten, Medicinska fakulteten eller LTH kan bli medlem i forskarskolan. Vissa av forskarskolans aktiviteter är också öppna för deltagare från andra fakulteter.

Forskarskolan erbjuder:

 • kurser inom till exempel programmering och artificiell intelligens
 • seminarier
 • workshops
 • stöd för självstudier
 • andra aktiviteter

COMPUTE – compute.lu.se

Samhällsvetenskap, humaniora och konst

Forskarskolan riktar sig till dig som bedriver forskarstudier vid ett svenskt universitet med fokus på samtida frågor som rör Öst- och Sydostasien. Forskarskolan välkomnar också dig som är doktorand vid ett utländskt universitet i mån av resurser och plats på kurser och aktiviteter.

Forskarskolan erbjuder:

 • tvärvetenskapliga kurser för doktorander
 • regelbundna forskningsseminarier och webbinarier
 • temadagar och workshops
 • ett årligt internat
 • ett mobilitetsprogram
 • ett mentorsprogram och karriärevenemang.

Forskarskola i asienstudier – graduateschoolasianstudies.lu.se

Forskarskolan bedriver behovsinriktad och praktiknära forskning för att öka kompetensen och främja långsiktig kunskapsutveckling inom socialtjänsten.

Du som är yrkesverksam inom socialtjänsten i Sverige eller är behörig för forskarutbildning inom socialt arbete kan ansöka till forskarskolan.

Forskarskolan erbjuder:

 • forskarutbildning som leder till en licentiatexamen
 • specialiserad kunskap inom socialt arbete, inklusive bred teoretisk och metodologisk kunskap inom samhällsvetenskap
 • kurser, seminarier och gästföreläsningar som fokuserar på tillämpad välfärdsforskning
 • möjlighet att specialisera dig i ett ämne.

FYS – forskarskolanfys.se

ROCIT:s mål är att förbättra den offentliga skolan genom att kombinera erfarenhetsbaserad och vetenskapsbaserad kunskap.

Om du är lärare eller handledare vid en högskola, ett universitet, en skola, förskola eller ett fritidshem och uppfyller kraven för forskarutbildning så är du behörig att ansöka till forskarskolan.

Forskarskolan ROCIT – uvet.lu.se

Forskarskolan i utbildningsvetenskap med inriktning mot ämnesdidaktik omfattar fyra års studier.

Forskarskolan bidrar till vetenskaplig utveckling inom lärande, undervisning, utbildningssystem, skola och lärarprofession.

Forskarskolan i ämnesdidaktik – uvet.lu.se

ResArc kopplar samman arkitektur, geografi, statsvetenskap och miljöforskning för att ta fram ny kunskap inom arkitektur.

Om du är doktorand inom arkitektur eller ett relaterat ämne kan du ansöka om att bli en del av ResArc. Du som är doktorand från en annan disciplin är också välkommen att delta i forskarskolans kurser och aktiviteter.

Som doktorand vid ResArc:

 • har du möjlighet att utveckla projekt i samarbete med nationella och internationella aktörer inom arkitekturforskning
 • får du tillgång till regelbundna tematiska kurser och ämneskurser inom arkitektonisk teori, historia, materialitet, socio-spatialitet, design och praktik
 • har du en möjlighet att presentera ditt projekt vid seminarier, internationella symposier och biennaler.

ResArc – resarc.se


Nyckelord: arkitektur, byggd miljö, urbana studier, designprocess, konstnärliga metoder, rumslig teori.

Forskarskolan erbjuder högkvalitativ forskarutbildning i tio ämnen med historisk inriktning.

Om är doktorand och specialiserar dig inom historiska ämnen vid Lunds universitet, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Malmö universitet eller Södertörns högskola har du möjlighet att dra nytta av forskarskolans resurser.

Forskarskolan erbjuder:

 • ämnesspecifika kurser
 • gemensamma seminarier
 • endagsaktiviteter
 • möjligheter för dig som doktorand att diskutera och dela din forskning i både nationella och internationella sammanhang
 • ett nationellt nätverk av doktorander och akademisk personal som ägnar sig åt historisk forskning
 • internationella utbytesmöjligheter för dig som doktorand.

Nationella forskarskolan i historiska studier – hist.lu.se

Kontaktinformation

Ylva van Meeningen
Forskningskoordinator
ylva [dot] van_meeningen [at] cec [dot] lu [dot] se (ylva[dot]van_meeningen[at]cec[dot]lu[dot]se)
Telefon: 073-081 49 68

Observera att följande kan skilja sig mellan forskarskolor:

 • målgrupp och behörighetskrav
 • utifall det tidigare annonserats och tillsatts doktorand/postdoc-tjänster, eller om sådana kommer erbjudas i framtiden
 • ansökningsförfaranden, datum, sista ansökningsdag för tjänster, kurser eller andra aktiviteter
 • om de är lokala, nationella eller internationella samarbeten (eller en kombination av dessa)
 • organisation och format.